IPPB3/423-1081/11-2/GJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy do podstawy opodatkowania w imporcie usług należy zaliczyć całość ceny za nabywaną usługę należną Kontrahentowi, nawet jeśli elementem kalkulacji tej ceny są ponoszone przez Kontrahenta koszty, takie jak leasing samochodu, zakwaterowanie w hotelu, koszty połączeń telefonicznych i posiłków serwowanych w trakcie prowadzonych przez oddelegowanego pracownika rozmów handlowych itp. czy też każdy element składający się na ostateczną cenę usługi należy rozpatrywać odrębnie dla celów opodatkowania VAT?Czy cena nabycia przez Spółkę kompleksowej usługi opisanej w stanie faktycznym stanowi dla Spółki w całości koszt uzyskania przychod6w, czy też Spółka ma obowiązek badania charakteru poszczególnych kosztów ponoszonych przez Kontrahenta w związku z wykonywaniem usług pod kątem ewentualnego wyłączenia ich z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust 1 UPDOP?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15.12.2011r. (data wpływu 21.12.2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów podatkowych ceny nabycia kompleksowej usługi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.12.2011r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Sp. z o. o. (dalej: Spółka) jest firmą zajmującą się dystrybucją opakowań, wielopaków, materiałów papierniczych i systemów multipakowania. Spółka współpracuje z klientami z różnych krajów europejskich w tym z Rumunii. Dotychczas za obsługę klientów rumuńskich odpowiedzialny był jeden z pracowników Spółki zajmujący się organizacją kontaktów handlowych w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. W związku ze zmianą zakresu działań wymienionego pracownika, Spółka musiała w inny sposób zapewnić sobie obsługę rynku rumuńskiego i nawiązała współpracę z niepowiązanym zagranicznym kontrahentem mającym siedzibę w Rumunii (dalej: Kontrahent), firmą oferującą kompleksowe usługi m.in. w zakresie pozyskiwania i udostępniania pracowników oraz zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej. Celem współpracy z Kontrahentem jest pozyskanie usług polegających na organizowaniu i obsłudze kontaktów handlowych Spółki z podmiotami rumuńskimi, wykonywanych przez posiadającego odpowiednie kwalifikacje pracownika Kontrahenta. W odpowiedzi na zapotrzebowanie Spółki Kontrahent wyznaczył swojego pracownika, który jest odpowiedzialny za organizowanie i obsługę na obszarze Rumunii kontaktów handlowych z klientami Spółki. Umowa zawarta między Spółką a Kontrahentem wskazuje, że pracownik Kontrahenta skierowany do wykonywania usług na rzecz Spółki będzie zobowiązany do przestrzegania poleceń i wskazówek Spółki w zakresie realizowanych zadań, ale w całym okresie wykonywania usług będzie on pozostawał pracownikiem Kontrahenta. W związku z nabyciem opisanej wyżej usługi, traktowanej zasadniczo jako import usług, Spółka jest zobowiązana do zapłaty Kontrahentowi ceny obejmującej co do zasady koszty wynagrodzenia brutto pracownika i wszelkie dodatkowe narzuty na wynagrodzenia i premie zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi w Rumunii oraz koszty ponoszone przez oddelegowanego pracownika i przez Kontrahenta niezbędne w celu prawidłowego wykonania usług. Koszty te to przykładowo koszty leasingu samochodu, który jest wykorzystywany przez pracownika Kontrahenta do świadczenia usług, pozostałe koszty wykorzystania samochodu np.; paliwa, koszty zakwaterowania w hotelach i podróży np. biletów lotniczych, koszty połączeń telefonicznych, koszty posiłków serwowanych w trakcie organizowanych przez pracownika Kontrahenta spotkań biznesowych z potencjalnymi klientami Spółki itp. Wynagrodzenie zostało ustalone w ten sposób, że Kontrahent dolicza narzut zysku na wszelkich kosztach związanych z wynagrodzeniem pracownika wykonującego usługę, natomiast na pozostałych kosztach składających się na wynagrodzenie narzut nie jest naliczany. Kontrahent jest obowiązany do raportowania wysokości kosztów ponoszonych w związku ze świadczeniem usług, co pozwala Spółce na weryfikację zasadności zaliczenia ich do kosztów usługi. W związku z wykonaniem usług Spółka otrzymuje od Kontrahenta faktury opisane jako „wynagrodzenie za usługi” („service fee”). Do faktur dołączone są załączniki, w których wymienione są koszty poniesione przez Kontrahenta w związku ze świadczeniem usług w danym okresie. Spółka może także otrzymywać od Kontrahenta faktury zaliczkowe na poczet pokrycia planowanych przez Kontrahenta kosztów wiązanych z wykonaniem usługi.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy do podstawy opodatkowania w imporcie usług należy zaliczyć całość ceny za nabywaną usługę należną Kontrahentowi, nawet jeśli elementem kalkulacji tej ceny są ponoszone przez Kontrahenta koszty, takie jak leasing samochodu, zakwaterowanie w hotelu, koszty połączeń telefonicznych i posiłków serwowanych w trakcie prowadzonych przez oddelegowanego pracownika rozmów handlowych itp. czy też każdy element składający się na ostateczną cenę usługi należy rozpatrywać odrębnie dla celów opodatkowania VAT...
  2. Czy cena nabycia przez Spółkę kompleksowej usługi opisanej w stanie faktycznym stanowi dla Spółki w całości koszt uzyskania przychod6w, czy też Spółka ma obowiązek badania charakteru poszczególnych kosztów ponoszonych przez Kontrahenta w związku z wykonywaniem usług pod kątem ewentualnego wyłączenia ich z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust 1 UPDOP...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest pytanie nr 2 w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygniecie.

