IPPP1/443-1444/14-3/KC | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku świadczenia usług grupowego ubezpieczenia na rzecz Abonenta
IPPP1/443-1444/14-3/KCinterpretacja indywidualna
 1. podatnik
 2. usługi
 3. zapłata
 4. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku świadczenia usług grupowego ubezpieczenia na rzecz Abonenta – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku świadczenia usług grupowego ubezpieczenia na rzecz Abonenta.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej zwany „Spółką”) jest operatorem telefonii komórkowej i stacjonarnej. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług telekomunikacyjnych. Ponadto Spółka sprzedaje szereg innych towarów i usług, wspomagających lub rozszerzających jej ofertę handlową. Obok własnych produktów wchodzących w skład tej oferty Spółka wdrożyła rozwiązanie, zapewniające możliwość nabycia przez swoich klientów (dalej: Abonent lub Ubezpieczony) ochrony ubezpieczeniowej. W tym celu Spółka zawiera z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę grupowego ubezpieczenia. Objęcie ochroną ubezpieczeniową jest realizowane na zasadach właściwych dla umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, o której mowa w art. 808 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r, Nr 16, poz, 93 ze zm., dalej: Kodeks Cywilny). W ramach tej umowy Spółka pełni funkcje podmiotu Ubezpieczającego swoich Abonentów (Ubezpieczonych) wyrażających wolę objęcia ich ubezpieczeniem, natomiast ochronę ubezpieczeniową zapewni Ubezpieczyciel tj. towarzystwo ubezpieczeniowe posiadające uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Zgodnie z umową, Ubezpieczyciel w zamian za składkę przekazaną przez Ubezpieczającego (czyli Spółkę), będzie obejmował ochroną ubezpieczeniową zgłoszonych przez Ubezpieczającego Abonentów. Uregulowania umowy zawartej pomiędzy Spółką a Ubezpieczycielem przewidują, że w przypadku wystąpienia ryzyka objętego umową ubezpieczenia, to Ubezpieczyciel a nie Ubezpieczający będzie zobowiązany do wypłaty stosownego odszkodowania. Przystąpienie do umowy grupowego ubezpieczenia jest dobrowolne i następuje na podstawie złożenia Ubezpieczającemu oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia przez Abonenta. W dalszej kolejności Spółka jest zobowiązana do wskazania takiego Abonenta Ubezpieczycielowi w celu objęcia go ochroną ubezpieczeniową w ramach oferowanej umowy ubezpieczenia grupowego. Złożenie przez Abonenta deklaracji woli przystąpienia do ubezpieczenia uprawnia Spółkę do żądania od Ubezpieczonego zapłaty składek ubezpieczeniowych (tj. kosztów ubezpieczenia). Składki te są naliczane i pobierane przez Spółkę za okresy rozliczeniowe z góry. Jednocześnie z tytułu objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczycielowi będzie przysługiwało wobec Spółki roszczenie o zapłatę składek ubezpieczeniowych. Spółka zobowiązana będzie do zapłaty składek za wszystkich klientów, którzy przystąpili do umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek. Oznacza to, że Spółka będzie zobowiązana do przekazania Ubezpieczycielowi pełnej kwoty składek pobranych od Ubezpieczonych. Możliwość skorzystania przez Abonenta z oferowanej ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy grupowego ubezpieczenia nie będzie warunkiem koniecznym dla zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze Spółką.

Ochrona ubezpieczeniowa będzie realizowana m.in. w następującym zakresie:

 • ochrona na wypadek śmierci Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • ochrona na wypadek inwalidztwa Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • ochrona na wypadek poniesienia kosztów organizacji pomocy medycznej lub hospitalizacji Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • ochrona na wypadek uszkodzenia miejsca zamieszkania Ubezpieczonego wskutek zajścia zdarzenia losowego,
 • ochrona na wypadek utraty lub uszkodzenia mienia Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub kradzieży.

Objęcie określonego Abonenta ochroną ubezpieczeniową, jest uwarunkowane:

 • złożeniem przez Abonenta oświadczenia o woli przystąpienia do ubezpieczenia grupowego;
 • wskazaniem przez Spółkę Ubezpieczycielowi Abonenta w celu objęcia go ochroną ubezpieczeniową w ramach zawartej umowy ubezpieczenia grupowego;
 • opłaceniem przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej za każdego Ubezpieczonego.

