IPPP1/4512-307/16-2/JL | Interpretacja indywidualna

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi chowu i hodowli koni, polegające na utrzymaniu koni i opiece nad nimi, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 01.62.10.0 „Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich”, są opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% – na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT oraz poz. 135 załącznika nr 3 do tej ustawy.
IPPP1/4512-307/16-2/JLinterpretacja indywidualna
 1. konie
 2. podatek od towarów i usług
 3. stawka
 4. stawki podatku
 5. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 kwietnia 2016 r. (data wpływu 15 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku właściwej dla świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku właściwej dla świadczonych usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

L.” Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „L.”) prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie chowu i hodowli koni - zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym przedmiotem przeważającej działalności Wnioskodawcy jest 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. L. zawiera umowy z właścicielami koni, na mocy których L. zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia usług utrzymania koni i opieki nad nimi w zakresie: żywienia i pojenia, czyszczenia, umieszczania ich w odrębnych boksach stajennych, utrzymania czystości tych boksów i zapewnienia korzystania z infrastruktury stadniny L. - w szczególności z wybiegów, pastwisk. Umowa nie obejmuje usług kucia i korekty kopyt, transportu i treningu koni ani opieki weterynaryjnej z wyłączeniem konieczności zapewnienia zewnętrznej pomocy lekarskiej. Wszelkie koszty w tym zakresie zobowiązany będzie pokryć właściciel na podstawie udokumentowanego rachunkami rozliczenia sporządzonego przez L.. Konie, którymi opiekuje się L. na podstawie umów z właścicielami są użytkowane dla rekreacji lub sportu i nie stanowią zwierząt gospodarskich.

W ramach umowy L. zobowiązuje się zapewnić:

 • dostęp do boksów stajennych dla koni, przy czym L. zachowuje swobodę w zakresie przydzielania boksów dla koni oraz ich zmiany w trakcie trwania umowy, tj. L. nie jest zobligowany do oddania na podstawie umowy boksów stajennych oznaczonych co do tożsamości i nie zapewnia wyłączności w korzystaniu z danego boksu przez okres trwania umowy, a na Właścicielu nie ciąży obowiązek napraw określonych w art. 697 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny,
 • personel do opieki nad koniem, sprzątania boksów, ścielenia trociną,
 • wyżywienie i wodę dla koni, przy czym L. zastrzega, że podawana przez nich koniom pasza nie jest badana laboratoryjnie,
 • możliwość korzystania z infrastruktury stadniny L.

L. wystąpił do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o potwierdzenie, w jakiej grupie PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.; dalej: „PKWiU 2008”) oraz PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676; dalej: „PKWiU 2015”) mieszczą się ww. usługi wykonywane przez L.. Kierownik Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi z upoważnienia Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi potwierdził (pismo z 29 marca 2016 r. ), że usługi wykonywane przez L. na zlecenie, polegające na opiece/utrzymaniu koni w zakresie żywienia, pojenia, czyszczenia, umieszczania ich w odrębnych boksach stajennych, utrzymania czystości tych boksów i zapewnienia korzystania z infrastruktury stadniny (wyprowadzenie na wybieg, pastwisko, itp.), bez opieki weterynaryjnej, mieszczą się w grupowaniu:

 • PKWiU 2008, który do celów podatkowych stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.: 01.62.10.0 „Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich”,
 • PKWiU 2015: „Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich”.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT właściwą stawką VAT dotyczącą świadczenia przez L. opisanych w stanie faktycznym usług jest stawka VAT wynosząca 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Dostawą towarów jest, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast przez świadczenie usług, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Jednocześnie, na podstawie art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 ustawy o VAT, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 23%. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 8%.

W pozycji 135 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wymieniono symbol PKWiU 2008 ex 01.6 „Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)”. Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o VAT przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja usług stanowi warunek niezbędny do określenia zasad opodatkowania tych usług na gruncie ustawy o VAT. Jak wskazano powyżej, klasyfikacją, do której odwołują się aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o VAT jest PKWiU 2008. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany podmiot może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o wskazanie zaklasyfikowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, środka trwałego lub obiektu budowlanego i wydanie informacji do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur.