Stanowisko Wnioskodawcy

Ad. 2) Spółka stoi na stanowisku, że cena nabycia kompleksowej usługi oddelegowania pracownika w celu organizowania i obsługi kontaktów handlowych Spółki z podmiotami rumuńskimi w całości stanowi koszt uzyskania przychodu dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust 1 UPDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, pozostające w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu.

W rozpatrywanym przypadku Spółka nabędzie kompleksową usługę oddelegowania pracownika w celu organizowania i obsługi kontaktów handlowych Spółki z podmiotami rumuńskimi w związku z tym, że oczekuje, że usługa przyczyni się do utrzymania i rozwoju satysfakcjonującej Spółkę pozycji i sprzedaży na rynku w Rumunii. Zdaniem Spółki jest to wystarczające, by uznać, że koszt poniesiony w związku z nabyciem omawianej usługi pozostaje w związku celowościowym, o którym mowa w art. 15 ust. 1 UPDOP. Dla zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów podatkowych konieczne jest więc następnie zweryfikowanie czy wydatki tego typu nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 UPOOP. Przykładowo w art. 16 ust 1 pkt 28 UPDOP, wskazano, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Część wydatków ponoszonych przez Kontrahenta w związku ze świadczeniami realizowanymi na potrzeby Spółki może mieć charakter kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 UPDOP (przykładowo wymienionych wyżej wydatków gastronomicznych), jednakże stanowią one jedynie część kompleksowej usługi zasadniczej, a nie świadczenie samo w sobie. Nieprawidłowym i niezgodnym z intencją stron, byłoby zatem wydzielenie w ramach przedmiotowej usługi kosztów ponoszonych przez Kontrahenta w związku z organizowaniem i obsługą w Rumunii kontaktów handlowych dla Spółki tj. przykładowo kosztów posiłków, gdyż nie mają one niezależnego bytu i nie mogą samodzielnie funkcjonować poza usługą zasadniczą. W konsekwencji, Spółka stoi na stanowisku, że cała cena usługi powinna być traktowana dla celów PDOP jednolicie i nie zachodzi po stronie Spółki konieczność wydzielania i analizy pod kątem zapisów art. 16 ust 1 UPDOP wartości poszczególnych elementów kalkulacyjnych ceny nabywanej usługi zasadniczej. Obciążenie Spółki przez Kontrahenta wartością ponoszonych przez usługodawcę wszystkich kosztów świadczenia przez niego usługi, w postaci wliczenia wartości tych kosztów w ostateczną cenę usługi, stanowi przejaw racjonalnego działania usługodawcy - Kontrahenta - i nie może być traktowane jako odrębne nabycie określonego świadczenia przez Spółkę. Warto podkreślić, że w żadnym wypadku Kontrahent ani jego pracownik oddelegowany do świadczenia usług dla Spółki, nabywając np. usługę leasingu samochodu czy usługę gastronomiczną nie działa w imieniu ani na rzecz Spółki, gdyż konstrukcja rozliczeń wynikająca z umowy nie przewiduje takiego działania. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że cena nabycia kompleksowej usługi oddelegowania pracownika w celu organizowania i obsługi kontaktów handlowych Spółki z podmiotami rumuńskimi w całości stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów i Spółka nie ma obowiązku badania charakteru poszczególnych kosztów ponoszonych przez Kontrahenta w związku z wykonywaniem usług pod kątem ewentualnego wyłączenia ich z kosztów uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 16 ust. 1 UPOOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock