ILPP4/4512-1-364/15-2/KM | Interpretacja indywidualna

Rozpoznanie importu usługi pożyczki i jej zwolnienie od podatku.
ILPP4/4512-1-364/15-2/KMinterpretacja indywidualna
 1. import usług
 2. miejsce świadczenia
 3. podatnik
 4. pożyczka
 5. usługi
 6. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Inne grupy podatników
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania przez Spółkę importu usługi pożyczki i jej zwolnienia od podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania przez Spółkę importu usługi pożyczki i jej zwolnienia od podatku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, zajmującą się handlem, głównie sprzedażą hurtową mebli. Wnioskodawca podpisał umowę pożyczki z członkiem zarządu (dalej: Pożyczkodawca), który posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Ukrainy. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia pożyczki stanowić będą odsetki ustalone na poziomie rynkowym. Członek zarządu Wnioskodawcy nie jest wspólnikiem Spółki i nie posiada w niej żadnych udziałów. Pożyczkodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, oraz nie jest zarejestrowany do VAT na terytorium Polski. Pożyczkodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Ukrainy. Pożyczka została udzielona Wnioskodawcy ze środków pieniężnych przewiezionych z terytorium Ukrainy na terytorium Polski (zgłoszenie na granicy), wpłaconych na rachunek bankowy Pożyczkodawcy w Polsce (współwłaścicielem rachunku jest też inny obywatel Ukrainy), a następnie przekazana przelewem bankowym na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

W umowie pożyczki wskazane jest, że pożyczka została udzielona przez Pożyczkodawcę, prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Ukrainy.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy udzielenie przedmiotowej pożyczki stanowi dla Wnioskodawcy import usług na terytorium Polski, który korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, udzielenie przedmiotowej pożyczki stanowi dla niego import usług na terytorium Polski, który korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług pod pojęciem importu usług należy rozumieć świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Z importem usług, na gruncie art. 2 ust. 9 mamy zatem do czynienia w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. występuje świadczenie usług,
 2. miejscem opodatkowania usług jest terytorium Polski,
 3. usługobiorcą jest podatnik,
 4. podatnik z pkt 3 spełnia warunki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Ad. 1)

Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Ponieważ w przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia ze świadczeniem Pożyczkodawcy na rzecz Wnioskodawcy, a świadczenie to nie stanowi dostawy towarów (nie mamy do czynienia z przeniesieniem prawa do rozporządzania towarami jak właściciel), a zatem czynność udzielania pożyczki za wynagrodzeniem w postaci odsetek, stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Ad. 2)

Podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W przypadku zaprezentowanego stanu faktycznego usługobiorcą (pożyczkobiorcą) jest Wnioskodawca, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest osobą prawną prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą. A zatem drugi warunek dla importu usług jest również spełniony.

Ad. 3)

Do określenia miejsca świadczenia usługi udzielania pożyczki zastosowanie znajdzie art. 28b ustawy o VAT. Na podstawie tej regulacji miejscem świadczenia usługi na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Ponieważ w przedmiotowym przypadku usługobiorca jest podatnikiem, który posiada siedzibę na terytorium Polski i usługa udzielenia pożyczki świadczona jest dla tej siedziby, wobec tego za miejsce świadczenia przedmiotowej usługi uznaje się terytorium Polski.

Ad. 4)

Ostatni warunek jest spełniony, jeśli podatnik z pkt 3 spełnia łącznie warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, tj:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4;
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b – podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

W przedmiotowym przypadku usługodawca nie ma w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności. Natomiast usługobiorca (Wnioskodawca) jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowanym do VAT-UE w Polsce. Wobec powyższego wszystkie warunki wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT są w tym przypadku spełnione.

Reasumując: ponieważ wszystkie wyżej wskazane warunki zostały spełnione, udzielenie pożyczki przedstawionej w stanie faktycznym stanowi dla Wnioskodawcy import usług na terytorium Polski.

Z uwagi na fakt, iż usługa pożyczki mieści się w zakresie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, korzystać będzie ona ze zwolnienia od podatku na podstawie tego przepisu. Zgodnie z powołanym artykułem: „Zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę”.

Na zakończenie Wnioskodawca chce podkreślić, że jego stanowisko do stanu faktycznego potwierdzają liczne interpretacje indywidualne, przykładowo:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 lipca 2015 r. (sygn. IBPP4/4512-157/15/PK),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 grudnia 2014 r. (sygn. IPPP3/443-l096/14-2/JŻ),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 czerwca 2014 r. (sygn. IPPP3/443-292/14-2/KB),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 maja 2014 r. (sygn. IPTPP2/443-234/14-2/JS),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 marca 2014 r. (sygn. IPPP3/443-44/14-2/IG).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.