Zgodnie ze stanem faktycznym Wnioskodawca uzyskał od Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur klasyfikację statystyczną potwierdzającą, że usługi wykonywane przez L. na zlecenie, polegające na opiece/utrzymaniu koni w zakresie żywienia, pojenia, czyszczenia, umieszczania ich w odrębnych boksach stajennych, utrzymania czystości tych boksów i zapewnienia korzystania z infrastruktury stadniny (wyprowadzenie na wybieg, pastwisko, itp.), bez opieki weterynaryjnej, mieszczą się w grupowaniu:

 • PKWiU 2008, który do celów podatkowych stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.: 01.62.10.0 „Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich”,
 • PKWiU 2015: „Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich”.

Usługi świadczone przez L. nie obejmują usług weterynaryjnych, usług podkuwania ani usług prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich. Konie, którymi opiekuje się L. na podstawie umów z właścicielami nie stanowią zwierząt gospodarskich, są użytkowane dla rekreacji lub sportu. Zgodnie z definicją słownika języka polskiego PWN schronisko oznacza przytułek dla bezdomnych zwierząt. Konie przebywające w stadninie L. posiadają właścicieli, którzy uiszczają opłaty za opiekę nad nimi. Nie są to zatem zwierzęta „bezdomne”. Na tej podstawie, zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym usługi wykonywane przez L. na podstawie umów z właścicielami koni nie stanowią usług prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich.

Organy podatkowe potwierdzają w interpretacjach indywidualnych zasadność opodatkowania usług chowu i utrzymania koni z wyłączeniem usług weterynaryjnych, usług podkuwania i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich, zwane potocznie usługami pensjonatu dla koni stawką VAT w wysokości 8% - przykładowo:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 grudnia 2015 nr IBPP3/4512-734/15/BJ: „Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi pensjonatu polegające na całodobowej opiece nad zwierzęciem (udostępnienie boksów dla koni wraz z obsługą czyszczenia boksów, karmieniu, wyprowadzaniu i sprowadzaniu z pastwisk itp.), sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 01.62.10.0 - Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, które nie są usługami weterynaryjnymi, usługami podkuwania koni i prowadzeniem schronisk dla zwierząt gospodarskich, są opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% - na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT oraz poz. 135 załącznika nr 3 do tej ustawy”,
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 września 2015 r. nr IBPP2/4512-600/15/AB: „usługi pensjonatu konnego, które Wnioskodawca zamierza świadczyć, polegające na przyjęciu pod opiekę konia od jego właściciela i zapewnienie przyjętemu zwierzęciu kompleksowej obsługi z zakresu chowu i hodowli (wyłączając czynności weterynaryjne, kowalskie i schroniskowe) sklasyfikowane przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 01.62.10.0 - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, które nie są usługami weterynaryjnymi, usługami podkuwania koni i, prowadzeniem schronisk dla zwierząt gospodarskich, będą opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% - na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT oraz poz. 135 załącznika nr 3 do tej ustawy”,
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 marca 2014 r. nr IPPP1/443-166/13-2/MPświadczona przez Wnioskodawcę Usługa pensjonatu konnego nie jest tożsama z prowadzeniem schroniska dla zwierząt gospodarskich i nie może być utożsamiana z działalnością schronisk dla bezdomnych zwierząt. W konsekwencji, należy uznać, że Usługa pensjonatu konnego stanowi usługę wchodzącą w zakres poz. 135 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. (...) W konsekwencji, w świetle wskazanych powyżej przepisów i praktyki, uzyskanej przez Wnioskodawcę Klasyfikacji statystycznej, a przede wszystkim charakteru opisanej w stanie faktycznym Usługi pensjonatu konnego, zasadnym jest, aby odpłatne świadczenie przez Wnioskodawcę Usługi pensjonatu konnego - zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT - podlegało opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT równą 8%”,
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 czerwca 2012 r. nr IBPP2/443-312/12/BW: „opisane we wniosku usługi, polegające na chowie i utrzymaniu zwierząt (koni) będących własnością klientów Wnioskodawcy, mieszczące się, jak wskazał Wnioskodawca, w grupowaniu PKWiU 01.62.10.0, podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8% - na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT oraz poz. 135 załącznika nr 3 do tej ustawy”.

W konsekwencji, w świetle wskazanych powyżej przepisów, praktyki i uzyskanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji statystycznej, należy uznać, że opisane w stanie faktycznym usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie umów z właścicielami koni podlegają opodatkowaniu stawką 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 i załącznikiem 3 poz. 135 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – w świetle art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676), do dnia 31 grudnia 2017 r. dla celów podatku od towarów i usług obowiązuje klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2–12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

W myśl, art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

Natomiast w załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 135 zawarto „Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)”.

