IPPP2/4512-966/15-4/AOg | Interpretacja indywidualna

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi będą korzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 oraz pkt 23 ustawy o VAT.
IPPP2/4512-966/15-4/AOginterpretacja indywidualna
 1. opieka
 2. usługi
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2015 r. (data wpływu 7 października 2015 r.), uzupełnionym pismem nadanym w dniu 12 grudnia 2015 r. (data wpływu 16 grudnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP2/4512-966/15-2/AOg z dnia 3 grudnia 2015 r. (data doręczenia 7 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust.1 pkt 18 lub pkt 23 ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek, , uzupełniony pismem nadanym w dniu 12 grudnia 2015 r. (data wpływu 16 grudnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP2/4512-966/15-2/AOg z dnia 3 grudnia 2015 r. (data doręczenia 7 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia zgodnie przewidzianego w art. 43 ust.1 pkt 18 lub pkt 23 ustawy o VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Od 2013 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w zakresie domowej opieki medycznej. Jest on zgłoszony do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
Wnioskodawca ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jako prowadzący działalność Wnioskodawca nie wykonuje zawodu medycznego, wykonywanie usług medycznych zleca wykwalifikowanym zleceniobiorcom. Prowadzona przez niego działalność polega na świadczeniu przez wykwalifikowany personel medyczny następujących usług opieki medycznej w domu pacjenta:

 • pielęgniarska opieka długoterminowa
 • hospicjum domowe
 • zespół rehabilitacji domowej.

W najbliższym czasie Wnioskodawca przekroczy kwotę limitu 150.000 zł uprawniającego do zwolnienia z VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy VAT.

W piśmie nadanym w dniu 12 grudnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał ponadto, że:

Świadczone przez niego usługi polegają na:

 • pielęgniarskiej opiece długoterminowej nad przewlekle chorymi – przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych - świadczonej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • prowadzeniu hospicjum domowego - wszechstronnej, całościowej opiece i leczeniu objawowym pacjentów chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby - świadczone w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • prowadzeniu zespołu rehabilitacji domowej obejmuje opieką osoby, które ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć do placówek udzielających świadczeń w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji lub fizjoterapii - świadczone komercyjnie, na podstawie cennika.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów poprzez systematyczną, intensywną i całościową opiekę pielęgniarską i lekarską, rehabilitację w zakresie niezbędnym do utrzymania jakości życia, opiekę psychologa, nieodpłatne udostępnianie niezbędnego sprzętu medycznego. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi są ukierunkowane na poprawę jakości życia, zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie.

W zakres usług opieki medycznej wchodzą również usługi opieki tj. czynności pielęgnacyjne związane z higieną osobistą pacjenta, a więc tym samym w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca świadczy usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i osobami w podeszłym wieku, a usługi te są świadczone w miejscu zamieszkania tych osób.

Wnioskodawca nie jest podmiotem świadczącym usługi zgodnie z art. 43 ust. l pkt 22 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług w momencie przekroczenia limitu...
 2. Czy jeśli Wnioskodawca dobrowolnie dokonałby zgłoszenia rejestracyjnego do VAT to świadczone przez niego usługi medyczne będą korzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 18 lub pkt 23 ustawy VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on obowiązku dokonywać zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług w momencie przekroczenia limitu zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeśli Wnioskodawca dobrowolnie dokona zgłoszenia rejestracyjnego do VAT to świadczone przez niego usługi medyczne będą korzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 18 lub pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku VAT dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

I tak, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż wymienione w pkt 22, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Jak wynika z art. 113 ust. 2 ustawy o VAT do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  4. - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy o VAT, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Jak wynika z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy Wnioskodawca od 2013 r. prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w zakresie domowej opieki medycznej. Wnioskodawca jest zgłoszony do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jako prowadzący działalność Wnioskodawca nie wykonuje zawodu medycznego, wykonywanie usług medycznych zleca wykwalifikowanym zleceniobiorcom. Prowadzona przez niego działalność polega na świadczeniu przez wykwalifikowany personel medyczny następujących usług opieki medycznej w domu pacjenta:

 • pielęgniarska opieka długoterminowa
 • hospicjum domowe
 • zespół rehabilitacji domowej.

Świadczone w działalności Wnioskodawcy usługi polegają na:

 • pielęgniarskiej opiece długoterminowej nad przewlekle chorymi – przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych - świadczonej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • prowadzeniu hospicjum domowego - wszechstronnej, całościowej opiece i leczeniu objawowym pacjentów chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby - świadczone w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • prowadzeniu zespołu rehabilitacji domowej obejmującej opiekę nad osobami, które ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć do placówek udzielających świadczeń w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji lub fizjoterapii (usługi świadczone komercyjnie, na podstawie cennika).

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi są ukierunkowane na poprawę jakości życia, zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie.

W zakres usług opieki medycznej wchodzą również usługi opieki tj. czynności pielęgnacyjne związane z higieną osobistą pacjenta, a więc tym samym w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca świadczy usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i osobami w podeszłym wieku, a usługi te są świadczone w miejscu zamieszkania tych osób.

Wnioskodawca oświadczył, że nie jest podmiotem świadczącym usługi zgodnie z art. 43 ust. l pkt 22 ustawy o VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy jest on zobowiązany dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług w momencie przekroczenia ww. limitu oraz czy jeśli Wnioskodawca dobrowolnie dokonałby zgłoszenia rejestracyjnego do VAT to świadczone przez niego usługi medyczne będą korzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 18 lub pkt 23 ustawy VAT.

