ILPP2/4512-1-588/15-5/PR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług prawa do korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej jako czynny podatnik podatku VAT w zakresie usług rolniczych
ILPP2/4512-1-588/15-5/PRinterpretacja indywidualna
 1. działalność rolnicza
 2. podatnik czynny
 3. rolnik ryczałtowy
 4. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku sygnowanym datą 19 marca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismami z 25 września 2015 r. (data wpływu 1 października 2015 r.) oraz 7 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej jako czynny podatnik podatku VAT w zakresie usług rolniczych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej jako czynny podatnik podatku VAT w zakresie usług rolniczych. Wniosek uzupełniono pismami z 25 września 2015 r. (data wpływu 1 października 2015 r.) oraz 7 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca prowadzi dział specjalny produkcji rolnej – fermowa hodowla i chów drobiu nieśnego (kaczki). Nie posiada gospodarstwa rolnego. Zainteresowany jest ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako domownik. Na potrzeby podatku VAT jest rolnikiem ryczałtowym. Nie posiada maszyn rolniczych, którymi mogłaby świadczyć usługi rolnicze. W roku 2015 Wnioskodawca ma zamiar założyć pozarolniczą działalność gospodarczą wg kodu PKD – 01.61.Z – działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną. Po założeniu tej działalności zamierza kupić maszyny rolnicze i świadczyć usługi rolnicze. Działalność gospodarczą ma zamiar prowadzić jako podatnik VAT czynny.

Wnioskodawca w piśmie z 25 września 2015 r. poinformował, że od dnia 15 kwietnia 2015 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą – kod 01.61.Z – działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.

Ponadto Zainteresowany pismem z 7 października 2015 r. uzupełnił opis sprawy o następujące informacje wskazane w wezwaniu z 1 października 2015 r., tj.:

 1. Klasyfikację statystyczną czynności wykonywanych w ramach prowadzonej dotychczas działalności – produkcji rolnej – fermowa hodowla i chów drobiu nieśnego według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

W odpowiedzi wskazano, że: dotychczas prowadzony dział specjalny produkcji rolnej – fermowa hodowla i chów drobiu nieśnego (kaczki) według obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jest kwalifikowany jako 01.47.Z – chów i hodowla drobiu.

 1. Czy usługi – sklasyfikowane przez Zainteresowanego jako działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną – PKD 01.61.Z – które Wnioskodawca planuje świadczyć, stanowią usługi rolnicze, o których mowa w art. 2 pkt 21 ww. ustawy o podatku od towarów i usług – wymienione w załączniku nr 2 tej ustawy, tj.:
  1. w pozycji 35 załącznika – PKWiU ex 01.6 – usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych oraz usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU 01.62.10.0),
  2. w pozycji 36 załącznika – PKWiU ex 02.40.10 – usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami,
  3. w pozycji 37 załącznika – PKWiU ex 03.00.7 – usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0),
  4. w pozycji 38 załącznika – PKWiU 77.31.10.0 – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi...

W odpowiedzi wskazano, że:

 1. działalność usługową wspomagającą produkcję roślinną według kodu PKD – 01.61.Z, którą Wnioskodawca planuje świadczyć stanowią usługi rolnicze wymienione w art. 2 pkt 21 ustawy o podatku od towarów i usług – wymienione w załączniku nr 2 tej ustawy w pozycji 35,
 2. usługi te nie dotyczą usług wymienionych pod poz. 36 załącznika nr 2 ustawy o podatku od towarów i usług,
 3. usługi te nie dotyczą usług wymienionych pod poz. 37 załącznika nr 2 ustawy o podatku od towarów i usług,
 4. usługi te nie dotyczą usług wymienionych pod poz. 38 załącznika nr 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy po rozpoczęciu działalności gospodarczej jako podatnik VAT czynny Wnioskodawca może w dalszym ciągu prowadzić wymieniony dział specjalny produkcji rolnej jako rolnik ryczałtowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc dział specjalny produkcji rolnej i nie posiadając gospodarstwa rolnego nie może świadczyć usług rolniczych. W związku z czym działalność gospodarcza, którą zamierza prowadzić nie ma związku z prowadzeniem wymienionego działu specjalnego produkcji rolnej. Wobec powyższego Wnioskodawca uważa, że może prowadzić dział specjalny produkcji rolnej posiadając status rolnika ryczałtowego i jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rolniczych posiadając status podatnika VAT czynnego. W obowiązującej ustawie o podatku od towarów i usług nie ma przeciwwskazań w tym zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność rolnicza, zgodnie z zapisem art. 2 pkt 15 ustawy, obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarnianą i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodkowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, iż działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Rolnikiem ryczałtowym, w myśl art. 2 pkt 19 ustawy, jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy, to towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21 ustawy, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

