ILPP4/4512-1-1/16-4/PR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania usług budowlanych świadczonych na nieruchomościach znajdujących się na terytorium Niemiec, miejsca opodatkowania usług budowlanych świadczonych jako podwykonawca na nieruchomościach znajdujących się na terytorium Niemiec, stawki podatku dla usług budowlanych świadczonych na nieruchomościach znajdujących się na terytorium kraju.
ILPP4/4512-1-1/16-4/PRinterpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. miejsce świadczenia
 3. nieruchomości
 4. podwykonawstwo
 5. remonty
 6. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 lutego 2016 r. (data wpływu 18 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania usług budowlanych świadczonych na nieruchomościach znajdujących się na terytorium Niemiec, miejsca opodatkowania usług budowlanych świadczonych jako podwykonawca na nieruchomościach znajdujących się na terytorium Niemiec, stawki podatku dla usług budowlanych świadczonych na nieruchomościach znajdujących się na terytorium kraju – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zakresie miejsca opodatkowania usług budowlanych świadczonych na nieruchomościach znajdujących się na terytorium Niemiec, miejsca opodatkowania usług budowlanych świadczonych jako podwykonawca na nieruchomościach znajdujących się na terytorium Niemiec, stawki podatku dla usług budowlanych świadczonych na nieruchomościach znajdujących się na terytorium kraju. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 lutego 2016 r. (data wpływu 18 lutego 2016 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, wskazanie adresu do korespondencji oraz numer rachunku bankowego do zwrotu nienależnej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Firma zajmuje się produkcją i usługami w branży stolarsko-budowlanej. Jedną z form działalności jest wykonywanie usług budowlanych polegających na wyposażaniu obiektów budowlanych w elementy stolarki otworowej, schody, elementy konstrukcyjne itp. Pracownicy Wnioskodawcy przyjmują zlecenie, wykonują stosowne pomiary obiektów budowlanych, zamówiony element jest wytwarzany, a następnie ekipa montażowa dokonuje jego montażu w obiekcie. Usługi te są wykonywane zarówno w budynkach mieszkalnych jak i użytkowych. Oprócz wykonywania usług na terenie kraju Wnioskodawca chce także wykonywać takie usługi na terenie Niemiec. Planuje sam wyszukiwać potencjalnych klientów, a także skorzystać z usług pośredników lub występować jako podwykonawca.

Wnioskodawca w piśmie z dnia 12 lutego 2016 r. wyjaśnił, że:

 1. opisane usługi budowlane, wykonywane na terytorium kraju, mieszczą się w zakresie czynności opisanych w art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. stanowią budowę, remont, modernizację, termomodernizację lub przebudowę obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 2. przedmiotowe usługi budowlane nie będą wykonywane poza bryłą obiektów;
 3. obiekty budowlane, w których Wnioskodawca będzie świadczył usługi budowlane na terytorium kraju, stanowiące przedmiot wniosku, mieszczą się w PKOB 111, 112, 113 oraz w PKOB dział 12 (lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w sytuacji, kiedy opisana powyżej usługa budowlana zostanie wykonana na budynku mieszkalnym znajdującym się na terytorium Niemiec, na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też podatkiem od wartości dodanej wg prawa niemieckiego...
 2. Czy w sytuacji, kiedy firma Wnioskodawcy wykona powyżej opisaną usługę budowlaną na znajdującym się na terytorium Niemiec budynku mieszkalnym stanowiącym własność osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jako podwykonawca i wystawi stosowną fakturę na rzecz innej firmy (polskiej lub niemieckiej – wykonawcy głównego), usługa ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też podatkiem od wartości dodanej wg prawa niemieckiego...
 3. Czy w sytuacji, kiedy firma Wnioskodawcy wykona powyżej opisaną usługę budowlaną na terytorium Polski, w lokalu mieszkalnym o powierzchni nieprzekraczającej 150 m2 lub w budynku mieszkalnym o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2, działając jako podwykonawca i wystawi fakturę dokumentującą powyższą usługę na rzecz innego podmiotu gospodarczego (polskiego lub zagranicznego – wykonawcy głównego), będzie można zastosować preferencyjną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1. Usługa budowlana wykonana w znajdującym się na terytorium Niemiec budynku mieszkalnym, na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. Miejscem świadczenia usługi jest w tym wypadku miejsce położenia nieruchomości tak więc usługa ta będzie opodatkowana podatkiem od wartości dodanej wg prawa niemieckiego, a szczegóły opodatkowania należy skonsultować z niemieckimi organami podatkowymi. Wystawiając fakturę za wykonanie tej usługi należy w rubryce stawka podatkowa zastosować symbol „np”, nie wyliczać kwoty podatku, wprowadzić określenie „odwrotne obciążenie” a dane z faktury wykazać w rubryce 21 deklaracji VAT-7.

