IPPP2/4512-357/16-2/KOM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zwolnienia z opodatkowania usług organizacji obozów/treningów/zawodów sportowych świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2016 r. (data wpływu 9 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: Klub) jest klubem sportowym w rozumieniu ustawy o sporcie, członkiem Polskiego Związku Narciarskiego. Klub jest jednocześnie Organizacją Pożytku Publicznego, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta, Wydział Gospodarczy KRS.

Klub jest czynnym podatnikiem VAT.

Zgodnie ze statutem, celem Klubu jest uprawianie i krzewienie narciarstwa.

W świetle zapisów statutu, Klub realizuje te cele poprzez:

 1. organizowanie i prowadzenie kursów nauki jazdy na nartach, treningów, obozów letnich i zimowych,
 2. organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także branie udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez poważane organizacje,
 3. zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania narciarstwa.

Działania pożytku publicznego podjęte przez Klub są głównie skierowane do dzieci i młodzieży utalentowanej pod względem sportowym i rokującej nadzieje na osiąganie dobrych wyników w sporcie wyczynowym. Działalność Klubu nakierowana jest również na podnoszenie sprawności fizycznej zawodników oraz kształtowanie prozdrowotnego stylu życia wszystkich członków.

Działalność powyższa jest prowadzona w ramach działalności statutowej odpłatnej oraz nieodpłatnej.

W ramach działalności statutowej odpłatnej, zgodnie ze statutem oraz KRS, Klub m.in. organizuje obozy sportowe, treningi sportowe oraz zawody sportowe. Przeznaczone one są dla członków Klubu albo dla osób niebędących członkami Klubu.

Obozy sportowe mają najczęściej charakter obozów zimowych (narciarskich), które odbywają się w miejscach, gdzie istnieją warunki do uprawiania narciarstwa (najczęściej góry z odpowiednim zapleczem technicznym w postaci infrastruktury narciarskiej oraz zapleczem personalnym w postaci instruktorów szkolących uczestników obozów). Mają one wtedy formę obozów wyczynowych, feryjnych lub tzw. przedszkoli narciarskich. Obozy sportowe mogą mieć też charakter obozów letnich (np. rowerowych, tenisowych czy ogólnorozwojowych).

Każdy rodzaj obozu sportowego zawiera w sobie przede wszystkim element szkolenia sportowego. Klub świadcząc bowiem usługę organizacji obozu sportowego ma na celu uprawianie i krzewienie sportu (głównie narciarstwa) i te elementy są w ramach obozów kluczowe (stanowią o ich istocie). W ramach odpłatności za obóz sportowy uczestnicy pokrywają też koszty akcesoryjne, na które składają się np. dojazd na miejsce obozu, zakwaterowanie, wyżywienie.

Jeśli chodzi o treningi sportowe, mają one charakter stacjonarny lub wyjazdowy. Treningi stacjonarne odbywają się w mieście będącym siedzibą Klubu i polegają np. na treningach jazdy narciarskiej na sztucznym stoku narciarskim (pod okiem profesjonalnego instruktora narciarstwa) lub na treningach ogólnorozwojowych typu wspólne biegi lub inne zajęcia lekkoatletyczne (również pod okiem profesjonalnego trenera sportowego). Treningi wyjazdowe polegają z kolei na krótkich wyjazdach grup sportowych poza miejscowość będącą siedzibą Klubu, gdzie pod okiem profesjonalnego instruktora odbywają się narciarskie zajęcia sportowe (najczęściej jako przygotowanie do sezonu narciarskiego).

