IPPP3/443-861/14-4/SM | Interpretacja indywidualna

Miejsce świadczenia i dokumentowanie usługi budowy i instalacji stacji bazowych telefonii bezprzewodowej i stacjonarnej.
IPPP3/443-861/14-4/SMinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. faktura VAT
 3. miejsce opodatkowania
 4. miejsce świadczenia
 5. nieruchomości
 6. usługi
 7. usługi związane z nieruchomościami
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2014 r. (data wpływu 5 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 27 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-861/14-2/SM, IPPB1/415-993/14-2/AM z dnia 17 października 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 20 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury VAT.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 października 2014 r. w dniu 27 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na zasadach ogólnych Wnioskodawczyni będzie wykonywała prace budowlano-montażowe jako podwykonawca dla podmiotu krajowego – spółki akcyjnej – podatnika podatku od towarów i usług (jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE). Usługi te będą wykonywane poza terytorium RP, na terytorium Unii Europejskiej - w Danii. Siedziba działalności gospodarczej Wnioskodawczyni mieści się na terytorium RP, siedziba podmiotu, dla którego będą świadczone usługi również jest zarejestrowana na terytorium RP. Usługi będą świadczone w zakresie budowy i instalacji stacji bazowych telefonii bezprzewodowej i stacjonarnej oraz w zakresie integracji i uruchomienia instalowanego sprzętu.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

 • instalacje systemu anten wraz z kablami koncentrycznymi i elementami torów radiowych. Prace są wykonywane na masztach, kominach, wieżach, dachach itp. Zawieszanie anten na istniejących konstrukcjach wsporczych zgodnie z otrzymanym projektem, zabezpieczenie okablowania przed uszkodzeniem mechanicznym, instalacja oznaczeń identyfikacyjnych okablowanie;
 • instalacja szaf technologicznych wewnętrznych i zewnętrznych, podłączenie zasilania AC, podłączenie zasilania DC;
 • instalacja BTS (stacja nadawczo-odbiorcza).

Po zakończeniu prac instalacyjnych ekipa instalacyjna wykona wymagane pomiary oraz testy urządzeń zainstalowanych oraz dokumentację fotograficzną wszelkich wykonanych prac na obiekcie.

Podstawą do wystawienia faktury jest dokument wystawiony przez zleceniodawcę zawierający specyfikację zaakceptowanych robót.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z dnia 27 października 2014 r.):

Czy wg zdarzenia przyszłego przedstawionego w poz. 68 wniosku oraz wg art. 28e firma świadcząca usługi poza terytorium RP dla podmiotu krajowego powinna wystawić fakturę zawierającą podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko wynikające z uzupełnienia z dnia 27 października 2014 r.):

Zdaniem Wnioskodawczyni, wykonywane przez nią usługi na terytorium Danii dla podmiotu krajowego powinny być udokumentowane fakturą bez naliczania podatku VAT – stawka VAT – nie podlega.

Wg art. 28e ustawy o VAT miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości. Usługi wykonane na majątku nieruchomym są opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości, czyli w Danii. Potwierdzeniem dla przedstawionego stanowiska jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 6 maja 2011 r., nr IBPP2/443-428/11/RSz.

Podsumowując, niezależnie od tego, dla jakiego podmiotu jest wykonywana usługa oraz gdzie znajduje się siedziba usługobiorcy, miejscem naliczania podatku VAT jest miejsce położenia danej nieruchomości. W związku z powyższym Wnioskodawczyni będzie wykonywała w Danii prace budowlano-montażowe ściśle związane z konkretną nieruchomością na rzecz innego podmiotu krajowego zlecającego owe prace, dlatego też uważa, że faktury VAT przez nią wystawiane za wyżej wymienione usługi powinny zawierać stawkę VAT – nie podlega.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (...), podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Powyższy przepis wprowadza powszechność opodatkowania podatkiem VAT ww. czynności.

Przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Powołany przepis wskazuje, że pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi według ustawy jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będzie wykonywała prace budowlano-montażowe jako podwykonawca dla podmiotu krajowego – spółki akcyjnej – podatnika podatku od towarów i usług (zarejestrowany jako podatnik VAT UE). Usługi te będą wykonywane poza terytorium RP, na terytorium Unii Europejskiej - w Danii. Siedziba działalności gospodarczej Wnioskodawczyni mieści się na terytorium RP, siedziba podmiotu, dla którego będą świadczone usługi również jest zarejestrowana na terytorium RP. Usługi będą świadczone w zakresie budowy i instalacji stacji bazowych telefonii bezprzewodowej i stacjonarnej oraz w zakresie integracji i uruchomienia instalowanego sprzętu.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

 • instalacje systemu anten wraz z kablami koncentrycznymi i elementami torów radiowych. Prace są wykonywane na masztach, kominach, wieżach, dachach itp. Zawieszanie anten na istniejących konstrukcjach wsporczych zgodnie z otrzymanym projektem, zabezpieczenie okablowania przed uszkodzeniem mechanicznym, instalacja oznaczeń identyfikacyjnych okablowanie;
 • instalacja szaf technologicznych wewnętrznych i zewnętrznych, podłączenie zasilania AC, podłączenie zasilania DC;
 • instalacja BTS (stacja nadawczo-odbiorcza).

Po zakończeniu prac instalacyjnych ekipa instalacyjna wykona wymagane pomiary oraz testy urządzeń zainstalowanych oraz dokumentację fotograficzną wszelkich wykonanych prac na obiekcie.