Ad. 2. Usługa budowlana wykonana w budynku mieszkalnym stanowiącym własność osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej znajdującym się na terytorium Niemiec nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce bez względu na to czy wykonywana jest bezpośrednio na rzecz właściciela nieruchomości, czy też dla wynajętej przez niego firmy budowlanej (polskiej lub niemieckiej), spełniającej funkcję wykonawcy generalnego. Istotnym dla opodatkowania tej czynności jest miejsce położenia nieruchomości – jeżeli położona jest ona na terytorium Niemiec miejscem świadczenia usługi są Niemcy i będzie ona opodatkowana podatkiem od wartości dodanej wg prawa niemieckiego, w konsultacji z niemieckimi organami podatkowymi. Usługa ta na stosownej fakturze określana jest symbolem „np” i wykazywana w rubryce 21 deklaracji VAT-7.

Ad. 3. Usługa budowlana wykonana w Polsce, w budynku mieszkalnym o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2 lub w lokalu mieszkalnym o powierzchni nieprzekraczającej 150 m2 podlega opodatkowaniu stawką preferencyjną podatku od towarów i usług w wysokości 8% bez względu na to czy jest wykonywana bezpośrednio na rzecz właściciela nieruchomości, czy też na rzecz podmiotu gospodarczego (polskiego lub zagranicznego), pełniącego funkcję generalnego wykonawcy. Istotne jest to w jakim obiekcie usługa jest wykonywana, czy spełnia on określone w przepisach kryteria budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez terytorium kraju – w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy – rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług regulują przepisy art. 28a do 28o ustawy.

Stosownie do art. 28a ustawy – na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji, jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Ogólna zasada dotycząca określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników zawarta została w art. 28b ust. 1 ustawy, zgodnie z którym – miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Na mocy art. 28c ust. 1 ustawy – miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n.

Jednakże w odniesieniu do pewnych kategorii usług, przepisy dotyczące podatku od towarów i usług wprowadzają szczególne regulacje dotyczące miejsca świadczenia. Jedną z takich kategorii są usługi związane z nieruchomościami.

I tak, zgodnie z art. 28e ustawy – miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Z cytowanego przepisu art. 28e ustawy wynika, że o miejscu świadczenia, a tym samym opodatkowania usługi związanej z nieruchomością decyduje wyłącznie miejsce położenia nieruchomości, z którą dana usługa jest ściśle związana, niezależnie od tego dla jakiego podmiotu jest wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy. Zasada ta ma zastosowanie wówczas, gdy usługę można przyporządkować do konkretnej nieruchomości, która jest możliwa do zlokalizowania, co do miejsca jej położenia. Przepis ten – jak wynika z jego brzmienia – stanowi wyjątek od zasady ogólnej, przyjmując jako kryterium odniesienie się nie do podmiotu lecz do przedmiotu, którym jest nieruchomość, a usługi, które jej wprost dotyczą, mają być opodatkowane według miejsca jej położenia. Jednocześnie usługi te mogą mieć charakter nieograniczony, na co wskazuje katalog zamieszczony w tym przepisie, który ma charakter otwarty. Do zakresu tych usług ustawodawca zaliczył nie tylko usługi stricte dotyczące prac wykonywanych w nieruchomościach i obrotu nieruchomościami, ale także usługi, których wykonanie oparte jest na wykorzystaniu, używaniu i użytkowaniu nieruchomości.

Kryterium położenia nieruchomości jest tu zatem decydujące – determinuje ono docelowo miejsce opodatkowania usługi związanej z daną nieruchomością. Co istotne, zasada wyrażona w art. 28e ustawy dotyczy jedynie usług, które związane są z konkretną nieruchomością – jedynie wówczas można w praktyce zastosować opodatkowanie w miejscu położenia nieruchomości.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się produkcją i usługami w branży stolarsko-budowlanej. Jedną z form działalności będzie wykonywanie usług budowlanych polegających na wyposażaniu obiektów budowlanych w elementy stolarki otworowej, schody, elementy konstrukcyjne itp. Pracownicy Wnioskodawcy przyjmować będą zlecenie, wykonywać będą stosowne pomiary obiektów budowlanych, zamówiony element będzie wytwarzany, a następnie ekipa montażowa dokona jego montażu w obiekcie. Usługi te będą wykonywane zarówno w budynkach mieszkalnych jak i użytkowych. Oprócz wykonywania usług na terenie kraju Wnioskodawca chce także wykonywać takie usługi na terenie Niemiec. Planuje sam wyszukiwać potencjalnych klientów, a także skorzystać z usług pośredników lub występować jako podwykonawca.

