IPPP2/4512-177/15-2/BH | Interpretacja indywidualna

W przypadku usług świadczonych przez Wnioskodawczynię sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 55.20.1, "usługi związane z zakwaterowaniem" należy stwierdzić, że usługi te, jako usługi wymienione w poz. 163 załącznika Nr 3 do ustawy, opodatkowane są stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.
IPPP2/4512-177/15-2/BHinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 2. usługi
 3. zakwaterowanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług krótkotrwałego zakwaterowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług krótkotrwałego zakwaterowania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „E.” (zleceniodawca) będąca właścicielem lokali nr 1, 2, 4, 5 wraz z przypisanymi do nich miejscami postojowymi znajdującymi się w budynku (apartamenty), zamierza zawierać umowy krótkotrwałego zakwaterowania turystycznego oraz zawrzeć umowę obsługi krótkotrwałego zakwaterowania turystycznego z osobą prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie zarządzania apartamentami (zleceniobiorca). Przedmiot umowy obsługi krótkotrwałego zakwaterowania turystycznego po stronie zleceniodawcy stanowić ma zlecenie świadczenia usług zarządzania i obsługi administracyjnej apartamentów, a po stronie zleceniobiorcy zobowiązanie do wykonywania tychże usług z należytą starannością.

Strony umową zamierzają nałożyć na siebie następujące obowiązki:

 1. w czasie trwania umowy strony zobowiązują się do prowadzenia grafiku rezerwacji w kalendarzu google, którego link zostanie przesłany mailowo zleceniodawcy, w którym to kalendarzu znajdować się będą wszelkie dane dotyczące ceny wynajmu, terminu pobytu, ilości osób i danych osobowych klienta. Wgląd do tego kalendarza posiadać będą tylko strony umowy;
 2. Zleceniobiorca zobowiąże się do wydania oraz odbioru kluczy do apartamentu osobom wskazanym przez zleceniodawcę, pobierając jednocześnie jednorazową opłatę w wysokości 100 złotych, która obejmować będzie obsługę wynajmu apartamentu, pranie pościeli i sprzątanie, chyba że zleceniodawca poinformuje zleceniobiorcę o braku konieczności obsługi osób przez niego wskazanych, sprzątania apartamentów oraz wymiany pościeli - w tej sytuacji opłata nie będzie pobierana o ile strony nie postanowią inaczej;
 3. Zleceniodawca zobowiąże się pokrywać koszty eksploatacji apartamentu, tj. czynszu (administrowanie częściami wspólnymi, wywóz śmieci, ciepła i zimna woda, ogrzewanie, funduszu remontowego oraz opłaty za energię elektryczną);
 4. Zleceniobiorca zobowiąże się do pokrycia z własnych środków kosztów zakupu środków czystości, papieru toaletowego, ręczników kuchennych, ściereczek kuchennych, płynu do mycia naczyń, mydła.

Zleceniobiorca na podstawie umowy zobowiąże się:

dokonywać rezerwacji apartamentu i przyjmować gości w imieniu zleceniodawcy, w szczególności:

 • przyjąć klienta, który podpisze stosowną umowę ze zleceniodawcą o odpowiedzialności za przedmioty znajdujące się w apartamencie,
 • odnotować dane osobowe klienta na podstawie dowodu tożsamości, w szczególności numer Pesel, adres zamieszkania,
 • pobrać pozostałą do zapłacenia kwotę,
 • wspólnie z klientem sprawdzić stan techniczny apartamentu,
 • udostępnić klucze w chwili przyjazdu klienta do apartamentu,
 • wystawić rachunek klientowi w imieniu zleceniodawcy.

Prowadzić prace przygotowawcze w apartamencie przed przyjęciem klienta, w zakresie:

 • w okresie zimowym włączyć ogrzewanie na 12 godzin przed przyjazdem klienta,
 • włączyć zawory zimnej/ciepłej wody,
 • sprawdzić żarówki oraz sprzęt agd,
 • przygotować papier toaletowy, ściereczki i gąbki kuchenne, ręczniki kuchenne, płyn do mycia naczyń, kilka worków na śmieci, mydło,
 • przygotować odpowiednią ilość bielizny pościelowej oraz ręczników,
 • sprawdzić czystość pomieszczeń, balkonu, tarasu,

Prowadzić prace przy odbiorze apartamentu w obecności klienta, w zakresie:

 • sprawdzenia stanu apartamentu i kompletności sprzętów znajdujących się w nim,
 • w przypadku wykrycia usterki obciążyć klienta kwotą pokrywającą straty,
 • w przypadku nie stwierdzenia usterek lub innych braków odebrać klucze.

Wykonać następujące czynności bezpośrednio po opuszczeniu apartamentu przez klienta, w zakresie:

 • wyłączenia zaworów zimnej/ciepłej wody,
 • ustawienia ogrzewania na poziomie minimalnym,
 • zabrania do pralni bielizny pościelowej i ręczników,
 • rozmrożenia i wyczyszczenia lodówki i zostawienia jej otwartej,
 • dokładnego wysprzątania apartamentu.