W celu należytego realizowania zapisów umowy grupowego ubezpieczenia niezbędne jest wykonywanie przez Spółkę jako Ubezpieczającego dodatkowych czynności na rzecz Ubezpieczyciela, w tym m.in.:

 1. informowanie Abonentów o możliwości przystąpienia do umowy ubezpieczenia grupowego i udzielania im informacji o ochronie ubezpieczeniowej.
 2. Przyjmowanie od Abonentów oświadczeń o przystąpieniu do ubezpieczenia,
 3. Zgłaszanie Ubezpieczycielowi osób objętych ubezpieczeniem, w tym przesyłania raportów Ubezpieczonych, którzy przystąpili do ubezpieczenia w danym miesiącu,
 4. Przekazywanie Ubezpieczycielowi składki ubezpieczeniowej pobranej od Abonentów,
 5. Udostępnianie Ubezpieczonym szczególnych warunków ubezpieczenia,
 6. Identyfikowanie potencjalnej grupy Abonentów, do których zostanie skierowana informacja o możliwości objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowego ubezpieczenia,
 7. Udostępnianie regulaminów objęcia ochroną ubezpieczeniową, ogólnych warunków ubezpieczenia i innych dokumentów, w tym formularzy i informacji przeznaczonych dla Abonentów zainteresowanych ubezpieczeniem oraz Ubezpieczonych,
 8. Informowanie Ubezpieczonych o wyłączeniach odpowiedzialności zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz o trybie postępowania w przypadku zajścia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową oraz o trybie zgłaszania reklamacji.

W zamian za wykonywanie określonych powyżej czynności, Spółka otrzymuje od Ubezpieczyciela comiesięczne wynagrodzenie w formie prowizji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy umożliwienie Klientowi nabycia ochrony ubezpieczeniowej w ramach grupowego ubezpieczenia i inne czynności opisane powyżej, w tym pobieranie od Ubezpieczonego składki za ubezpieczenie, będzie stanowić dla Spółki świadczenie usługi na rzecz takiego Abonenta...

Zdaniem Wnioskodawcy;

Umożliwienie Abonentowi nabycia ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy grupowego ubezpieczenia i inne czynności opisane powyżej, w tym pobranie od Ubezpieczonego składki za ubezpieczenie, nie będzie stanowić dla Spółki świadczenia usługi na rzecz takiego Abonenta.

W analizowanym przypadku, kluczową kwestią determinującą dalsze rozważania na gruncie podatku od towarów i usług jest brak świadczenia usługi przez Spółkę na rzecz Ubezpieczonego. W opinii Wnioskodawcy udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy grupowego ubezpieczenia i inne czynności opisane powyżej, w tym pobranie od Ubezpieczonego składki za ubezpieczenie nie stanowi świadczenia usługi przez Spółkę na rzecz Abonenta. Ustawa o VAT zawiera zamknięty katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów według art. 7 ust, 1 ustawy o VAT należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei przez świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Co do zasady, dla zaistnienia świadczenia usługi w rozumieniu ustawy o VAT konieczne jest wystąpienie stosunku wzajemności, w ramach którego jedna strona dokonuje określonego świadczenia, a w zamian otrzymuje od drugiej strony ekwiwalent tego świadczenia (najczęściej w postaci wynagrodzenia). Związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz podmiotu, który tej płatności dokonuje musi mieć przy tym charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było uznać, że realizacja płatności następuje w zamian za to właśnie świadczenie.

Mając powyższe na uwadze, należy uznać, że dana czynność stanowi usługę i podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach relacji zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. W konsekwencji, w celu oceny skutków podatkowych wynikających z czynności wykonywanych przez Spółkę w związku z umową grupowego ubezpieczenia, w tym pobierania przez Spółkę od ubezpieczonego Abonenta składki za ubezpieczenie, należy rozstrzygnąć przede wszystkim, czy pobierana kwota stanowi wynagrodzenie z tytułu jakiegokolwiek świadczenia wykonywanego przez Ubezpieczającego na rzecz Ubezpieczonego.

W tym miejscu należy stwierdzić, iż nie ulega wątpliwości, że Spółka, w związku zawarciem umowy z Ubezpieczycielem wykonuje szereg czynności, które na gruncie rozważań w zakresie podatku VAT będą stanowić świadczenie usług. Niemniej jednak zauważyć należy, że świadczenie to będzie miało charakter wzajemności jedynie w stosunku do Ubezpieczyciela w zakresie czynności wymienionych w pkt 1-8 niniejszego wniosku. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, za świadczenie tych właśnie usług Spółka otrzymuje od Ubezpieczyciela określone w umowie wynagrodzenie.

