IPPB6/4510-164/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki Sp. z o.o. związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach K. Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w oparciu o wystawioną przez koordynatora K. fakturę VAT (nazwa świadczonej usługi: usługa organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach K. Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów?
IPPB6/4510-164/15-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. faktura VAT
 2. koordynator
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. ochrona środowiska
 5. recycling
 6. spółka kapitałowa
 7. usługi
 8. współpraca (kooperacja)
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2015 r. (data wpływu 28 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach K. Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach K. Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Firma Sp. z o.o. to budowany od podstaw, polski, dynamicznie rozwijający się zakład produkujący wyroby metalowe w branży transportowej, reklamowej i budowlanej dla klientów w kraju i zagranicą. Firma dysponuje szeroką ofertą wyrobów i usług: okucia plandek samochodowych, elementy zabudowy naczep, wyroby dla kolejnictwa, konstrukcje stalowe.

W dniu 12 czerwca 2015 roku firma Sp. z o.o. została przyjęta do grona Partnerów ogólnopolskiego K. Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. K. tworzą przedsiębiorstwa, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu takie jak izby gospodarcze, firm konsultingowe i fundacje zajmujące się edukacją ekologiczną. Rdzeniem klastra są firmy zaangażowane w zbieranie, usuwanie, przetwarzanie, odzysk, recykling i transport wszelkiego rodzaju odpadów. K. obejmuje również dwa prestiżowe instytuty badawcze prowadzące kompleksowe badania naukowe dotyczące szeroko rozumianego zarządzania zasobami mineralnymi - od pozyskiwania środków do gospodarki odpadami i ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami i ich zastosowania jako alternatywnych źródeł energii, a także instytut specjalizujący się w inżynierii i technologii wytwarzania, przetwarzania i stosowania materiałów polimerowych, żywic, farb i barwników, konstruowaniem maszyn, urządzeń i linii technologicznych do wytwarzania materiałów polimerowych, żywic, farb i lakierów. Do K. przystąpiła także ostatnio Politechnika .

Cel jaki przyświeca Partnerom K., to przede wszystkim podjęcie wspólnych działań służących podniesieniu konkurencyjności każdego z partnerów K., zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów, pozyskanie środków unijnych oraz wymianę wiedzy. K. ma służyć i pomagać wprowadzaniu innowacyjnych produktów na rynek przez firmy należące do K.. Szczegółowy zakres zadań K. zawarty jest w zapisach Umowy o współpracy z dnia 29 maja 2012 roku oraz w Regulaminie K. z dnia 19 listopada 2013 r. Obejmuje on: stworzenie sieci współpracy w obszarze zagospodarowania odpadów i ich przetwarzania, wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze funkcjonowania K. oraz tworzenia warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych, wspieranie podmiotów sieci współpracy w zakresie wzrostu ich konkurencyjności, wdrażania innowacji: produktowych, organizacyjnych, procesowych, rozwoju zrównoważonych technologii, kapitału ludzkiego oraz eksportu, łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru funkcjonowania K. w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy, reprezentowanie podmiotów sieci współpracy na zewnątrz, w tym udział w targach, misjach oraz spotkaniach i forach krajowych i międzynarodowych, promocja działalności K. oraz jego członków, a także promocja wykorzystania wszelkiego rodzaju odpadów do produkcji wyrobów gotowych, prowadzenie działalności lobbingowej, doradztwo prawne, marketingowe, techniczne i technologiczne mające na celu wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny nowych rozwiązań produktowych i technologicznych, doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na promocję działań, rozwój i wdrażanie innowacji zrzeszonych w K. podmiotów, w tym funduszy na tworzenie wspólnych projektów, pochodzących ze środków UE i innych, organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji branżowych.

