IPPP2/443-740/14-3/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie uznania wykonywanych czynności w ramach organizowania akcji promocyjnych za świadczenie usług dokumentowane fakturą oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur.
IPPP2/443-740/14-3/DGinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. podatek naliczony
 3. prawo do odliczenia
 4. usługi
 5. usługi marketingowe
 6. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy -przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 września (data wpływu 2 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wykonywanych czynności za świadczenie usług dokumentowane fakturą oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 26 września (data wpływu 2 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wykonywanych czynności za świadczenie usług dokumentowane fakturą oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

M. jest spółką prawa polskiego z zarejestrowaną siedzibą w Polsce. Spółka wchodzi w skład międzynarodowego koncernu D.. Jedynym udziałowcem Spółki jest D. A. (dalej: D. A.), niemiecki rezydent podatkowy z siedzibą w Niemczech.

Jednym z głównych odbiorców pojazdów sprzedawanych przez M. jest M. L. Spółka z o.o. (dalej: M. L.) działająca na zlecenie autoryzowanych dealerów (dalej: Dealerzy). Dealerzy zamawiają pojazdy w M. i na mocy umowy trójstronnej pomiędzy M., M. L. i Dealerami M. realizuje sprzedaż tychże pojazdów na rzecz M. L., z jednoczesnym powierzeniem ich przez M. L. Dealerom.

W momencie, gdy Dealerzy znajdą klienta końcowego na pojazdy (tzn. użytkownika pojazdu) informują o tym M. L.. M. L. następnie sprzedaje nabyte od M. pojazdy bezpośrednio Dealerom. Część pojazdów staje się natomiast przedmiotem leasingu (gdzie pojazdy są oddawane w leasing do użytkowania klientom końcowym za pośrednictwem autoryzowanych Dealerów działających jako agenci M. L., gdzie M. L. działa jako usługodawca).

M. planuje zawrzeć „Umowę w zakresie organizacji i wdrożenia akcji promocyjnych” z M. L. (dalej: Umowa). Przedmiotem Umowy ma być zlecanie przez M. firmie M. L. usług organizacji i wdrożenia akcji promocyjnych za pośrednictwem sieci dealerskiej dotyczących znajdujących się na polskim obszarze celnym nowych pojazdów marek wchodzących w portfolio produktowe M.. M. L., będąc bezpośrednim uczestnikiem rynku samochodowego i korzystając ze swojego dostępu do klientów, jest w stanie opracować i wprowadzić na rynek skuteczne akcje promocyjne, zwiększające sprzedaż na polskim rynku pojazdów importowanych przez M.. M. poprzez zlecenie wykonania usługi do M. L. będzie miała aktywny wpływ na działania prowadzone przez M. L., kontrolując ich przebieg oraz rozliczając poszczególne akcje promocyjne prowadzone przez M. L. wg ich efektywności w realizacji celu zwiększenia sprzedaży pojazdów marki M..

Zakres zlecanych usług ma obejmować następujące czynności:

 1. Gromadzenie i przekazywanie przez M. L. danych rynkowych będących dla M. podstawą do wyboru optymalnej strategii prowadzenia akcji promocyjnych, w tym w szczególności:
  1. przegląd oferowanych na rynku produktów finansowych konkurencyjnych przedsiębiorstw leasingowych współpracujących z importerami samochodów,
  2. analizę bieżącej struktury rejestracji nowych pojazdów marek wchodzących w portfolio produktowe M. na tle sprzedaży aut marek konkurencyjnych,
  3. analizę zapasów gotowych pojazdów znajdujących się w magazynach dealerów i M. wraz z planem dostaw do Polski pojazdów bez zamówień klientów.
   M. L. zobowiąże się dostarczać powyższe dane i analizy do M. co kwartał lub z inną uzgodnioną z M. częstotliwością, która zostanie udokumentowana pisemnie, np. w formie e-mail lub protokołu ze spotkania M. i M. L.
 2. Na podstawie opisanych w pkt 1 analiz jak również innych pozyskanych informacji rynkowych - opracowanie przez M. L. propozycji dotyczących warunków, kształtu i okresu trwania akcji promocyjnych polegających na aktywnym oferowaniu przez M. L. promocyjnych produktów finansowych oraz powiązanych z nimi programów ubezpieczeniowych, serwisowych oraz programów zarządzania flotami (serwisowanie pojazdu, zakup i obsługa opon, likwidacja szkód, assistance, samochód zastępczy itp.), których wprowadzenie zmaksymalizuje szanse na wyleasingowanie samochodów w kolejnym kwartale i przyczyni się do zwiększenia sprzedaży pojazdów marek wchodzących w portfolio produktowe M., a w dalszej perspektywie części zamiennych do tych pojazdów.

