ILPP3/4512-1-132/15-5/WN | Interpretacja indywidualna

Możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku 8% dla usług montażu skrzynek pocztowych na terenie posesji oraz wymiany skrzynek pocztowych lub ich elementów.
ILPP3/4512-1-132/15-5/WNinterpretacja indywidualna
 1. infrastruktura towarzysząca
 2. remonty
 3. stawka
 4. stawka preferencyjna
 5. usługi
 6. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu 4 września 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 października 2015 r. (data wpływu 21 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku 8% dla usługi montażu skrzynek pocztowych na terenie posesji oraz wymiany skrzynek pocztowych lub ich elementów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku 8% dla usługi montażu skrzynek pocztowych na terenie posesji, oraz wymiany skrzynek pocztowych lub ich elementów. Pismem z dnia 19 października 2015 r. (data wpływu 21 października 2015 r.) uzupełniono przedmiotowy wniosek w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji i handlu skrzynkami na listy. Do tego celu Spółka posługuje się między innymi następującymi kodami PKD: 25.99.Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, 33.11.Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, 33.20.Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA, 46.18.Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW.

Spółka produkuje i sprzedaje swoje wyroby głównie na rynki Unii Europejskiej. Władze Spółki podjęły decyzję o wejściu również na rynek krajowy (Polski). W tym celu należało dostosować swoją ofertę do potrzeb na nim występujących. W związku z tym, poza zwykłymi skrzynkami pocztowymi, rozpoczęto produkcję skrzynek do domów wielorodzinnych również dla Spółdzielni Mieszkaniowych oraz deweloperów budujących domy wielorodzinne, które Spółka chce sprzedawać jako usługę montażu. W tym celu Spółka zawiera umowy montażu skrzynek pocztowych, dookreślając w umowie, że będzie to montaż w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a oraz 12b Ustawy o VAT, gdzie dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2, a dla lokali mieszkalnych nie przekracza 150 m2. Sam montaż odbywa się przy udziale zewnętrznej firmy budowlano-montażowej wynajętej na zlecenie Spółki. Możliwe będą również sytuacje, w których będzie następowała wymiana skrzynek ze starych na nowe, bądź poszczególnych ich elementów (np. drzwi skrzynek).

Ze względu na ograniczone możliwości programu finansowo-księgowego, oraz dla celów rachunkowych i statystycznych, Spółka na jednej fakturze oddzielnie będzie wykazywała dostawę skrzynek pocztowych, dojazd i usługę montażu.

W piśmie z dnia 19 października 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Zainteresowany wskazał, że wymiana elementów skrzynek (tj. np. drzwi, zamki, wrzutki) jest możliwa, gdyż taki obowiązek nakłada na producentów skrzynek rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 kwietnia 2014 r. Polega ona wówczas na wymianie tych elementów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka ma prawo zastosować obniżoną stawkę podatku VAT 8% dla całości usługi montażu skrzynek pocztowych, na którą składa się produkcja, dostawa, dojazd i montaż w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z art. 41. ust. 12 Ustawy o VAT, gdzie powierzchnia użytkowa dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie przekracza 300 m2, a dla lokali mieszkalnych 150 m2, nawet wówczas, gdy wykazywane są w oddzielnych pozycjach na fakturze, dla skrzynek nie montowanych w ścianie budynku, a na terenie posesji, trwale z gruntem związanych poprzez stojaki, a montaż wykonywany jest przez firmę zewnętrzną wynajętą na zlecenie Spółki...
 2. Czy Spółka ma prawo zastosować obniżoną stawkę podatku VAT 8% w przypadku wymiany skrzynek pocztowych, lub ich elementów, w przypadkach jak opisane powyżej, gdzie remont wykonywany jest przez firmę zewnętrzną wynajętą na zlecenie Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, dla usługi montażu skrzynek pocztowych według zawieranych umów możliwe jest zastosowanie 8% stawki podatku VAT zgodnie z art. 41 ust 12 Ustawy o VAT, również w przypadku, gdy dostawa, dojazd i montaż skrzynek wykazywane są w oddzielnej pozycji i oddzielnych pozycjach, zarówno dla skrzynek montowanych w ścianie budynku jak i wolnostojących.

Spółka uważa, że montaż skrzynek pocztowych zalicza się do katalogu usług budowy, remontu, modernizacji oraz przebudowy obiektów budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Skrzynki umożliwiają otrzymywanie poczty przez mieszkańców, a więc stanowią jeden z elementów funkcjonowania domu oraz mieszkania.

