ILPP3/4512-1-187/15-2/NF | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku VAT dla usług odbioru i zagospodarowania odpadów i produktów ubocznych (popiołów lotnych i żużli) powstałych ze spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach, usług zarządzania składowaniem odpadów, usług eksploatacji składowiska odpadów oraz sprzedaży popiołów i żużli.
ILPP3/4512-1-187/15-2/NFinterpretacja indywidualna
 1. odpady (śmieci)
 2. produkty
 3. składowanie odpadów
 4. sprzedaż
 5. stawki podatku
 6. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 9 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku VAT dla:

 • usług odbioru i zagospodarowania odpadów i produktów ubocznych (popiołów lotnych i żużli) powstałych ze spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach,
 • usług zarządzania składowaniem odpadów,
 • usług eksploatacji składowiska odpadów,
 • sprzedaży popiołów i żużli

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku VAT dla:

 • usług odbioru i zagospodarowania odpadów i produktów ubocznych (popiołów lotnych i żużli) powstałych ze spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach,
 • usług zarządzania składowaniem odpadów,
 • usług eksploatacji składowiska odpadów,
 • sprzedaży popiołów i żużli.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka (dalej „Wnioskodawca”) zajmuje się m.in. odbiorem z elektrowni i elektrociepłowni materiałów powstałych w procesie spalania węgla (zarówno o statusie odpadów jak i produktów ubocznych), odsprzedając je, przekazując je innym podmiotom do zagospodarowania (za dopłatą), wykorzystując je do własnej produkcji lub składując na składowisku odpadów. Wnioskodawca odpowiedzialny jest za całą logistykę odbioru materiału i za bezpieczeństwo wobec podmiotów wytwarzających. Wykonywana przez Wnioskodawcę usługa na rzecz elektrowni i elektrociepłowni została zakwalifikowana w PKWiU pod symbolem 38.21.2 „Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne”. W związku ze zmianami jakie wprowadziła ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., powstała wątpliwość czy wszystkie wykonywane przez Wnioskodawcę usługi mieszczą się w tej samej grupie PKWiU.

Zgodnie z artykułem 10 ustawy o odpadach, przedmiot lub substancja, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, mogą być uznane za produkt uboczny, niebędący odpadem, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki:

 1. dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;
 2. przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa;
 3. dany przedmiot lub substancja są produkowane, jako integralna część procesu produkcyjnego;
 4. dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.

W wyniku tego zapisu, ten sam materiał może być odbierany jako odpad lub produkt uboczny. W zależności od pory roku (większość odbieranych materiałów jest używana w budownictwie) oraz od możliwości sprzedaży danego materiału, Wnioskodawca za te same odpady lub produkty uboczne płaci wytwórcy (kupuje je) lub otrzymuje zapłatę (za ich zagospodarowanie), (bez względu na to czy są one o statusie odpadu czy produktu ubocznego).

W związku z tymi wątpliwościami Wnioskodawca wystąpił do GUS z prośbą o wskazanie właściwego PKWiU dla wykonywanych usług na rzecz wytwórców odpadów i produktów ubocznych. Z uzyskanych informacji wynika, iż wykonywane przez Wnioskodawcę usługi mieszczą się w grupowaniach:

 • odbiór odpadów (popiołów lotnych i żużla) przekazanych innym podmiotom do zagospodarowania - PKWiU 38.11.1 (pismo GUS z dnia 5 sierpnia 2015 r., nr (...)),
 • odbiór odpadów (popiołów lotnych i żużla) oraz ich zagospodarowanie we własnym zakresie poprzez wykorzystanie w procesie produkcyjnym betonu, cegły, wyrobów ceramicznych bądź ich składowanie na własnym składowisku odpadów oraz zarządzanie i eksploatacja czynnym wysypiskiem odpadów, obejmujących m.in. przyjęcie do składowania odpadów, utrzymanie wysypisk -PKWiU 38.21.2 (pismo GUS z dnia 8 września 2015 r., nr (...)).

Sprzedawane przez Spółkę odebrane popioły lotne i żużle mieszczą się w grupowaniu PKWiU 08.99.29.

Główny Urząd Statystyczny w informacji z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr ... wyjaśnił, że „w obowiązujących standardach i klasyfikacjach nie występuje pojęcie »produktów ubocznych«. Standardowe klasyfikacje i nomenklatury, w tym Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) posługuje się pojęciem »odpad«. Z punktu widzenia klasyfikacji PKWiU żużel i popioły pochodzenia mineralnego otrzymywane w procesie spalania węgla stanowią odpad, niezależnie czy zgodnie z innymi przepisami określone zostały jako odpady”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy dla usług odbioru i zagospodarowania odpadów i produktów ubocznych (popiołów lotnych i żużli) powstałych ze spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach stawka VAT wynosi 8%...
 2. Czy dla usług zarządzania składowaniem odpadów stawka VAT wynosi 8%...
 3. Czy dla usług eksploatacji składowiska odpadów stawka VAT wynosi 8%...
 4. Czy dla sprzedaży popiołów i żużli stawka VAT wynosi 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Dla usług odbioru i zagospodarowania odpadów i produktów ubocznych (popiołów lotnych i żużli) powstałych ze spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach sklasyfikowanych wg PKWiU w kategorii 38.21.2 stawka podatku VAT wynosi 8%.

