ILPP4/4512-1-294/15-4/BA | Interpretacja indywidualna

Importu usług, korekta wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz prawa do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży towarów na terytorium kraju.
ILPP4/4512-1-294/15-4/BAinterpretacja indywidualna
 1. korekta
 2. rabaty
 3. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania czynności maklerskich lub innych o podobnym charakterze
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 listopada 2015 r. (data wpływu 18 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe – w zakresie importu usług,
 • nieprawidłowe - w zakresie korekty wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz prawa do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży towarów na terytorium kraju.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie importu usług, korekty wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz prawa do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży towarów na terytorium kraju. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 13 listopada 2015 r. (data wpływu 18 listopada 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania 3 i 4 oraz wskazanie, że dotyczą obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży na terytorium kraju i potwierdzenie dokonania dodatkowej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej „A”. Zajmuje się on produkcją oraz dystrybucją materiałów paszowych. W ramach prowadzonej działalności m.in. dystrybuuje materiały paszowe wyprodukowane przez inne spółki będące częścią grupy. Wśród jej klientów znajdują się m.in. międzynarodowe grupy kapitałowe. Wobec powyższego, Wnioskodawca przewiduje wystąpienie następującego zdarzenia przyszłego: Wnioskodawca dokonuje zakupu materiałów paszowych (dalej zamiennie „towarów”) od innego przedsiębiorstwa z własnej grupy kapitałowej. Przedsiębiorstwo to jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w jednym z krajów Unii Europejskiej, zakup towarów dokonywany jest więc w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Następnie Wnioskodawca sprzedaje zakupione towary do spółki „C”. Spółka „C” jest częścią grupy kapitałowej „P” oraz czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym na terytorium Polski. Spółka „C” sprzedaje nabyty od Wnioskodawcy materiał paszowy na rynku detalicznym, bądź wykorzystuje jako komponent do produkcji mieszanek paszowych. Sprzedaż dokonywana pomiędzy Wnioskodawcą i spółką „C” jest w całości opodatkowana podatkiem VAT na terytorium Polski.

Zawarta została umowa pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej „P” oraz „A”. Żadną ze stron umowy nie jest ani Wnioskodawca ani spółka „C”. Zgodnie z zapisami umowy:

 • umowa dotyczy wszystkich spółek z grupy „P” oraz „A” w których wyżej wymienione grupy kapitałowe i ich spółki posiadają co najmniej 50% udziałów kapitałowych z prawem głosu. Zarówno Wnioskodawca jak i spółka „C” spełniają ten warunek;
 • umowa dotyczy terytorium Europy, Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Ponieważ transakcje pomiędzy Wnioskodawcą oraz spółką „C” mają miejsce na terytorium Polski, ten warunek umowy jest także spełniony;
 • grupa „A” powinna zapłacić grupie „P” rabat w wysokości 3% wartości netto wystawionych faktur. Kwoty wyrażone na fakturach w walutach innych niż euro będą przeliczone po kursie wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny. Rabat będzie kalkulowany na koniec roku kalendarzowego i powinien być zapłacony do grupy „P” w ciągu 30 dni. Umowa nie uzależnia wysokości oraz zaistnienia rabatu od wartości ani ilości transakcji.

Po skalkulowaniu rabatu jedna ze spółek z grupy „P” (nie będąca spółką „C”) wystawia fakturę na jedną ze spółek z grupy „A”. W opisie faktury jako opis widnieje „rabat centralny za rok ...” . Możliwe są więc dwie sytuacje:

