ILPP4/443-387/14-2/BA | Interpretacja indywidualna

Miejsce świadczenia (opodatkowania) wniesienia wkładu w postaci platformy internetowej do Spółki holenderskiej?
ILPP4/443-387/14-2/BAinterpretacja indywidualna
 1. miejsce świadczenia usług
 2. opodatkowanie
 3. usługi
 4. wkłady niepieniężne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia wkładu w postaci platformy internetowej (oprogramowania komputerowego) do spółki holenderskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia wkładu w postaci platformy internetowej (oprogramowania komputerowego) do spółki holenderskiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) jest właścicielem oprogramowania platformy internetowej – porównywarki cenowej (dalej: platforma). Wnioskodawca planuje wnieść powyższą platformę jako wkład niepieniężny do powiązanej kapitałowo spółki holenderskiej, w zamian za udziały w tej holenderskiej spółce. Wartość emisyjna wyemitowanych udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie odpowiadała wartości rynkowej udziałów, ustalonej na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie tego typu oprogramowaniem, z uwzględnieniem w szczególności czasu i miejsca jego nabycia. Ze względów gospodarczych wartość emisyjna udziałów (wartość wkładu określonego w umowie) otrzymanych w zamian za wkład niepieniężny, będzie w części alokowana do wartości podwyższenia kapitału zakładowego, a w części na kapitał zapasowy. Wartość nominalna otrzymanych udziałów będzie równa wartości podwyższenia kapitału zakładowego. Proporcja, według której nastąpi alokacja wartości wkładu niepieniężnego pomiędzy kapitał zakładowy i zapasowy, będzie wynikiem strategii gospodarczej spółki holenderskiej i uwarunkowań wynikających z przepisów prawa holenderskiego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) wniesienie wkładu w postaci platformy do spółki holenderskiej nie podlega opodatkowaniu polskim podatkiem VAT, ponieważ czynność ta stanowi odpłatne świadczenie usług, dla której miejscem świadczenia jest Holandia...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci platformy do spółki holenderskiej nie podlega opodatkowaniu polskim podatkiem od towarów i usług, gdyż stanowi odpłatne świadczenie usług, dla których miejscem świadczenia jest Holandia.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o VAT, pod pojęciem „towary” rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 5 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem podlega:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 7 ustawy o VAT, pod pojęciem dostawy towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Świadczeniem usług jest natomiast, na mocy art. 8 ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Spółka ma zamiar jako wkład niepieniężny wnieść do holenderskiej spółki prawa własności do oprogramowania komputerowego – platformy internetowej. Przeniesienie praw będzie stanowiło świadczenie na rzecz spółki holenderskiej.

Ponieważ prawa do platformy nie stanowią towaru w świetle definicji ustawy o VAT, w konsekwencji wniesienie wkładu niepieniężnego w jej postaci nie będzie stanowiło dostawy towarów, tylko świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT.

Skoro w analizowanej transakcji w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego Wnioskodawca otrzyma udziały spółki holenderskiej, to będzie ona miała charakter odpłatny (tj. będzie wykonana za wynagrodzeniem).

Odpowiedzi na pytanie, czy dane świadczenie usług podlega opodatkowaniu polskim podatkiem od towarów i usług można udzielić dopiero po przeanalizowaniu przepisów o miejscu świadczenia usług, zawartych w art. 28a-28o ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 28a ustawy o VAT, na potrzeby przepisów dotyczących miejsca świadczenia usług za podatnika uznaje się podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6 lub osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.

Holenderska spółka, do której wniesiony zostanie wkład niepieniężny w postaci platformy, prowadzi samodzielną działalność gospodarczą w Holandii i spełnia przesłanki dla uznania jej za podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W świetle powyższego przepisu należy uznać, że miejscem świadczenia usług wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki holenderskiej, będącej podatnikiem w świetle definicji zawartej w art. 28a ustawy o VAT, będzie kraj jej siedziby, czyli Holandia. W konsekwencji, przedmiotowa transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów usług w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary – zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 1. w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 2. świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy podkreślić, że oba ww. warunki powinny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem oprogramowania platformy internetowej – porównywarki cenowej. Planuje wnieść powyższą platformę jako wkład niepieniężny do powiązanej kapitałowo spółki holenderskiej, w zamian za udziały w tej holenderskiej spółce. Wartość emisyjna wyemitowanych udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie odpowiadała wartości rynkowej udziałów, ustalonej na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie tego typu oprogramowaniem, z uwzględnieniem w szczególności czasu i miejsca jego nabycia. Ze względów gospodarczych wartość emisyjna udziałów (wartość wkładu określonego w umowie) otrzymanych w zamian za wkład niepieniężny, będzie w części alokowana do wartości podwyższenia kapitału zakładowego, a w części na kapitał zapasowy. Wartość nominalna otrzymanych udziałów będzie równa wartości podwyższenia kapitału zakładowego. Proporcja, według której nastąpi alokacja wartości wkładu niepieniężnego pomiędzy kapitał zakładowy i zapasowy, będzie wynikiem strategii gospodarczej spółki holenderskiej i uwarunkowań wynikających z przepisów prawa holenderskiego.

Z powyższego wynika zatem, że Wnioskodawca ma zamiar, jako wkład niepieniężny, wnieść do spółki holenderskiej prawa własności do oprogramowania komputerowego – platformy internetowej. Przeniesienie praw będzie stanowiło świadczenie na rzecz spółki holenderskiej. W zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego, Spółka otrzyma udziały spółki holenderskiej.

Prawa własności do oprogramowania komputerowego nie stanowią towaru w świetle definicji ustawy. W konsekwencji, wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę do spółki holenderskiej będzie stanowiło świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ust. l ustawy.

W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Stosownie do art. 28a ustawy - na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy o podatku od towarów i usług. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Z analizy sprawy wynika, że spółka holenderska, do której wniesiony zostanie wkład niepieniężny w postaci platformy, prowadzi samodzielną działalność gospodarczą w Holandii. Zatem spełnia przesłanki dla uznania jej za podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy.

Zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy – miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W przedmiotowej sprawie wskazane w art. 28b ust. 1 ustawy zastrzeżenia nie będą miały zastosowania, w konsekwencji miejsce świadczenia usług wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki holenderskiej ustalane będzie na podstawie zasady ogólnej wyrażonej w tym przepisie.

Zatem miejscem świadczenia (opodatkowania) usług wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki holenderskiej przez Wnioskodawcę będzie – zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy – terytorium Holandii, tj. miejsce gdzie usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Tym samym, usługi świadczone przez Spółkę nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Kwestie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych zostaną rozstrzygnięte w późniejszym terminie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.