Ramy organizacyjno-prawne K. określone zostały w Umowie o współpracy i Regulaminie K.. K. nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej. Stanowi platformę wspólnych działań dla osiągnięcia wyżej określonych celów i zadań, a określonych w paragrafie 3 Umowy o współpracy. Partnerem K. może zostać instytucja, firma lub organizacja, prowadząca działalność związaną z sektorem gospodarki odpadowej i recyklingu lub oferująca usługi skierowane do osób i podmiotów tego sektora. K. jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim oparte jest na zasadach dobrowolności i woli współpracy. Każdy z Partnerów K. uczestniczy w nim na równych prawach. Za zobowiązania K. odpowiadają Partnerzy solidarnie. Strukturę organizacyjną K. tworzy Rada K., w skład, której wchodzą przedstawiciele każdego Partnera. Rada K. wybiera swojego Przewodniczącego oraz Prezydium. Rada K. powołuje również 3-osobowy Zarząd K..

Do zakresu kompetencji Rady K. należy w szczególności: przyjmowanie nowych członków, uchwalanie Regulaminu i jego zmian, wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady K. oraz członków Zarządu, rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rozwoju, działalności operacyjnej oraz projektów merytorycznych, zatwierdzanie sprawozdań Zarządu.

Za realizację bieżących zadań nie wymagających zgody Rady K. odpowiada Zarząd K.. Zarząd K. wykonuje czynności powierzone przez Radę K. i reprezentuje K. na zewnątrz. Zarząd współpracuje na bieżąco z Przewodniczącym Rady K. oraz składa Radzie K. roczne sprawozdania z działalności. Do obowiązków Zarządu K. należy inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i wspieranie zadań wskazanych przez Radę K., a w szczególności: przygotowywanie planów działania w zakresie organizacji i rozwoju K., realizowanie projektów i zadań powierzonych przez Radę K., współpraca w ramach inicjatyw i projektów realizowanych w ramach K. przez jego członków.

Organem wykonawczym Rady K. i Zarządu K. jest Koordynator K., który zgodnie z Regulaminem wykonuje czynności powierzone mu przez Zarząd K. w ramach podpisanej z Zarządem K. Umowy o koordynację i wraz z nim reprezentuje K. na zewnątrz. W oparciu o zapisy Regulaminu, Rada K. powierzyła z dniem 1 sierpnia 2013 r. obowiązki koordynatora K. Gospodarki Odpadowej i Recyklingu firmie. Do zadań Koordynatora należy organizowanie i koordynowanie procesu współpracy w ramach K. Gospodarki Opadowej i Recyklingu pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją państwową.

