ILPP4/4512-1-104/16-4/KM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Stawka podatku dla usługi zbierania padłych zwierząt.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2016 r. (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi zbierania padłych zwierząt – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi zbierania padłych zwierząt. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) o adres elektroniczny.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Ustalenie prawidłowego podatku VAT od towarów i usług – załącznik Nr 1a pn. Wycena Usług – Formularz Ofertowy (poz. 15 w tabeli – „zbieranie padłych zwierząt”).

Zamawiający: Gmina Miejska określiła w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt II I Opis przedmiotu zamówienia, ppkt 1 trzy rodzaje CPV, tj.:

  • 98.38.00.00-0 usługi psiarni (utrzymanie psów i kotów, odłów zwierząt domowych i zbieranie padłych zwierząt);
  • 85.20.00.00-1 usługi weterynaryjne (znakowanie zwierząt, leczenie, badania profilaktyczne, szczepienia obowiązkowe i ochronne, sterylizacja, kastracja i eutanazja);
  • 85.20.00.00-3 ośrodki pielęgnacji zwierząt domowych (pielęgnacja zwierząt, kąpiel‚ zabiegi higieniczno-sanitarne)

do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (...)”. Wykonawca wypełniając formularz ofertowy do każdego CPV powinien zastosować odpowiedni podatek VAT, przy czym należy dodać, że Zamawiający nie wskazał w formularzu wysokości podatku VAT.

Biorąc pod uwagę fakt, że usługa psiarni w całości sklasyfikowana była w grupie podatku od towarów i usług w wysokości 23%, zatem usługi zbierania padłych zwierząt również objęte były taką samą stawką podatku VAT. Powyższa usługa obejmowała kilka świadczeń i nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych, ponieważ wiodącym były usługi transportowe, tj. dojazd do miejsca zdarzenia, zebranie padłego zwierzęcia i kolejno dowóz do punktu utylizacji. Wykonawca określił ryczałtową stawkę, niezależnie od ilości przejechanych kilometrów i odległości w jakich znajdowały się zmienne punkty zdarzeń i odbioru padniętych zwierząt, albo ich nie było.

W obecnie zaistniałej sytuacji sprawa przedstawia się jn.:

na ogłoszony przez Gminę Miejską przetarg pn. „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (...)” wpłynęły trzy oferty, z których:

  • 2 oferty posiadały zapis podatku VAT w wysokości 23% – poz. 15 w tabeli,
  • 1 oferta posiadała zapis podatku VAT w wysokości 8% – poz. 15 w tabeli.

W trakcie postępowania wyjaśniającego oraz w oparciu o posiadane orzecznictwa w podobnych sprawach Komisja przetargowa przyjęła podatek VAT w wysokości 8%, z czym nie zgodził się jeden z oferentów składając odwołanie od decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej. Oferent, który ustalił podatek VAT na powyższą usługę w wysokości 8% wystąpił do Urzędu Statystycznego – Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur. W odpowiedzi uzyskał on klasyfikację usługi: zbieranie i transport padliny – PKWiU 38.11.29.0 pn. „Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyclingu”, dla której stosuje się obniżoną stawkę podatku VAT. Warto podkreślić, że powyższą klasyfikacją PKWiU objęte jest zarówno zbieranie i transport padliny.

Gmina Miejska wnioskuje o uzyskanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla usługi pn. zbieranie padłych zwierząt (zbieranie z dojazdem do punktu zdarzenia i wywóz do punktu utylizacji).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy komisja przetargowa prawidłowo zinterpretowała usługę pn. zbieranie padłych zwierząt (zbieranie z dojazdem do punktu zdarzenia i wywóz do punktu utylizacji) przyjmując 8% podatek VAT od towarów i usług, przyjmując jednocześnie pogląd w tej sprawie z GUS-u...

Z daniem Wnioskodawcy, kwalifikacja usługi jest złożona, ale w części dotyczącej zbierania odpadów i ich unieszkodliwiania przyporządkowuje usługę pn. zbieranie padłych zwierząt do zastosowania podatku VAT w wysokości 8% – są to usługi podobne, acz nie tożsame.

Komisja przetargowa opierając się na orzecznictwie w podobnych sprawach również przyjęła stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia w wielu wypadkach odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem sprzedawanych towarów.

Ponieważ stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika z tego, że to właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca ogłosił przetarg pn. „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (...)”. Przedmiotem zamówienia była m.in. „usługa zbierania padłych zwierząt” (Formularz Ofertowy poz. 15). Jeden z Oferentów na powyższą usługę ustalił stawkę podatku w wysokości 8%. Wystąpił on do Urzędu Statystycznego – Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur, gdzie w odpowiedzi uzyskał klasyfikację usługi – zbieranie i transport padliny – PKWiU 38.11.29.0 pn. „Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyclingu”.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania prawidłowej stawki podatku dla nabytej przez niego usługi pn. zbieranie padłych zwierząt (zbieranie z dojazdem do punktu zdarzenia i wywóz do punktu utylizacji).

Podstawowa stawka podatku – na mocy art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy – towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%”, pod poz. 144 wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 38.11.2, tj. „Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu”.

Jak wskazał Wnioskodawca, nabyta przez niego usługa zbierania padłych zwierząt została sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 38.11.29.0 – „Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu”.

Zatem dla wymienionej wyżej usługi, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy w zw. z poz. 144 załącznika nr 3 do ustawy, zastosowanie ma stawka podatku w wysokości 8%.

Reasumując, dla usługi pn. zbieranie padłych zwierząt (zbieranie z dojazdem do punktu zdarzenia i wywóz do punktu utylizacji) o PKWiU 38.11.29.0 Wnioskodawca prawidłowo przyjął stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, że analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji nabywanej usługi do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, zatem Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny poprawności klasyfikacji statystycznej usługi będącej przedmiotem pytania. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.