Według Spółki, nie ma znaczenia, czy na fakturze usługa montażu wykazywana jest w jednej pozycji wraz z dostawą skrzynek i dojazdem, czy rozbije się je na poszczególne elementy, gdyż jest to jednolita operacja gospodarcza, która określona zostanie w umowie.

Podobnie Spółka uważa, że wymiana skrzynek na nowe, jak i wymiana poszczególnych elementów skrzynek zalicza się do katalogu usług remontowych lub modernizacyjnych, o których mowa w art. 41 ust. 12 Ustawy o VAT. Według Spółki nie ma również znaczenia fakt, że usługa montażu prowadzona jest przez zewnętrzną firmę, gdyż jest ona wynajęta przez Spółkę i to Spółka odpowiada przed swoim Klientem za efekt końcowy montażu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 5a ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy, stosuje się – w myśl ust. 12 wskazanego artykułu – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Jak wynika z tego artykułu, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

Celem właściwego zdefiniowania pojęcia obiektu budownictwa mieszkaniowego i co się z tym wiąże stosowania odpowiedniej stawki podatkowej, Wnioskodawca winien uwzględniać regulacje wynikające z przywołanego art. 2 pkt 12 ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W myśl ust. 12c powołanego artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Ponadto zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

 1. towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
 2. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 3. robót konserwacyjnych dotyczących:
  1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12
  – w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

W myśl § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

Zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy.

Zgodnie zatem z § 3 ust. 1 pkt 2 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy, obniża się do wysokości 8% dla robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, zaś przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7).

Zgodnie ze słownikiem pojęć zawartym w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Z kolei w znaczeniu słownikowym (http://sjp.pwn.pl) „remont” oznacza doprowadzenie jakiegoś budynku lub urządzenia do stanu używalności; „montaż” to składanie maszyn, aparatów, urządzeń itp. z gotowych części, a także zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych, natomiast „instalacja” oznacza montowanie gdzieś urządzeń technicznych. Przez „modernizację” natomiast rozumie się unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Zgodnie z powołaną wyżej definicją zawartą w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r., przez roboty konserwacyjne rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont. W tym miejscu wskazać należy, iż ww. definicję ustawodawca wprowadził w celu odróżnienia robót konserwacyjnych od remontu. Przez roboty konserwacyjne rozumie się bowiem roboty, które nie polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mają na celu utrzymanie instalacji w dobrym stanie, w celu zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się czy też zniszczeniem i dla utrzymania jej w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem. Tak więc konserwacją będą prace wykonywane na bieżąco w węższym zakresie niż roboty budowlane określone jako remont.

Zauważa się, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynności wykonywane przez podatnika uznać można za roboty konserwacyjne bądź budowę, remont, modernizację, termomodernizację, przebudowę obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Podkreślić należy, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi opodatkowanych stawką obniżoną należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową (art. 41 ust. 1 ustawy). Stosowanie stawki podstawowej ma zatem charakter reguły ogólnej. Dlatego wszelkie wyjątki od tej reguły powinny być interpretowane w sposób ścisły, równocześnie zgodnie z celami realizowanymi przez te odstępstwa oraz zgodnie z zasadą neutralności i powszechności VAT.

Natomiast z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2).

Stwierdzić należy, że w powyższej definicji budynku nie mieszczą się elementy infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Oznacza to, że stawka preferencyjna, przewidziana ww. przepisami art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy, dotyczy czynności tam wymienionych wykonywanych wyłącznie w budynkach, rozumianych jako obiekty budowlane wraz z wbudowanymi w budynku instalacjami i urządzeniami technicznymi, w tym na konstrukcji umieszczonej na dachu budynku lub jego ścianach. Stawki tej ustawodawca nie przewidział dla ww. czynności wykonywanych poza tymi obiektami, w tym również dotyczących elementów infrastruktury budowlanej.

Natomiast dla usług wykonywanych poza obiektem budowlanym zastosowanie ma podstawowa stawka podatku w wysokości 23%.

Powyższe potwierdzają przepisy art. 146 ust. 1-3 ustawy. Zgodnie z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007 r. art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, stawkę w wysokości 7% VAT stosowało się m.in. w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

W związku z prowadzonym w tym okresie zmianami przepisów dotyczących podatku od towarów i usług ustawodawca nie zrezygnował z posługiwania się w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług pojęciem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, gdyż art. 146 ustawy, nie został uchylony, a zawarte w nim definicje stanowią nadal obowiązujący tekst ustawy. Jednakże przewidziana na jego podstawie możliwość stosowania obniżonej do 7% stawki dla tego typu robót, ustała z dniem 31 grudnia 2007 r.

