ILPP3/4512-1-200/15-4/DC | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku na usługi związane ze zbieraniem odpadów.
ILPP3/4512-1-200/15-4/DCinterpretacja indywidualna
 1. obniżenie stawki podatku
 2. odpady (śmieci)
 3. stawka preferencyjna
 4. stawki podatku
 5. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2015 r. (data wpływu 28 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 23 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na usługi związane ze zbieraniem odpadów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na usługi związane ze zbieraniem odpadów.

Wniosek uzupełniono pismem w dniu 23 grudnia 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka Cywilna posiada pozwolenie na przyjmowanie, odzysk i przetwarzanie odpadów wydane decyzją z dnia 22 października 2014 r. wydane przez Marszałka.

Spółka okazjonalnie zajmuje się przyjmowaniem odpadów innych niż niebezpieczne od mniejszych i większych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych odpłatnie są to najczęściej odpady poprodukcyjne, takie jak: rdzenie i formy odlewnicze, odpady piecowe, odpady ceramiczne. Odpady te przyjmowane są przez spółkę, która umieszcza je w wyrobisku po wydobytych kruszywach.

Według Spółki usługa przyjęcia odpadów kwalifikuje się do grupy PKD – 38.11.1 – „usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne”.

W odpowiedzi na pytanie zawarte w wezwaniu Wnioskodawca informuje, że świadczona usługa przyjęcia odpadów kwalifikuje się do PKWiU o numerze 38.11.11.0 – „Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne” oraz PKWiU 38.11.19.0, 38.11.21.0, 38.11.29.0.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy ww. usługa przyjęcia odpadów innych niż niebezpieczne poprodukcyjnych objęta jest stawką VAT 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi polegające na przyjmowaniu odpadów innych niż niebezpieczne, poprodukcyjnych, ujętych w PKD 38.11.1 mieszczą się w wykazie usług objętych stawką 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 oraz załącznikiem nr 3 pozycja 143 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się zgodniez art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl przepisu art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Z kolei z art. 41 ust. 1 ustawy wynika, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Według art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%”, pod pozycją 143 wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 38.11.1, tj. „Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu” oraz pod pozycją 144 wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 38.11.2, tj. „Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu”. W tym miejscu wyjaśnić należy, że klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada pozwolenie na przyjmowanie, odzysk i przetwarzanie odpadów. Spółka okazjonalnie zajmuje się przyjmowaniem odpadów innych niż niebezpieczne od mniejszych i większych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych, które umieszcza w wyrobisku po wydobytych kruszywach.

Wnioskodawca informuje, że świadczona usługa przyjęcia odpadów kwalifikuje się do PKWiU o numerze 38.11.11.0 – „Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne” oraz PKWiU 38.11.19.0, 38.11.21.0, 38.11.29.0.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz przywołane wyżej przepisy, należy stwierdzić, że usługi, które są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 38.11.11.0 – „Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne” oraz PKWiU 38.11.19.0, 38.11.21.0, 38.11.29.0, zostały wymienione w poz. 143 oraz 144 załącznika nr 3 do ustawy, a tym samym korzystają z opodatkowania stawką podatku 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

Reasumując, opisana przez Wnioskodawcę usługa przyjęcia odpadów innych niż niebezpieczne, poprodukcyjnych, podlegaj opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką podatku VAT.

Podkreślić jednocześnie należy, że w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego – nie mieści się analiza prawidłowości klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego. Minister Finansów nie jest zatem uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej usługi będącej przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Zainteresowanego we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.