W ramach zawodów sportowych Klub zapewnia natomiast możliwość uczestnictwa w zawodach, w ramach których weryfikowany w praktyce jest stopień dyspozycji sportowej uczestników, poprzez konfrontację z innymi zawodnikami/drużynami/klubami - co jest elementem niezbędnym w doskonaleniu szeroko rozumianej kondycji sportowej. Zawody sportowe zawsze organizowane są pod okiem profesjonalnego instruktora (lub wielu instruktorów). Podobnie jak w przypadku obozów sportowych, czy treningów sportowych, świadcząc usługę organizacji zawodów sportowych Klub ma na celu uprawianie i krzewienie sportu (głównie narciarstwa) i te elementy są w ramach zawodów kluczowe (stanowią o ich istocie). W ramach odpłatności za zawody sportowe uczestnicy pokrywają też koszty akcesoryjne, na które składają się np. dojazd na miejsce obozu, zakwaterowanie, wyżywienie.

Dodatkowo, Klub prowadzi typową działalność gospodarczą (sponsoring, wynajem sprzętu, marketing, dzierżawa gruntu), która podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych.

Zgodnie ze statutem, na fundusze Klubu składają się:

 1. wpływy z wpisowego i składek,
 2. dotacje, subwencje i darowizny,
 3. dochody z majątku Klubu oraz imprez organizowanych przez Klub,
 4. opłaty za organizowaną przez Klub działalność szkoleniową, sportową i rekreacyjną,
 5. dochody z działalności gospodarczej, z której zysk przeznacza się na realizację zadań statutowych.

Klub nie jest nastawiony na osiąganie zysków. Ewentualne wypracowane przez Klub nadwyżki przychodów nad kosztami (w tym również m.in. zysk z organizacji obozów sportowych, treningów sportowych lub zawodów sportowych - jeśli takowy zostanie w ogóle wykazany) przeznaczane są na podstawie uchwał walnego zgromadzenia Klubu na cele statutowe Klubu. Z samych zapisów statutu wynika (por. pkt 5 powyżej), że nawet ewentualne dochody (zysk) z działalności gospodarczej Klubu przeznacza się na realizację zadań statutowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy świadczone przez Klub usługi organizacji obozów sportowych podlegają zwolnieniu z VAT...
 2. Czy świadczone przez Klub usługi organizacji treningów sportowych podlegają zwolnieniu z VAT...
 3. Czy świadczone przez Klub usługi organizacji zawodów sportowych podlegają zwolnieniu z VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Klubu, wszystkie wymienione w pytaniach 1-3, świadczone przez Klub usługi, podlegają zwolnieniu z VAT.

UZASADNIENIE STANOWISKA

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT polega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Jednocześnie, na podstawie art. 43 ust. 17 ustawy o VAT, powyższe zwolnienie nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 32, lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Z kolei zgodnie z art. 43 ust. 18 ustawy o VAT, zwolnienie z ust. 1 pkt 32 stosuje się pod warunkiem, że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Odnosząc stan faktyczny do poszczególnych ww. regulacji stwierdzić należy, że:

 1. Organizacja obozów sportowych/treningów sportowych/zawodów sportowych jest usługą ściśle związaną ze sportem. Jej celem jest właśnie zarówno propagowanie (rozpowszechnianie) sportu w postaci narciarstwa (lub ewentualnie innych dyscyplin sportowych), jak również sama realizacja, czyli uprawianie sportu.
 2. Przedmiotowa usługa realizowana jest przez klub sportowy w rozumieniu ustawy o sporcie.
 3. Celem statutowym Klubu jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania (krzewienia) sportu (narciarstwa).
 4. Usługi są konieczne do organizowania i uprawiania sportu - same usługi zresztą polegają, jak wskazano powyżej, na organizowaniu sportu, które przekłada się następnie bezpośrednio na uprawianie sportu. Narciarstwo jest taką dyscypliną, która nie może być wykonywana w dowolnych warunkach klimatycznych/krajobrazowych, stąd przykładowo wyjazdy (obozy) narciarskie w przypadku podmiotu mającego siedzibę w mieście położonym na terenach nizinnych są oczywistą koniecznością.
 5. Świadcząc wskazane usługi Klub nie jest nastawiony na osiąganie zysków. Wskazuje na to i statut Klubu, i sam fakt rejestracji Klubu jako stowarzyszenia oraz Organizacji Pożytku Publicznego, i sposób organizacji działań Klubu. Jeśli jednak taki zysk w rozumieniu księgowym się pojawia, jest on przeznaczany w całości na cele statutowe Klubu.
 6. Usługi są świadczone z definicji na rzecz osób uprawiających sport (narciarstwo) - czy to wyczynowo, czy hobbystycznie w sposób rekreacyjny.
 7. Usługi nie są związane z działalnością marketingową czy reklamowo-promocyjną. Nie są to też inne usługi wymienione w wyłączeniach wskazanych w regulacji art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.
 8. Wskazane usługi nie są usługami „ściśle związanymi z usługami podstawowymi”, lecz po prostu usługami podstawowymi w ramach statutowej działalności Klubu. Nawet jednak gdyby przyjąć, że są one usługami ściśle związanymi z usługami podstawowymi, jednocześnie z całą pewnością są to usługi niezbędne do wykonania usługi podstawowej (jak wskazano w pkt 1 i 4 powyżej), a głównym celem tych usług nie jest osiągnięcie przez Klub dodatkowego dochodu poprzez działanie konkurencyjne do podmiotów nieobjętych zwolnieniem z VAT.

Mając na uwadze powyższe, Klubowi przysługuje zwolnienie z VAT dla organizacji zarówno obozów sportowych, jak i treningów sportowych, czy zawodów sportowych.

Zastosowanie zwolnienia z VAT dla usług analogicznych, jak te będące przedmiotem niniejszego wniosku, znalazło potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach podatkowych wydanych w podobnych stanach faktycznych: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011 r., sygn. IPPP3/443-76/11-4/JK, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 września 2015 r., sygn. IPTPP1/4512-421/15-4/AC.

Zwolnienie z VAT dla tego typu usług wynika nie tylko z ustawy o VAT, ale również z przepisów Dyrektywy 2006/112. Potwierdził to TSUE w sprawach C-174/00 (Kennemer Golf Country Club), C-253/07 (Cantenbury Hockey Club) oraz C-18/12 (Mesto Zamberk).

Sądy krajowe również potwierdzają wskazane rozumienie przepisów VAT. Można tu przykładowo wskazać na orzeczenia NSA z 13 marca 2014 r. (I FSK 585/13), z 22 października 2013 r. (I FSK 1650/12), czy też wyrok WSA w Krakowie z 29 października 2015 r. (I SA/Kr 1448/15).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą” opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie – na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku VAT dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

I tak stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

– z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

W art. 43 ust. 17 ustawy wskazano, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W świetle art. 43 ust. 18 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się pod warunkiem, że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Powołany powyżej art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi odzwierciedlenie regulacji zawartych w art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347, s. 1 ze zm.), zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają świadczenie niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

Zgodnie z brzmieniem ustawy, zwolnieniu podlegają usługi „ściśle” związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym. Przepisy ustawy nie zawierają definicji „ścisłego” związku usług ze sportem lub wychowaniem fizycznym. W pewnym zakresie do kwestii tej odniósł się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 16 października 2008 r. w sprawie C-253/07 Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club przeciwko The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, w którym to wyjaśnił, że świadczenie usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym „może być zwolnione tylko wtedy, gdy są one konieczne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu, tj. uprawiania sportu lub wychowania fizycznego” (pkt 22). Ponadto TSUE podkreślił, że „Zwolnienie transakcji należy zatem ustalić w szczególności w zależności od charakteru świadczonych usług oraz ich związku ze sportem lub wychowaniem fizycznym” (pkt 23).