W związku w powyższym, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania usług budowlanych świadczonych (także jako podwykonawca) na nieruchomościach znajdujących się na terytorium Niemiec.

Mając na uwadze opis sprawy należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi budowlane będą miały charakter usług związanych z nieruchomościami. Tym samym miejsce ich świadczenia ustalane będzie na podstawie art. 28e ustawy, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia tych nieruchomości. Oznacza to, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę na nieruchomościach znajdujących się na terytorium Niemiec nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.

Wobec powyższego, w sytuacji, gdy opisane przez Wnioskodawcę usługi budowlane zostaną wykonane na nieruchomościach znajdujących się na terytorium Niemiec, nie będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju, lecz podatkiem od wartości dodanej na terytorium Niemiec.

Na powyższe rozstrzygnięcie nie ma wpływu to, na rzecz jakiego podmiotu będą one wykonywane (czy firmy, czy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), oraz w jaki sposób Wnioskodawca je udokumentuje.

Natomiast o sposobie rozliczania podatku od wartości dodanej na terytorium Niemiec z tytułu wykonanych usług, jego wysokości oraz o podmiocie zobowiązanym do jego rozliczenia przesądzać będą w takim przypadku przepisy kraju, w którym znajdować się będzie miejsce świadczenia usług.

Ponadto w odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania świadczonych przez niego jako podwykonawcę usług budowlanych na nieruchomościach znajdujących się na terytorium Polski – opodatkowanych podatkiem od towarów i usług – należy wskazać co następuje.

Zgodnie z art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się – w myśl art. 41 ust. 12 ustawy – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zgodnie z art. 41 ust. 12a – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

W myśl art. 41 ust. 12b ustawy – do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Według art. 41 ust. 12c ustawy – w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Według art. 2 pkt 12 ustawy – przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z ww. przepisu, ustawa, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem – stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. Część „mieszkaniowa” budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie).

Wg podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne.

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy:

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne – 111,
 • Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe – 112,
 • Budynki zbiorowego zamieszkania – 113.

Celem właściwego zdefiniowania pojęcia obiektu budownictwa mieszkaniowego i co się z tym wiąże stosowania odpowiedniej stawki podatkowej, Wnioskodawca winien uwzględniać regulacje wynikające z przywołanego art. 2 pkt 12 ustawy.

W związku z powyższym należy wskazać, że warunkiem prawa do zastosowania obniżonej do wysokości 8% stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy (preferencyjna, 8% stawka podatku nie ma zastosowania dla ww. czynności wykonywanych poza obiektem budowlanym będącym obiektem budownictwa mieszkaniowego oraz dotyczących obiektów infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu). Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

Jak poinformował Wnioskodawca, usługi budowlane, wykonywane przez niego na terytorium kraju, mieścić się będą w zakresie czynności opisanych w art. 41 ust. 12 ustawy, tj. stanowić będą budowę, remont, modernizację, termomodernizację lub przebudowę obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przedmiotowe usługi budowlane nie będą wykonywane poza bryłą obiektów. Obiekty budowlane, w których Wnioskodawca będzie świadczył usługi budowlane na terytorium kraju, mieścić się będą w PKOB 111, 112, 113 oraz w PKOB dział 12 (lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych).

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zostaną spełnione przesłanki do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 i 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy, ponieważ usługi budowlane świadczone przez Wnioskodawcę:

 • stanowić będą budowę, remont, modernizację, termomodernizację lub przebudowę obiektów budowlanych lub ich części;
 • budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, będą zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Podsumowując, w sytuacji, gdy Wnioskodawca wykona opisane usługi budowlane na terytorium Polski, w lokalu mieszkalnym o powierzchni nieprzekraczającej 150 m2 lub w budynku mieszkalnym o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2, działając jako podwykonawca i wystawi fakturę dokumentującą powyższą usługę na rzecz innego podmiotu gospodarczego (polskiego lub zagranicznego – wykonawcy głównego) będzie mógł zastosować preferencyjną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku Wnioskodawcy – określenia miejsca opodatkowania wykonywanych przez Wnioskodawcę usług budowlanych na terytorium Niemiec oraz stawki podatku dla usług budowlanych świadczonych na nieruchomościach znajdujących się na terytorium kraju. Inne kwestie przedstawione w opisanym zdarzeniu przyszłym oraz przedstawionym przez Wnioskodawcę stanowisku własnym, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to prawidłowości wystawiania przez Wnioskodawcę faktur oraz wykazywania wykonanych usług w deklaracji VAT-7.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.