IPPB1/415-461/14-2/MT | Interpretacja indywidualna

Na gruncie przedmiotowej sprawy na możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę ze świadczenia usług doradczych tzw. podatkiem liniowym nie ma wpływu fakt, że będzie on pełnił na podstawie powołania funkcję członka zarządu spółki, na rzecz której usługi te będą świadczone. Przychody z tego tytułu stanowią bowiem przychody z działalności wykonywanej osobiście i nie są wykonywane na podstawie stosunku pracy, czy też spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem jeżeli w istocie jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz Spółki wyłącznie usługi doradcze (nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania, czy zarządzania) i czynności te nie wchodzą w zakres czynności wy6konywanych w ramach stosunku pracy, to uzyskiwane z tego tytułu dochody będą mogły być opodatkowane „podatkiem liniowym”, tj. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
IPPB1/415-461/14-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. podatek liniowy
 3. przychód
 4. usługi
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2014 r. (data wpływu 5 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z tytułu świadczenia usług doradczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z tytułu świadczenia usług doradczych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej jako „Wnioskodawca”, „Przedsiębiorca”) jest rezydentem podatkowym w Polsce i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca prowadzi własną działalność gospodarczą i jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny dla celów podatku od towarowi usług z tytułu świadczonych usług doradczych. Wnioskodawca pełni na podstawie umowy o pracę funkcję prezesa zarządu w spółce z o.o. (dalej „Spółka”). Wnioskodawca posiada 94 udziały w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd Spółki jest wieloosobowy.

Zgodnie z umową o pracę i wynikającym z niej zakresem obowiązków, Wnioskodawca jako prezes zarządu wykonuje na rzecz Spółki czynności polegające na kierowaniu (zarządzaniu) Spółką (rn.in. sprawuje nadzór nad podległym personelem i komórkami organizacyjnymi Spółki, jak też podejmuje kluczowe decyzje inwestycyjne, personalne handlowe, jak też reprezentuje Spółkę na zewnątrz).

Niezależnie od pełnienia funkcji członka zarządu Wnioskodawca zamierza świadczyć na rzecz Spółki (Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wyposażenia łazienek, m.in. ceramiki i mebli łazienkowych, stelaży podtynkowych, baterii, wanien, kabin, urządzeń do hydromasażu i dodatków łazienkowych) - w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej - usługi o charakterze doradczym, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

Usługi doradcze obejmować będą m.in.:

 • przygotowywanie opracowań dotyczących strategii krótko i długoterminowych Spółki na rynku polskim,
 • uczestnictwo w negocjacjach i procesie zawierania umów z kontrahentami klientów Spółki,
 • przygotowanie analiz dla potrzeb bieżącej działalności kontrahentów Spółki,
 • przygotowanie w języku polskim i angielskim projektów ofert dla kontrahentów Spółki,
 • prowadzenie w języku polskim i angielskim korespondencji handlowej z kontrahentami,
 • opracowywanie koncepcji systemów dystrybucji i sprzedaży produktów Spółki,
 • przygotowywanie raportów i analiz w zakresie możliwości rozwoju rynku dla dystrybucji,
 • przygotowywanie zasad polityki handlowej, współtworzenie polityki cenowej Spółki,
 • przygotowywanie planów inwestycyjnych Spółki w formie raportów, analiz oraz szczegółowych harmonogramów itp.,
 • przygotowywanie rekomendacji w zakresie możliwości poprawy efektywności procesów biznesowych realizowanych w Spółce,
 • udzielanie konsultacji w zakresie decyzji inwestycyjnych dotyczących rozpoczęcia lub rozszerzenia produkcji o nowe asortymenty,
 • przygotowanie budżetu kosztów stałych w oparciu o wskazane przez zlecającego założenia,
 • opracowywanie krótko i długoterminowych szczegółowych planów strategicznych w zakresie planowania zakupów asortymentu,
 • doradztwo w zakresie warunków bezpieczeństwa pracy, przestrzegania przepisów BHP,
 • doradztwo w zakresie ustalania struktury i zasad wynagradzania pracowników.
 • analiza założeń Spółki i udzielanie konsultacji w procesie ustalania i zatwierdzania zadań i celów sprzedaży,
 • opracowywanie i aktualizacja strategii marketingowej,
 • badanie potencjału rynkowego itp.,
 • przygotowywanie analiz rynku ukierunkowanych na identyfikację nowych klientów i produktów,
 • opiniowanie podejmowania kluczowych dla Spółki decyzji finansowych,
 • doradztwo w zakresie planów inwestycyjnych Spółki,
 • analiza rozwiązań zapewniających optymalną rentowność Spółki, jak również związanych z przyszłością Spółki - fuzje, przejęcia, reorganizacja lub sprzedaż marek etc.,
 • doradztwo w zakresie sposobu kontroli kosztów działalności wszystkich struktur przedsiębiorstwa względem budżetu: kredytu, należności, płynność etc., doradztwo w zakresie optymalizacji kosztowej funkcjonowania Spółki,
 • analiza ryzyka finansowego inwestycji, transakcji, lokat itp., rekomendacja inwestycji, przygotowywanie raportów, analiz i zaleceń w tym zakresie,
 • opracowywanie, analizowanie krótko-, średnio- i długoterminowych strategii i planów finansowych Spółki,
 • przygotowywanie rekomendacji w sterowaniu płynnością finansową Spółki,
 • doradztwo w zakresie kontroli i rozliczeń z pracownikami Spółki,
 • opiniowanie prawidłowości rozliczeń podatkowych.

Zgodnie z umową o świadczenie usług doradczych:

 • usługi doradcze świadczone na rzecz Spółki będą świadczone przez Przedsiębiorcę osobiście lub przy pomocy pracowników lub współpracowników (podwykonawców),
 • Przedsiębiorca będzie ponosić zupełną i wyłączną odpowiedzialność za działania zatrudnionych przez niegopodwykonawców, którymi posługiwać się będzie przy świadczeniu usług na rzecz Spółki,
 • Przedsiębiorca będzie ponosił pełne ryzyko gospodarcze związane z należytym świadczeniem usług doradczych,
 • Przedsiębiorca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat swoich czynności oraz ich wykonywanie,
 • Przedsiębiorca będzie świadczył usługi doradcze jako niezależny przedsiębiorca, niepodlegający kierownictwu Spółki,
 • Przedsiębiorca będzie posiadał swobodę w zakresie określenia miejsca i czasu wykonywania usług doradczych,
 • Przedsiębiorca będzie ponosił koszty związane z wykonywaniem usług doradczych,
 • Spółka może obniżyć wynagrodzenia Przedsiębiorcy w przypadku dostarczenia usług niewłaściwej jakości,
 • Przedsiębiorca oświadcza, że wykonywane usługi doradcze wchodzą w zakres prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • Przedsiębiorca nie działa w imieniu i na rzecz Spółki, ani na jej rachunek.

Umowa, na podstawie której będą świadczone Usługi nie jest umową o zarządzanie przedsiębiorstwem ani inną podobną umową. Jej przedmiot nie będzie bowiem obejmował usług ani czynności dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem.

Wnioskodawca podkreśla jednocześnie, że w oparciu o planowaną działalność gospodarczą nie będzie wykonywał czynności kierowania/zarządzania/rządzenia Spółką, w której obecnie pełni funkcję prezesa zarządu. Wymienione czynności wykonywane są w ramach umowy o pracę Wnioskodawcy na stanowisku prezesa zarządu Spółki, natomiast w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca ma zamiar świadczyć wyłącznie usługi doradcze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia przez niego na rzecz Spółki usług doradczych, będą stanowić przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, określone w art, 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. i czy wynagrodzenie z tytułu tych usług będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f....

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia przez niego na rzecz Spółki usług doradczych będą stanowić przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. i wynagrodzenie z tytułu tych usług będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f.

Prawidłowość tego stanowiska potwierdza bowiem przedstawiona poniżej argumentacja.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.

Dodatkowo stosownie do art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f. za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z brzmienia powyżej przywołanych przepisów wynika, iż usługi doradcze, które Wnioskodawca zamierza świadczyć na rzecz Spółki, będą wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów u.p.d.o.f. Wnioskodawca ponosić będzie bowiem pełne ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której świadczyć będzie usługi doradcze na rzecz Spółki, jak też ponosić będzie odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi posługiwać się będzie przy świadczeniu usług, oraz za własne działania lub zaniechania.

Jednocześnie z tytułu świadczonych usług doradczych Wnioskodawca ponosić będzie zupełną i wyłączną odpowiedzialność względem osób trzecich. Nadto przedmiotowe usługi doradcze nie będą wykonywane ani pod kierownictwem Spółki, ani też w miejscu, czy czasie wyznaczonym przez Spółkę, Tym samym nie zaistnieją tu negatywne przesłanki, wskazane w art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f.

Nie będzie można również przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług doradczych zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, w szczególności nie będzie można uznać, by były one świadczone na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, a tym samym, by zastosowanie znalazł tu art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę będą miały bowiem charakter wyłącznie doradczy i nie przewidują zarządzania Spółką ani reprezentacji Spółki. W szczególności w ramach umowy o usługi doradcze Spółka nie powierzy Wnioskodawcy jakichkolwiek czynności kierowania (zarządzania) - przedmiotem umowy o usługi doradcze będą jedynie czynności, których istotą jest doradztwo i które będą odrębne oraz niepokrywające się ze świadczonymi przez Wnioskodawcę czynnościami zarządzania, wykonywanymi w ramach pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o pracę.

Biorąc zatem pod uwagę fakt, że przychody z tytułu usług, które Wnioskodawca ma zamiar świadczyć na rzecz Spółki na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych, mogą być na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakwalifikowane do źródła przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, przychody te mogą również być przez niego opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f.

Zgodnie bowiem z art. 30c ust. 1 u.p.d.o.f. podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie natomiast z art. 9a ust. 2 u.p.d.o.f. podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f., przy czym zgodnie z art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w art. 9a ust. 2 u.p.d.o.f, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c u.p.d.o.f. i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f., oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Z treści przywołanych powyżej przepisów wynika, iż możliwości wyboru opodatkowania przychodów 19% podatkiem liniowym pozbawieni zostali jedynie ci podatnicy, którzy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskują przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

W niniejszym przypadku, jak wskazano już powyżej, usługi doradcze, które Wnioskodawca zamierza świadczyć na rzecz Spółki, nie będą w żaden sposób tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach pełnienia funkcji członka zarządu, na podstawie umowy o pracę.

Zakres usług doradczych nie będzie zatem pokrywał się z ww. czynnościami członka zarządu, a dodatkowo będzie odnosił się wyłącznie do doradztwa w ściśle określonym zakresie, specjalistycznym. W związku z tym nie znajdą zastosowania przesłanki wyłączające możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej stawką 19%, przewidziane w art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f.

W konsekwencji, mając na uwadze fakt, że:

 • czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej, które będzie świadczyć również na rzecz Spółki, nie będą pokrywać się z obowiązkami wynikającymi z pełnienia funkcji członka zarządu,
 • sposób świadczenia usług doradczych wskazuje, iż spełnione będą przesłanki wskazane w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. i nie wystąpią negatywne przesłanki wskazane w art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f.,
 • z tytułu sprawowania funkcji członka zarządu Wnioskodawca będzie otrzymywał odrębne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę,
 • Wnioskodawca nie jest i nie będzie zatrudniony przez Spółkę na podstawie kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilnoprawnej,
 • Wynagrodzenie za świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz spółki usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone między innymi w następujących interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego:

 1. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie:
 2. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach:
 3. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy:
               W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

               Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z póń. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

               Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

               • działalność wykonywana osobiście,
               • pozarolnicza działalność gospodarcza.

               W myśl art. 5a pkt 6 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

               1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
               2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
               3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

               - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

               Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

               1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
               2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
               3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

               Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Przy czym, poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

               Zgodnie z art. 13 pkt 7 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

               W myśl przepisu art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

               Do przychodów z art. 13 pkt 7 tej ustawy, zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia. W praktyce wynagrodzenie to dość często jest określane jako wynagrodzenie za udział w posiedzeniach spółki. Natomiast, do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji lecz z tytułu tej umowy.

               Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

               Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawca pełni na podstawie umowy o pracę funkcję prezesa zarządu w spółce z o.o. Zgodnie z umową o pracę i wynikającym z niej zakresem obowiązków, Wnioskodawca jako prezes zarządu wykonuje na rzecz Spółki czynności polegające na kierowaniu (zarządzaniu) Spółką (m.in. sprawuje nadzór nad podległym personelem i komórkami organizacyjnymi Spółki, jak też podejmuje kluczowe decyzje inwestycyjne, personalne handlowe, jak też reprezentuje Spółkę na zewnątrz). Niezależnie od pełnienia funkcji członka zarządu Wnioskodawca zamierza świadczyć na rzecz Spółki w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej - usługi o charakterze doradczym, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

               Umowa, na podstawie której będą świadczone Usługi nie jest umową o zarządzanie przedsiębiorstwem ani inną podobną umową. Jej przedmiot nie będzie bowiem obejmował usług ani czynności dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem. Wnioskodawca podkreśla jednocześnie, że w oparciu o planowaną działalność gospodarczą nie będzie wykonywał czynności kierowania/zarządzania/rządzenia Spółką, w której obecnie pełni funkcję prezesa zarządu. Wymienione czynności wykonywane są w ramach umowy o pracę Wnioskodawcy na stanowisku prezesa zarządu Spółki, natomiast w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca ma zamiar świadczyć wyłącznie usługi doradcze.

               Na gruncie prawa podatkowego, o kwalifikacji przychodów uzyskiwanych ramach wykonywanej działalności do określonego źródła przychodu decyduje rzeczywisty, faktyczny zakres świadczonych w ramach tej działalności usług. W tym też kontekście opierając się na opisie usług doradczych, które Wnioskodawca zamierza świadczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawartej ze spółką z o.o., należy uznać, że przedmiotowych usług nie można zakwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, w ramach tej umowy, nie zlecono Wnioskodawcy zarządzania przedsiębiorstwem, a więc umowa o świadczenie usług doradczych pozbawiona będzie podstawowego elementu charakterystycznego dla wymienionych umów.

               Stwierdzić zatem należy, że usługi doradcze w zakresie opisanym we wniosku, można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie zauważyć należy, że kwestia ta może zostać zweryfikowana przez uprawniony organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Dokonanie oceny w tym zakresie wykracza bowiem poza ramy postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej.

               Odnosząc się natomiast do możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych tzw. podatkiem liniowym, wskazać należy, że zgodnie z art. 9a ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...). W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

               Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

               W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

               Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy - co do zasady - dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza).

               Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że na gruncie przedmiotowej sprawy na możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę ze świadczenia usług doradczych tzw. podatkiem liniowym nie ma wpływu fakt, że będzie on pełnił na podstawie powołania funkcję członka zarządu spółki, na rzecz której usługi te będą świadczone. Przychody z tego tytułu stanowią bowiem przychody z działalności wykonywanej osobiście i nie są wykonywane na podstawie stosunku pracy, czy też spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

               Zatem jeżeli w istocie jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz Spółki wyłącznie usługi doradcze (nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania, czy zarządzania) i czynności te nie wchodzą w zakres czynności wy6konywanych w ramach stosunku pracy, to uzyskiwane z tego tytułu dochody będą mogły być opodatkowane „podatkiem liniowym”, tj. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

               Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

               Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

               Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

               Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Płocku Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

               © 2011-2018 Interpretacje.org
               StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
               Działy przedmiotowe
               Komentarze podatkowe
               Najnowsze interpretacje
               Aport
               Gmina
               Koszty uzyskania przychodów
               Najem
               Nieruchomości
               Obowiązek podatkowy
               Odszkodowania
               Pracownik
               Prawo do odliczenia
               Projekt
               Przedsiębiorstwa
               Przychód
               Różnice kursowe
               Sprzedaż
               Stawki podatku
               Świadczenie usług
               Udział
               Zwolnienia przedmiotowe
               Aktualności
               Informacje o serwisie
               Kanały RSS
               Reklama w serwisie
               Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.