Z uwagi na powyższe, nie można zatem uznać, że pozbawiony wzajemności inny rodzaj świadczenia – polegający na czynnościach wykonywanych w stosunku do Abonenta, w tym pobranie przez spółkę składki za ubezpieczenie od ubezpieczonego Abonenta – stanowi wynagrodzenie za wykonanie wspomnianych czynności. Zgodnie z informacją zawartą w opisie zdarzenia przyszłego, składka za ubezpieczenie w całości będzie przekazywana Ubezpieczycielowi. Należy podkreślić, że Abonenci, którzy wyrazili wolę objęcia ich ochroną ubezpieczeniową są obciążani tylko i wyłącznie kosztami ubezpieczenia w wysokości ustalonej w umowie. Innymi słowy Spółka nie obciąża Ubezpieczonego żadnymi innymi opłatami w związku z przystąpieniem do umowy grupowego ubezpieczenia.

Uregulowania umowy zawartej pomiędzy Spółką a Ubezpieczycielem przewidują, że w przypadku wystąpienia ryzyka objętego umową ubezpieczenia, to Ubezpieczyciel a nie Ubezpieczający będzie zobowiązany do wypłaty stosownego odszkodowania. Zatem wyłącznie Ubezpieczyciel będący stroną umowy ubezpieczenia i zobowiązany do wypłaty odszkodowania może być traktowany w tym przypadku jako podmiot wykonujący czynności ubezpieczeniowe. Podkreślić należy także, że Ubezpieczyciel czynności objęte zakresem umowy ubezpieczenia wykonuje w zamian za ustalone wynagrodzenie. Formą tego wynagrodzenia są pobrane przez Spółkę od Ubezpieczonych, a następnie przekazane Ubezpieczycielowi składki ubezpieczeniowe. W konsekwencji, równowartość pobranych od Ubezpieczonych kosztów ubezpieczenia powinna zostać rozpoznana dla celów podatku VAT przez Ubezpieczyciela. Nie można zatem uznać, że Spółka jako Ubezpieczający jest jednocześnie podmiotem występującym w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w powyższym zakresie. Tym samym Spółka nie jest zobowiązana do wykazania kwot pobranych składek ubezpieczeniowych w swoich rozliczeniach z tytułu podatku VAT. Potwierdzenie stanowiska Spółki znaleźć można w interpretacjach indywidualnych:

Podsumowując nie ulega wątpliwości, że pobranie przez Spółkę kosztu ubezpieczenia od Ubezpieczonego będzie pozostawać poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT, ponieważ kwota ta nie będzie stanowić dla Spółki ani wynagrodzenia za czynności wykonywane w ramach umowy - za te czynności Spółka będzie otrzymywać wynagrodzenie od Ubezpieczyciela, ani za świadczenie usług ubezpieczeniowych - usługi te świadczone będą bowiem przez Ubezpieczyciela.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei art. 8 ust. 1 ustawy mówi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: dana czynność ujęta została w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (przesłanka podmiotowa) oraz czynność wykonana została przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku VAT (przesłanka podmiotowa).

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest operatorem telefonii komórkowej i stacjonarnej a głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wnioskodawca wdrożył również rozwiązanie, zapewniające możliwość nabycia przez swoich Abonentów ochrony ubezpieczeniowej. W tym celu Wnioskodawca zawiera z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę grupowego ubezpieczenia. Objęcie ochroną ubezpieczeniową jest realizowane na zasadach właściwych dla umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, o której mowa w art. 808 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 poz. 121). W ramach tej umowy Wnioskodawca pełni funkcje podmiotu Ubezpieczającego swoich Abonentów (Ubezpieczonych) wyrażających wolę objęcia ich ubezpieczeniem, natomiast ochronę ubezpieczeniową zapewni Ubezpieczyciel tj. towarzystwo ubezpieczeniowe posiadające uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Zgodnie z umową, Ubezpieczyciel w zamian za składkę przekazaną przez Ubezpieczającego (czyli Wnioskodawcę), będzie obejmował ochroną ubezpieczeniową zgłoszonych przez Ubezpieczającego Abonentów. Uregulowania umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Ubezpieczycielem przewidują, że w przypadku wystąpienia ryzyka objętego umową ubezpieczenia, to Ubezpieczyciel a nie Ubezpieczający będzie zobowiązany do wypłaty stosownego odszkodowania. Przystąpienie do umowy grupowego ubezpieczenia jest dobrowolne i następuje na podstawie złożenia Ubezpieczającemu oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia przez Abonenta.

