ILPP3/4512-1-137/15-4/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług zakresie stawki podatku od świadczonych usług agroturystycznych, zakwaterowania oraz wynajmu pokoi.
ILPP3/4512-1-137/15-4/TKinterpretacja indywidualna
 1. działalność
 2. pokoje na wynajem
 3. stawki podatku
 4. usługi
 5. usługi agroturystyczne
 6. zakwaterowanie
 7. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2015 r. (data wpływu 9 września 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 grudnia 2015 r. (data wpływu 9 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie stawki podatku od świadczonych usług agroturystycznych, zakwaterowania oraz wynajmu pokoi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od świadczonych usług agroturystycznych, zakwaterowania oraz wynajmu pokoi. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 3 grudnia 2015 r. (data wpływu 9 grudnia 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy oraz dopłatę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jak również był czynnym podatnikiem VAT w momencie ponoszenia wydatków związanych z budową wskazanego poniżej budynku.

W latach 2012-2014 Wnioskodawca ponosił wydatki związane z budową budynku mieszkalnego – domu. Ww. wydatki dokumentowane były fakturami. W treści faktur, jako nabywca wskazany został Zainteresowany – wskazane zostało imię i nazwisko Wnioskodawcy, adres zamieszkania (jednocześnie adres prowadzenia działalności) oraz numer PESEL.

Zainteresowany od początku prowadzenia inwestycji planował wykorzystanie jej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak dopiero obecnie podjął decyzję co do sposobu wykorzystania ww. inwestycji w tej działalności. Wnioskodawca zdecydował, że będzie wykorzystywał budynek na potrzeby indywidualnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług agroturystycznych oraz usług zakwaterowania w cyklach dziennych i tygodniowych. Zainteresowany zwiększy zakres prowadzonej działalności o usługi agroturystyczne i usługi zakwaterowania w cyklach dziennych i tygodniowych. Według Wnioskodawcy działalność ta sklasyfikowana jest wg PKWiU 2008 w grupowaniu 55 „USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM”.

Budynek ten zostanie w przyszłości przekazany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i ujęty w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a następnie będzie wykorzystywany do indywidualnej działalności gospodarczej. Jak wskazano powyżej przedmiotem ww. indywidualnej działalności gospodarczej są usługi agroturystyczne, zakwaterowania oraz najem pokoi świadczony w cyklach dziennych i tygodniowych. Budynek wykorzystywany będzie w ramach ww. działalności. Zainteresowany wystawi również do faktur, zawierających m.in. numer PESEL, noty korygujące, którymi uzupełni numer NIP nabywcy (własny NIP) w treści faktur.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 • zrezygnował ze zwolnienia podmiotowego (art. 113 ustawy o VAT) i jest czynnym podatnikiem VAT od dnia 1 czerwca 2012 r.;
 • usługi które zamierza świadczyć sklasyfikowane są wg PKWiU 2008 w grupowaniu 55 „USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM”;
 • budynek będzie w całości wykorzystywany przez niego do świadczenia usług sklasyfikowanych wg PKWiU 2008 w grupowaniu 55 „USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM”;
 • budynek był budowany z zamiarem świadczenia przy jego wykorzystaniu usług związanych z zakwaterowaniem;
 • budynek został oddany do używania w dniu 18 czerwca 2014 r. Do tej chwili budynek nie jest jeszcze wykorzystywany – obecnie trwa proces jego wyposażenia na potrzeby planowanej działalności;
 • nie mieszka i nie mieszkał w przedmiotowym budynku;
 • budynek ten przystosowany jest do prowadzenia w nim planowanej działalności gospodarczej (przykładowo posiada 6 pokoi na pierwszym piętrze), nadal prowadzony jest proces jego wyposażenia na potrzeby tej działalności gospodarczej;
 • przyczyną nieodliczenia podatku VAT był brak świadomości Zainteresowanego w zakresie możliwości odliczenia VAT od wydatków związanych z planowaną przez niego działalnością w zakresie świadczenia usług zakwaterowania. Wnioskodawca nie wiedział, iż ww. usługi podlegają opodatkowaniu VAT (nie są zwolnione z VAT).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowana przez Wnioskodawcę działalność w zakresie świadczenia usług agroturystycznych, zakwaterowania oraz wynajmu pokoi świadczona w cyklach dziennych i tygodniowych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana przez niego działalność w zakresie świadczenia usług agroturystycznych, zakwaterowania oraz wynajmu pokoi świadczona w cyklach dziennych i tygodniowych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 8%.

Usługi, które zamierza świadczyć Wnioskodawca stanowią działalność gospodarczą, a tym samym podlegają opodatkowaniu VAT. Zwolnienie z VAT obejmuje usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe (art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT). Zwolnienie dotyczące najmu nieruchomości na cele mieszkaniowe nie ma zastosowania do usług związanych z zakwaterowaniem – symbol PKWiU w dziale 55 – wskazanych w poz. 163 zał. nr 3 ustawy o VAT. Wśród usług tych wskazuje się:

 • usługi w zakresie noclegów i usług towarzyszących świadczone przez hotele, motele, pensjonaty,
 • centra odnowy biologicznej i inne obiekty hotelowe,
 • usługi świadczone przez schroniska młodzieżowe oraz chaty lub domki,
 • usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego
 • użytkowania przez określony okres każdego roku,
 • usługi gastronomiczne.
 • usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • usługi stołówkowe,
 • usługi przygotowywania i podawania napojów.

Stąd też w przypadku usług wskazanych w stanie faktycznym świadczonych przez podatnika VAT zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny (Wnioskodawca), będą one opodatkowane według stawki 8%. Nie znajdzie tu zatem zastosowanie zwolnienie z opodatkowania VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Natomiast, przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22% – z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (obecnie stawką 8%), w poz. 163 wskazano na „usługi związane z zakwaterowaniem” (PKWiU 55).

W przedmiotowej sprawie najistotniejszą kwestią jest właściwe zaklasyfikowanie wg PKWiU wykonywanych usług przez Wnioskodawcę.

Z przedłożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jak również był czynnym podatnikiem VAT w momencie ponoszenia wydatków związanych z budową budynku.

Wnioskodawca zdecydował, że będzie wykorzystywał budynek na potrzeby indywidualnej działalności gospodarczej zakresie świadczenia usług agroturystycznych oraz usług zakwaterowania w cyklach dziennych i tygodniowych. Zainteresowany zwiększy zakres prowadzonej działalności o usługi agroturystyczne i usługi zakwaterowania w cyklach dziennych i tygodniowych. Według Wnioskodawcy działalność ta sklasyfikowana jest wg PKWiU 2008 w grupowaniu 55 „USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM”.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 55 „Usługi związane z zakwaterowaniem” mieszczą się w katalogu czynności, o których mowa w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Reasumując, jeśli usługi świadczone przez Wnioskodawcę są sklasyfikowane w dziale PKWiU 55 „Usługi związane z zakwaterowaniem”, to podlegają i będą podlegały opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 146a pkt 2 oraz w zw. z poz. 163 zał. nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy zaznaczyć, że Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę.

Stosownie do zasad metodycznych klasyfikacji statystycznych – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, w tym także dla usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych. Tylko w przypadku prawidłowego zaklasyfikowania do właściwego grupowania PKWiU możliwie jest rozstrzygnięcie o zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług danego towaru lub usługi.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto zaznacza się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT, natomiast w części dotyczącej stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z budową domu, została wydana odrębna interpretacja nr ILPP3/4512-1-137/15-5/TK z dnia 21 grudnia 2015 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.