Propozycje akcji przygotowywane będą przez M. L. na kwartały kalendarzowe.

Przed rozpoczęciem każdego kwartału M. L. będzie miała obowiązek przedstawienia M. propozycji konkretnych działań promocyjnych.

Uzgodnienie zakresu zlecanych działań będzie odbywało się w formie spotkania warsztatowego pomiędzy przedstawicielami M. i M. L., w trakcie którego M. L. zaprezentuje efekty analiz opisanych w pkt 1 oraz zaproponuje program kampanii promocyjnej na najbliższy kwartał lub inny okres uznany przez Strony za adekwatny do sytuacji rynkowej.

M. dokona analizy materiałów i propozycji M. L.. Strony w ramach wzajemnych uzgodnień podejmą decyzję dotycząca zakresu programu promocyjnego, którego realizację zaakceptuje i zleci wykonanie M., do wdrożenia realizacji którego niezwłocznie przystąpi M. L..

Wnioski i ustalenia z każdego spotkania warsztatowego będą sporządzane w formie pisemnej i przyjmą formę umowy wykonawczej (Umowa wykonawcza) stanowiącej formalne zlecenie przez M. do M. L. określonych prac (ze szczegółowym wskazaniem ich zakresu oraz uzgodnionego wynagrodzenia).

 1. Wykonanie akcji promocyjnych uzgodnionych z M. i zleconych M. L. w sposób opisany w pkt 2.
 2. Do obowiązków M. L. należeć będzie również:
  1. programowanie systemu informatycznego ePOS w taki sposób, aby uzgodnione z M. produkty promocyjne mogły zostać właściwie skalkulowane i zaoferowane klientom za pośrednictwem dealerów M. na rynku,
  2. opracowanie materiałów informacyjnych i instruktażowych dla dealerów będących agentami M. L.,
  3. przeprowadzanie niezbędnych szkoleń sieci dealerskiej celem terminowej realizacji usług zleconych przez M..

Wynagrodzenie należne M. L. za wykonywane prace ma być ustalane w następujący sposób:

 1. Z uwagi na to, że M. jest szczególnie zainteresowana skutecznością wprowadzenia i realizacji programu promocyjnego, Strony uzgodnią ramową zasadę, że wynagrodzenie przysługujące M. L. za całość wykonywanych na mocy Umowy usług będzie wynagrodzeniem za sukces, czyli opłatą uzależnioną od liczby wyleasingowanych w ramach danej akcji pojazdów. Strony uznają tę liczbę za najwłaściwszy miernik skuteczności działań M. L..
 2. Za każdy wydany w okresie rozliczeniowym klientowi końcowemu nowy pojazd przy udziale M. L. Strony ustalą (w drodze Umowy wykonawczej) odpowiednie algorytmy ustalania wynagrodzenia dla poszczególnych grup pojazdów oraz produktów finansowych i usług powiązanych z przejętymi przez klientów pojazdami.

Rozliczenia planowane są w następujący sposób:

 1. Usługi świadczone przez M. L. w ramach Urnowy będą rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych i odpowiednio udokumentowane załącznikiem do faktury.
 2. Do 5 dnia roboczego każdego miesiąca M. L. będzie składać na ręce M. drogą elektroniczną raport (Raport) o rezultatach przeprowadzonych w poprzednim miesiącu kampanii promocyjnych (m.in. penetracji w całościowej sprzedaży) z uwzględnianiem ilości sprzedanych w kampanii pojazdów w podziale na grupy pojazdów, rodzaje zastosowanych promocyjnych produktów finansowych i usług promocyjnych, grupy dealerów (wg aktywności, podziałów geograficznych, najlepszych sprzedawców itd.).
 3. M. będzie akceptować Raport w formie pisemnej (e-mail) w ciągu 5 dni od jego otrzymania. W razie braku potwierdzenia akceptacji w tym terminie przyjmuje się, że Raport został zaakceptowany.
 4. Na bazie danych wynikających z Umowy wykonawczej na dany okres oraz Raportu, M. L., do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu świadczenia usług, wystawi na M. fakturę VAT dokumentującą wykonane usługi.