 • Wnioskodawca otrzymuje fakturę za „rabat centralny” bezpośrednio od jednego z przedsiębiorstw z grupy „P” (niebędącym jednak spółką „C” z którą Wnioskodawca realizuje transakcje);
 • Wnioskodawca otrzyma refakturę części „rabatu centralnego” od innej spółki z grupy „A”. W tym przypadku spółka z grupy „P” (niebędąca spółką „C”) wystawi fakturę na całość rabatu do jednej ze spółek grupy A. (niebędącej Wnioskodawcą) a ta redystrybuuje do poszczególnych spółek grupy A rabat w kwocie przypadającej im do zapłacenia. Obie spółki, które mogą być wystawcami powyższej faktury będą czynnymi podatnikami VAT zarejestrowanymi na terenie państwa członkowskiego UE innego niż Polska lub na terenie Stanów Zjednoczonych. Jeżeli zaistnieje sytuacja numer dwa, wystawcą faktury będzie ta sama spółka od której Wnioskodawca nabył w ramach WNT towary sprzedane następnie do spółki „C”.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca na pytanie, czy przekazuje on pieniądze otrzymane z tytułu rabatu spółce „C” wskazał, że przekaże pieniądze otrzymane z tytułu rabatu wystawcy faktury dokumentującej rabat centralny. Będzie to więc jedna ze spółek z grupy „P” (niebędąca spółką „C”) bądź jedna ze spółek z grupy A (niebędąca Wnioskodawcą).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w powyższym stanie faktycznym Wnioskodawca na podstawie otrzymanej faktury dokonuje importu usług...
 2. Czy, jeżeli wystawcą faktury będzie spółka od której nabywane są odsprzedawane później towary, to Wnioskodawca będzie zobowiązany do korekty nabyć wewnątrzunijnych...
 3. Czy otrzymana przez Wnioskodawcę faktura stanowi rabat w rozumieniu art. 29a ustawy o VAT i czy w związku z jego udzieleniem Spółka jest uprawniona do obniżenia o jej wartość podstawy opodatkowania w podatku VAT z tytułu sprzedaży towarów na terytorium kraju, oraz czy zajdzie konieczność wystawienia faktur korygujących dla spółki „C” (korygujących dostawy towarów na terytorium kraju)...
 4. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w podatku VAT z tytułu sprzedaży towarów na terytorium kraju w miesiącu zapłaty za fakturę dokumentującą „rabat centralny”...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Otrzymana faktura dokumentująca „rabat centralny” nie stanowi importu usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późniejszymi zmianami; zwanej dalej „Ustawą o VAT”).

Zgodnie z art. 8 Ustawy o VAT, „przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7”.

W opinii Wnioskodawcy, faktura dokumentująca „rabat centralny” będzie dokumentem księgowym potwierdzającym operację udzielenia rabatu dotyczącego dostaw towarów. Nie zachodzi więc w tym przypadku świadczenie usług w rozumieniu Ustawy o VAT, nie może być zatem mowy także o imporcie usług.

Ad. 2.

W przypadku gdy wystawcą faktury dokumentującej „rabat centralny” będzie spółka z grupy A od której nabywano odsprzedawane towary, nie zajdzie konieczność dokonywania korekt faktur dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W opinii Wnioskodawcy, transakcje nabycia towarów nie są transakcjami, których dotyczy umowa pomiędzy grupami A i P, nie mogą więc one mieć związku z rabatem centralnym.

Ad. 3.

Otrzymana faktura stanowi podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania w podatku VAT bez konieczności korygowania faktur wystawionych dla spółki „C”.

Powyższe podejście Wnioskodawcy znajduje swoje potwierdzenie w Ustawie o VAT, Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (zwanej dalej „Dyrektywą VAT”) jak i orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”), sądów administracyjnych oraz interpretacjach organów podatkowych.

Dyrektywa VAT w art. 1 ust. 2 stanowi, że „zasada wspólnego systemu VAT polega na zastosowaniu do towarów i usług ogólnego podatku konsumpcyjnego dokładnie proporcjonalnego do ceny towarów i usług, niezależnie od liczby transakcji, które mają miejsce w procesie produkcji i dystrybucji poprzedzającym etap obciążenia tym podatkiem. Art. 90 Dyrektywy VAT stanowi, iż w przypadku obniżenia ceny po dokonaniu dostawy, podstawa opodatkowania jest stosownie obniżana. Ustawa o VAT implementuje regulacje Dyrektywy VAT na gruncie prawa polskiego w art. 29a ust. 10 „podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen (...)”.

Celem potwierdzenia powyższych tez przytoczyć także należy wyrok TSUE w sprawie C-317/94 Elida Gibbs. W przedmiotowej sprawie TSUE stwierdza, że nadrzędną cechą podatku VAT jest jego neutralność. Na podstawę opodatkowania składają się wszelkie kwoty otrzymane lub uzyskane przez dostawcę od nabywcy. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TSUE wynagrodzeniem za dostarczone towary jest „subiektywna” wartość, czyli wartość otrzymana w każdym konkretnym przypadku, a nie wartość oszacowana na podstawie obiektywnych kryteriów. Zgodnie ze stanowiskiem TSUE sytuacja przedstawiona w sprawie C-317/94 uprawnia do skorygowania podstawy opodatkowania podatkiem VAT bez jednoczesnej konieczności korygowania transakcji pośrednich, gdyż nie narusza to zasady neutralności VAT.

Jako indywidulane interpretacje organów skarbowych potwierdzające powyższe stanowisko wymienić należy m.in.:

 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 marca 2015 r., sygn. IBPP2/443-1269/14/WN;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. IBPP1/443-218/13/ES;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 października 2011 r., sygn. ILPP1/443-1016/11-4/BD;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 marca 2013 r., sygn. IPPP1/443-1133/12-2/MP;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 lipca 2013 r. sygn. IPPP1/443-407/13-2/AP.

