IPPP3/443-852/14-2/JŻ | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez palcówki oświatowo-wychowawcze, w ramach działalności spółki celowej, powołanej przez Wnioskodawcę
IPPP3/443-852/14-2/JŻinterpretacja indywidualna
 1. kształcenie
 2. podatek od towarów i usług
 3. system oświaty
 4. usługi
 5. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku usług świadczonych przez palcówki oświatowo-wychowawcze, w ramach działalności spółki celowej, powołanej przez Wnioskodawcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku usług świadczonych przez palcówki oświatowo-wychowawcze, w ramach działalności spółki celowej, powołanej przez Wnioskodawcę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (Wnioskodawca) zamierza powołać spółkę (Spółka celowa), która otworzy w większych miastach w Polsce placówki edukacyjne (Placówki).

W Placówkach będą prowadzone zajęcia uzupełniające w formie korepetycji dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem zajęć będzie uzupełnianie i pogłębianie wiedzy uczniów.

Placówki w poszczególnych miastach będą miały status placówek oświatowo-wychowawczych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Ustawa o systemie oświaty).

Spółka celowa zamierza uzyskać dla każdej z Placówek wpis do odpowiedniej ewidencji placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (Ewidencja).

Każda z Placówek będzie posiadać swój statut określający m.in. cel Placówki, jej organizację, organy Placówki oraz ich zadania, prawa i obowiązki nauczycieli i uczniów, sposób pozyskiwania środków finansowych na działalność Placówki, zasady przyjmowania uczniów.

Dana Placówka rozpocznie działalność po uzyskaniu wpisu do Ewidencji.

Spółka celowa działając poprzez Placówki oraz będąc ich organem prowadzącym, będzie zawierać umowy świadczenia usług z uczniami lub ich opiekunami prawnymi (Usługi). Usługi będą miały charakter komercyjny i z tego tytułu Spółka celowa może osiągać zyski w ramach prowadzonej działalności.

Przedmiotem Usług będzie prowadzenie zajęć uzupełniających i pogłębiających wiedzę uczniów z zakresu danego przedmiotu, np. matematyki, w formie i według sposobu ustalonego w danej umowie o świadczenie Usług.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych przez Spółkę celową w Placówce na podstawie umów cywilnoprawnych lub umów o pracę.

W zależności od potrzeb oraz poziomu danego ucznia, zajęcia mogą mieć formę spotkań indywidualnych, spotkań grupowych oraz nauki własnej on-line. Przeważająca większość zajęć będzie odbywać się w siedzibach Placówek. Uzupełnieniem kształcenia będzie system on-line. W takim przypadku, uczniowie będą korzystać z odpowiedniej aplikacji, umożliwiającej m.in. wykonywanie zadań, korygowanie błędów, ocenę ucznia oraz postępu jego nauki. W trybie on-line będą mieli również możliwość skonsultowania się z prowadzącym ich nauczycielem.

W trakcie zajęć uzupełniających, uczniowie będą korzystać z materiałów pomocniczych (np. książek, zeszytów ćwiczeń) udostępnianych im w formie papierowej oraz w przypadku systemu on-line, stanowiących element aplikacji internetowej.

Spółka celowa będzie pobierać od ucznia jedną opłatę za świadczone Usługi.

Planowane jest, że działalność Spółki celowej będzie polegać wyłącznie na świadczeniu Usług w ramach Placówek.

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie:

Czy usługi świadczone przez Spółkę celową w ramach Placówek będą zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że Usługi świadczone przez Spółkę celową w ramach Placówek, będą zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwolnieniu od tego podatku podlegają, m.in. usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 2. w zakresie kształcenia i wychowania.

Powyższe zwolnienie od podatku VAT ma zatem charakter przedmiotowo-podmiotowy, tj. ważny jest zarówno charakter danych usług, jak i status podmiotu, który je świadczy.

Ad (i) jednostki objęte systemem oświaty

Art. 2 Ustawy o systemie oświaty zawiera katalog podmiotów objętych systemem oświaty. Wśród tych podmiotów znajdują się placówki oświatowo-wychowawcze (art. 2 pkt 3 Ustawy o systemie oświaty).

Na podstawie art. 3 pkt 3 Ustawy o systemie oświaty przez placówkę rozumie się jednostki organizacyjne wymienione m.in. w art. 2 pkt 3 Ustawy o systemie oświaty, czyli również placówki oświatowo-wychowawcze.