W myśl art. 146 ust. 2 ustawy, przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 146 ust. 3 ustawy, przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu należy rozumieć:

 1. sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
 2. urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
 3. urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

– jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że od dnia 1 stycznia 2008 r. nastąpiła zmiana przepisów prawa w zakresie opodatkowania infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Zmieniono stan prawny wynikający z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy, w ramach którego budownictwo mieszkaniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą podlegało opodatkowaniu obniżoną stawką w wysokości 7% VAT.

Aktualnie, obniżoną stawkę w wysokości 8% VAT stosuje się do czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, wykonywanych w obiektach budowlanych lub w ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym oraz do robót konserwacyjnych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. Natomiast w sytuacji gdy czynności te dotyczą infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu podlegają one opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23%.

Okolicznością przesądzającą o wysokości stosowanej stawki VAT jest więc klasyfikacja obiektu budowlanego, na którym są wykonane roboty, oraz to jakiego rodzaju usługę świadczą dane podmioty. Nie ma więc znaczenia czy roboty wykonywane są bezpośrednio przez firmę podpisującą umowę z inwestorem, czy też przez podwykonawcę. W obu przypadkach stawka będzie taka sama, czyli 8%, jeśli roboty wykonywane są w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest np. montaż skrzynek pocztowych, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych). Również wykazanie na fakturze w odrębnych pozycjach tych kosztów, nie wpłynie na odrębny sposób traktowania tych kosztów.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji i handlu skrzynkami na listy. Poza zwykłymi skrzynkami pocztowymi, rozpoczęto produkcję skrzynek do domów wielorodzinnych również dla Spółdzielni Mieszkaniowych oraz deweloperów budujących domy wielorodzinne, które Spółka chce sprzedawać jako usługę montażu. W tym celu Spółka zawiera umowy montażu skrzynek pocztowych, dookreślając w umowie, że będzie to montaż w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a oraz 12b ustawy, gdzie dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2, a dla lokali mieszkalnych nie przekracza 150 m2. Sam montaż odbywa się przy udziale zewnętrznej firmy budowlano-montażowej wynajętej na zlecenie Spółki. Możliwe będą również sytuacje, w których będzie następowała wymiana skrzynek ze starych na nowe, bądź poszczególnych ich elementów, np. drzwi skrzynek. Ze względu na ograniczone możliwości programu finansowo-księgowego oraz dla celów rachunkowych i statystycznych, Spółka na jednej fakturze oddzielnie będzie wykazywała dostawę skrzynek pocztowych, dojazd i usługę montażu. Wnioskodawca również dokonuje wymiany elementów skrzynek takich jak np. drzwi, zamki i wrzutki.

Wątpliwości Spółki dotyczą możliwości zastosowania preferencyjnej 8% stawki podatku VAT przy wykonaniu:

 1. całości usługi montażu skrzynek pocztowych, na którą składa się produkcja, dostawa, dojazd i montaż, nawet wówczas, gdy wykazywane są w oddzielnych pozycjach na fakturze, dla skrzynek nie montowanych w ścianie budynku, a na terenie posesji trwale z gruntem związanych poprzez stojaki a montaż wykonywany jest przez firmę zewnętrzną wynajętą na zlecenie Spółki;
 2. wymiany skrzynek pocztowych, lub ich elementów, w przypadkach jak opisane powyżej, gdzie remont wykonywany jest przez firmę zewnętrzną wynajętą na zlecenie Spółki.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, iż warunkiem zastosowania preferencyjnej 8% stawki podatku, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT bądź § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, jest spełnienie dwóch przesłanek.

Po pierwsze, zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć robót konserwacyjnych lub budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, czy przebudowy obiektów budowlanych lub ich części bądź ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z powyższych przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

Odnosząc przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że wymienione we wniosku czynności nie będą mogły korzystać – w ocenie organu – z preferencyjnej stawki podatku na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT bądź § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Usługa w zakresie montażu skrzynek pocztowych, dla skrzynek nie montowanych w ścianie budynku, a na terenie posesji trwale z gruntem związanych, poprzez stojaki, nie może korzystać z preferencyjnej stawki, ze względu na to, że usługa ta jest wykonywana przez Wnioskodawcę poza obiektem budowlanym, dotyczy infrastruktury towarzyszącej i właśnie dlatego będzie opodatkowana według stawki 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Z kolei w kwestii opisanej we wniosku wymiany skrzynek pocztowych, lub ich elementów, dodatkowo zwrócić należy uwagę na wnioski płynące z analizy powyższych przepisów.