Jednocześnie przytoczone przepisy i interpretacje nie określają jednoznacznie dokumentu, jaki powinien dokumentować transakcję „rabatu pośredniego”. Wnioskodawca stoi więc na stanowisku, że udokumentowanie transakcji jakimkolwiek dowodem księgowym zgodnym z przepisami Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 2014 r. (z późniejszymi zmianami), będzie stanowiło podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania zarówno w podatku VAT jak i podatku dochodowym od osób prawnych.

Również w sprawie Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec C-427/98, Trybunał dopuścił możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania w wyniku udzielenia przez podatnika rabatu potransakcyjnego nie bezpośredniemu nabywcy towaru, bez konieczności wystawienia faktury korygującej.

Ad. 4.

Dokonania obniżenia podstawy opodatkowania w podatku VAT dokonać należy za okres (w przypadku Wnioskodawcy będzie to miesiąc, gdyż jest on zobowiązany do składania miesięcznych deklaracji VAT), w którym nastąpi faktyczny transfer środków, czyli zapłata za fakturę dokumentującą „rabat centralny”.

Powyższe stanowisko stanowi odzwierciedlenie dotychczasowego orzecznictwa organów skarbowych, m.in. pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2014 r., sygn. IPPP2/443-87/14-4/DG. Stwierdza ono, że „na podstawie posiadanych dokumentów wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym faktycznie zostaną przekazane sprzedawcom kwoty udzielonych rabatów pieniężnych”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest:
 • prawidłowe – w zakresie importu usług,
 • nieprawidłowe – w zakresie korekty wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz prawa do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży towarów na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy - przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Art. 9 ust. 2 ustawy stanowi, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. A
  – z zastrzeżeniem art. 10;
 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

Należy jednak zaznaczyć, że nie każde działanie, powstrzymanie się od działania, czy tolerowanie czynności lub sytuacji może zostać uznane za usługę, w rozumieniu przepisów ustawy. Aby tak się stało muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Aby zatem daną czynność uznać za świadczenie usługi, musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – należący do międzynarodowej grupy kapitałowej „A” – dokonuje zakupu materiałów paszowych od innego przedsiębiorstwa z własnej grupy kapitałowej. Przedsiębiorstwo to jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w jednym z krajów Unii Europejskiej – zakup towarów dokonywany jest w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Następnie Wnioskodawca sprzedaje zakupione towary do spółki „C”. Spółka „C” jest częścią grupy kapitałowej „P” oraz czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym na terytorium Polski. Spółka „C” sprzedaje nabyty od Wnioskodawcy materiał paszowy na rynku detalicznym bądź wykorzystuje jako komponent do produkcji mieszanek paszowych. Sprzedaż dokonywana pomiędzy Wnioskodawcą i spółką „C” jest w całości opodatkowana podatkiem VAT na terytorium Polski.

Zatem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca będzie dokonywał dwie odrębne transakcje. Pierwszą z nich będzie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów od kontrahenta zarejestrowanego w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, natomiast drugą będzie sprzedaż na terytorium kraju towarów na rzecz spółki „C”.

Pierwsze pytanie Wnioskodawcy dotyczy ustalenia, czy na podstawie otrzymanej faktury za „rabat centralny”, dokonuje on importu usług.

Stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy – przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Zatem, aby wystąpił import usług, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy dany podmiot nabywa usługi. Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nie nabywa żadnych usług od podmiotów, które wystawiają mu faktury za „rabat centralny” co oznacza, że nie wystąpi u niego import usług.

W związku z powyższym, Wnioskodawca na podstawie otrzymanej faktury za „rabat centralny” nie dokonuje importu usług.

Zatem w tej części stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Drugie pytanie Wnioskodawcy dotyczy sytuacji, w której wystawcą faktury będzie spółka od której nabywane są odsprzedawane później towary. Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w tej sytuacji będzie zobowiązany do korekty nabyć wewnątrzunijnych.

Stosownie do art. 30a ust. 1 ustawy – do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w tym również dokonywanego na podstawie art. 12a ust. 4-6, stosuje się odpowiednio art. 29a ust. 1, 6, 7, 10 i 11.

I tak, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy – podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Art. 29a ust. 10 ustawy stanowi, że podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć „rabat”, w związku z powyższym pojęciem należy interpretować stosując przede wszystkim wykładnię językową. Przez rabat, w myśl Słownika Języka Polskiego PWN, Warszawa 1996 r., należy rozumieć obniżenie ceny jakiegoś towaru o pewną kwotę.v

Jak wskazał Wnioskodawca, zawarta została umowa pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej „P” oraz „A”. Zgodnie z zapisami umowy:

 • umowa dotyczy wszystkich spółek z grupy „P” oraz „A” w których wyżej wymienione grupy kapitałowe i ich spółki posiadają co najmniej 50% udziałów kapitałowych z prawem głosu. Zarówno Wnioskodawca jak i spółka „C” spełniają ten warunek;
 • umowa dotyczy terytorium Europy, Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Ponieważ transakcje pomiędzy Wnioskodawcą oraz spółką „C” mają miejsce na terytorium Polski, ten warunek umowy jest także spełniony;
 • grupa „A” powinna zapłacić grupie „P” rabat w wysokości 3% wartości netto wystawionych faktur. Kwoty wyrażone na fakturach w walutach innych niż euro będą przeliczone po kursie wymiany ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny. Rabat będzie kalkulowany na koniec roku kalendarzowego i powinien być zapłacony do grupy „P” w ciągu 30 dni.

