IPPP3/443-128/14-2/KB | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymywane za rozwożenie towarów na terenie Polski faktury VAT z naliczonym podatkiem VAT są prawidłowe czy też otrzymywane faktury VAT powinny być wystawiane na kwotę netto (bez naliczonego podatku VAT)?
IPPP3/443-128/14-2/KBinterpretacja indywidualna
 1. dystrybucja (rozprowadzanie)
 2. miejsce świadczenia usług
 3. podatnik
 4. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2014 r. (data wpływu 10 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług dystrybucji nabywanych przez Wnioskodawcę z siedzibą w Niemczech - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług dystrybucji nabywanych przez Wnioskodawcę z siedzibą w Niemczech.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Firma W. GmbH jest podmiotem posiadającym swoją siedzibę oraz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Niemiec. Dostarcza ona przedsiębiorcy, mającemu siedzibę na terytorium Polski - firmie L. Sp. z o.o. towary do magazynu głównego firmy L. Sp. z o.o., które firma L. Sp. z o.o. dystrybuuje/rozwozi dalej do poszczególnych sklepów na terenie Polski. W ten sposób firma W. GmbH nabywa u firmy L. Sp. z o.o. usługę polegającą na transporcie towarów z magazynu centralnego L. do poszczególnych sklepów L. na terenie Polski. Z tytułu nabywanej usługi transportowej firma W. GmBH otrzymuje od firmy L. Sp. z o.o. fakturę z naliczonym podatkiem VAT w wysokości 23 %.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymywane za rozwożenie towarów na terenie Polski faktury VAT z naliczonym podatkiem VAT są prawidłowe czy też otrzymywane faktury VAT powinny być wystawiane na kwotę netto (bez naliczonego podatku VAT)...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Powołując się na:

 1. Artykuł 44 Dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług mówiący o tym, że:

Miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca powadzenia działalności gospodraczej podatnika znajdującego się w miejscu innym niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działaności gospodarczej. W przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą ma stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu”.

 1. Ustawę o podatku od towarów i usług (Stan prawny na 1 stycznia 2011 r.)

Rozdział 3 Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług Art. 28b. mówiący o tym, że:

 1. Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniam ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, 28g ust 1, art. 28i, 28j, i 28n.”
 1. Artykuł 196 dyrektywy:

Do zapłaty VAT zobowiązany jest każdy podatnik lub osoba prawna nie będąca podatnikiem zidentyfikowana do celów VAT, na rzecz której świadczone są usługi objęte art. 44, jeżeli usługi te są świadczone przez podatnika nie mającego siedziby na terytorium tego państwa członkowskiego.

Podatnikiem - dla potrzeb regulacji o ustaleniu miejsca świadczenia - jest polski podatnik podatku od towarów i usług, podatnik podatku od wartości dodanej (czyli podatnik innego państwa członkowskiego) oraz osoba prawna nie będąca podatnikiem, która zidentyfikownana została na potrzeby podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze. Dodatkowo - za podatnika uznaje się także podmiot, który „prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1” /usługi rozdystrybuowania/.

W świetle powyższego Wnioskodawca stwierdza, iż usługi świadczone przez firmę L. Sp. z o.o. na rzecz firmy W. GmbH, za które firma L. Sp. z o.o. wystawia faktury VAT z tytułu dystrybucji/transportu towarów są świadczone na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ww. ustawy, posiadającego siedzibę w Niemczech, co oznacza, iż usługi te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. W związku z powyższym otrzymywane przez firmę W. GmbH od firmy L. Sp. z o.o. faktury za usługę dystrybucji/transportu towarów na terenie Polski z naliczonym podatkiem VAT są nieprawidłowe i powinny być wystawiane na kwotę netto bez naliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem posiadającym swoją siedzibę oraz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Niemiec. Wnioskodawca dostarcza przedsiębiorcy, mającemu siedzibę na terytorium Polski towary do magazynu głównego tego przedsiębiorcy, które ten dystrybuuje/rozwozi dalej do poszczególnych sklepów na terenie Polski. W ten sposób Wnioskodawca nabywa u firmy z Polski usługę polegającą na transporcie towarów z magazynu centralnego tej firmy do jej poszczególnych sklepów na terenie Polski. Z tytułu nabywanej usługi transportowej firma otrzymuje fakturę z naliczonym podatkiem VAT w wysokości 23 %.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy otrzymywane od polskiej firmy za rozwożenie towarów na terenie Polski faktury VAT z naliczonym podatkiem VAT są prawidłowe czy też otrzymywane faktury VAT powinny być wystawiane na kwotę netto (bez naliczonego podatku VAT). Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywane faktury za usługę dystrybucji/transportu towarów na terenie Polski z naliczonym podatkiem VAT są nieprawidłowe i powinny być wystawiane na kwotę netto bez naliczenia podatku VAT.

Na wstępie należy zauważyć, że w przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, czy też nie.

Stosownie do art. 28a ustawy, Na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji, jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca spełnia definicję podatnika, określoną w art. 28a ustawy.

Ogólna zasada dotycząca określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników zawarta została w art. 28b ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Zgodnie z art. 28b ust. 2 ustawy w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Zatem w przypadku usług wymienionych w art. 28b ww. ustawy o podatku od towarów i usług, podmiotem zobowiązanym do ich rozliczenia jest usługobiorca.

Po dokonaniu analizy przedstawionych informacji należy stwierdzić, że do nabywanej przez Spółkę usługi dystrybucji towarów, zastrzeżenia wskazane w art. 28b ust. 1 ustawy nie mają zastosowania. A zatem opisane we wniosku usługi transportu/dystrybucji towarów nabywane przez Wnioskodawcę spełniającego definicję z art. 28a, ustawy, mającego siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności w Niemczech będą opodatkowane zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy w miejscu siedziby usługobiorcy tj. w Niemczech.

W myśl art. 106a ustawy przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:

 1. sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:
  1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
  2. państwa trzeciego.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Stosownie do art. 106e ust. 1 pkt 9-18 ustawy faktura powinna zawierać m.in.:

 1. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 2. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 3. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 4. stawkę podatku;
 5. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 6. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 7. kwotę należności ogółem;
 8. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy „metoda kasowa”;
 9. w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz „samofakturowanie”;
 10. w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy „odwrotne obciążenie”.

Zgodnie z art. 106e ust. 4 ustawy faktura nie zawiera:

 1. w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, jest nabywca towaru lub usługobiorca - danych określonych w ust. 1 pkt 12-14;
 2. w przypadku, o którym mowa w art. 16 - danych określonych w ust. 1 pkt 4;
 3. w przypadku, o którym mowa w art. 106b ust. 3 pkt 2 - danych określonych w ust. 1 pkt 12-14.

Zatem świadczenie nabywanych przez Wnioskodawcę usług, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca, powinno zostać udokumentowane fakturą VAT zgodnie z ww. przepisami, bez wykazania stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem, oraz z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.