ILPP3/4512-1-239/15-2/AW | Interpretacja indywidualna

Obniżona stawka podatku VAT na świadczone usługi sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 93.11.10.0
ILPP3/4512-1-239/15-2/AWinterpretacja indywidualna
 1. obiekt sportowy
 2. opodatkowanie
 3. podatek od towarów i usług
 4. stawki podatku
 5. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Centrum przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania obniżonej stawki podatku VAT na świadczone usługi sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 93.11.10.0 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania obniżonej stawki podatku VAT na świadczone usługi sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 93.11.10.0.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Samorządowy zakład budżetowy świadczy usługi rekreacyjno-sportowe – PKWiU 2008 – 93.11.10.0:

 1. wykonywane na zlecenie Miasta i Gminy, polegające na zapewnieniu możliwości prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych (godziny lekcyjne wychowania fizycznego) na terenie hali widowiskowo-sportowej oraz korzystaniu z niezbędnego sprzętu;
 2. udostępnianie hali sportowej w oparciu o godzinową rezerwację pomieszczeń wraz ze sprzętem, w celu odbycia zajęć sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych przez pracowników zakładów pracy, członków klubów sportowych, osoby fizyczne – usługi sklasyfikowane do PKWiU 93.11.10.0, opodatkowane stawką podatku VAT 8% zgodnie z pozycją 158 i 159 załącznika nr 3 do ustawy – wstęp na obiekty sportowe klasyfikowane jest do PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych” opodatkowane stawką 8% podatku VAT.
  W ramach prowadzonej działalności występuje sytuacja polegająca na tym, że osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne chcą dokonać rezerwacji na konkretny dzień, godzinę obiekt sportowy – halę sportową, aby móc swobodnie korzystać z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Takie zdarzenie Wnioskodawca traktuje nie jako najem pomieszczeń, który jest opodatkowany stawką 23%, lecz jako udostępnienie hali. Fakt dokonania rezerwacji nie jest udostępnieniem mającym znamiona najmu, dzierżawy czy też innej umowy o podobnym charakterze. Rezerwacja jest gwarantem, że w danym dniu i godzinie, w ramach biletu wstępu bądź na podstawie umowy udostępnienia, hala sportowa będzie dostępna na rzecz dokonującego rezerwacji. Jednocześnie w czasie udostępnienia obiekt sportowy jest dostępny dla ogółu mieszkańców.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość stosować obniżoną stawkę podatku VAT na świadczone usługi:

 1. polegające na zapewnieniu możliwości prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych (godziny lekcyjne wychowania fizycznego) na terenie hali widowiskowo sportowej (usługi rekreacyjno- sportowe);
 2. polegające na udostępnieniu hali sportowej w oparciu o godzinową rezerwację pomieszczeń wraz ze sprzętem w celu odbycia zajęć sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych przez pracowników zakładów pracy, członków klubów sportowych czy też osoby fizyczne (udostępnienie hali)...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadcząc ww. usługi sklasyfikowane według PKWiU z roku 2008 w grupowaniu 93.11.10.0 ma możliwość wystawiając faktury VAT stosować stawkę 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, w niektórych przypadkach ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się od 1 stycznia 2011 r.

Z opisu sprawy wnika, że Wnioskodawca świadczy usługi rekreacyjno-sportowe sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 93.11.10.0. Ww. usługi wykonywane są na zlecenie Miasta i Gminy i polegają na zapewnieniu możliwości prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych (godziny lekcyjne wychowania fizycznego) na terenie hali widowiskowo-sportowej oraz korzystaniu z niezbędnego sprzętu.

Ponadto Wnioskodawca udostępniania halę sportową w oparciu o godzinową rezerwację pomieszczeń wraz ze sprzętem, w celu odbycia zajęć sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych przez pracowników zakładów pracy, członków klubów sportowych, osoby fizyczne – usługi sklasyfikowane do PKWiU 93.11.10.0. Rezerwacja jest gwarantem, że w danym dniu i godzinie, w ramach biletu wstępu bądź na podstawie umowy udostępnienia, hala sportowa będzie dostępna na rzecz dokonującego rezerwacji.

Jednocześnie w czasie udostępnienia obiekt sportowy jest dostępny dla ogółu mieszkańców.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca powziął wątpliwości dotyczące możliwości stosowania obniżonej stawki podatku VAT na świadczone ww. usługi sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 93.11.10.

Wobec tego należy wskazać, że podstawowa stawka podatku – w myśl art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienia od podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a ustawy, w okresie do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. – 8%) wymienione zostały towary i usługi objęte obniżoną stawką podatku. Podkreślić przy tym należy, że ustawodawca nie ograniczył zastosowania stawki VAT w wysokości 8% od wystąpienia innych przesłanek przedmiotowych lub podmiotowych. Jedynym warunkiem uprawniającym do zastosowania 8% stawki podatku jest zakwalifikowanie towarów i usług do właściwego grupowania PKWiU.

W tym miejscu należy podkreślić, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu (usługi) do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

W treści wniosku Wnioskodawca wskazał, że świadczone przez niego usługi, o których mowa w zapytaniu, są sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 93.11.10.0 „usługi związane z działalnością obiektów sportowych”.

W związku z powyższym tut. Organ wskazuje, że w poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy znajdują się usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 93.11.10.0 „usługi związane z działalnością obiektów sportowych”.

Zawarte w załączniku objaśnienie 1) wskazuje, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Tak więc, w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W wyjaśnieniach do PKWiU (www.stat.gov.pl) wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

 • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.,
 • usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni,
 • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Przez obiekt sportowy rozumieć należy zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych (www.stat.gov.pl). Grupowanie to obejmuje usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe, itp. Zatem obniżoną stawką podatku VAT będą objęte usługi związane z udostępnianiem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, niezależnie od tego czy celem wstępu będzie rekreacja, czy uprawianie sportu.

W świetle powyższych regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisu stanu faktycznego należy stwierdzić, że o ile świadczone usługi polegające na:

 • zapewnieniu możliwości prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych (godziny lekcyjne wychowania fizycznego) na terenie hali widowiskowo sportowej (usługi rekreacyjno- sportowe);
 • udostępnieniu hali sportowej w oparciu o godzinową rezerwację pomieszczeń wraz ze sprzętem w celu odbycia zajęć sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych przez pracowników zakładów pracy, członków klubów sportowych czy też osoby fizyczne,

są sklasyfikowane – jak wskazał Zainteresowany – w PKWiU 93.11.10.0, wówczas są opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2, jako wymienione w pozycji nr 179 załącznika nr 3 do ustawy, tj. usługi związane z działalnością obiektów sportowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.