Ad. 2

W ocenie Wnioskodawcy, dla usług zarządzania składowaniem odpadów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 38.21.2 stawka podatku VAT wynosi 8%.

Ad. 3

Dla usług eksploatacji składowiska odpadów Wnioskodawca jako prawidłową stawkę podatku VAT wskazał 8%. Usługa eksploatacji składowiska odpadów została sklasyfikowana w kategorii 38.21.2 PKWiU.

Ad.4

Zdaniem Wnioskodawcy, dla sprzedaży popiołów i żużli sklasyfikowanych w PKWiU w podkategorii 08.99.29 stawka podatku VAT wynosi 23%.

W ocenie Wnioskodawcy, na podstawie symboli PKWiU potwierdzonych przez GUS, stawka podatku VAT dla świadczonych przez niego usług sklasyfikowanych w kategorii 38.21.2 wynosi 8%, natomiast dla sprzedaży popiołów i żużli sklasyfikowanych w podkategorii 08.99.29 stawka podatku VAT wynosi 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Definicję towaru ustawodawca przedstawił w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.). Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik zobowiązany jest do określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów i produktów ubocznych (popiołów lotnych i żużli) powstałych ze spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach, zarządzaniu składowaniem odpadów, a także świadczy usługi eksploatacji składowiska odpadów. Ww. czynności zostały sklasyfikowane w grupie PKWiU 38.21.2 „Usługi związane z usuwaniem odpadów inne niż niebezpieczne”.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku na świadczone przez niego usługi.

Art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% .

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka podatku VAT wynosi 8%), w poz. 149 wymienione zostały usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU 38.21.2, tj. „Usługi związane z usuwaniem odpadów inne niż niebezpieczne”.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i zaistniały stan faktyczny należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi odbioru i zagospodarowaniu odpadów i produktów ubocznych (popiołów lotnych i żużli) powstałych ze spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach, usługi zarządzania składowaniem odpadów, a także usługi eksploatacji składowiska odpadów sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 38.21.2 podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146a pkt 2 i poz. 149 załącznika nr 3 do ustawy.

Wnioskodawca w złożonym wniosku zadał również pytanie dotyczące stawki podatku VAT dla sprzedawanych przez niego popiołów lotnych i żużli mieszczących się w grupowaniu PKWiU 08.99.29.

Zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami zastosowanie stawki preferencyjnej obwarowane jest spełnieniem wymogów narzuconych przez ustawodawcę. Istotne jest, aby określone grupowanie PKWiU znajdowało się w załączniku nr 3 do ustawy lub możliwość zastosowania obniżonej stawki została określona w odrębnych przepisach.

W przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku VAT.

W związku z powyższym dla sprzedawanych przez Wnioskodawcę popiołów lotnych i żużli, mieszczących się w grupowaniu PKWiU 08.99.29 brak jest podstaw prawnych do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT. Zatem do sprzedaży ww. towarów prawidłowe jest zastosowanie 23% stawki podatku VAT, stosownie do przepisu art. 41 ust. 1 ustawy, w zw. z art. 146a pkt 1.

Reasumując:

Ad. 1

Dla świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów i produktów ubocznych (popiołów lotnych i żużli) powstałych ze spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach sklasyfikowanych w PKWiU 38.21.2 stawka podatku VAT wynosi 8%.

Ad. 2

Dla świadczenia usług zarządzania składowaniem odpadów sklasyfikowanych w PKWiU 38.21.2 stawka podatku VAT wynosi 8%.

Ad.3

Dla świadczenia usług eksploatacji składowiska odpadów sklasyfikowanych w PKWiU 38.21.2 stawka podatku VAT wynosi 8%.

Ad.4

Dla sprzedaży popiołów i żużli sklasyfikowanych w PKWiU 08.99.29 stawka podatku VAT wynosi 23%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11), zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. Wobec powyższego Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług, a niniejszą interpretację wydano na podstawie grupowań statystycznych wskazanych przez Wnioskodawcę, przy założeniu, że podana klasyfikacja jest prawidłowa.

Ponadto, na podstawie art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Ponieważ to z wyczerpującego opisu przedstawionego przez wnioskodawcę musi wynikać stan faktyczny sprawy umożliwiający wydanie interpretacji indywidualnej zawierającej ocenę stanowiska zainteresowanego wraz z uzasadnieniem tej oceny (art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej).

W związku z powyższym, przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.