Na zakończenie każdego kwartału (lub z inną uzgodnioną przez strony Umowy częstotliwością) M. L. przedłoży M. łączny raport z rezultatami zrealizowanej przez siebie kampanii promocyjnej oraz przedstawi analizę przyczyn dobrych lub niesatysfakcjonujących ich efektów wraz z propozycją dalszych kroków w celu zwiększenia ich efektywności. Strony rozliczą budżet danej akcji promocyjnej w stosunku do zakładanych wobec niego planów i podejmą decyzję o ewentualnych korektach wynagrodzeń i innych akcji promocyjnych na kolejne okresy. Strony zachowują prawo do rozszerzenia raportu o dodatkowe informacje, które mogłyby być pomocne dla osiągnięcia większej efektywności akcji promocyjnych w kolejnych okresach rozliczeniowych.

W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że obie strony zdarzenia przyszłego tj. M. Sp. z o.o. i M. L. Sp. z o.o. są podatnikami VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy transakcja pomiędzy M. L. i M. będzie miała charakter usługi i w związku z tym będzie prawidłowo udokumentowana fakturą VAT wystawioną przez M. L.... (pytanie wniosku nr 3 sformułowane w piśmie z dnia 26 września 2014 r.)
 2. Czy M. będzie miała prawo do odliczenia naliczonego VAT z faktur wystawionych przez M. L.... (pytanie wniosku nr 4)

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Usługi jakie będzie świadczyła M. L. będą właściwie udokumentowane poprzez wystawienie przez M. L. faktury VAT na rzecz M..
 2. M. będzie miała prawo do odliczenia naliczonego VAT z faktur wystawionych przez M. L..

Uzasadnienie stanowiska Spółki

 1. Zakres zlecenia, który będzie wynikał z umowy między M. i M. L. ma charakter świadczenia usług (umowa nie przewiduje dostaw towarów). Zgodnie z definicją zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumieć należy każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Pomocne za uznanie czynności za usługę jest odniesienie do bogatego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), który w licznie wydanych wyrokach (m.in. wyroki w sprawach C-154/80 Staatssecretaris van Financien przeciwko Cooperative Aadappelenbewaarplaats GA, C-102/86 Apple and Peer Development Council przeciwko Commissioners of Customs and Excise, C-16/93 R. J. Tolsma przeciwko Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden, C-213/99 Jose Teodoro de Andrade przeciwko Director da Alfandega de Leixões, C-404/99 (Komisje Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej) sformułował przesłanki pozwalające uznać dane świadczenie za podlegającą opodatkowaniu VAT usługę:

 • istnienie stosunku prawnego pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, w wykonaniu którego usługa jest świadczona,
 • świadczonej usłudze musi odpowiadać świadczenie wzajemne (wynagrodzenie),
 • druga strona musi być bezpośrednim beneficjentem świadczenia, tj. odnosić korzyść materialną z tytułu świadczenia usługi,
 • istnienie związku pomiędzy świadczeniem a otrzymanym w zamian za nie wynagrodzeniem, przy czym związek ten musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było stwierdzić, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Wywiedzione przez TSUE warunki zaklasyfikowania świadczenia jako usługi podzielają również polskie sądy administracyjne. Tytułem przykładu, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 września 2013 r. sygn. I FSK 1315/12 wyjaśnił, „(...) że o usługach za wynagrodzeniem w rozumieniu ustawy o VAT można mówić jedynie w sytuacji, gdy istnieje ścisły związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia, oparty o relacje cywilnoprawne pomiędzy podmiotami i wynagrodzenie to może być wyrażone w pieniądzu. Związek, o którym mowa, musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było powiedzieć, że płatność następuje za to świadczenie. Taki pogląd Sądu pierwszej instancji znajduje bowiem swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, gdzie podkreśla się, że koncepcja świadczenia usług zakłada istnienie bezpośredniego związku pomiędzy świadczoną usługą i uzyskiwanym wynagrodzeniem.

Podobne stanowisko prezentują także polskie organy podatkowe w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 20 lutego 2014 r. nr ITPP2/443-1277/13/KT wypowiedział się o relacji pomiędzy czynnością a wynagrodzeniem w następujący sposób: „aby uznać daną usługę za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a jej odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść dla świadczącego usługę”.

Analogicznie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 28 lipca 2008 r. nr IBPP3/443-357/08/BW stwierdzając, iż: „aby dana czynność (dostawa towarów czy też usługa) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia” (Tak samo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2008 r. nr IPPP1/443-588-4/RK).

