ILPP5/4512-1-130/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Wyłączenie od opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów na przebudowę drogi stanowiącej własność miasta.
ILPP5/4512-1-130/15-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. nieodpłatna dostawa towarów
 2. nieodpłatne świadczenie usług
 3. towar
 4. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia od opodatkowania nieodpłatnego świadczenia na rzecz Miasta związanego z realizacja inwestycji polegającej na przebudowie drogi stanowiącej własność Miasta – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia od opodatkowania nieodpłatnego świadczenia na rzecz Miasta związanego z realizacja inwestycji polegającej na przebudowie drogi stanowiącej własność Miasta.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT prowadzącym działalność gospodarczą.

Spółka planuje rozpocząć realizację inwestycji polegającej na budowie zabudowy mieszkaniowej i usługowej (dalej: inwestycja).

Prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie inwestycji uzależnione będzie od jej powiązań komunikacyjnych z siecią dróg publicznych. Natomiast skomunikowanie inwestycji z siecią dróg publicznych wymagać będzie dokonania przebudowy pasa drogowego dróg publicznych (dalej droga), umiejscowionej na cudzej nieruchomości.

W zakresie przebudowy dróg publicznych związanych z innymi inwestycjami stosowne regulacje wprowadza ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (dalej: ustawa o drogach publicznych). Zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych:

„ Art. 16. 1. Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia
2. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, o których mowa w ust. 1, określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej”.

W związku z powyższym, obowiązek przebudowy drogi spoczywać będzie na Wnioskodawcy, jako na podmiocie realizującym inwestycję.

Ustawa o drogach publicznych wskazuje, że szczegółowe warunki przebudowy drogi publicznej określać ma umowa zawarta pomiędzy zarządcą drogi, a inwestorem. W związku z czym Wnioskodawca zamierza zawrzeć, z właścicielem nieruchomości, na której ma przebiegać przebudowywana droga - (dalej: Miasto), umowę określającą szczegółowe warunki przebudowy drogi (dalej: umowa).

Zgodnie z treścią projektu umowy Wnioskodawca nie otrzyma od Miasta żadnego wynagrodzenia za dokonanie na jego rzecz przebudowy drogi. Wynagrodzenia należnego inwestorowi z tytułu przebudowy drogi nie przewidują również przepisy ustawy o drogach publicznych.

Nieruchomość gruntowa, na której znajduje się droga stanowi własność Miasta. W celu wykonania umowy, tj. dokonania przebudowy drogi Miasto użyczy bezpłatnie Wnioskodawcy nieruchomość gruntową, na której znajduje się droga. Zatem grunty, na których będzie realizowana przebudowa drogi nie są własnością Wnioskodawcy, udostępnione one będą Wnioskodawcy jedynie w celu realizacji przez niego zawartej z Miastem umowy oraz w celu realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o drogach publicznych, w związku z realizacją inwestycji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowana przebudowa drogi umiejscowionej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta, którą zamierza dokonać Wnioskodawca w celu realizacji inwestycji stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja przez niego przebudowy drogi nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., zwanej dalej ustawą o VAT), opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Kolejne przepisy ustawy o VAT wskazują sytuacje, w których opodatkowaniu VAT podlegają tzw. świadczenia nieodpłatne, w tym przekazanie nieodpłatnie towarów i nieodpłatne świadczenie usług, przy czym zasady opodatkowania VAT nieodpłatnej dostawy towarów i nieodpłatnego świadczenia usług nie są takie same. Celem rozstrzygnięcia czy przebudowa drogi, która ma zostać zrealizowana przez Wnioskodawcę na rzecz Miasta podlega opodatkowaniu VAT należy zatem w pierwszej kolejności rozstrzygnąć czy świadczenie to może zostać uznane za dostawę towarów lub świadczenie usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT dostawą towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Pojęcie „przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” nie zostało zdefiniowane w przepisach podatkowych, więc pomocniczo w tym zakresie można odwołać się do przepisów prawa cywilnego. Na gruncie prawa cywilnego właściciel gruntu jest jednocześnie właścicielem części składowych tego gruntu. Jednocześnie w myśl art. 48 Kodeksu cywilnego co do zasady do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Te części składowe będą zatem własnością właściciela gruntu, na którym będą się znajdować od momentu ich wytworzenia.

