ILPP4/4512-1-123/16-2/JN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wykonywanych usług czyszczenia, udrażniania sieci kanalizacyjnych i deszczowych, studni kanalizacyjnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2016 r. (data wpływu 9 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wykonywanych usług czyszczenia, udrażniania sieci kanalizacyjnych i deszczowych, studni kanalizacyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wykonywanych usług czyszczenia, udrażniania sieci kanalizacyjnych i deszczowych, studni kanalizacyjnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od dnia 8 lutego 2016 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług związanych ze ściekami. Jako główne PKD Wnioskodawca ma przypisane 37.00.Z. Nazwa Firmy (...). Usługi Wnioskodawcy polegają na czyszczeniu, udrażnianiu sieci kanalizacyjnych i deszczowych, studni kanalizacyjnych. Do tego rodzaju usług Wnioskodawca zakupił samochód specjalny. Od dnia rozpoczęcia działalności Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT. Do tychże usług zastosował on stawkę VAT w wysokości 8%. Pytanie Wnioskodawcy dotyczy stawki VAT na wyżej wymienione usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ta stawka VAT na powyższe usługi jest prawidłowa...

Zdaniem Wnioskodawcy, w załączniku nr 3 pod poz. 142 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm., zawarty jest wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8%. Mieszczą się tam usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oznaczone PKWiU ex 37.

Na stronie internetowej GUS w wyszukiwarce klasyfikacji przy symbolu PKWiU 37 podaje m.in.:

 • obsługę sieci kanalizacyjnych i systemów oczyszczania ścieków;
 • usługi związane z oczyszczaniem ścieków;
 • usługi w zakresie utrzymania, czyszczenie systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur.

Wnioskodawca podał tylko te, które obecnie wykonuje.

W wyszukiwarce klasyfikacji GUS przy symbolu PKWiU 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami” z datą 5 lipca 2011 r. umieszczono precedens nr 1 z następującym opisem „usługi polegające na udrażnianiu systemów kanalizacyjnych i czyszczeniu rur kanalizacyjnych, bez względu na rodzaj przedsiębiorstwa wykonującego usługę”.

Wszystkie wymienione powyżej usługi świadczone przez Wnioskodawcę, GUS zakwalifikował do PKWiU 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami” i wskazuje, że należy również do tych usług udrażnianie systemów kanalizacyjnych i czyszczenie rur kanalizacyjnych.

Dlatego Wnioskodawca swój rodzaj usług zakwalifikował pod stawką 8% i uważa, że jest ona prawidłowa.

Wnioskodawca nadmienia, iż podobną interpretację w tym zakresie wydał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 maja 2015 r. IBPP2/4512-162/15/ICz.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.). Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do tych towarów i usług, dla których przepisy w zakresie VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, pod poz. 142 wymieniono sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 37 – „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Według art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w przepisach jest mowa o PKWiU ex – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku albo wyłączenia tylko do towarów lub usług, należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług).

Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Zatem zapis ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych; osady ze ścieków kanalizacyjnych” opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Zgodnie z Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem PKWiU 37 mieszczą się „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

W tym grupowaniu zgodnie z rozporządzeniem mieszczą się:

 • 37.00 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”,
 • 37.00.11 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,
 • 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”,
 • 37.00.12 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,
 • 37.00.12.0 „Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych”,
 • 37.00.2 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.20 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”,
 • 37.00.20.0 „Osady ze ścieków kanalizacyjnych”.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług związanych ze ściekami. Jego usługi polegają na czyszczeniu, udrażnianiu sieci kanalizacyjnych i deszczowych oraz studni kanalizacyjnych. Wnioskodawca w celu świadczenia ww. usług zakupił specjalny samochód. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi Główny Urząd Statystyczny sklasyfikował w grupowaniu PKWiU 37.00.1 „Usługi związane ze ściekami”.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że świadczenie usług, będących przedmiotem zapytania, sklasyfikowanych wg PKWiU w grupowaniu 37.00.1 jako usługi związane ze ściekami, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 w zw. z poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy.

Podsumowując, dla usług przedstawionych w opisie sprawy zastosowanie ma stawka podatku w wysokości 8%. Zatem stosowana przez Wnioskodawcę stawka podatku od towarów i usług jest prawidłowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Należy podkreślić, że obowiązek przedstawienia organom podatkowym prawidłowej klasyfikacji dla sprzedawanych towarów lub świadczonych usług należy do podatnika, który ponosi również odpowiedzialność za nieprawidłowo dokonaną klasyfikację. Wskazuje się, że tut. Organ nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług ani też weryfikacji wskazanych przez Wnioskodawcę klasyfikacji, w związku z czym, niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie przy założeniu, że grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym jest prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.