Należy w tym miejscu wskazać, że z treści art. 2 pkt 30 ustawy wynika, że przez zapis „PKWiU ex” rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Ponadto, z objaśnienia „1” do załącznika nr 3 do ustawy wynika, że wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8%, nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) jest wymieniony w załączniku nr 3 jako opodatkowany stawką 8%, a jednocześnie został wymieniony w art. 43 ust. 1 ustawy jako zwolniony od podatku lub w załączniku nr 10, jako objęty opodatkowaniem stawką 5% – stosowanie stawki podatku z załącznika nr 3 (stawka 8%) do ustawy jest wyłączone na rzecz zwolnienia od podatku lub opodatkowania stawką 5%.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie chowu i hodowli koni - zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym przedmiotem przeważającej działalności Wnioskodawcy jest 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. L. zawiera umowy z właścicielami koni, na mocy których zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia usług utrzymania koni i opieki nad nimi w zakresie: żywienia i pojenia, czyszczenia, umieszczania ich w odrębnych boksach stajennych, utrzymania czystości tych boksów i zapewnienia korzystania z infrastruktury stadniny L. - w szczególności z wybiegów, pastwisk. Umowa nie obejmuje usług kucia i korekty kopyt, transportu i treningu koni ani opieki weterynaryjnej z wyłączeniem konieczności zapewnienia zewnętrznej pomocy lekarskiej. Wszelkie koszty w tym zakresie zobowiązany będzie pokryć właściciel na podstawie udokumentowanego rachunkami rozliczenia sporządzonego przez L.. Konie, którymi opiekuje się L. na podstawie umów z właścicielami są użytkowane dla rekreacji lub sportu i nie stanowią zwierząt gospodarskich. W ramach umowy L. zobowiązuje się zapewnić:

 • dostęp do boksów stajennych dla koni, przy czym L. zachowuje swobodę w zakresie przydzielania boksów dla koni oraz ich zmiany w trakcie trwania umowy, tj. L. nie jest zobligowany do oddania na podstawie umowy boksów stajennych oznaczonych co do tożsamości i nie zapewnia wyłączności w korzystaniu z danego boksu przez okres trwania umowy, a na Właścicielu nie ciąży obowiązek napraw określonych w art. 697 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny,
 • personel do opieki nad koniem, sprzątania boksów, ścielenia trociną,
 • wyżywienie i wodę dla koni, przy czym L. zastrzega, że podawana przez nich koniom pasza nie jest badana laboratoryjnie,
 • możliwość korzystania z infrastruktury stadniny L.

Wnioskodawca wskazał, że świadczone usługi nie obejmują usług weterynaryjnych, usług podkuwania ani usług prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich. Konie, którymi opiekuje się L. na podstawie umów z właścicielami nie stanowią zwierząt gospodarskich, są użytkowane dla rekreacji lub sportu i posiadają właścicieli, którzy uiszczają opłaty za opiekę nad nimi. Nie są to zatem zwierzęta „bezdomne”.

Kierownik Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi z upoważnienia Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi potwierdził (pismo z 29 marca 2016 r.), że usługi wykonywane przez L. na zlecenie, polegające na opiece/utrzymaniu koni w zakresie żywienia, pojenia, czyszczenia, umieszczania ich w odrębnych boksach stajennych, utrzymania czystości tych boksów i zapewnienia korzystania z infrastruktury stadniny (wyprowadzenie na wybieg, pastwisko, itp.), bez opieki weterynaryjnej, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 2008, który do celów podatkowych stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.: 01.62.10.0 „Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich”.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi chowu i hodowli koni, polegające na utrzymaniu koni i opiece nad nimi w zakresie: żywienia i pojenia, czyszczenia, umieszczania ich w odrębnych boksach stajennych, utrzymania czystości tych boksów i zapewnienia korzystania z infrastruktury stadniny, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 01.62.10.0 „Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich”, które nie są usługami weterynaryjnymi, usługami podkuwania koni i prowadzeniem schronisk dla zwierząt gospodarskich, są opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% – na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT oraz poz. 135 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Podkreślić jednocześnie należy, że niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.