Szczegółowy zakres zadań koordynatora, który określony został w Umowie o koordynację z dnia 19 listopada 2013 r., obejmuje: obsługę administracyjno-biurową oraz finansową K.; budowanie sieci powiązań kooperacyjnych i relacji pomiędzy obecnymi i potencjalnymi partnerami K. oraz sieci interesariuszy K.; zapewnienie obsługi organizacyjnej posiedzeń Rady i Zarządu K. oraz innych spotkań indywidualnych oraz klastrowych służących rozwojowi powiązania kooperacyjnego; opracowywanie strategii rozwoju K.; inicjowanie wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, tworzenie konsorcjów i węzłów współpracy; planowanie, projektowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji projektów służących rozwojowi K. oraz poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania tych projektów; ułatwianie partnerom powiązania klastrowego, ich przedstawicielom i pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć nauki, technologii i wymiany doświadczeń; inicjowanie działań przyczyniających się do wzrostu przychodów lub obniżki kosztów poprzez wspólne zakupy i sprzedaż konsorcjalną usług i produktów (np. wspólne zakupy usług telekomunikacyjnych, energetycznych, logistycznych, wspólna sprzedaż usług dla firm instytucji wielooddziałowych czy też o rozproszonej strukturze działalności); tworzenie nowych oraz ulepszanie istniejących usług i produktów dla podniesienia poziomu konkurencyjności partnerów powiązania kooperacyjnego, w tym wzmacnianie „łańcucha wartości”; zapewnienie efektywnego monitoringu prawno -finansowego powiązania klastrowego; koordynowanie współpracy i inicjatyw oraz projektów realizowanych w ramach rozwoju idei „zrównoważonego rozwoju” oraz społecznej odpowiedzialności biznesu; promowanie działalności K. w kraju i zagranicą za pośrednictwem strony internetowej, imprez targowych, wystaw, konferencji, misji handlowych itp.; podejmowanie działań w celu uzyskania dofinansowania na funkcjonowanie i rozwój powiązania klastrowego w tym dotacji, subwencji, państwowych i samorządowych, zadań zleconych, pożyczek celowych, itp.; realizacja umów o dofinansowanie, administrowanie środkami trwałymi zakupionymi w ramach projektów klastrowych oraz zarządzanie jednostkami organizacyjnymi utworzonymi w ramach powiązania klastrowego, w tym rozliczanie i obsługa finansowo-organizacyjna uzyskanych dotacji; podejmowanie decyzji dotyczących K. we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Rady K. i Zarządu; inne zadania powierzone przez Zarząd K. i Radę K. służące realizacji celów i zadań K. określonych w § 2 Regulaminu K. Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Za świadczone przez Koordynatora usługi każdy Partner K. zobowiązuje się do comiesięcznych płatności w formie zapłaty wystawionej przez Koordynatora Faktury VAT z tytułu świadczenia usługi organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach K. Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w wysokości określonej Uchwałami Rady K. pozwalającej na pokrycie kosztów związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia biura i materiałów biurowych, pokryciem kosztów leasingu, eksploatacji oraz ubezpieczenia samochodu służbowego, zakupu paliwa oraz ewentualnych usług transportowych, kosztów: podróży służbowych, wynajmu biura dla koordynatora K. oraz dla oddziałów K., kosztów usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz telefonicznych, kosztów wynagrodzenia pracowników i współpracowników działających w zakresie realizacji usług określonych umową, kosztów obsługi bankowej i kadrowo-księgowej, obsługi prawnej oraz pozostałych kosztów związanych przedmiotowo z realizacją niniejszej umowy. Wysokość wynagrodzenia za świadczenie usługi organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach K. Gospodarki Odpadowej i Recyklingu płaconego przez każdego Partnera K. podlega ustaleniu, (budżetowaniu) co najmniej raz w roku, a jej wysokość określa Uchwała Rady K..

Partnerowi K. przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy partnerskiej w dowolnym czasie, poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego), po uregulowaniu wszelkich wcześniejszych zobowiązań prawnych i finansowych wobec Koordynatora i Partnerów K., o ile takowe będą.

Zgodnie z zapisem Uchwały Rady K. , finansowanie działalności K., w tym koordynatora K., pochodzić ma z wpływów z tytułu wynagrodzenia za usługę organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach K. Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (faktura VAT) płaconego miesięcznie przez każdego przedsiębiorcę należącego do K. w wysokości 500 zł netto. Zgodnie z zapisami § 2 Umowy Partnerskiej z dnia 19 listopada 2013 r., Partner K. zobowiązuje się do korzystania z usług wymienionych w § 1 niniejszej umowy i jednocześnie określonych w § 1 pkt 1 i 2 Umowy o koordynację z dnia 19 listopada 2013 związanych ze współpracą w ramach K. Gospodarki Opadowej i Recyklingu pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją państwową, oraz do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach o charakterze klasterowym służących realizacji celów i zadań określonych w § 2 Regulaminu K..