Natomiast w wyroku z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie C-18/12, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że „W odniesieniu do art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy 2006/112/WE należy stwierdzić, że przepis ten, według jego brzmienia, dotyczy uprawiania sportu i wychowania fizycznego w ogóle. Mając na względzie owo brzmienie, intencją rzeczonego przepisu nie jest przyznanie zwolnienia jedynie niektórym dziedzinom sportu”. Z wyroku tego wynika również, że art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy VAT, w celu jego stosowania nie wymaga, aby aktywność sportowa była podejmowana na określonym poziomie, na przykład zawodowym, ani też, aby ta aktywność była podejmowana w określony sposób, tj. regularnie lub w sposób zorganizowany.

Celem powołanego przepisu Dyrektywy jest wspieranie niektórych rodzajów działalności interesu publicznego, czyli usług mających ścisły związek z uprawianiem sportu lub z wychowaniem fizycznym, które są świadczone przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Przepis ten ma zatem na celu wspieranie podejmowania takiej aktywności przez szerokie warstwy społeczeństwa. Interpretacja tego przepisu ograniczająca zakres stosowania zwolnienia, jakie on przewiduje, do aktywności sportowej podejmowanej w sposób zorganizowany, systematyczny lub mający na celu udział w zawodach sportowych, byłaby sprzeczna z rzeczonym celem.

W konstatacji Trybunał stwierdził, że „ art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, iż niezorganizowana, niesystematyczna i niemająca na celu udziału w zawodach aktywność sportowa może być uznana za uprawianie sportu w rozumieniu tego przepisu”.

Zauważyć należy, że zwolnienie usług związanych ściśle ze sportem doznaje pewnego ograniczenia ze względu na status usługodawcy, a mianowicie, jak wynika z cyt. wyżej przepisu, ze zwolnienia może korzystać podmiot będący klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do tej ustawy nie zawierają definicji sportu. Zatem w celu ustalenia prawidłowego rozumienia tego pojęcia należy odnieść się do regulacji ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176).

Stosownie do brzmienia art. 2 ust. 1 tej ustawy, sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Na podstawie ust. 2 tego artykułu, sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną.

Działalność klubów sportowych i związków sportowych również regulują przepisy ww. ustawy o sporcie.

Stosownie do art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 i 2 tej ustawy – działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna. Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca jest klubem sportowym w rozumieniu ustawy o sporcie oraz organizacją wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Klub jest czynnym podatnikiem VAT. Zgodnie ze statutem, celem Klubu jest uprawianie i krzewienie narciarstwa, a cele te realizuje poprzez m.in. organizowanie i prowadzenie kursów nauki jazdy na nartach, treningów, obozów letnich i zimowych, organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także branie udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez poważane organizacje czy zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania narciarstwa. Działania Klubu są skierowane głównie do dzieci i młodzieży utalentowanej pod względem sportowym i rokującej nadzieje na osiąganie dobrych wyników w sporcie wyczynowym. Działalność Klubu nakierowana jest również na podnoszenie sprawności fizycznej zawodników oraz kształtowanie prozdrowotnego stylu życia wszystkich członków. Działalność ta jest prowadzona w ramach działalności statutowej odpłatnej oraz nieodpłatnej.

W ramach działalności statutowej odpłatnej, Klub m.in. organizuje obozy sportowe, treningi sportowe oraz zawody sportowe, przeznaczone dla członków Klubu albo dla osób niebędących członkami Klubu. Organizacja obozów sportowych/treningów sportowych/zawodów sportowych jest usługą ściśle związaną ze sportem. Jej celem jest właśnie zarówno propagowanie (rozpowszechnianie) sportu w postaci narciarstwa (lub ewentualnie innych dyscyplin sportowych), jak również sama realizacja, czyli uprawianie sportu. Świadcząc wskazane usługi Klub nie jest nastawiony na osiąganie zysków, jeśli jednak taki zysk w rozumieniu księgowym się pojawia, jest on przeznaczany w całości na cele statutowe Klubu. Usługi Klubu są świadczone z definicji na rzecz osób uprawiających sport (narciarstwo) - czy to wyczynowo, czy hobbystycznie w sposób rekreacyjny. Usługi te nie są związane z działalnością marketingową czy reklamowo-promocyjną, nie są to też inne usługi wymienione w wyłączeniach wskazanych w regulacji art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

Z wykładni przepisu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy wynika, że podatnik, aby móc skorzystać ze zwolnienia w nim przewidzianego, powinien spełnić przesłanki o charakterze podmiotowym oraz przedmiotowym.

