ILPP5/4512-1-114/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT na usługi związane z przyłączeniem do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do pobieranej opłaty przyłączeniowej
ILPP5/4512-1-114/15-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. dostarczanie
 2. kanalizacja
 3. stawka
 4. stawka preferencyjna
 5. usługi
 6. woda
 7. wodociągi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na usługi związane z wykonywaniem przyłączy do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz do pobieranej opłaty przyłączeniowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na usługi związane z wykonywaniem przyłączy do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz do pobieranej opłaty przyłączeniowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o., zwany dalej Wnioskodawcą, jest podmiotem utworzonym przez Gminę, która jest właścicielem 100% udziałów spółki. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany jest właścicielem 95% sieci wodociągowych i 100% sieci kanalizacyjnych, których dotyczą usługi opisane we wniosku.

Spółka wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w imieniu Gminy.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy określonym w umowie Spółki i wpisanym do KRS jest między innymi:

 • 36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • 37.00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • 42.21.Z – roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • 43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

Zgodnie z tym przedmiotem działalności Wnioskodawca dokonuje dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej do poszczególnych posesji znajdujących się na terenie Gminy oraz odbioru ścieków z obiektów przyłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Na rzecz przyszłych odbiorców usług dostarczania wody i odbioru ścieków Wnioskodawca wykonuje usługi wpięcia przyłączy wodociągowych oraz wpięcia przyłączy kanalizacyjnych do istniejących sieci. Za wykonanie usługi zakład pobiera opłatę przyłączeniową w wysokości zatwierdzonej przez Radę Gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z poźn. zm.) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139).

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, budowa sieci i urządzeń wodociągowych jest obowiązkiem gminy, natomiast budowa przyłączy do sieci następuje staraniem i na koszt osoby ubiegającej się o przyłączenie i mającej tytuł prawny do nieruchomości (art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Wybudowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych i włączenie ich do sieci stanowi niezbędną przesłankę i warunek rozpoczęcia dostarczania wody i odbierania ścieków od właścicieli lub osób posiadających inny tytuł prawny przyłączanych nieruchomości.

Wszędzie tam, gdzie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej właściciel nieruchomości (lub osoba władająca nieruchomością na podstawie innego tytułu prawnego) ma obowiązek przyłączania się do tej sieci.

W związku z powyższym, w celu przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości (lub osoby władającej nieruchomością na podstawie innego tytułu prawnego) zlecają Wnioskodawcy, odpłatne wykonanie usługi wpięcia przyłącza, której realizacja warunkuje podłączenie do sieci i w efekcie końcowym dostawę wody lub odbiór ścieków.

Usługi te, mieszczą się w przedmiocie działalności Wnioskodawcy, jako usługi związane z dostawą wody, a także usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r. Nr 207 poz. 1293, z późn. zm.) jako:

 • wpięcie wybudowanego przez przyszłego odbiorcę przyłącza do sieci wodociągowej (opłata przyłączeniowa): 36.00.20.0,
 • wpięcia wybudowanego przez przyszłego odbiorcę przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej (opłata przyłączeniowa): 37.00.11.0.

Są to więc określone w poz. 140 i 142 załącznika nr 3 do ustawy o podatku VAT do której stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy do wykonywanych odpłatnie usług wpięcia, wybudowanego przez przyszłego odbiorcę przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej lub przyłącza kanalizacyjnego, do sieci kanalizacyjnej i pobieranej opłaty przyłączeniowej ma zastosowanie obniżona stawka podatku VAT określona w art. 41 ust. 2, w związku z poz. 140 i 142 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie wpięcia przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej oraz wpięcia przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej, bez względu na podmiot dokonujący budowy tego przyłącza, służy dostarczaniu wody za pośrednictwem sieci wodociągowych – a więc usług określonych w poz. 140, 141 załącznika nr 3 do ustawy o VAT oraz odbiorowi ścieków za pośrednictwem sieci kanalizacyjnych – czyli usług określonych w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Zakład – pobierający opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej i przyłączenie do sieci kanalizacyjnej – winien naliczać i odprowadzać podatek od towarów i usług, stosując 8% stawkę podatku, wynikającą z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towaru w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 5a ustawy o VAT, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z ww. Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług w dziale 36 „Woda w postaci naturalnej: usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody” mieszczą się usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych (PKWiU 36.00.20.0) oraz w dziale 37 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych” mieszczą się usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00.11.0).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniemust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 19 ust. 1.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych preferencyjną stawką w wysokości 8%, pod pozycją 140-142 wymieniono:

 • PKWiU 36.00.20.0 – „usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”,
 • PKWiU 36.00.30.0 – „usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych”,
 • PKWiU ex 37 – „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Na podkreślenie zasługuje użyty zwrot: „związane z” – a zatem nie tylko same usługi dostarczania wody/odbioru i oczyszczania ścieków, ale także inne usługi z tym związane, czyli m.in. wymienione w niniejszym wniosku.

Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Klasyfikacją do której odwołują się przepisy ustawy, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Pozycja 140 załącznika nr 3, o którym mowa powyżej, wskazuje preferencyjną stawkę podatku w odniesieniu do usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych – PKWiU 36.00.20.0. Grupowanie to według klasyfikacji towarów i usług obejmuje:

 • usługi związane z oczyszczaniem wody w celu jej dostawy,
 • usługi uzdatniania wody dla celów przemysłowych i innych,
 • usługi związane z rozprowadzaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu,
 • usługi związane z obsługą systemów irygacyjnych,
 • usługi konserwacji wodomierzy.

Grupowanie to natomiast nie obejmuje:

 • usług związanych z obsługą systemów irygacyjnych do celów rolniczych, sklasyfikowanych w 01.61.10.0,
 • usług oczyszczania ścieków, sklasyfikowanych w 37.00.11.0,
 • usług instalowania wodomierzy, sklasyfikowanych w 43.22.11.0,
 • usług w zakresie transportu wody rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanych w 49.50.19.0,
 • odczyty wskazań wodomierzy, sklasyfikowanych w 82.99.19.0.

W pozycji 141 załącznika nr 3 do ustawy, wskazano „usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych” – symbol PKWiU 36.00.30.0.

Natomiast w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy, wskazano „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” – PKWiU 37.00.11.0. Grupowanie to wg klasyfikacji obejmuje:

 • usługi związane z odprowadzaniem ścieków, zazwyczaj wykonywane za pomocą systemów ściekowych, kanalizacyjnych lub drenażowych,
 • usługi oczyszczania ścieków (włączając ścieki przemysłowe, pochodzące z gospodarstw domowych, basenów kąpielowych itp.), w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych, takich jak: odsiewanie, filtrowanie, oczyszczanie mechaniczne na kratach i sitach, sedymentacja itp.,
 • usługi związane z utrzymaniem, czyszczeniem systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur.

Grupowanie nie obejmuje:

 • usług związanych z poborem lub oczyszczaniem wody, sklasyfikowanych w 36.00,
 • usług związanych z rozprowadzaniem wody w systemie sieciowym, sklasyfikowanych w 36.00.20,
 • budowy, naprawy i przebudowy systemów kanalizacyjnych, sklasyfikowanych w 42.21.2,
 • usług czyszczenia i udrażniania instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach, sklasyfikowanych w 43.22.11.0.

Z uwagi na fakt, że niemożliwe jest dostarczanie wody ani odbieranie ścieków na rzecz właściciela lub posiadacza danej nieruchomości bez wykonania podłączenia do sieci Wnioskodawcy, Zainteresowany uważa, że dokonywana przez niego czynność indywidualnego podłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej danej nieruchomości, polegająca na przyłączeniu instalacji wodociągowej nieruchomości do stałej sieci dostawy wody, należy do zakresu usług dostarczania wody za pośrednictwem sieci wodociągowych. Z kolei przyłączenie instalacji kanalizacyjnej nieruchomości do stałej sieci odbioru kanalizacji należy do zakresu usług związanych z odprowadzaniem ścieków.

