ILPP4/443-116/13-4/BA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy płatnikiem podatku VAT jest odbiorca usługi (gmina niemiecka), mająca siedzibę w kraju UE i w związku z tym celowe jest pozyskanie oświadczenia jako integralnej części umowy o świadczenie usługi dostawy wody, że gmina niemiecka jest płatnikiem podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu, przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2013 r. (data wpływu 18 marca 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 maja 2013 r. (data wpływu 10 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usługi dostarczania wody pitnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usługi dostarczania wody pitnej. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 maja 2013 r. (data wpływu 10 maja 2013 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy oraz o dokument upoważniający osobę podpisaną na wniosku do reprezentowania Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Zdarzenie przyszłe dotyczy sprzedaży wody przez samorządowy zakład budżetowy zarejestrowany jako podatnik VAT (usługodawca) na rzecz gminy niemieckiej N. - usługobiorca (kraj UE). Usługobiorcą będzie niemiecka Gmina N, będąca podatnikiem na podstawie art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), posiadająca nr identyfikacji podatkowej X. Przedmiotem zakupu będzie odbiór wody pitnej, wg ilości na podstawie wskazań wodomierza.

Usługodawcą będzie Wnioskodawca, samorządowy zakład budżetowy o nazwie Y (jednostka organizacyjna Gminy P.), zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (jeszcze nie posiadający, ale dla zdarzeń przyszłych wystąpi o aktualizację VAT-R - nadanie NIP UE - podstawa prawna art. 97 ust. 1 pkt 3 ppkt 2), który będzie zobowiązany do składania „informacji podsumowujących” na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4. Zainteresowany posiada statut nadany Uchwałą nr X Rady Miejskiej w X z dnia 17 stycznia 2005 r. Wnioskodawca nie posiada osobowości prawnej, a przedmiotem jego działalności jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie powszechnie dostępnych usług komunalnych, w tym m.in.:

 1. utrzymanie, konserwacja i eksploatacja obiektów i sieci wodociągowej oraz zapewnienie stałej dostawy wody;
 2. utrzymanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji oraz stały odbiór ścieków, wywóz nieczystości płynnych;
 3. utrzymanie i eksploatacja sieci kanalizacji wód opadowych i roztopowych;
 4. nadzór i kontrola nad ilością i jakością dostarczanej wody oraz odprowadzonych do kanalizacji ścieków.

Wobec powyższego Zainteresowany będzie świadczyć usługę dostarczenia wody pitnej za pośrednictwem sieci wodociągowej (PKWiU 36.00.20) do usługobiorcy, tj. teren Gminy N. - kraj UE, faktura będzie wystawiona na gminę niemiecką posiadającą NIP UE, odczyt dokonywany będzie na urządzeniu pomiarowym w Polsce, natomiast miejscem konsumpcji będzie kraj UE Niemcy (teren wspomnianej Gminy N.).

Potwierdzeniem wykonanej usługi będzie wystawiona faktura VAT - zwolniona z VAT, płatnikiem podatku VAT będzie niemiecki nabywca - Gmina N. W deklaracji VAT-7 wartość sprzedaży będzie wykazywana w wierszu 21 jako sprzedaż zwolniona, a ponadto miesięcznie będzie składana do urzędu skarbowego informacja podsumowująca VAT-UE (w terminie do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy płatnikiem podatku VAT jest odbiorca usługi (gmina niemiecka), mająca siedzibę w kraju UE i w związku z tym celowe jest pozyskanie oświadczenia jako integralnej części umowy o świadczenie usługi dostawy wody, że gmina niemiecka jest płatnikiem podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługa dostawy wody wykonywana na rzecz odbiorcy z kraju UE podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w kraju UE (na podstawie art. 28b ustawy z dnia 11 marca 2004 r., Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Podstawą zwolnienia od podatku VAT usługi świadczonej na rzecz podatnika z kraju UE jest art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U z 2011 r. Nr 177, z póź. zm.).

W świetle przedstawionego opisu sprawy Zainteresowany, na podstawie art. 14b § 1 i 6 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w tym zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Świadczenie usług na gruncie podatku od towarów i usług ma szersze znaczenie niż świadczenie usług w rozumieniu potocznym. Stosownie do treści powołanego przepisu, każde świadczenie na rzecz osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, uznawane jest na gruncie ustawy za usługę. Ta z kolei, w przypadku gdy jest odpłatna, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, zarejestrowany jako podatnik VAT (usługodawca), będzie dokonywał sprzedaży wody na rzecz usługobiorcy. Usługobiorcą będzie niemiecka Gmina N., będąca podatnikiem na podstawie art. 28a ustawy, posiadająca nr identyfikacji podatkowej X. Usługodawca będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (jeszcze nie posiadający, ale dla zdarzeń przyszłych wystąpi o aktualizację VAT-R - nadanie NIP UE). Zainteresowany posiada statut nadany Uchwałą nr X Rady Miejskiej w X z dnia 17 stycznia 2005 r. Wnioskodawca nie posiada osobowości prawnej, a przedmiotem jego działalności jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie powszechnie dostępnych usług komunalnych, w tym m.in.:

 1. utrzymanie, konserwacja i eksploatacja obiektów i sieci wodociągowej oraz zapewnienie stałej dostawy wody;
 2. utrzymanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji oraz stały odbiór ścieków, wywóz nieczystości płynnych;
 3. utrzymanie i eksploatacja sieci kanalizacji wód opadowych i roztopowych;
 4. nadzór i kontrola nad ilością i jakością dostarczanej wody oraz odprowadzonych do kanalizacji ścieków.

Zainteresowany będzie świadczyć usługę dostarczenia wody pitnej za pośrednictwem sieci wodociągowej (PKWiU 36.00.20) do usługobiorcy, tj. teren Gminy N. - kraj UE, faktura będzie wystawiona na gminę niemiecką posiadającą NIP UE, odczyt dokonywany będzie na urządzeniu pomiarowym w Polsce, natomiast miejscem konsumpcji będzie kraj UE - Niemcy (teren wspomnianej Gminy N.).

Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz opis sprawy stwierdzić zatem należy, iż Zainteresowany będzie odpłatnie świadczył na rzecz Gminy N. usługę, zdefiniowaną w powołanym art. 8 ust. 1 ustawy.

Podatek od towarów i usług jest podatkiem o charakterze terytorialnym. Opodatkowaniu w danym państwie podlegają tylko te czynności, które zostały wykonane w danym państwie a ściślej te czynności, które zostały uznane za wykonane w danym miejscu. W tym wypadku określenie miejsca świadczenia determinuje miejsce opodatkowania. Określenie miejsca świadczenia jest szczególnie istotne w przypadku usług, których świadczenie odbywa się pomiędzy podmiotami z różnych państw członkowskich. Miejsce świadczenia wskazuje jednocześnie państwo, w którym dana czynność winna zostać opodatkowana.

Zatem, w przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Z powyższego przepisu wynika zatem, iż w przypadku wykonywania usług na rzecz podatnika, miejscem ich świadczenia jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, czyli opodatkowanie usług zostaje przeniesione do państwa, gdzie następuje faktyczna ich konsumpcja.

Jak wskazał Zainteresowany, Usługobiorcą będzie niemiecka Gmina N., będąca podatnikiem o którym mowa w art. 28a ustawy.

Po dokonaniu analizy informacji zawartych w przedstawionym opisie sprawy stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie wskazane w art. 28b ust. 1 ustawy zastrzeżenia nie będą miały zastosowania, w konsekwencji miejsce świadczenia usługi dostawy wody ustalane będzie na podstawie zasady ogólnej wyrażonej w tym przepisie.

Zatem, miejscem świadczenia (opodatkowania) usługi świadczonej przez Zainteresowanego będzie terytorium Niemiec, tj. miejsce gdzie usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Tym samym, usługa świadczona przez Wnioskodawcę nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

Reasumując, świadczona przez Zainteresowanego usługa dostawy wody wykonywana na rzecz odbiorcy z kraju UE innego niż Polska będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium tego kraju UE, tj. Niemiec, zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy.

Ponadto tut. Organ informuje, że o tym, czy płatnikiem podatku VAT w przedmiotowej sprawie będzie odbiorca usługi (gmina niemiecka), decydować będą przepisy prawa podatkowego obowiązujące w Niemczech. Natomiast przepisy ustawy regulujące miejsce świadczenia usług, nie odwołują się w żaden sposób do obowiązku posiadania oświadczenia, że dany podmiot jest płatnikiem podatku VAT z tytułu danej transakcji.

Dodać należy, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym oraz własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca wskazuje, iż wykonywana przez niego usługa będzie korzystała ze zwolnienia z VAT. Tut. Organ pragnie zaznaczyć, iż pomimo identycznego skutku podatkowego dla podatnika podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy wykonywana przez niego usługa ma miejsce opodatkowania na terytorium innego państwa bądź korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług obowiązującym na terytorium kraju (brak kwoty podatku należnego z tytułu świadczenia usługi) – pojęcia te nie są tożsame, a w rozpatrywanej sprawie ma miejsce sytuacja, w której świadczona usługa nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju (zatem, nie może korzystać ze zwolnienia od tego podatku).

Wskazać także należy, iż powołane przez Zainteresowanego w stanowisku własnym przepisy art. 17 ustawy dotyczą sytuacji nabywania towarów i usług, z tytułu których podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług na terytorium kraju jest nabywający. W związku z powyższym, nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie, dotyczącej określenia miejsca świadczenia (opodatkowania) wykonywanej usługi.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.