Bezsporne jest, iż obniżona stawka podatku będzie miała zastosowanie wyłącznie gdy dotyczy ona obiektu budowlanego. Jak wskazano jest to budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach – wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Zdefiniowane powyżej czynności – użyte przez ustawodawcę w art. 41 ust. 12 ustawy, takie jak budowa, przebudowa, remont czy modernizacja – wskazują na oczywisty w tym przypadku zakres (doniosłość) prac, w ramach których stawka ta znajduje zastosowanie. Ponownie należy podkreślić, że prace te muszą dotyczyć ww. obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Łącznie powyższe kwestie prowadzą do wniosku, że prace te ingerują w „istotę budynku”. „Istota” wg słownika języka polskiego to m.in. „to, co jest w czymś zasadnicze” (dodatkowo zauważyć należy, że synonimy tego pojęcia (istota sporu, projektu) to: istota rzeczy, jądro, ekstrakt, sedno, esencja, meritum, kwintesencja, substancja, rdzeń. Zatem istota budynku to jego bryła wraz z takimi jego częściami jak balkony czy wykusze jak i oczywiście takie elementy jak ściany, dach ale również i okna czy przykładowo drzwi.

Na pierwszy plan wysuwa się więc istotna ingerencja w „istotę” budynku. Jej przejawem jest trwałość wykonanych prac, tj. sposób połączenia z budynkiem – co do zasady – z elementami konstrukcyjnymi budynku (np. balkon). Przejawia się ona również w tym, że demontaż takiego elementu powoduje zarówno jego trwałe uszkodzenie jak i części samego budynku. A contrario demontaż pozostający bez wpływu na istotę budynku z zasady wskazuje na nietrwałość i powierzchowność samego zespolenia – nie miały więc miejsca ww. prace na ww. obiekcie budownictwa mieszkaniowego.

Innymi słowy specyfika wykonanych prac wyklucza możliwość łatwego demontażu i przeniesienia elementu (de facto bowiem nigdy nie doszło do trwałego zespolenia elementu z istotą budynku – nie odbyło się to w ramach ww. prac na budynku).

Spełnienie obu tych warunków łącznie wskazuje na zakres zastosowania preferencyjnej stawki ograniczony wyłącznie do ww. „istoty budynku”.

Natomiast opisana we wniosku usługa wymiany skrzynek lub ich elementów jest ze swej natury (na co wskazuje choćby nazwa usługi) inną czynnością niż prace objęte uregulowaniem art. 41 ust. 12 ustawy. Zatem nie można jej uznać ani za remont, ani za konserwację lokalu mieszkalnego, w związku z tym podlega ona również opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, dot. możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku 8%, w zakresie:

 • całości usługi montażu skrzynek pocztowych, na którą składa się produkcja, dostawa, dojazd i montaż, nawet wówczas, gdy wykazywane są w oddzielnych pozycjach na fakturze, dla skrzynek nie montowanych w ścianie budynku, a na terenie posesji trwale z gruntem związanych poprzez stojaki, a montaż wykonywany jest przez firmę zewnętrzną wynajętą na zlecenie Spółki;
 • wymiany skrzynek pocztowych, lub ich elementów, gdzie remont wykonywany jest przez firmę zewnętrzną wynajętą na zlecenie Spółki;

– jest nieprawidłowe.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w przedmiocie zastosowania obniżonej stawki podatku VAT dla całości usługi montażu skrzynek pocztowych, na którą składa się produkcja, dostawa, dojazd i montaż, nawet wówczas, gdy wykazywane są w oddzielnych pozycjach na fakturze, dla skrzynek nie montowanych w ścianie budynku, a na terenie posesji trwale z gruntem związanych poprzez stojaki, a montaż wykonywany jest przez firmę zewnętrzną wynajętą na zlecenie Spółki oraz wymiany skrzynek pocztowych, lub ich elementów, gdzie remont wykonywany jest przez firmę zewnętrzną wynajętą na zlecenie Spółki. Wniosek w zakresie interpretacji prawa podatkowego w sprawie możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku 8% dla usługi montażu skrzynek pocztowych, na którą składa się produkcja, dostawa, dojazd i montaż, dla skrzynek montowanych w ścianie budynku, został rozstrzygnięty postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania.

Jednocześnie informuje się, że w zakresie stanu faktycznego została wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.