I tak, w załączniku nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług stanowiącym „Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług” zostały wymienione pod:

 • pozycją 35 usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 01.6 „Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych oraz usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)”,
 • pozycją 36 usługi sklasyfikowane po symbolem PKWiU ex 02.40.10 „Usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami”,
 • pozycją 37 usługi sklasyfikowane po symbolem PKWiU ex 03.00.7 „Usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0)”,
 • pozycją 38 usługi sklasyfikowane po symbolem PKWiU 77.31.10.0 „Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi”.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania wykazu towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku VAT ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Zwolnieni od podatku są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Oznacza to, iż:

 • świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu,
 • innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego (np. agroturystyka, działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji), co do zasady podlegać będzie opodatkowaniu według stawek właściwych dla tych czynności.

W art. 43 ust. 3 ustawy postanowiono, iż rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych (art. 96 ust. 2 ustawy).

Natomiast art. 96 ust. 3 ustawy stanowi, że podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi dział specjalny produkcji rolnej – fermowa hodowla i chów drobiu nieśnego (kaczki). Dotychczas prowadzony dział specjalny produkcji rolnej – fermowa hodowla i chów drobiu nieśnego (kaczki) jest kwalifikowany przez Zainteresowanego jako 01.47.Z – chów i hodowla drobiu. Wnioskodawca nie posiada gospodarstwa rolnego, jest ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako domownik. Na potrzeby podatku VAT jest rolnikiem ryczałtowym. Nie posiada maszyn rolniczych, którymi mogłaby świadczyć usługi rolnicze. W roku 2015 Wnioskodawca ma zamiar założyć pozarolniczą działalność gospodarczą wg kodu PKD – 01.61.Z – działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną stanowiąca usługi rolnicze wymienione w art. 2 pkt 21 ustawy o podatku od towarów i usług – wymienione w załączniku nr 2 tej ustawy w pozycji 35. Po założeniu tej działalności zamierza kupić maszyny rolnicze i świadczyć usługi rolnicze. Działalność gospodarczą ma zamiar prowadzić jako podatnik VAT czynny. Od dnia 15 kwietnia 2015 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą – kod 01.61.Z – działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.

W związku z powyższym wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy po rozpoczęciu działalności gospodarczej jako podatnik VAT czynny może w dalszym ciągu prowadzić wymieniony dział specjalny produkcji rolnej jako rolnik ryczałtowy.

Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że całokształt czynności podejmowanych w zakresie prowadzonej działalności, tj. zarówno dostawa produktów rolnych jak i świadczone usługi rolnicze stanowią prowadzenie działalności rolniczej zdefiniowanej w art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, rolnik ryczałtowy dokonując rejestracji jako podatnik VAT czynny występuje jako jeden podatnik podatku od towarów i usług, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Podmiot będący rolnikiem ryczałtowym nie może bowiem łączyć dwóch statusów – podatnika VAT zwolnionego, jako rolnik ryczałtowy (niemającego obowiązku składania deklaracji, prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur) i jednocześnie podatnika VAT czynnego – w pozostałym zakresie działalności rolniczej, tj. świadczenia usług rolniczych. Świadczenie usługi rolniczej, nie stanowi bowiem odrębnej działalności gospodarczej, tylko nadal jest działalnością rolniczą wykonywaną przez ten sam podmiot w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Odnosząc powyższe regulacje do przedstawionej we wniosku sytuacji należy stwierdzić, że nie jest możliwe korzystanie przez Wnioskodawcę ze zwolnienia od podatku tylko w odniesieniu do części prowadzonej działalności rolniczej tj. w zakresie prowadzonego działu specjalnego produkcji rolnej – fermowa hodowla i chów drobiu nieśnego, a opodatkowanie VAT wyłącznie usług rolniczych – wymienionych w poz. 35 załącznika nr 2 do ustawy – według zasad ogólnych.

Podsumowując, po rozpoczęciu wyżej opisanej działalności w zakresie usług rolniczych i zarejestrowaniu się jako podatnik VAT czynny, Wnioskodawca nie może korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego zwolnionego z VAT, gdyż występując jako podatnik VAT czynny stanie się jednym podatnikiem podatku od towarów i usług dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej przez siebie działalności rolniczej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.