Placówki oświatowo-wychowawcze mogą być placówkami publicznymi lub niepublicznymi (art. 5 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty).

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, placówki oświatowo-wychowawcze mogą być zakładane co do zasady przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne lub osoby fizyczne. Wyżej wymienione podmioty są również organami prowadzącymi placówki (art. 3 pkt 5 Ustawy o systemie oświaty).

Art. 82 Ustawy o systemie oświaty stanowi natomiast, że osoby prawne i fizyczne mogą zakładać placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu placówek.

Odnosząc powyższe przepisy o systemie oświaty do planowanej działalności Spółki celowej, należy stwierdzić, że Spółka celowa będzie założycielem i organem prowadzącym Placówki, które będą stanowić jej jednostki organizacyjne. Przepisy o systemie oświaty nie uniemożliwiają sytuacji, w której jedna osoba prawna (np. spółka kapitałowa) zakłada i prowadzi kilka lub nawet kilkadziesiąt placówek objętych systemem oświaty.

Z punktu widzenia prawnego Usługi będą świadczone jednak przez Spółkę celową, ponieważ to ona będzie organem prowadzącym Placówki, stanowiące jednostki organizacyjne wyodrębnione w ramach jej struktury, jednakże nie będące odrębnymi podmiotami prawa.

Interpretując literalnie art. 2 pkt 3 Ustawy o systemie oświaty, można dojść do błędnego wniosku, że to nie Spółka celowa, ale prowadzone przez nią Placówki będą objęte systemem oświaty. Przepis ten (zawierający katalog podmiotów objętych systemem oświaty) wymienia bowiem wyłącznie jednostki organizacyjne (placówki) podmiotów, m.in. osób prawnych, tworzących te placówki, a nie same podmioty, które zakładają i prowadzą dane placówki i są ich organami. Jednakże, mając na uwadze całokształt przepisów Ustawy o systemie oświaty, Spółka celowa będzie objęta tym systemem, ponieważ będzie działać poprzez Placówki, które będą posiadały status placówek oświatowo-wychowawczych wymienionych w art. 2 Ustawy o systemie oświaty oraz, w zakresie wykonywanej działalności, będzie musiała spełnić wymogi narzucone przez ww. ustawę.

Dodatkowo należy wskazać, że jednostki organizacyjne osoby prawnej nie mogą być odrębnymi podatnikami VAT na podstawie ustawy o VAT. Dlatego też, podsumowując, w opinii Wnioskodawcy, przez „jednostkę objętą system oświaty”, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 Ustawy o VAT należy rozumieć podmiot będący podatnikiem VAT, świadczący usługi w ramach jednostek, które są powołane i działają zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty, tj. m.in. w formie placówek oświatowo-wychowawczych wymienionych w art. 2 pkt 3 Ustawy o systemie oświaty.

Ad (ii) usługi w zakresie kształcenia i wychowania

W opinii Wnioskodawcy, Usługi będą stanowiły usługi w zakresie kształcenia. Ustawa o VAT nie zawiera definicji usług kształcenia, nie odnosi się również w tym zakresie do PKWiU. Takiej definicji nie zawiera również Ustawa o systemie oświaty. Jednakże z całokształtu przepisów regulujących oświatę w Polsce, i podążając za słownikową definicją (internetowy słownik PWN), kształcenie to „przekazywanie wiedzy i umiejętności”, „czynienie starania, aby ktoś zdobywał wiedzę, rozwijał umiejętności”.

Zatrudnieni w Placówkach nauczyciele będą przekazywać uczniom wiedzę z zakresu danej dziedziny nauki i następnie weryfikować nabyte przez nich umiejętności, w tym korygować błędy. Dodatkowo, uczniowie będą mogli uzupełniać swoją wiedzę poprzez system nauki on-line; w tym systemie będą również odbywać się konsultacje z nauczycielem. W związku z powyższym, Usługi stanowią usługi z zakresu kształcenia, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

W opinii Wnioskodawcy, Usługi nie koniecznie muszą stanowić zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i wychowania.