W dalszej kolejności Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania takiego Abonenta Ubezpieczycielowi w celu objęcia go ochroną ubezpieczeniową w ramach oferowanej umowy ubezpieczenia grupowego. Złożenie przez Abonenta deklaracji woli przystąpienia do ubezpieczenia uprawnia Wnioskodawcę do żądania od Ubezpieczonego zapłaty składek ubezpieczeniowych (tj. kosztów ubezpieczenia). Składki te są naliczane i pobierane za okresy rozliczeniowe z góry. Jednocześnie z tytułu objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczycielowi będzie przysługiwało wobec Wnioskodawcy roszczenie o zapłatę składek ubezpieczeniowych a z kolei Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty składek za wszystkich klientów, którzy przystąpili do umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek.

Wnioskodawca na podstawie zapisów umowy grupowego ubezpieczenia zobowiązany jest do wykonywania na rzecz Ubezpieczyciela dodatkowych czynności, za które otrzymuje od Ubezpieczyciela comiesięczne wynagrodzenie w formie prowizji.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania, czy umożliwienie Klientowi nabycia ochrony ubezpieczeniowej w ramach grupowego ubezpieczenia i inne czynności opisane powyżej, w tym pobieranie od Ubezpieczonego składki za ubezpieczenie, będzie stanowić dla Wnioskodawcy świadczenie usługi na rzecz takiego Abonenta.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, zatem w celu dokładnego zdefiniowania tego pojęcia należy sięgnąć do regulacji prawa cywilnego.

Zgodnie z art. 805 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Natomiast na podstawie art. 808 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. W takim przypadku ubezpieczający nie jest jednocześnie ubezpieczonym. Ubezpieczony nie musi być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu.

Z drugiej strony ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Dodatkowo może żądać by ubezpieczyciel udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obowiązków.

Powołane regulacje wskazują, że umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek jest konstrukcją prawną, w której ubezpieczający zawiera z ubezpieczycielem umowę w celu ochrony interesu osoby trzeciej – ubezpieczonego, przy czym ubezpieczyciel świadczy ochronę ubezpieczeniową bezpośrednio na rzecz ww. osoby trzeciej, na której rachunek została zawarta umowa.

A zatem, należy uznać, że ubezpieczenie na cudzy rachunek jest specyficzną formą ubezpieczenia odmienną od jego typowych form. Odmienność ubezpieczenia na cudzy rachunek polega przede wszystkim na tym, że w ramach takiego ubezpieczenia ubezpieczający pełni szczególną rolę, gdyż zawarta umowa ubezpieczenia ma na celu ochronę nie jego interesów, a osób trzecich.

Jak wskazuje Wnioskodawca w stanie faktycznym, w związku zawarciem Umowy z ubezpieczycielem, będzie wykonywać szereg czynności, które z punktu widzenia podatku VAT będą stanowić świadczenie usług. Czynności te jednak stanowią usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek i będą wykonywane na rzecz Ubezpieczyciela a nie Ubezpieczonych. Za świadczenie tych usług Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie od Ubezpieczyciela, a nie od Ubezpieczonego. Tym samym, nie można uznać, że pobranie składek ubezpieczeniowych od swoich klientów stanowi wynagrodzenie za świadczenie usługi, ponieważ nie dochodzi do wzajemności w tym zakresie pomiędzy Wnioskodawcą a Abonentem. Jednocześnie, w przypadku wystąpienia ryzyka objętego umową ubezpieczenia to Ubezpieczyciel, a nie Wnioskodawca będzie zobowiązany do wypłaty stosownego odszkodowania. Zatem, wyłącznie Ubezpieczyciel, będący stroną umowy ubezpieczenia i zobowiązany do wypłaty odszkodowania, będzie traktowany jako podmiot wykonujący czynności ubezpieczeniowe na rzecz Abonenta. Co istotne, równowartość pobranych od ubezpieczonych Abonentów kosztów ubezpieczenia zostanie rozpoznana dla celów VAT przez Ubezpieczyciela, co wyklucza obowiązek wykazania tych kwot w rozliczeniach z tytułu VAT u Wnioskodawcy.

W konsekwencji, pobranie przez Wnioskodawcę kosztu ubezpieczenia od Abonenta pozostaje poza zakresem opodatkowania VAT, ponieważ kwota ta nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy ani wynagrodzenia za czynności wykonywane w ramach Umowy - za te czynności będzie otrzymywać wynagrodzenie w formie prowizji od Ubezpieczyciela, ani za świadczenie usług ubezpieczeniowych - usługi te świadczone będą bowiem przez Ubezpieczyciela.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać na prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.