IPPP2/4512-1098/15-2/AOg | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie stawką 8% usługi polegającej na umożliwieniu udziału w zawodach sportowych poszczególnym osobom w zamian za wpisowe. Zwolnienie z podatku VAT usług świadczonych dla szkół polegających na korzystaniu z obiektów sportowych na zajęcia sportowe.
IPPP2/4512-1098/15-2/AOginterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. jednostka budżetowa
 3. sport
 4. stawka
 5. usługi
 6. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2015 r. (data wpływu 18 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT:

 • wpisowego pobieranego od uczestników imprez sportowych - jest nieprawidłowe,
 • usług udostępniania obiektów sportowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT wpisowego pobieranego od uczestników imprez sportowych oraz usług udostępniania obiektów sportowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną Miasta, działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego powołany Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2001 r. oraz aktualna, Uchwała Rady Miejskiej w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. MOSiR nie posiada osobowości prawnej.

Przedmiotem działalności jest udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej szkołom z terenu miasta, klubom sportowym, organizacjom kultury fizycznej, mieszkańcom Miasta oraz organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Gmina Miasto 14 sierpnia 2014 roku przekazała w trwały zarząd nieruchomości z zasobu gminy dla realizacji zadań statutowych MOSiR.

MOSiR jest czynnym podatnikiem VAT, składającym deklaracje VAT-7 miesięcznie również jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz składa deklarację CIT-8.

Przychody MOSiR mieszczą się w zwolnieniach przedmiotowych określonych w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ramach swojej działalności realizuje zadania i cele określone w statucie i rocznym planie działalności merytorycznej.

MOSiR utrzymuje się z przychodów własnych oraz rocznej dotacji przedmiotowej do godziny - funkcjonowania obiektów, otrzymanej z budżetu Miasta. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie obiektów sportowych. Przyznana na dany rok budżetowy nie przekracza 50% ponoszonych kosztów. Pozostałe koszty pokrywane są z przychodów własnych. Przychody MOSiR pozyskuje z tytułu dzierżaw, najmu pomieszczeń lokali, opłaty targowej, wynajmu terenu, wynajmu obiektów sportowych: hale sportowe, kryta pływalnia, lodowisko, korty tenisowe, stadiony sportowe oraz jest organizatorem imprez sportowych. Kryta Pływalnia oraz hale sportowe świadczą usługi zwolnione z podatku VAT na rzecz Szkół Miejskich (jednostki miejskie). MOSiR nie ma na celu osiągnięcia zysku a uzyskane przychody przeznaczane są na realizację zadań statutowych jak również unowocześnienia obiektów sportowych. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych rejestrowana jest za pomocą kas fiskalnych, dla pozostałych na podstawie faktur VAT.

Ośrodek w ramach zadań statutowych zobowiązany jest do organizacji lub współorganizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. Imprezy te organizowane są na obiektach, które MOSiR posiada w trwałym zarządzie i jest zobowiązany do opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości na rzecz Miasta. Organizowane są turnieje sportowe, mecze piłki koszykowej, siatkowej, piłki nożnej, biegi np. na ulicach Miasta lub w plenerze. Finansowanie tych imprez odbywa się tylko po uiszczeniu przez uczestników wpisowego oraz z własnych przychodów MOSiR. Wnioskodawca nie zawiera z Miastem żadnych umów na realizację ww. imprez i nie otrzymuje dofinansowania z tego tytułu. Na większość organizowanych zawodów pobierane są od uczestników tzw. wpisowe stosując do niego zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 32 ustawy o podatku VAT. Wpisowe nie pokrywa kosztów imprezy, ale stanowi część tych kosztów. MOSiR za należność od wpisowego nie nalicza podatku VAT, natomiast nalicza VAT od należności za bilety wstępu na imprezy sportowe, udostępnienie obiektów sportowych, wynajem miejsc pod reklamę, wynajem pomieszczeń usługowych. Równocześnie MOSiR nieodpłatnie udostępnia obiekty sportowe klubom sportowym i stowarzyszeniom kultury fizycznej, które w sposób niezarobkowy realizują zadania statutowe na rzecz społeczeństwa a w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży.

W związku z tym powstała wątpliwość czy prawidłowo traktuje się opisane wyżej czynności jako niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz zwolnione z podatku VAT w odniesieniu do: pobieranego wpisowego od uczestników zawodów (zawodników) oraz zwolnienia usług świadczonych na rzecz Szkół Miejskich.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wpisowe pobierane od uczestników zawodów organizowanych na obiektach oddanych do używania przez Miasto na zasadach trwałego zarządu podlega opodatkowaniu bądź nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i w jakiej wysokości stawką VAT, ewentualnie podlega zwolnieniu od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług...
 2. Czy usługi świadczone dla szkół polegające na korzystaniu z obiektów sportowych na zajęcia sportowe (kryta pływalnia, hale sportowe, boiska) podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, czy podlegają zwolnieniu z VAT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. ...

