IPPP2/4512-141/15-2/BH | Interpretacja indywidualna

Usługi solarium świadczone przez Wnioskodawcę nie mają charakteru usług kosmetycznych ani też kosmetologicznych, co oznacza, że przepis § 4 pkt 2 lit. j rozporządzenia w tym przypadku nie ma zastosowania. Wobec tego, że obroty z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności nie przekraczają 20 000 zł a w 2014 roku Wnioskodawca nie przekroczył obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które powodowałyby obowiązek instalacji kasy fiskalnej, zatem Wnioskodawca do momentu przekroczenia limitu obrotów w kwocie 20 000 zł - maksymalnie do 31 grudnia 2016 r. - będzie mógł korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
IPPP2/4512-141/15-2/BHinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. solaria
  3. usługi
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu świadczonych usług– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność usługową, zarejestrowaną pod numerem PKWiU 96.04 i PKD 96.04.Z od dnia 1 września 2013 r. Przychód roczny w 2013 roku wyniósł 6.017 zł, a w 2014 roku 17.867 zł. Forma opodatkowania działalności to ryczałt. Wnioskodawca nie posiada kasy fiskalnej, ponieważ do chwili obecnej nie była ona wymagana przy tego typu działalności oraz dla tego, że nie został przekroczony roczny limit przychodu. W skład działalności wchodzą trzy łóżka do opalania - solarium, oraz dwie bieżnie typu vacu - do biegania. Wnioskodawca posiada również balsamy do opalania jednorazowego użytku, w saszetkach 10 ml po 5 zł za szt. W zakładzie Wnioskodawca nie prowadzi żadnych usług kosmetologicznych, kosmetycznych ani też innej działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej od dnia 1 marca 2015 r. w związku ze zmianami w Dz. U. 2014 poz. 1544 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Na podstawie paragrafu 3 ust. 1 pkt 1 Dz. U. 2014 poz. 1544 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących biorąc pod uwagę numer PKWiU 96.04 oraz, że Wnioskodawca nie prowadzi żadnych usług kosmetologicznych oraz kosmetycznych jak i nie przekracza 20.000 zł limitu rocznego obrotu Wnioskodawca dowiedział się, że nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - w myśl art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Powyższe przepisy określają generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. (...).

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. kwestie dotyczące zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544) zwanego dalej rozporządzeniem. Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ustawodawca przewidział zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, czyli zwolnienie dla konkretnych czynności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz zwolnienie dla określonych grup podatników ze względu na wysokość osiąganego obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

I tak, stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Stosownie do § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.

Niezależnie jednak od wysokości osiągniętych obrotów ustawodawca wykluczył z prawa do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Ww. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostało świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych (§ 4 pkt 2 lit. j ww. rozporządzenia) - z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 marca 2015 r. (ust. 2 § 9 ww. rozporządzenia).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem PKWiU 96.04 i PKD 96.04.Z od dnia 1 września 2013 r. Przychód roczny w 2013 roku wyniósł 6.017 zł, a w 2014 roku 17.867 zł. Wnioskodawca nie posiada kasy fiskalnej, ponieważ do chwili obecnej nie była ona wymagana przy tego typu działalności oraz dla tego, że nie został przekroczony roczny limit przychodu. W skład działalności wchodzą trzy łóżka do opalania - solarium, oraz dwie bieżnie typu vacu - do biegania. Wnioskodawca posiada również balsamy do opalania jednorazowego użytku, w saszetkach 10 ml po 5 zł za szt. Wnioskodawca nie prowadzi żadnych usług kosmetologicznych, kosmetycznych ani też innej działalności.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stanie prawnym od dnia 1 stycznia 2015 r.

Jak już wskazano, w myśl § 4 pkt 2 lit. j rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej nie korzysta świadczenie usług usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych. Oznacza to, że świadczenie ww. usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, bez względu na wysokość osiągniętego obrotu, nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z wniosku wynika, że wykonywane przez Wnioskodawcę usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mieszczą się w grupowaniu PKWiU 96.04. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług grupowanie to obejmuje usługi związane z poprawą kondycji fizycznej, w tym usługi świadczone przez łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu (z wyłączeniem masażu leczniczego) i podobne usługi mające na celu poprawę samopoczucia.

Z kolei w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 96.02 zostały sklasyfikowane „usługi fryzjerskie i pozostałe usługi kosmetyczne”, które obejmują m.in. usługi pielęgnacyjne i upiększające dotyczące urody i twarzy, włączając usługi kosmetyczne, usługi wykonywania manicure i pedicure, usługi związane z poradnictwem dotyczącym pielęgnacji urody i wykonywania makijażu jak również usługi w zakresie higieny osobistej, pielęgnacji ciała, depilacji, naświetlania promieniami ultrafioletowymi i podczerwonymi. Ponadto do usług tych zalicza się również usługi polegające na wykonywaniu opalania natryskowego oraz usługi polegające na wykonywaniu depilacji laserowej - jeżeli są to usługi, do wykonania których nie jest wymagana specjalistyczna wiedza lekarska, związane z poprawą urody, w rodzaju tych, które są świadczone w gabinecie kosmetycznym, nawet jeżeli są wykonywane przez lekarzy medycyny oraz przez pielęgniarkę pod nadzorem lekarza specjalisty. Grupowanie to nie obejmuje natomiast usług w zakresie opieki zdrowotnej, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 86.

A zatem usługi solarium zostały sklasyfikowane do grupowania 96.04 czyli do usług związanych z poprawą kondycji fizycznej.

Należy zauważyć, że wymieniając usługi kosmetyczne oraz kosmetologiczne w § 4 pkt 2 lit. j rozporządzenia nie powołano Klasyfikacji PKWiU, tak jak uczyniono to w przypadku niektórych innych usług. Oznacza to, że ustalając obowiązek ewidencji sprzedaży tego typu usług przy użyciu kasy rejestrującej można posłużyć się innymi źródłami informacji.

I tak, zgodnie z definicją zawartą w słowniku PWN „solarium” oznacza kabinę lub łóżko do naświetlania ciała lampą kwarcową w celu uzyskania opalenizny.

W konsekwencji, należy uznać, że w przedmiotowej sprawie usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie mają charakteru usług kosmetycznych ani też kosmetologicznych, co oznacza, że przepis § 4 pkt 2 lit. j rozporządzenia w tym przypadku nie ma zastosowania. Wobec tego, że obroty z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności nie przekraczają 20 000 zł a w 2014 roku Wnioskodawca nie przekroczył obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które powodowałyby obowiązek instalacji kasy fiskalnej, zatem Wnioskodawca do momentu przekroczenia limitu obrotów w kwocie 20 000 zł - maksymalnie do 31 grudnia 2016 r. - będzie mógł korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Po przekroczeniu tego limitu Wnioskodawca stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym Wnioskodawca przekroczy obrót z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Należy dodatkowo zaznaczyć, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia. Zatem do usług wykonywanych przez Wnioskodawcę nie będą miały zastosowania zwolnienia przedmiotowe z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej wskazane w § 2 ust. 1 rozporządzenia.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.