W pierwszej kolejności, skoro Wnioskodawca w najbliższym czasie przekroczy z tytułu prowadzonej działalności limit określony w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, należy ustalić czy prowadzona przez Wnioskodawcę działalność jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 lub pkt 23 ustawy o VAT.

Z cyt. art. 43 ust. 1 pkt 18 wynika, że zwolnieniu od podatku podlegają usługi opieki medycznej, które spełniają określone warunki - służą mianowicie profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz świadczone są przez konkretne, wymienione przez ustawodawcę podmioty. Zwolnienie obejmuje zatem tylko świadczenia medyczne wykonywane w określonym celu (wyłącznie te, które realizują cel związany z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia) przez określone osoby (podmioty). Zatem, zwolnienie od podatku usług w zakresie opieki medycznej ma charakter podmiotowo – przedmiotowy.

Jak wynika z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie domowej opieki medycznej. Wnioskodawca jest zgłoszony do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Tym samym należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie została spełniona przesłanka o charakterze podmiotowym uprawniająca do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Pozostaje kwestia ustalenia czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi medyczne ze względu na swój cel mogą zostać uznane za usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i w konsekwencji czy usługi te mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie wskazanego powyżej przepisu.

Pojęcia czynności, których celem jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawa zdrowia, należy interpretować z zastosowaniem wykładni językowej.

Profilaktyka” to wszelkie działania i środki stosowane w celu zapobiegania czemuś niepożądanemu, likwidowanie przyczyn niekorzystnych zjawisk, to działania i środki stosowane w celu zapobiegania chorobom.

Zachowywanie” rozumiane jest jako dochowanie czegoś w stanie niezmienionym, nienaruszonym lub niezniszczonym mimo upływu czasu lub niesprzyjających okoliczności, utrzymywanie.

Natomiast interpretując słowo „ratowanie”, należy odwołać się do słów „ratować” i „ratownictwo”. Ratować to starać się ocalić, zachować coś, ratownictwo jest rozumiane jako ogół środków i metod ratowania życia ludzkiego i niesienia pomocy w warunkach zagrożenia.

Słowo „przywracać” oznacza doprowadzić coś do poprzedniego stanu, wprowadzić coś na nowo, odtworzyć coś w pierwotnej postaci, wznowić odnowić, sprawić, że ktoś się znajdzie w takiej sytuacji, w takim stanie, w jakim był poprzednio.

Poprawa” to zmiana stanu czegoś na lepsze, poprawienie czegoś, poprawianie się, polepszanie.

Zatem dokonując ustalenia, czy dana usługa medyczna podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług, należy ustalić, czy będzie spełniała wyżej określone warunki.

Wnioskodawca wskazał, że prowadzone przez niego usługi służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów poprzez systematyczną, intensywną i całościową opiekę pielęgniarską i lekarską, rehabilitację w zakresie niezbędnym do utrzymania jakości życia, opiekę psychologa, nieodpłatne udostępnianie niezbędnego sprzętu medycznego.

W konsekwencji przedmiotowe usługi można zakwalifikować jako usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, gdyż realizują cele, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Tym samym świadczenie przez Wnioskodawcę usług w zakresie domowej opieki medycznej, będzie zwolnione z podatku od towarów i usług na postawie ww. przepisu.

Ponadto Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy świadczenie przez Wnioskodawcę usług związanych z opieką będzie zwolnione z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy, wykonywane przez:

 1. regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej,
 2. wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę:
  • domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody,
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,
 3. placówki specjalistycznego poradnictwa,
 4. inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę,
 5. specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż wymienione w pkt 22, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest żadnym z podmiotów, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT. Należy więc ustalić czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi związane z opieką mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „opieka”. Zatem przy dokonywaniu interpretacji art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy, należy posłużyć się wykładnią literalną odwołując się do językowego znaczenia tego wyrazu. Zgodnie z definicją zawartą we „Współczesnym słowniku języka polskiego” (Wydawnictwo Langenscheidt, Warszawa 2007 r. tom II str. 1119 „opieka” oznacza „troskliwe zajmowanie się kimś, dbanie o kogoś, zaspokajanie czyich potrzeb; strzeżenie, pilnowanie kogoś lub czegoś; dozór, piecza, kuratela (...)”.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jako zarejestrowany podmiot leczniczy świadczy usługi opieki medycznej w domu pacjenta w ramach m.in. hospicjum domowego oraz rehabilitacji domowej. Usługi te świadczone są przez wykwalifikowany personel medyczny.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca świadczy usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i osobami w podeszłym wieku, a usługi te są świadczone w miejscu zamieszkania tych osób.

Zatem mając na względzie przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi opieki będą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT.

Należy jednak zwrócić uwagę, że Wnioskodawca wskazał we wniosku, ze w najbliższym czasie przekroczy limit wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, tj. 150.000 zł, Jednak z uwagi na to, że świadczone przez niego usługi w zakresie opieki medycznej i opieki nad osobami chorymi świadczone w ich miejscu zamieszkania podlegają zwolnieniu przewidzianemu w art. 43 ust. 1 pkt 18 oraz pkt 23 ustawy o VAT, wartość sprzedaży z tytułu ww. usług nie jest wliczana do limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Mając zatem na uwadze treść art. 96 ust. 3, Wnioskodawca może zarejestrować się dla potrzeb podatku VAT, aczkolwiek nie ma takiego obowiązku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.