Zdaniem Wnioskodawcy,

MOSiR pobierając wpisowe od uczestników imprez sportowych organizowanych na obiektach oddanych do użytkowania przez Miasto na zasadach trwałego zarządu powinno być traktowane jako korzystające ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. pkt 7 zwalnia się od podatku od towarów usługi świadczone pomiędzy:

 1. jednostkami budżetowymi
 2. samorządowymi zakładami budżetowymi
 3. jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT:
 1. wpisowego pobieranego od uczestników imprez sportowych - jest nieprawidłowe,
 2. usług udostępniania obiektów sportowych szkołom - jest prawidłowe.

Ad. 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, lub ustawą o VAT – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W świetle art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Należy zaznaczyć, że jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie, oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

– z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Przy czym w myśl art. 43 ust. 17 ustawy – zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Z kolei stosownie do art. 43 ust. 18 ustawy – zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się pod warunkiem, że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Wskazać należy, że zastosowanie zwolnienia dla usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym doznaje pewnych ograniczeń – ze względu na cel tej usługi, jak również status usługodawcy i usługobiorcy. Podmiotami uprawnionymi do skorzystania z tego zwolnienia są podmioty będące klubem sportowym, związkiem sportowym oraz związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Ponadto, świadczone usługi muszą być wykonywane na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Jednocześnie świadczone usługi muszą być ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim.

Niespełnienie chociażby jednej z przesłanek (podmiotowej lub przedmiotowej) powoduje, że świadczenie usług nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. regulacji.

Zauważyć należy, że jak wynika z cyt. wyżej przepisu, ze zwolnienia może korzystać podmiot będący klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Zarówno ustawa, jak i przepisy wykonawcze do niej, nie zawierają definicji klubu sportowego, związku sportowego, stowarzyszeń oraz związku stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Działalność klubów sportowych i związków sportowych regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.). Stosownie do art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 i 2 tej ustawy – działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna. Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

Ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do tej ustawy nie zawierają również definicji sportu. Zatem w celu ustalenia prawidłowego rozumienia tego pojęcia należy odnieść się do regulacji powołanej wyżej ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 tej ustawy – sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Na podstawie ust. 2 tego artykułu, sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną.

Z kolei, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Art. 2 ust. 2 cyt. ustawy stanowi, że stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników (art. 2 ust. 3 ww. ustawy).

Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną Miasta, działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego i nie posiada osobowości prawnej.

Przedmiotem działalności jest udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej szkołom z terenu miasta, klubom sportowym, organizacjom kultury fizycznej, mieszkańcom Miasta oraz organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Gmina Miasto 14 sierpnia 2014 roku przekazała w trwały zarząd nieruchomości z zasobu gminy dla realizacji zadań statutowych Wnioskodawcy.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, składającym deklaracje VAT 7 miesięcznie.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny należy stwierdzić, że z wykładni przepisu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT wynika, że podatnik, aby móc skorzystać ze zwolnienia w nim przewidzianego, powinien spełnić przesłanki o charakterze podmiotowym oraz przedmiotowym.

Należy wyjaśnić, że przesłanka o charakterze podmiotowym jest spełniona wówczas, gdy świadczącym usługę jest podmiot, którego celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, będący klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Z okoliczności sprawy nie wynika aby Wnioskodawca był podmiotem wymienionym w ww. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT - tj. klubem sportowym, związkiem sportowym czy też związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych – mogącym korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie tego przepisu. Wnioskodawca stanowi samorządowy zakład budżetowy i nie posiada osobowości prawnej.

Należy zatem uznać, że w związku z faktem, że Wnioskodawca nie spełnia powyższego warunku w zakresie kryterium podmiotowego, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, bezprzedmiotowe będzie dalsze badanie, czy spełnione są pozostałe warunki określone w tym przepisie.

W konsekwencji Wnioskodawca z tytułu pobierania wpisowego od uczestników zawodów nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

W następnej kolejności konieczne jest ustalenie stawki podatku VAT dla wpisowego pobieranego przez Wnioskodawcę od uczestników zawodów.

Z opisu sprawy wynika, że Ośrodek w ramach zadań statutowych zobowiązany jest do organizacji lub współorganizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. Imprezy te organizowane są na obiektach, które MOSiR posiada w trwałym zarządzie i jest zobowiązany do opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości na rzecz Miasta. Organizowane są turnieje sportowe, mecze piłki koszykowej, siatkowej, piłki nożnej, biegi np. na ulicach Miasta lub w plenerze. Finansowanie tych imprez odbywa się tylko po uiszczeniu przez uczestników wpisowego oraz z własnych przychodów MOSiR. Wnioskodawca nie zawiera z Miastem żadnych umów na realizację ww. imprez i nie otrzymuje dofinansowania z tego tytułu. Na większość organizowanych zawodów pobierane są od uczestników tzw. wpisowe.