Należy wyjaśnić, że przesłanka o charakterze podmiotowym jest spełniona wówczas, gdy świadczącym usługę jest podmiot, którego celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, będący klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca spełnia przesłankę podmiotową, gdyż jest podmiotem wymienionym w ww. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy – tzn. jest klubem sportowym w rozumieniu przepisów ustawy o sporcie, którego celem jest uprawianie i krzewienie narciarstwa, a więc działanie na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.

Rozważając natomiast kwestię spełnienia, w okolicznościach przedstawionych we wniosku, przesłanek o charakterze przedmiotowym należy stwierdzić, że w odniesieniu do świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na organizacji obozów sportowych/treningów sportowych i zawodów sportowych przesłanki te są spełnione.

Jak wynika z wniosku celem każdego obozu sportowego jest szkolenie i doskonalenie umiejętności w dziedzinie narciarstwa, treningi wyjazdowe polegają z kolei na krótkich wyjazdach grup sportowych pod okiem profesjonalnego instruktora, które najczęściej przygotowują do sezonu narciarskiego, natomiast możliwość uczestnictwa w zawodach powoduje weryfikację w praktyce stopnia dyspozycji sportowej uczestników, poprzez konfrontację z innymi zawodnikami/drużynami/klubami - co jest elementem niezbędnym w doskonaleniu szeroko rozumianej kondycji sportowej.

Tak więc głównym celem Wnioskodawcy jest zarówno propagowanie (rozpowszechnianie) sportu w postaci narciarstwa (lub ewentualnie innych dyscyplin sportowych), jak również sama realizacja, czyli uprawianie tego sportu. Powyższe działania niewątpliwie wpisują się w zakres usług ściśle związanych ze sportem czy też wychowaniem fizycznym.

Ponadto we wszystkich wymienionych we wniosku formach aktywności uczestniczą osoby, które uprawiają sport, tj. są to głównie osoby uprawiające narciarstwo czy to wyczynowo, czy tylko hobbystycznie, które chcą albo nauczyć się techniki uprawiania tego sportu, albo doskonalić już zdobytą umiejętność jazdy na nartach. Należy tu podkreślić, że orzecznictwo Trybunału wskazuje, że nie jest wymagane by aktywność sportowa była podejmowana na określonym poziomie, na przykład zawodowym, ani też, aby ta aktywność była podejmowana w określony sposób, tj. regularnie lub w sposób zorganizowany bądź w celu uczestniczenia w zawodach sportowych, o ile jednak podejmowanie tej aktywności nie wpisuje się w ramy czystego wypoczynku i rozrywki. Wnioskodawca świadcząc swoje usługi nie jest również nastawiony na osiąganie zysków, jeśli jednak taki zysk w rozumieniu księgowym się pojawia, jest on przeznaczany w całości na cele statutowe Wnioskodawcy. Powyższe okoliczności niewątpliwie wpisują się w zakres usług nie nastawionych na osiąganie zysków i świadczonych na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

W tym stanie rzeczy, wobec spełnienia przesłanek podmiotowych, jak też przedmiotowych wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 32 lit. a-c ustawy, do świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na organizacji obozów sportowych/treningów sportowych/zawodów sportowych, zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku przewidziane we wskazanym wyżej przepisie, gdyż usługi te ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym są świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym przez Wnioskodawcę (klub sportowy), który – jak wskazano – nie jest nastawiony na osiąganie zysków.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.