W świetle zakreślonych wyżej elementów konstrukcyjnych składających się na podlegającą opodatkowaniu VAT usługę, znajdujących swoje uzasadnienie w tezach stawianych przez TSUE oraz utrwalonych w praktyce polskich organów podatkowych, stwierdzić należy, że:

 • wobec planowanego zawarcia między M. a M. L. Umowy, między stronami umowy będzie istniał stosunek zobowiązaniowy, w wykonaniu którego M. L. będzie świadczyć na rzecz M. zlecone czynności (M. będzie - w zamian za umówione wynagrodzenie - miała możliwość wymagania realizacji określonych działań przez M. L.),
 • za wykonywane działania M. L. będzie otrzymywać wynagrodzenie,
 • M. będzie beneficjentem podejmowanych przez M. L. działań. tj. będzie otrzymywać korzyści z tytułu przedsiębranych przez M. L. czynności (w postaci zwiększenia wolumenu sprzedaży swoich samochodów dzięki czynnościom, które zostały zlecone do wykonania M.),
 • związek pomiędzy czynnościami wykonywanymi przez M. L. a wynagrodzeniem płaconym z tego tytułu przez M. będzie bezpośredni i wywodzący się wprost z zawartej między stronami Umowy.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę powyższe, M. L. będzie świadczyć na rzecz M. zespół czynności składających się na usługę promocyjno-marketingową, która podlega opodatkowaniu VAT.

Art. 106b ustawy o VAT zobowiązuje podatnika do wystawienia faktury VAT dokumentującej świadczenie usług. Stąd też M. L. będzie właściwie dokumentował świadczenie usług dla M. poprzez wystawienie faktury VAT.

Ad. 2.

W oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy podatku VAT są uprawnieni do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT). Jednocześnie mimo wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, w art. 88 ustawy o VAT ustawodawca zawarł katalog wyłączeń od zasady ogólnej, tj. przypadków, w których prawa do odliczenia VAT nie można wykonać - zrealizowanie przesłanek wskazanych w tym przepisie uniemożliwia podatnikowi odliczenie podatku naliczonego (powyższe dotyczy m.in. nabywania usług noclegowych i gastronomicznych czy nabywania towarów lub usług udokumentowanych fakturą wystawioną przez podmiot nieistniejący etc.). Zgodnie z przedstawionym opisem przyszłych transakcji z M. L., intencją M. jest zwiększenie wolumenu sprzedaży samochodów należących do portfolio M.. Nabywanie usług celem zmaksymalizowania sprzedaży towarów będzie związane z działalnością gospodarczą M., a także z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W związku z tym, M. będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie usług od M. L..

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Na mocy art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści cytowanego wyżej przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że ustawodawca przyjął generalną zasadę, że usługami są wszelkie odpłatne świadczenia niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, że definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów”. Jest ona wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Także art. 24 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.) wskazuje, że „świadczenie usług” oznacza każdą transakcję, która nie stanowi dostawy towarów.

Przy definiowaniu „świadczenia” należy odwołać się do przepisów prawa cywilnego. W myśl art. 353 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121), świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Tak więc na świadczenie może składać się zachowanie polegające na działaniu (dokonanie czynności na rzecz innego podmiotu) lub na zaniechaniu (zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji). Na świadczenie mogą się też jednocześnie składać zachowania związane z działaniem, jak i zaniechaniem.

Należy zauważyć, że pojęcie usługi zostało zdefiniowane bardzo szeroko. Powyższa definicja jest niewątpliwie szersza niż zakres tego pojęcia w potocznym jego rozumieniu. Taka konstrukcja definicji usług pozwala na objęcie zakresem przedmiotowym podatku VAT wszelkich transakcji wykonywanych w ramach działalności gospodarczej.

Co do zasady każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu lub na zaniechaniu stanowi świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

Tak więc, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Zatem dla uznania, że dostawa towarów oraz świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność, co wynika z ww. przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Kwestia odpłatności była wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

I tak, w wyroku z dnia 15 lipca 1982 r. w sprawie Hong-Kong Trade Development Council, TSUE stwierdził, że wskazane w sprawie czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie. Analizując głębiej ten problem Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 8 marca 1988 r. w sprawie Apple and Pear Development Council stwierdził, że czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi, a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem).

Na uwagę zasługuje tutaj orzeczenie w sprawie C-16/93 pomiędzy R. J. Tolsma a Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden (Holandia), gdzie Trybunał zauważył, że czynność „podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy”.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na mocy art. 2 pkt 31 ustawy - ilekroć mowa jest o fakturze - rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca i kontrahent są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż samochodów, których głównym odbiorcą jest Spółka M. L. Kontrahent następnie sprzedaje nabyte od Strony pojazdy bezpośrednio Dealerom.