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki firmy Sp. z o.o. związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach K. Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w oparciu o wystawioną przez koordynatora K. fakturę VAT (nazwa świadczonej usługi: usługa organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach K. Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) stanowią dla Wnioskodawcy - firmy Sp. z o.o. koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy;

Wnioskodawca, czyli Sp. z o.o. stoi na stanowisku, że wydatki ponoszone w związku z uczestnictwem w funkcjonowaniu K. mogą być uznane za koszty podatkowe. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), do podatkowych kosztów uzyskania przychodu zalicza się te wydatki, które zostały poniesione w celu uzyskania przychodu albo zabezpieczenia bądź zachowania źródła przychodu. Zgodnie z przyjętymi celami i zadaniami - Partnerzy K. zamierzają wspólnie realizować projekty badawcze i rozwojowe o charakterze innowacyjno-inwestycyjnym oraz podejmować w ramach K. działania służące ich ekspansji rynkowej w kraju i zagranicą. Dążą do tworzenia w ramach K. branżowych sieci współpracy, wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz nowych innowacji produktowych, procesowych czy organizacyjnych. Zamierzają prowadzić wspólne działania promocyjne i lobbingowe oraz pozyskiwać na te cele i zadania zewnętrzne finansowanie, w tym szczególnie pieniądze unijne. Biorąc pod uwagę takie cele, zdaniem Wnioskodawcy należy przyjąć, iż udział w takim wspólnym przedsięwzięciu ma w pozytywny sposób wpłynąć na przychody. Ponadto nie zachodzi żaden z przypadków wskazanych w przepisach i wyłączający te wydatki z kosztów uzyskania przychodów. Nie stosuje się w szczególności przepisów art. 16 ust. 1 pkt 37 ww. ustawy, zgodnie z którym za koszt uzyskania przychodu nie uważa się składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa. K. nie jest organizacją, stanowi on tylko formę porozumienia opartego o podpisaną przez wszystkich Partnerów K. umowę o współpracy, nie ma osobowości prawnej ani nawet podmiotowości prawnej.

Identyczne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej dot. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 19 maja 2014 r. (nr sprawy IPTPB3/423-55/14-4/KJ).

Korzyści dla firm z uczestnictwa w K. GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU wynikające z umowy partnerskiej, którą firma podpisała z koordynatorem K. oraz z Umowy o współpracy w ramach partnerami K.:

 1. Uczestnictwo we wspólnych projektach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w ramach K., tworzenie i możliwość uczestnictwa w konsorcjach i węzłach współpracy, które są tworzone i będą tworzone w ramach K., których
 2. wsparcie informacyjno-konsultingowe w zakresie możliwości uzyskaniu dofinansowania na projekty własne firmy oraz na funkcjonowanie i rozwój powiązania klastrowego, którego firma jest aktywnym uczestnikiem, w postaci dotacji, subwencji, państwowych i samorządowych zadań zleconych pożyczek celowych, itp.;
 3. ułatwienie Partnerowi K. (firmie Sp. z o.o. ), jego przedstawicielom i pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć nauki, technologii i wymiany doświadczeń poprzez organizowanie i uczestnictwo przedstawicieli firmy Sp. z o.o. w cyklicznych spotkaniach i szkoleniach w ramach K. w których uczestniczą inne firmy, przedstawiciele jednostek badawczo-rozwojowych, przedstawiciele firm doradczych;
 4. uczestnictwo firmy Sp. z o.o. w inicjowanych w ramach K. działaniach i projektach, które bezpośrednio przyczynią się do wzrostu przychodów lub obniżki kosztów, w tym poprzez zakupy i sprzedaż konsorcjalną usług i produktów (np. wspólny zakup usług telekomunikacyjnych, energetycznych, logistycznych czy wspólna sprzedaż usług dla firm i instytucji wielo-oddziałowych, o rozproszonej strukturze działalności);
 5. tworzenie we współpracy z partnerami K. (jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie wyższe) nowych oraz ulepszania istniejących usług i produktów dla podniesienia poziomu konkurencyjności Partnera K., w tym wzmacnianie „łańcucha wartości”;
 6. promocja działalności K. i każdego Partnera w ramach K. w kraju i zagranicą za pośrednictwem strony internetowej K., dostępnych bezpłatnych form promocji oraz poprzez obecności przedstawicieli Koordynatora na ważnych imprezach targowych, wystawach, konferencjach itp.;
 7. dostęp do aktualnej informacji istotnej dla branży z zakresu aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, z obszaru marketingu i promocji, nowinek technicznych i technologicznych związanych z gospodarką odpadową i recyklingiem, czy też w zakresu możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania na działalność promocyjną, rozwojową, inwestycyjną i innowacyjną, w tym funduszy na tworzenie wspólnych projektów, pochodzących ze środków UE i innych, a pozyskanych z publicznie dostępnych źródeł (prasa, internet, konferencje, itp.) jak również od innych Partnerów należących do K.;
 8. lepsze niż poza Klastrem możliwości pozyskania środków finansowych (z różnych programów na poziomie regionalnym, krajowymi czy europejskim) oraz preferencyjne traktowanie firm należących do K. we wszelkiego rodzaju konkursach finansowanych ze środków krajowych czy europejskich;
 9. możliwość współpracy z najlepszymi instytutami naukowymi i uczelniami w kraju i zagranicą w celu realizacji wspólnych projektów (najlepiej za darmo lub z niewielkim zaangażowaniem finansowym);
 10. możliwość wyspecjalizowania się w ramach K. z gwarancją uczciwej konkurencji w ramach K. na rynku krajowym i regionalnym;
 11. wsparcie każdego członka w K. przez ekspertów K. posiadających wieloletnie doświadczenie w tym zakresie poprzez indywidualną analizę możliwości rozwojowych, innowacyjnych firmy w celu identyfikacji szans rozwojowych (nowe rozwiązania technologiczne, nowe produkty) oraz pomoc w doborze najkorzystniejszych źródeł finansowania tej działalności z dotacji lub pożyczek niskooprocentowanych;
 12. dostęp firm należących do K. do najnowszych osiągnięć nauki, technologii oraz możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy firmami i instytutami należącymi do K.;
 13. dostęp do szerszego rynku zbytu poprzez tworzącą się siatkę współpracy w kraju oraz rozpoczętą współpracę międzynarodową;
 14. realizacja działań służących promowaniu działalności K. i każdej firmy w K. w kraju i zagranicą finansowanych w formie dotacji ze środków krajowych i europejskich
 15. zapewnienie dostępu do najnowszej informacji rynkowej, do technologii, do projektów międzynarodowych, do wypracowania wspólnych działań promocyjno-rynkowych;
 16. budowanie dobrych relacji pomiędzy Klastrem a władzami na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym tak, aby służyły one interesom poszczególnych partnerów K. jak i regionalnemu i ogólnopolskiemu rozwojowi K.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

O możliwości obciążenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatkami ponoszonymi przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych decydują przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem a powstaniem przychodu lub zabezpieczeniem źródła uzyskiwania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów będą przy tym zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia.

A zatem, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest by wydatek łącznie spełniał następujące przesłanki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Koszty ponoszone przez podatnika należy zatem ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

Dany podmiot gospodarczy ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków po wyłączeniu tych, których możliwość odliczenia jest wprost ograniczona w ustawie - zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że ich poniesienie ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów każdy wydatek - poza wyraźnie wskazanymi w art. 16 ust. 1 ustawy - wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego lub pośredniego związku z przychodem i racjonalnością działania dla osiągnięcia tego przychodu. Kosztami uzyskania przychodów będą zatem wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli są one racjonalnie uzasadnione, a każdy wydatek powinien być oceniany przede wszystkim z tego punktu widzenia. Wszystkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione koszty pozwalają na normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a w sensie podatkowym zabezpieczają źródło przychodów.

W tym miejscu należy podkreślić, że to obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 updop.

W myśl art. 9 ust. 1 updop, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Z tak udokumentowanych wydatków winno ponadto wynikać, że mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wielkość osiąganych przez podatnika przychodów.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca został przyjęty do grona Partnerów ogólnopolskiego K. Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Zgodnie z zapisem Uchwały Rady K. nr 12/2013, finansowanie działalności K., w tym koordynatora K., pochodzić ma z wpływów z tytułu wynagrodzenia za usługę organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach K. Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (faktura VAT) płaconego miesięcznie przez każdego przedsiębiorcę należącego do K. w wysokości 500 zł netto.