Strony w umowie zamierzają określić wynagrodzenie zleceniobiorcy na następujących zasadach - za wszystkie świadczone i określone w umowie usługi zleceniobiorcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 19% kwoty wynikającej z każdej zawartej umowy krótkotrwałego zakwaterowania turystycznego w apartamencie.

Pozostała kwota wynagrodzenia z tytułu każdej obsługi umowy krótkotrwałego zakwaterowania turystycznego tj. 81% będzie wpłacana na rachunek bankowy zleceniodawcy do 10 dnia następnego miesiąca. Przy dokonaniu rezerwacji apartamentu za pośrednictwem serwisu booking.com wynagrodzenie zleceniobiorcy obliczane będzie po uprzednim pomniejszeniu kwoty wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług o 12%, tj. o prowizję firmy booking.com.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w tak opisanych okolicznościach zdarzenia przyszłego - w szczególności mając na uwadze, iż zleceniobiorca zawierał będzie umowy krótkotrwałego zakwaterowania turystycznego w imieniu zleceniodawcy - usługa krótkotrwałego zakwaterowania turystycznego, podlegać będzie na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Umowa krótkotrwałego wynajmu turystycznego będzie zawierana przez zleceniodawcę z osobami korzystającymi z usług noclegowych. Umowa obsługi krótkotrwałego wynajmu turystycznego, którą zamierza zawrzeć Wnioskodawczyni z przedsiębiorcą profesjonalnie zajmującym się tego typu usługami, zawiera w swej treści w szczególności upoważnienie do zawierania umów najmu masowego w imieniu p. Elżbiety M.. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do dokonywania rezerwacji apartamentu i przyjmowania gości w imieniu zleceniodawcy, w tym m.in. do wystawiania rachunku klientowi w imieniu zleceniodawcy.

Zdaniem Wnioskodawczyni świadczenie usług noclegowych w ramach krótkotrwałego wynajmu turystycznego należy klasyfikować według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU) (Dz. U. 2008.207.1293 ze zm.) do działu 55 jako „usługi związane z zakwaterowaniem”, w szczególności wg symbolu PKWiU 55.20.1 „usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania”.

Mając na względzie powyższe, uznać trzeba, iż na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, wynagrodzenie należne z tytułu świadczenia usługi krótkotrwałego najmu turystycznego podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na mocy art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od 1 stycznia 2011r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ww. ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 163 wymienione zostały usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU 55 tj. „usługi związane z zakwaterowaniem”. W tym miejscu zwrócić uwagę należy, że ustawodawca nie poprzedził PKWiU 55 symbolem „ex” co pozwala przyjąć, że stawka obniżona podatku ma zastosowanie do wszelkich towarów i usług zawierających się w tym grupowaniu.

Zatem, w sytuacji gdy usługa świadczona przez podatnika mieści się w grupowaniu: PKWiU 55 usługa ta podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą i jest właścicielem lokali nr 1, 2, 4, 5 wraz z przypisanymi do nich miejscami postojowymi znajdującymi się w budynku (apartamenty). Wnioskodawczyni zamierza zawierać umowy krótkotrwałego zakwaterowania turystycznego w posiadanych apartamentach. Ponadto Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć umowę obsługi krótkotrwałego zakwaterowania turystycznego z osobą prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie zarządzania apartamentami (zleceniobiorca). Umowa krótkotrwałego wynajmu turystycznego będzie zawierana przez Wnioskodawczynię z osobami korzystającymi z usług noclegowych. Umowa, którą zamierza zawrzeć Wnioskodawczyni z przedsiębiorcą profesjonalnie zajmującym się tego typu usługami, zawiera w swej treści w szczególności upoważnienie do zawierania umów najmu masowego w imieniu Wnioskodawczyni. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do dokonywania rezerwacji apartamentu i przyjmowania gości w imieniu Wnioskodawczyni, w tym m.in. do wystawiania rachunku klientowi w imieniu Wnioskodawczyni.

Zdaniem Wnioskodawczyni świadczenie usług noclegowych w okolicznościach wskazanych we wniosku, w ramach krótkotrwałego wynajmu turystycznego, jest sklasyfikowane w dziale 55 jako „usługi związane z zakwaterowaniem”, w szczególności wg symbolu PKWiU 55.20.1 „usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania”.

W tym miejscu należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

A zatem, w przypadku usług świadczonych przez Wnioskodawczynię sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 55.20.1, należy stwierdzić, że usługi te, jako usługi wymienione w poz. 163 załącznika Nr 3 do ustawy, opodatkowane są stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy nadmienić, że w zakresie pytania dotyczącego stawki podatku VAT dla usług administracyjnej obsługi umowy zakwaterowania turystycznego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.