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania rozdziału dotyczącego miejsca świadczenia przy świadczeniu usług:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Z opisu niniejszej sprawy wynika, że podmiot krajowy - spółka akcyjna, dla którego Wnioskodawczyni będzie świadczyła usługi jako podwykonawca, spełnia definicję podatnika, o której mowa w art. 28a ustawy.

Zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Jednym z zastrzeżeń do zasady wyrażonej w art. 28b ust. 1 ustawy, jest świadczenie usług związanych z nieruchomościami.

I tak, zgodnie z art. 28e ustawy, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Z cyt. przepisu art. 28e ustawy wynika, że o miejscu świadczenia, a tym samym opodatkowania usługi związanej z nieruchomością decyduje wyłącznie miejsce położenia nieruchomości, z którą dana usługa jest ściśle związana, niezależnie od tego dla jakiego podmiotu jest wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy. Zasada ta ma zastosowanie wówczas, gdy usługę można przyporządkować do konkretnej nieruchomości, która jest możliwa do zlokalizowania, co do miejsca jej położenia. Przepis ten – jak wynika z jego brzmienia – stanowi wyjątek od zasady, przyjmując jako kryterium odniesienie się nie do podmiotu lecz do przedmiotu, którym jest nieruchomość, a usługi, które jej wprost dotyczą, mają być opodatkowane według miejsca jej położenia. Jednocześnie usługi te mogą mieć charakter nieograniczony, na co wskazuje katalog zamieszczony w tym przepisie, który ma charakter otwarty. Do zakresu tych usług ustawodawca zaliczył bowiem nie tylko usługi stricte dotyczące prac wykonywanych w nieruchomościach i obrotu nieruchomościami, ale także usługi, których wykonanie oparte jest na wykorzystaniu, używaniu i użytkowaniu nieruchomości.

W świetle powyższych przepisów, opisane usługi w zakresie budowy i instalacji stacji bazowych telefonii bezprzewodowej i stacjonarnej oraz w zakresie integracji i uruchomienia instalowanego sprzętu należy uznać za usługi związane z nieruchomościami. Bowiem w analizowanej sprawie maszty, kominy, wieże dachy itp., z którymi związane będą wykonywane usługi, są ściśle co do miejsca wybrane i określone (ze swej istoty są trwale związane z gruntem). Usługi te dotyczą zatem określonej nieruchomości i ich wykonanie nie będzie możliwe w innym miejscu.

Zatem dla ww. usług miejsce ich świadczenia (opodatkowania) należy określić w oparciu o dyspozycję art. 28e ustawy, tj. będzie to miejsce położenia danej nieruchomości – terytorium Danii.

Zgodnie z art. 106a pkt 2 ustawy, przepisy rozdziału „Faktury” stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:

 1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
 2. państwa trzeciego.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy, faktura może nie zawierać w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. a - danych określonych w ust. 1 pkt 10 i 12-14 (tj. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; stawki podatku; sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku).

Ponadto w myśl art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy, faktura powinna zawierać w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy „odwrotne obciążenie”.

Jednocześnie zgodnie z art. 196 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r., Nr 347, str. 1, z późn. zm.) do zapłaty VAT zobowiązany jest każdy podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem zidentyfikowana do celów VAT, na rzecz której świadczone są usługi objęte art. 44, jeżeli usługi te są świadczone przez podatnika niemającego siedziby na terytorium tego państwa członkowskiego.

Zatem Wnioskodawczyni ma obowiązek wystawienia faktury VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wyłącznie w przypadku, gdy do rozliczenia tego podatku zobowiązany jest usługobiorca.

W przedmiotowym przypadku usługobiorcą świadczonych przez Wnioskodawczynię prac budowlano-montażowych jest polska spółka akcyjna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski. Przy tym z wniosku nie wynika, aby polska spółka akcyjna była zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej na terytorium Danii. Jednocześnie jak wskazano wyżej, na podstawie art. 28e ustawy, miejscem świadczenia, a tym samym miejscem opodatkowania przedmiotowych prac budowlano-montażowych winno być terytorium Danii. Skoro zatem opodatkowanie przedmiotowych prac budowlano-montażowych powinno mieć miejsce w Danii, a Wnioskodawczyni niniejsze prace budowlano-montażowe świadczy na rzecz polskiej spółki, to Wnioskodawczyni nie dokumentuje wykonania tych prac poprzez wystawienie faktury VAT na podstawie polskich przepisów regulujących podatek od towarów i usług.

Ponieważ Wnioskodawczyni świadczy na rzecz polskiej spółki nie zarejestrowanej na terytorium Danii jako podatnik podatku od wartości dodanej usługi związane z nieruchomościami, których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego (Danii), zatem to przepisy tego kraju normują kwestię ewentualnego obowiązku rejestracji się Wnioskodawczyni jako podatnika podatku od wartości dodanej na terytorium tego państwa, a co za tym idzie, wystawiania faktur VAT zgodnie z tamtymi uregulowaniami.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe.

Odnosząc się powołanej przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnej nr IBPP2/443-428/11/RSz z dnia 6 maja 2011 r. należy wskazać, że została ona wydana w innym stanie prawnym, a co za tym idzie, nie może mieć wpływu na niniejsze rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych sprawa będzie rozpatrzona w odrębnym postępowaniu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.