M. planuje zawrzeć z kontrahentem umowę w zakresie organizacji i wdrożenia akcji promocyjnych. W ramach zleconych czynności kontrahent będzie dostarczał Wnioskodawcy dane rynkowe dotyczące przeglądu oferowanych na rynku produktów finansowych konkurencyjnych przedsiębiorstw leasingowych, analizy zapasów magazynowych samochodów, oraz analizy bieżącej struktury rejestracji nowych pojazdów w odniesieniu do sprzedaży aut marek konkurencyjnych. Na podstawie ww. danych M. L. przedstawi Stronie propozycje dotyczące warunków, kształtu i okresu trwania akcji promocyjnych polegających na aktywnym oferowaniu promocyjnych produktów finansowych oraz powiązanych z nimi programów ubezpieczeniowych, serwisowych i programów zarządzania flotami, których wprowadzenie przyczyni się do zwiększenia sprzedaży pojazdów, a w dalszej perspektywie części zamiennych do tych pojazdów. Wnioskodawcy będą przedstawiane propozycje akcji przygotowywane przez M. L., które po akceptacji zostaną wdrożone do realizacji. Ponadto kontrahent będzie obowiązany dokonać programowania systemu informatycznego, opracowania materiałów informacyjnych i instruktażowych dla dealerów oraz ich przeszkolenia w zakresie realizacji usług zleconych przez Stronę. Na zakończenie każdego kwartału lub innego okresu M. L. przedłoży Stronie łączny raport dotyczący zrealizowanej przez siebie kampanii promocyjnej oraz przedstawi analizę jej efektów wraz z propozycją dalszych kroków w celu zwiększenia efektywności akcji promocyjnych.

Za wykonywane czynności Wnioskodawca będzie wypłacał kontrahentowi ustalone w umowie wynagrodzenie.

W rozpatrywanej sprawie kwestią wymagającą wyjaśnienia jest ustalenie czy czynności świadczone przez M. L. na rzecz Wnioskodawcy stanowią usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT oraz czy należy je dokumentować fakturą.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca na podstawie zawartej z kontrahentem umowy zleci wykonanie czynności szczegółowo opisanych w tej umowie. Kontrahent obowiązany będzie do zorganizowania akcji promocyjnych, których celem będzie osiągnięcie wzrostu sprzedaży samochodów; co stanowi przedmiot działalności gospodarczej Strony. Za realizację zleconych działań kontrahent będzie otrzymywał ustalone w umowie wynagrodzenie. Zatem należy wskazać, że istnieje stosunek zobowiązaniowy między zlecającym wykonanie czynności a ich wykonawcą, przy czym Wnioskodawca będzie beneficjentem wykonywanych na jego rzecz czynności, których efektem realizacji ma być wzrost sprzedaży samochodów oferowanych przez Stronę. Ponadto za realizowane czynności będzie wypłacane wynagrodzenie. Zatem w analizowanej sprawie istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonanym świadczeniem a otrzymanym wynagrodzeniem.

Tym samym należy uznać, że spełnione są wszystkie przesłanki skutkujące uznaniem realizowanych czynności na rzecz Wnioskodawcy za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy podlegające opodatkowaniu VAT. W konsekwencji kontrahent Strony obowiązany będzie wystawić fakturę dokumentującą wykonanie zleconych przez Wnioskodawcę usług zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy.

Do realizowanych na rzecz Wnioskodawcy usług zarówno przepisy ustawy o VAT jak i przepisy wykonawcze nie przewidują zwolnienia od podatku lub stawki obniżonej, wobec tego świadczone na rzecz Strony usługi opodatkowane będą stawką podstawową w wysokości 23%.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem nr 1 należy uznać za prawidłowe.

Ad. 2.

Kwestie odliczenia podatku reguluje przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca przyznał zatem podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia określonych przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest związek towarów i usług, przy nabyciu których podatek został naliczony, z czynnościami opodatkowanymi.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że obie strony transakcji są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Nabywanie usług celem zmaksymalizowania sprzedaży towarów będzie związane z działalnością gospodarczą Strony, a więc z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Przedmiotem wątpliwości Strony jest, czy ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych od kontrahenta za wykonane usługi.

Tut. Organ stwierdza, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur wystawianych przez kontrahenta dokumentujących zrealizowane na rzecz Strony usługi. Nabycie usług polegających m.in. na organizowaniu kampanii promocyjno-reklamowych, których celem jest wzrost sprzedaży samochodów oferowanych przez Wnioskodawcę, ma związek z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu wykonywanymi przez Stronę. Ponadto usługi wykonywane na rzecz Strony będą podlegały opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%, w związku z czym nie będzie miała miejsca sytuacja wskazana w przepisie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy. Zatem Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących ww. usługi zgodnie ze wskazanymi wyżej przepisami ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem nr 2 należało uznać za prawidłowe.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie,

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.