Dla zwolnienia z VAT usług wystarczy spełnienie jednej przesłanki, tj. muszą one stanowić usługi kształcenia lub wychowania. Powyższy wniosek potwierdzają interpretacje Ministra Finansów (MF), np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 lipca 2011 roku, sygn. ILPP1/443-649/l1-4/MK; interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 lipca 2012 r., sygn. IPTPP1/443276/12-5/IG; czy też interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 czerwca 2013 roku, sygn. IPPP1/443-450/13-2/MP.

W związku z powyższym, ponieważ Spółka celowa działając poprzez Placówki stanowi podmiot objęty systemem oświaty, który będzie świadczył usługi z zakresu kształcenia, Usługi będą zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Na zakończenie, Wnioskodawca dodaje, że w jego opinii, komercyjny charakter świadczonych przez Spółkę celową Usług nie uniemożliwia zastosowania zwolnienia tych Usług od podatku VAT na podstawie ustawy o VAT.

Podobnie wypowiedział się Trybunat Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 28 listopada 2013 roku (sprawa C-319/12), w którym stwierdził, że: „ Art. 132 ust. 1 lit. i), art. 133 i 134 Dyrektywy Rady 2006/12/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one objęciu zwolnieniem od podatku od wartości dodanej usług edukacyjnych świadczonych przez podmioty niepubliczne w celach komercyjnych”, TSUE zauważył jednak, że „ art. 132 ust. 1 lit. i) tej dyrektywy sprzeciwia się zwolnieniu wszystkich usług edukacyjnych w sposób ogólny, bez uwzględnienia celów realizowanych przez podmioty niepubliczne świadczące te usługi”.

Według Wnioskodawcy, nadanie przez polskiego ustawodawcę charakteru podmiotowo-przedmiotowego zwolnieniu usług edukacyjnych w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT uwzględnia powyższą tezę TSUE. Zwolnieniu podlegają bowiem usługi edukacyjne (kształcenia i wychowania) świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty, a więc również podmioty prywatne (niepubliczne), które realizują cele określone w Ustawie o systemie oświaty tożsame z celami podmiotów publicznych działających na podstawie tej ustawy. W opinii Wnioskodawcy, sam fakt zarejestrowania Placówek w Ewidencji będzie świadczył o realizowaniu przez nie celów określonych w Ustawie o systemie oświaty. Organy podatkowe nie mają uprawnień do weryfikowania, czy działalność prowadzona przez Placówki Spółki celowej realizuje cele oświatowe. Takie uprawnienia przysługują odpowiedniej jednostce samorządu terytorialnego, która może odmówić wpisu Placówki do Ewidencji, jeżeli stwierdzi, że jej cele określone w statucie są sprzeczne z obowiązującym prawem (art. 82 ust. 2 pkt 4 Ustawy o systemie oświaty). Organ ten może również wykreślić Placówkę z Ewidencji, jeżeli zostanie stwierdzone w trybie nadzoru pedagogicznego, że jej działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub statutem i w terminie określonym przez nadzór pedagogiczny organ prowadzący Placówkę nie zastosował się do poleceń nadzoru (art. 83 ust. 1 pkt 3 Ustawy o systemie oświaty). Reasumując, sam fakt, że Spółka celowa będzie świadczyć Usługi poprzez Placówki wpisane do Ewidencji przesądza o tym, że realizowane są przez nią cele edukacyjne tożsame z celami podmiotów niepublicznych w tym zakresie.

W związku z powyższym, bez znaczenia dla możliwości zastosowania zwolnienia z VAT jest komercyjny charakter świadczonych Usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
  – oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z powyższych przepisów wynika, że ograniczenie umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia nie wystarczy by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie ww. przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Powyższy przepis ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług kształcenia, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oświaty.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak również aktów wykonawczych do niej brak jest definicji „kształcenia”. Posiłkując się zatem internetowym Słownikiem Języka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. (źródło: www sjp.pwn.pl) stwierdzić należy, że „kształcić” to przekazywać komuś wiedzę, umiejętności, czynić starania aby ktoś zdobył wiedzę, rozwijał umiejętności, rozwijać cechy charakteru.

Przyjmuje się powszechnie, że kształcenie to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania przez jednostkę umiejętności, wiedzy oraz rozumienia otaczającego ją świata. Kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania, jak i uczenia się. Pojęcie kształcenie często utożsamia się z formalnym kształceniem w instytucjach systemu szkolnictwa. W szerszym rozumieniu, obejmuje ono także kształcenie nieformalne, mające źródło w codziennych doświadczeniach, kontaktach z rówieśnikami i informacjami pochodzącymi z mass mediów. Podkreśla się także znaczenie szeroko rozumianego kształcenia ustawicznego (uczenia się przez całe życie).