Biorąc pod uwagę zapisy umowy jednoznacznie należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie, w sytuacji, w której wystawcą faktury będzie spółka od której nabywane są odsprzedawane później towary, Wnioskodawca będzie zobowiązany do korekty nabyć wewnątrzunijnych, ponieważ otrzyma od sprzedawcy towarów rabat – powinien on być zapłacony w terminie 30 dni.

Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że ani on ani spółka „C” nie są stronami zawartej umowy, ponieważ spełniają warunki podmiotowe, wskazane w umowie. Błędne jest także twierdzenie, że umowa nie uzależnia wysokości oraz zaistnienia rabatu od wartości ani ilości transakcji, ponieważ z jej zapisów jednoznacznie wynika, że w ciągu określonego terminu grupa „A” powinna zapłacić grupie „P” rabat w wysokości 3% wartości netto wystawionych faktur. Zatem znane są wartości udzielanego i wypłacanego rabatu (3% wartości netto) oraz towar, których rabat dotyczy (towar, którego sprzedaż została udokumentowana konkretną, wystawioną fakturą).

Biorąc pod uwagę, że rabat należy rozumieć jako obniżenie ceny określonego towaru, ma on niewątpliwie bezpośredni wpływ na wartość konkretnej transakcji i w efekcie prowadzi do obniżenia jej wartości (ceny).

Zatem, Wnioskodawca w sytuacji będącej przedmiotem drugiego pytania, otrzymując rabat dotyczący konkretnej transakcji (konkretnej faktury), będzie zobowiązany do dokonania korekty danego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Zatem w tej części stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Odnosząc się do pytania trzeciego na wstępie należy wskazać, że Wnioskodawca w uzupełnieniu sprawy wyjaśnił, że pytanie to dotyczy podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży na terytorium kraju.

Wskazał także, że przekaże pieniądze otrzymane z tytułu rabatu wystawcy faktury dokumentującej „rabat centralny”. Zgodnie z opisem sprawy będzie to więc jedna ze spółek z grupy „P” (niebędąca spółką „C”) bądź jedna ze spółek z grupy „A” (niebędąca Wnioskodawcą).

Zatem Wnioskodawca nie będzie przekazywał żadnych pieniędzy spółce „C”. Powyższe oznacza natomiast, że nie będzie obniżał ceny sprzedanych już spółce „C” towarów – czyli sam nie będzie udzielał rabatu do dokonanej przez siebie sprzedaży.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy art. 29a ustawy należy zatem stwierdzić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie zmieni ceny sprzedanych spółce „C” towarów (nie udzieli rabatu), nie będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania sprzedanych na terytorium kraju towarów. Bez znaczenia dla powyższego rozstrzygnięcia pozostaje otrzymana przez Wnioskodawcę faktura.

Na mocy art. 106j ust. 1 ustawy – w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– podatnik wystawia fakturę korygującą.

W świetle art. 106j ust. 2 ustawy – faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte na fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub i usługi objętych korektą;
  3. przyczynę korekty;
  4. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
  5. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

W przedmiotowej sprawie nie dojdzie do zmiany danych na fakturze, którą wystawi Wnioskodawca z tytułu sprzedaży towarów na terytorium kraju, zatem nie zajdzie konieczność wystawienia faktur korygujących dla spółki „C” (korygujących dostawy towarów na terytorium kraju). Natomiast tut. Organ nie odnosi się w niniejszej interpretacji do nazwanych w stanowisku własnym przez Wnioskodawcę „rabatów pośrednich”, ponieważ z opisu sprawy nie wynika, że takie rabaty będą (i przez kogo) udzielane spółce „C”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy do pytania trzeciego jest nieprawidłowe.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem pytanie czwarte, dotyczące terminu uprawnienia Wnioskodawcy do obniżenia podstawy opodatkowania w podatku VAT z tytułu sprzedaży towarów na terytorium kraju, stało się bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Wnioskodawcy. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniami, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Dodatkowo należy wskazać, że powołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne są rozstrzygnięciami w indywidualnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Tut. Organ informuje, że w podatku dochodowym od osób prawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.