Skoro wiec podłączenie indywidualne do sieci wodociągowej jest niezbędne do dostarczania przez Wnioskodawcę wody odbiorcy, należy uznać, że wchodzi ono w zakres dostawy wody, a podłączenie indywidualne do sieci kanalizacyjnej jest niezbędne do odbioru przez Wnioskodawcę z posesji ścieków, należy uznać, że wchodzi ono w zakres usług związanych z odbiorem ścieków, objętych obniżoną stawką podatku VAT.

Mając na uwadze powołane przepisy Wnioskodawca uważa, że świadczenie przedmiotowych usług związanych z wpięciem do urządzeń wodociągowych przyłączy wodociągowych lub do sieci kanalizacyjnych przyłączy kanalizacyjnych sklasyfikowanych, jak wskazał Wnioskodawca, w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jako: 36.00.20.0 – usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz 37.00.11.0 – usługi związane z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków, podlegają opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2, jako wymienione w poz. 140 i poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Powyższe wynika z faktu, że usługi te są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 36.00.20.0 oraz PKWiU 37.00.11.0, i zawarte zostały w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, który określa katalog towarów i usług opodatkowanych obniżoną stawką. W konsekwencji, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy Wnioskodawca uprawniony jest do zastosowania względem wskazanych wyżej usług preferencyjnej stawki podatku tj. 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Według art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca częstokroć odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Od 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług, stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych aktualnie stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono:

 1. w poz. 140 – sklasyfikowane w PKWiU 36.00.20.0 – Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych;
 2. w poz. 142 – sklasyfikowane w PKWiU ex 37 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Według art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w przepisach jest mowa o PKWiU ex – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku albo wyłączenia tylko do towarów lub usług, należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług). Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Z opisu sprawy wynika, że zgodnie z przedmiotem działalności Wnioskodawca dokonuje m.in. przyłączenia odbiorców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spółka wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w imieniu Gminy.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy określonym w umowie Spółki i wpisanym do KRS jest między innymi:

 • 36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • 37.00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • 42.21.Z – roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • 43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

Zgodnie z tym przedmiotem działalności Wnioskodawca dokonuje dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej do poszczególnych posesji znajdujących się na terenie Gminy oraz odbioru ścieków z obiektów przyłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Na rzecz przyszłych odbiorców usług dostarczania wody i odbioru ścieków Wnioskodawca wykonuje usługi wpięcia przyłączy wodociągowych oraz wpięcia przyłączy kanalizacyjnej do istniejących sieci. Za wykonanie usługi zakład pobiera opłatę przyłączeniową w wysokości zatwierdzonej przez Radę Gminy.

Wykonywane czynności Wnioskodawca klasyfikuje w PKWiU jako:

 • wpięcie wybudowanego przez przyszłego odbiorcę przyłącza do sieci wodociągowej (opłata przyłączeniowa): 36.00.20.0,
 • wpięcia wybudowanego przez przyszłego odbiorcę przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej (opłata przyłączeniowa): 37.00.11.0.

W odniesieniu do powyższego należy na wstępie wskazać, że stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139), minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe sposoby określania taryf, w tym:

 1. kryteria ustalania niezbędnych przychodów;
 2. alokację kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług;
 3. kryteria różnicowania cen i stawek opłat.

W myśl § 5 pkt 7 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), taryfy, w zależności od ich rodzaju i struktury, dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców zawierają stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usługi; do stawki opłaty dolicza się podatek, o którym mowa w § 2 pkt 9.

W rozpatrywanej sprawie, jak wyżej wskazano najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaką należy zastosować stawkę podatku jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że świadczenie przedmiotowych usług sklasyfikowanych, jak wskazał Wnioskodawca, w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 36.00.20.0 – usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych oraz 37.00.11.0 – usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, podlega opodatkowaniu preferencyjną, 8% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy w związku z poz. 140 i poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Trzeba jednak wskazać, że ocena prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy została podjęta z uwzględnieniem wskazanej przez Wnioskodawcę w opisie sprawy klasyfikacji statystycznej świadczonych usług.

Podkreślić również należy, że analiza prawidłowości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego. Zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Zainteresowanego w zakresie klasyfikacji statystycznej czynności będących przedmiotem wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.