Wpisowe nie pokrywa kosztów imprezy, ale stanowi część tych kosztów. MOSiR za należność od wpisowego nie nalicza podatku VAT, natomiast nalicza VAT od należności za bilety wstępu na imprezy sportowe, udostępnienie obiektów sportowych, wynajem miejsc pod reklamę, wynajem pomieszczeń usługowych. Równocześnie MOSiR nieodpłatnie udostępnia obiekty sportowe klubom sportowym i stowarzyszeniom kultury fizycznej, które w sposób niezarobkowy realizują zadania statutowe na rzecz społeczeństwa a w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży. W związku z tym powstała wątpliwość czy prawidłowo traktuje się opisane wyżej czynności jako nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz zwolnione z podatku VAT w odniesieniu do: pobieranego wpisowego od uczestników zawodów (zawodników) oraz zwolnienia usług świadczonych na rzecz Szkół Miejskich.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 185 został wymieniony „Wstęp na imprezy sportowe” – bez względu na symbol PKWiU. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 185 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to wpisowe, jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki - możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej - możliwość tańczenia, na imprezę sportową - możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” - możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego - możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest ustalenie właściwej stawki podatku VAT z tytułu pobierania wpisowego od uczestników zawodów organizowanych na obiektach oddanych do użytkowania przez miasto. Wnioskodawca wskazał we wniosku, że do tych opłat stosuje obecnie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 32 ustawy o VAT.

Jak wykazano wyżej Wnioskodawca nie jest uprawniony do stosowania ww. zwolnienia ponieważ nie spełnia on przesłanki podmiotowej.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że świadczoną przez Wnioskodawcę usługę polegającą na umożliwieniu udziału w zawodach sportowych poszczególnym osobom, w zamian za wpisowe uznać należy za usługę wstępu.

Jak wskazano wyżej, dla usług w zakresie wstępu – na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 185 załącznika nr 3 do ustawy – stosuje się stawkę podatku obniżoną do wysokości 8%.

Odnosząc przedstawione we wniosku okoliczności do obowiązujących przepisów prawa należy stwierdzić, że usługa polegająca na umożliwieniu udziału w zawodach sportowych poszczególnym osobom w zamian za wpisowe jest usługą wstępu opodatkowaną preferencyjną 8% stawką podatku od towarów i usług wynikającą z art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w zw. z poz. 185 załącznika do ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za nieprawidłowe.

Ad. 2

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą także kwestii zwolnienia z podatku VAT usług świadczonych dla szkół polegających na korzystaniu z obiektów sportowych na zajęcia sportowe.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r., poz. 736), zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy:

 1. jednostkami budżetowymi,
 2. samorządowymi zakładami budżetowymi,
 3. jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi.

– z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną Miasta, działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego i nie posiada osobowości prawnej.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej szkołom z terenu Miasta, klubom sportowym, organizacjom kultury fizycznej, mieszkańcom Miasta oraz organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Gmina Miasto 14 sierpnia 2014 roku przekazała w trwały zarząd nieruchomości z zasobu gminy dla realizacji zadań statutowych MOSiR.

Sama ustawa o podatku od towarów i usług, jak i przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminów „jednostka budżetowa”, „samorządowy zakład budżetowy”, wobec czego należy posiłkować się definicjami legalnymi zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

W myśl art. 9 ustawy o finansach publicznych sektor finansów publicznych tworzą:

 1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 3. jednostki budżetowe;
 4. samorządowe zakłady budżetowe;
 5. agencje wykonawcze;
 6. instytucje gospodarki budżetowej;
 7. państwowe fundusze celowe;
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 9. Narodowy Fundusz Zdrowia;
 10. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 11. uczelnie publiczne;
 12. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
 13. państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;
 14. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Jednostkami budżetowymi, stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zatem zwolnienie określone w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. ma zastosowanie do usług świadczonych pomiędzy zdefiniowanymi wyżej grupami podmiotów.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2015 r. poz. 357), przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi.

W sytuacji, gdy czynności dotyczące świadczenia usług polegających na udostępnianiu obiektów sportowych na zajęcia sportowe (kryta pływalnia, hale sportowe, boiska) wykonywane są przez Wnioskodawcę będącego jednostką budżetową, na rzecz innej jednostki budżetowej, tj. jednostki oświatowej, którą jest szkoła, ma zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie § 3 ust. 1 pkt 7 lit. a ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 jest więc prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.