Trwale związana z gruntem będzie również droga, do przebudowy której zobowiązany jest Wnioskodawca. Zatem droga ta stanowi część składową gruntu, na którym się znajduje, a w konsekwencji prawo własności do niej przysługiwać będzie przez cały czas Miastu. Nie można zatem stwierdzić, że Wnioskodawca przeniesie na rzecz Miasta prawa do rozporządzania jak właściciel powstałą w wyniku przebudowy drogi infrastrukturę, gdyż Miastu przysługuje prawo nie tylko do rozporządzania jak właściciel, ale faktycznie prawo własności do tej infrastruktury od momentu jej wytworzenia.

Zatem skoro w sytuacji, gdy Wnioskodawca w żadnym momencie nie będzie dysponował wartością nakładów związanych z przebudową pasa drogowego (bowiem nakłady te, zgodnie z przepisami prawa cywilnego będą częścią składową gruntu, a więc należeć będą do właściciela gruntu, tj. Miasta), to oczywistym jest, że Wnioskodawca nie może przenieść na Miasto prawa do dysponowania jak właściciel tymi nakładami (bowiem Wnioskodawca nigdy nie dysponował tymi nakładami jak właściciel). Tym samym w omawianym zdarzeniu przyszłym nie wystąpi dostawa towarów w rozumieniu przepisów o VAT.

Odnosząc się natomiast do wskazanej w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT definicji odpłatnego świadczenia usług, to jest nim każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, nie stanowiące dostawy towarów. Niewątpliwie w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę nie dochodzi do odpłatnego świadczenia usług, ponieważ Wnioskodawca w żaden sposób nie jest wynagradzany przez Miasto za wykonanie omawianej przebudowy pasa drogowego.

Jednocześnie dla celów opodatkowania VAT niektóre czynności nieodpłatne są zrównane z odpłatnym świadczeniem usług. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT opodatkowaniu tym podatkiem podlega również:

(...) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zgodnie z wyżej wskazanym przepisem nieodpłatne świadczenie usług będzie podlegało opodatkowaniu VAT, jeśli będzie realizowane na rzecz wskazanych w tym przepisie podmiotów lub do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Wnioskodawca świadczy nieodpłatnie usługę na rzecz Miasta, a zatem należy ustalić czy świadczenie to jest realizowane w celu działalności gospodarczej.

Wykonanie przez Wnioskodawcę przebudowy drogi jest w oczywisty sposób związane z jego działalnością gospodarczą.

Przede wszystkim wykonanie przebudowy drogi jest konieczne ze względu na zobowiązujące do tego Wnioskodawcę przepisy powszechnie obowiązującego prawa (wynikające z wyżej wskazanej ustawy o drogach publicznych). Zatem na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek dokonania przebudowy drogi.

Jednocześnie prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie inwestycji będzie uzależnione od jej połączenia z siecią dróg publicznych. Zatem osiągnięcie przychodu z tytułu sprzedaży lub najmu lokali mieszkalnych lub usługowych, a także jego wysokość uzależniona będzie od zapewnienia prawidłowego i dogodnego dojazdu do inwestycji. Odpowiednie warunki dojazdu zwiększą atrakcyjność inwestycji, co przełoży się na sprzedaż Wnioskodawcy. Brak dogodnego dojazdu w zdecydowany sposób wpłynęłoby na zmniejszenie zainteresowania inwestycją klientów Wnioskodawcy.

Zatem, mimo że Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz Miasta usługę nieodpłatnie, to w ocenie Wnioskodawcy ze względu na fakt, że usługa ta będzie świadczona w celu jego działalności gospodarczej, nie będzie ona podlegała opodatkowaniu VAT.

Na fakt, że usługa ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT nie wpływa również ewentualne prawo lub brak prawa do odliczenia VAT od zakupu towarów i usług, które Wnioskodawca będzie dokonywał w celu zrealizowania na rzecz Miasta nieodpłatnie usługi.

Podejście zaprezentowane przez Wnioskodawcę zgodne jest ze stanowiskiem organów podatkowych wyrażonym przykładowo przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 12 czerwca 2013 r. (sygn. ILPP1/443-210/13-4/JSK),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 12 lipca 2012 r. (sygn. IPPP3/443-415/12-2/KB),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 28 maja 2012 r. (sygn. ILPP2/443-252/12-2/SJ),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24 listopada 2011 r. (sygn. IPPP2/443-1046/11-2/MM),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 21 listopada 2011 r. (sygn. IBPP1/443-1663/11/LSz),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2011 r. (sygn. IPPP1/443-1142/11-2/AP).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 154 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte w art. 7 ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w ww. przepisach w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatną dostawę towarów jak również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W związku z powyższym, aby uznać nieodpłatne przekazanie towaru za odpłatą dostawę musi dojść do przekazania prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, przy nabyciu którego to przekazujący posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego lub chociaż posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego od części składowych przekazywanych towarów.