Co do zasady, składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. W myśl bowiem art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że K. nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej. Stanowi platformę wspólnych działań dla osiągnięcia określonych celów i zadań. Partnerem K. może zostać instytucja, firma lub organizacja, prowadząca działalność związaną z sektorem gospodarki odpadowej i recyklingu lub oferująca usługi skierowane do osób i podmiotów tego sektora. K. jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim oparte jest na zasadach dobrowolności i woli współpracy. Każdy z Partnerów K. uczestniczy w nim na równych prawach. Za zobowiązania K. odpowiadają Partnerzy solidarnie. Do zadań K. należy m.in.: stworzenie sieci współpracy w obszarze zagospodarowania odpadów i ich przetwarzania, wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności, tworzenia warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych, wspieranie podmiotów sieci współpracy w zakresie wzrostu ich konkurencyjności, wdrażania innowacji, rozwoju zrównoważonych technologii, kapitału ludzkiego oraz eksportu, łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru funkcjonowania K., reprezentowanie podmiotów sieci współpracy na zewnątrz, w tym udział w targach, misjach oraz spotkaniach i forach krajowych i międzynarodowych, promocja działalności K. oraz jego członków, a także promocja wykorzystania wszelkiego rodzaju odpadów do produkcji wyrobów gotowych, prowadzenie działalności lobbingowej, doradztwo prawne, marketingowe, techniczne i technologiczne mające na celu wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny nowych rozwiązań produktowych i technologicznych, doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na promocję działań, rozwój i wdrażanie innowacji zrzeszonych w K. podmiotów, w tym funduszy na tworzenie wspólnych projektów, pochodzących ze środków UE i innych, organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji branżowych.

Za świadczone usługi Spółka (a także pozostali partnerzy K.) zobowiązuje się do comiesięcznych płatności w formie zapłaty wystawionej przez Koordynatora K. faktury VAT pozwalającej na pokrycie kosztów związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia biura i materiałów biurowych, pokryciem kosztów leasingu, eksploatacji oraz ubezpieczenia samochodu służbowego, zakupu paliwa oraz ewentualnych usług transportowych, kosztów: podróży służbowych, wynajmu biura dla Koordynatora K. oraz dla oddziałów K., kosztów usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz telefonicznych, kosztów wynagrodzenia pracowników i współpracowników działających w zakresie realizacji usług określonych umową, kosztów obsługi bankowej i kadrowo-księgowej, obsługi prawnej oraz pozostałych kosztów związanych przedmiotowo z realizacją umowy.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że w stosunku do ponoszonej przez Spółkę opłaty (wynagrodzenia) za świadczenie usługi organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach K., nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika bowiem, że świadczenie Spółki (wynagrodzenie za usługę organizacji i koordynacji współpracy w ramach K.) pozostaje w bezpośrednim i konkretnym związku ze świadczeniem wzajemnym ze strony usługodawcy. W niniejszej sprawie mamy zatem do czynienia z odpłatnością za usługę, a nie składką członkowską. Za uiszczoną opłatę Spółka otrzymuje wymierne korzyści w postaci konkretnego zakresu świadczonych usług.

Biorąc pod uwagę cel jaki przyświeca Partnerom K., przede wszystkim podjęcie wspólnych działań służących podniesieniu konkurencyjności każdego z partnerów K., zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów, pozyskanie środków unijnych oraz wymianę wiedzy, stwierdzić należy, że wydatki związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach K. Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art . 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2015 r. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem usług organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach K. Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w oparciu o wystawioną przez koordynatora K. fakturę VAT (nazwa świadczonej usługi: usługa organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach K. Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.