IPPB5/4510-1199/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka powinna pobrać i wpłacić podatek u źródła z tytułu zapłaty za usługi opisane wyżej, które będą świadczone przez podmiot z siedzibą w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
IPPB5/4510-1199/15-2/MKinterpretacja indywidualna
  1. należności licencyjne
  2. usługi
  3. zryczałtowany podatek dochodowy
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2015 r. (data wpływu 22 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego nierezydentom z tytułu świadczonych usług technicznych i organizacyjnych związanych z produkcją filmu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego nierezydentom z tytułu świadczonych usług technicznych i organizacyjnych związanych z produkcją filmu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność polegającą na produkcji filmów fabularnych na rynek rosyjski. W ramach tej działalności - między innymi - zamierza zawrzeć umowę i zamawiać techniczne i organizacyjne usługi produkcji filmowej, które będą świadczone przez podmiot (zwany dalej „Podwykonawcą”) mający siedzibę w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania takich jak Gibraltar, Hongkong i Panama. Spółka pozostanie przez cały czas wyłącznym właścicielem praw autorskich i wartości intelektualnych związanych z produkcją filmową zlecaną w ten sposób. Usługi produkcji filmowej będą faktycznie wykonywane przez Podwykonawcę na Ukrainie. Podwykonawca zatrudni własny personel techniczny i zorganizuje cały proces produkcji przy wykorzystaniu własnych oraz wynajmowanych zasobów i środków technicznych. Rezultatem wykonanych usług będzie jedna lub kilka poszczególnych scen filmu fabularnego, które zostaną dostarczone Spółce przez Podwykonawcę i wykorzystane przez Spółkę do wyprodukowania całego filmu. Spółka przez cały czas produkcji będzie miała pełną kontrolę nad procesem produkcji, jest właścicielem scenariusza i dostarczy Podwykonawcy scenariusz oraz inne materiały. Podwykonawca będzie musiał trzymać się scenariusza i wypełnić warunki techniczne ustalone przez Spółkę co do jakości filmowych materiałów dźwiękowych i wizualnych. Ponadto Spółka będzie udzielać Podwykonawcy wskazówek co do sposobu realizacji, a Podwykonawca będzie obowiązany je wdrożyć. Spółka sprawdzi, czy wstępna wersja filmu lub materiałów dźwiękowych i wizualnych filmu odpowiada scenariuszowi oraz wymogom technicznym, przed akceptacją rezultatu usług.

Po zakończeniu prac produkcji filmowej na etapie nagrywania Podwykonawca będzie obowiązany dostarczyć Spółce wszystkie materiały filmowe, dźwiękowe i wizualne stanowiące rezultat prac wykonanych przez Podwykonawcę.

Rezultatem usług nie jest ukończony film. Usługi są tylko usługami technicznymi, a materiały dźwiękowe i wizualne nie są przedmiotem praw autorskich. Materiały dźwiękowe i wizualne są tylko nagraniami technicznymi, które następnie będą wykorzystane do stworzenia filmu.

Spółka pragnie wyjaśnić, że wchodzi na polski rynek i planuje podjęcie koprodukcji z producentami polskimi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka powinna pobrać i wpłacić podatek u źródła z tytułu zapłaty za usługi opisane wyżej, które będą świadczone przez podmiot z siedzibą w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie będzie mieć obowiązku pobierania i odprowadzania podatku u źródła z tytułu wypłaty wynagrodzenia za usługi w opisanym wyżej zdarzeniu przyszłym.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm. dalej: ustawa) podatnicy, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Jednakże w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 ustawy, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

  1. z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
  2. z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze
    - ustala się w wysokości 20% przychodów.

Przepisy art. 21 ust. 1 ustawy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art 21 ust. 2 ustawy).

W sprawie będącej przedmiotem wniosku nie będzie miała zastosowania umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, gdyż usługi świadczone będą przez podmiot z siedzibą w kraju, z którym Polska nie zawarła takiej umowy. Oznacza to, że do opodatkowania takiego podmiotu nie będącego polskim rezydentem zastosowanie mają przepisy polskie.

Z przepisów tych wynika, że podatek u źródła w wysokości 20% pobiera się bez pomniejszenia o koszty uzyskania przychodu z tytułu wypłat, o których mowa w powołanych przepisach, między innymi w art. 21 ust. 1 ustawy. Zatem pobór podatku u źródła jest możliwy nie w odniesieniu do wszystkich usług, a jedynie w odniesieniu do usług lub praw wymienionych w powołanym art. 21 ust. 1 ustawy.

W sprawie będącej przedmiotem pytania Spółka będzie płacić za usługi wykonywane w całości za granicą, które nie mieszczą się w katalogu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy.

Usługi te nie będą wiązały się z przeniesieniem na Spółkę praw autorskich lub praw pokrewnych, ani z wykorzystywaniem lub użytkowaniem przez Spółkę praw autorskich lub praw pokrewnych. Przeciwnie, Spółka jest właścicielem wszystkich praw autorskich związanych ze zleconymi usługami, a Podwykonawca nie będzie właścicielem tych praw, ani nie przenosi na Spółkę swoich praw autorskich. Podwykonawca będzie na mocy umowy o świadczenie usług zobowiązany wydać Spółce wszystkie materiały audiowizualne powstałe jako rezultat usług technicznych, w celu ochrony praw autorskich Spółki przed nieuprawnionym użyciem przez podmioty trzecie. Podwykonawca będzie wykonywać zlecenie pod ścisłym nadzorem Spółki, korzystać ze scenariusza, którego właścicielem jest Spółka oraz wdrażać wskazówki udzielane przez Spółkę co do przebiegu prac, efektu końcowego oraz co do jakości technicznej przygotowanych materiałów.

Usługi te nie będą wiązały się z organizowaniem ani w Polsce ani w żadnym innym kraju widowisk, prowadzeniem działalności rozrywkowej lub sportowej.

Usługi te nie będą ani usługami doradczymi, ani usługami badania rynku, ani usługami prawnymi. Nie będą to usługi reklamowe, ani usługi zarządzania czy kontroli. Usługi te nie będą także usługami przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, ani usługami gwarancji czy poręczeń. Usługi te nie będą również świadczeniami o podobnym do wymienionych wyżej usług charakterze. Usługi, które Spółka kupuje przypominają raczej usługę na wykonanie konkretnego zamówienia według określonej specyfikacji, z której wynika co ma być w ramach usług wykonane na zasadach określonych przez zamawiającego. Usługi te nie będą usługami niematerialnymi (tzn. usługami bez materialnego efektu), gdyż ich przedmiotem będzie zdefiniowane zamówienie na wykonanie części filmu, a rezultatem tych usług będzie część filmu fabularnego, który posłuży do wykonania całości filmu. Spółka będzie akceptować lub nie akceptować dostarczony rezultat prac. Zaś z punktu widzenia dowodowego fakt wykonania usług będzie łatwy do stwierdzenia.

Usługi świadczone przez Podwykonawcę nie będą miały żadnego związku z prawami do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, ani z udostępnieniem tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego. Usługi nie będą również dotyczyły użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, ani nie będzie przekazywał Spółce żadnych informacji związanych ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how).

W tej sytuacji, Spółka uważa, że usługi, które będą świadczone przez Podwykonawcę będącego nierezydentem nie mieszczą się w katalogu usług lub świadczeń wymienionych w art . 21 ust. 1, na które ustawa nakłada obowiązek poboru podatku u źródła. Dlatego też Spółka nie ma obowiązku poboru podatku u źródła od tych usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.