IPPB1/415-130/12-2/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy otrzymana w dniu 22 grudnia 2011 roku wpłata przez podatnika od sponsora stanowi przychód dla podatnika w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2012 r. (data wpływu 10.02.2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.02.2012 R. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia źródła przychodu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której głównym celem są usługi w zakresie badań i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 7219Z. Podatnik ponadto w swoim zakresie działalności posiada i wykonuje usługi praktyki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej oraz pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej. Podatnik na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT korzysta ze zwolnienia z vat. Podatnik prowadzi ewidencję w myśl art. 109 ust 1 ustawy o VAT z uwagi na wykonywane usługi - zarówno zwolnione przedmiotowo z VAT na podstawie art. 43 ust i pkt 19 lit. a, jak i opodatkowanej pojawił się problem z ustaleniem momentu przekroczenia kwoty 150 000 zł umożliwiającej zwolnienie.

Podatnika z VAT na podstawie art. 113 ust 1 ustawy o VAT w trakcie 2012 roku. Podatnik w 2011 roku podpisał trójstronną umowę o współpracy. Umowa dotyczyła przeprowadzenia badań klinicznych produktu leczniczego na wybranej przez podatnika grupie uczestników. Umowa została podpisana pomiędzy podatnikiem, sponsorem (określenie w umowie używane dla firmy zlecającej badania produktu leczniczego) a ośrodkiem (określenie dla szpitala, w którym badania miały być realizowane). Podatnik zgodnie z umową jest odpowiedzialny za zapewnienie ochrony danych stanowiących własność sponsora oraz danych uczestników badania uzyskanych w związku z realizacją badania. Zgodnie z umową sponsor zobowiązuje się do pokrycia ponoszonych przez uczestników badania uzasadnionych kosztów związanych z ich udziałem w badaniu, tj kosztów podróży na dojazd do ośrodka na wizyty dodatkowo wymagane w związku z badaniem i powrót do domu oraz kosztów ewentualnego zakwaterowania koniecznego w związku z udziałem w badaniu. Sponsor na poczet powyższych płatności został zobowiązany do przekazywania podatnikowi na jego pisemny wniosek zaliczki. Rozliczenie zaliczek ma nastąpić w drodze przedstawiania sponsorowi przez podatnika stosownej dokumentacji, którą będą stanowiły zebrane od uczestników badania bilety komunikacji, rachunki lub inne dokumenty będące potwierdzeniem poniesionych przez uczestników badania kosztów podatnik jest odpowiedzialny za wybór uczestników(około 12 osób) oraz rozliczanie kosztów poniesionych przez uczes tnikó w badania związanych z udziałem w badaniu. Sponsor zgodnie z umową przed rozpoczęciem badań był zobowiązany do uzyskania opinii odpowiedniej komisji bioetycznej i zgodę ministra zdrowia na prowadzenie badania. 22 grudnia 2011 roku podatnik otrzymał wpłatę od sponsora tytułem zaliczki na zwrot kosztów zgodnie z umową na badania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy otrzymana w dniu 22 grudnia 2011 roku wpłata przez podatnika od sponsora stanowi przychód dla podatnika w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy zarówno usługi badań klinicznych wykonywanych przez podatnika jak i otrzymana w dniu 22 grudnia 2011 roku wpłata na rzez podatnika od sponsora badań klinicznych stanowi obrót w myśl ustawy o vat powinny być wliczane do obrotu opodatkowanego przy ustalaniu momentu przekroczenia - tj. do limitu 150 000 PLN w trakcie 2011 i 2012 roku... A w związku z tym należało w/w wpłatę wykazać w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 1 ustawy o VAT...

Odpowiedź na pytanie pierwsze stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek w zakresie pytania drugiego rozpatrzony zostanie odrębną interpretacją.

Zdaniem Wnioskodawcy

AD.1

Podatnik uważa, ze otrzymana wpłata nie stanowi przychodu W myśl art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik sądzi, iż w zaistniałej sytuacji otrzymanej wpłacie z dnia 22 grudnia 2011 r. można przypisać cechy narzędzia zgodnie z art. 741, 742, 743 - ustawy kodeks cywilny, która nie będzie stanowiła przychodu nawet po przekazaniu należnych kwot i rozliczeniu się z uczestnikami badania. Ponadto podatnik w swoich księgach nie będzie miał możliwości zaksięgowania w kol. 13 „pozostałe wydatki” w prowadzonej przez siebie dla celów podatkowych-podatkowej księdze przychodów i rozchodów - kosztów związanych z udziałem uczestników w badaniu (koszty podróży, noclegu), ponieważ zgodnie z umową musi je przekazać sponsorowi w celu rozliczenia się z uzyskanej w dniu 22 grudnia 2011 r. zaliczki. Sponsor z uwagi na poufność danych nie może osobiście rozliczyć się z uczestnikami, dlatego też przekazane środki pieniężne należy traktować w kategoriach narzędzia do realizacji umowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji Podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.