Natomiast w myśl regulacji art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z ww. przepisów wynika, że dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 ustawy, istotne jest m.in. ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli bowiem nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Aby zatem nieodpłatne świadczenie uznać za odpłatne świadczenie usług, a co za tym idzie za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być ono świadczone na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika.

Należy przy tym podkreślić, że przez świadczenie usług niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą należy rozumieć takie świadczenie usług, które odbyło się bez związku z potrzebami tej działalności.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT prowadzącym działalność deweloperską, który planuje rozpocząć inwestycję polegającą na budowie zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Natomiast prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie inwestycji uzależnione będzie od jej powiązań komunikacyjnych z siecią dróg publicznych (dalej: drogą) na cudzej nieruchomości. Zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych, obowiązek przebudowy drogi spoczywać będzie na Wnioskodawcy, jako na podmiocie realizującym inwestycję. Ustawa o drogach publicznych wskazuje ponadto, że szczegółowe warunki przebudowy drogi publicznej określać ma umowa zawarta pomiędzy zarządcą drogi, a inwestorem. W związku z czym Wnioskodawca zamierza zawrzeć, z właścicielem nieruchomości, na której ma przebiegać przebudowywana droga — Miastem, umowę określającą szczegółowe warunki przebudowy drogi. Zgodnie z treścią projektu umowy Wnioskodawca nie otrzyma od Miasta żadnego wynagrodzenia za dokonanie na jego rzecz przebudowy drogi. Wynagrodzenia należnego inwestorowi z tytułu przebudowy drogi nie przewidują również przepisy ustawy o drogach publicznych. Nieruchomość gruntowa, na której znajduje się droga stanowi własność Miasta. W celu wykonania umowy, tj. dokonania przebudowy drogi Miasto użyczy bezpłatnie Wnioskodawcy nieruchomość gruntową, na której znajduje się droga. Zatem grunty, na których będzie realizowana przebudowa drogi nie są własnością Wnioskodawcy, udostępnione one będą Wnioskodawcy jedynie w celu realizacji przez niego zawartej z Miastem umowy oraz w celu realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o drogach publicznych, w związku z realizacją inwestycji.

Odnosząc opisaną przez Wnioskodawcę sytuację do obowiązujących przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro infrastruktura drogowa zostanie dokonana na gruncie stanowiącym własność Miasta, nie można uznać, że przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz Miasta powyższej infrastruktury stanowi dostawę towaru, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy.

W przedmiotowej sprawie nie nastąpi bowiem przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, gdyż Miasto z racji posiadanego prawa własności do ww. gruntu, będzie dysponowało również prawem własności do wszelkich jego części składowych, to jest w niniejszej sprawie do infrastruktury drogowej trwale z tym gruntem związanej.

W związku z powyższym należy rozstrzygnąć, czy czynność polegająca na realizacji przez Wnioskodawcę inwestycji obejmującej przebudowę drogi na rzecz gminy może stanowić nieodpłatne świadczenie usług, a jeśli tak, to czy spełnione są warunki wskazane w art. 8 ust. 2 ustawy powodujące opodatkowanie tej czynności.

Zgodnie bowiem z unormowaniami zawartymi w ww. przepisach, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Analiza sytuacji przedstawionej we wniosku wskazuje, że w przedmiotowej sprawie nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta nakładów związanych z przebudową drogi publicznej, stanowić będzie nieodpłatne świadczenie usług, jednakże czynność ta nie będzie spełniała wskazanej w art. 8 ust. 2 ustawy przesłanki do objęcia jej opodatkowaniem. Aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT – jak wskazano wyżej – świadczenie tych usług musi się bowiem odbyć bez związku z potrzebami prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku nieodpłatne świadczenie usług polegające na nieodpłatnym przekazaniu nakładów związanych z przebudową pasa drogowego dróg publicznych związanych ze skomunikowaniem inwestycji deweloperskiej jest potrzebne dla sprawniejszego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i wynajmu obiektów budowlanych.

Z powyższego wynika, że przedmiotowa infrastruktura w postaci przebudowy drogi zostanie wykonana przez Wnioskodawcę w celach służących działalności gospodarczej.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że przekazując nieodpłatnie nakłady poniesione w związku z wykonaniem infrastruktury drogowej na gruncie Miasta, Wnioskodawca będzie świadczył usługę, która w świetle art. 8 ust. 2 ustawy – z uwagi na brak odpłatności oraz związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy – nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, nieodpłatne świadczenie na rzecz Miasta – związane z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie drogi – będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.