Należy zwrócić również uwagę że ustawodawca określając krąg usług objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług odwołał się do przepisów o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”, system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

Stosownie do art. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje szkoły:

 1. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 2. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 3. ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
 4. artystyczne.

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

W świetle art. 2 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

Według art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

W myśl art. 82 ust. 3 ww. ustawy, organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 82 ust. 3a ww. ustawy, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera:

 1. nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;
 2. datę i numer wpisu do ewidencji;
 3. nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki;
 4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;
 5. adres szkoły lub placówki;
 6. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza powołać Spółkę, która otworzy w większych miastach w Polsce placówki edukacyjne. W Placówkach będą prowadzone zajęcia uzupełniające w formie korepetycji dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem zajęć będzie uzupełnianie i pogłębianie wiedzy uczniów. Placówki w poszczególnych miastach będą miały status placówek oświatowo-wychowawczych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Spółka celowa zamierza uzyskać dla każdej z Placówek wpis do odpowiedniej ewidencji placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Każda z Placówek będzie posiadać swój statut określający m.in. cel Placówki, jej organizację, organy Placówki oraz ich zadania, prawa i obowiązki nauczycieli i uczniów, sposób pozyskiwania środków finansowych na działalność Placówki, zasady przyjmowania uczniów. Dana Placówka rozpocznie działalność po uzyskaniu wpisu do Ewidencji. Spółka celowa działając poprzez Placówki oraz będąc ich organem prowadzącym, będzie zawierać umowy świadczenia usług z uczniami lub ich opiekunami prawnymi. Usługi będą miały charakter komercyjny i z tego tytułu Spółka celowa może osiągać zyski w ramach prowadzonej działalności. Przedmiotem Usług będzie prowadzenie zajęć uzupełniających i pogłębiających wiedzę uczniów z zakresu danego przedmiotu, np. matematyki, w formie i według sposobu ustalonego w danej umowie o świadczenie Usług. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych przez Spółkę celową w Placówce na podstawie umów cywilnoprawnych lub umów o pracę. W zależności od potrzeb oraz poziomu danego ucznia, zajęcia mogą mieć formę spotkań indywidualnych, spotkań grupowych oraz nauki własnej on-line. Przeważająca większość zajęć będzie odbywać się w siedzibach Placówek. Uzupełnieniem kształcenia będzie system on-line. W takim przypadku, uczniowie będą korzystać z odpowiedniej aplikacji, umożliwiającej m.in. wykonywanie zadań, korygowanie błędów, ocenę ucznia oraz postępu jego nauki. W trybie on-line będą mieli również możliwość skonsultowania się z prowadzącym ich nauczycielem. W trakcie zajęć uzupełniających, uczniowie będą korzystać z materiałów pomocniczych (np. książek, zeszytów ćwiczeń) udostępnianych im w formie papierowej oraz w przypadku systemu on-line, stanowiących element aplikacji internetowej. Spółka celowa będzie pobierać od ucznia jedną opłatę za świadczone Usługi. Planowane jest, że działalność Spółki celowej będzie polegać wyłącznie na świadczeniu Usług w ramach Placówek.

W świetle powołanych wyżej przepisów oraz opisanego zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, muszą być spełnione łącznie dwa warunki:

 1. dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 2. podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że każda Placówka w ramach, której będą świadczone usługi w zakresie prowadzenia zajęć uzupełniających w formie korepetycji dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będzie posiadała status placówki oświatowo-wychowawczej, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Każda Placówka będzie posiadała wpis do odpowiedniej ewidencji placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednocześnie przedmiotem usług będzie prowadzenie zajęć uzupełniających i pogłębiających wiedzę uczniów z zakresu danego przedmiotu np. matematyki. Zatem, należy stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku oba warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy są spełnione.

Tym samym świadczone w ramach Placówek, prowadzonych przez spółkę celową, powołaną przez Wnioskodawcę, usługi polegające na prowadzeniu zajęć uzupełniających w formie korepetycji dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w wyżej przedstawionym zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.