ILPP2/4512-1-55/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku.
ILPP2/4512-1-55/15-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. sport
 2. stawka podstawowa podatku
 3. stawka preferencyjna podatku
 4. stawki podatku
 5. usługi
 6. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z 22 stycznia 2015 r. (data wpływu 27 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada obiekt sportowy zawierający korty do gry w squasha, badmintona, tenisa stołowego oraz siłownię. Można również w nim korzystać z usług fitness oraz zawiera część wellnes (SPA), tj. saunę i jacuzzi.

Wnioskodawca prowadzi obiekt sportowy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wynajmuje w obiekcie sportowym korty do gry w squasha i badmintona (korty) również szkołom podstawowym, średnim oraz uczelniom wyższym (aktualnie np. Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu) w celu prowadzenia zajęć z uczniami, w zorganizowanych grupach dydaktycznych, bez oraz pod kierunkiem uprawnionych osób (przynajmniej jednego opiekuna ze strony szkoły oraz jednego trenera ze strony centrum sportowego Wnioskodawcy). Szkoły wynajmują korty w okresie szkolnym, tj. od września do czerwca. Wnioskodawca udostępnia szkołom korty w dniach i godzinach ustalonych w załączniku do zawieranych umów wynajmu kortów.

W ramach zawieranej umowy ze szkołą Wnioskodawca zobowiązuje się do:

 1. Zapewnienia i utrzymania w sprawności eksploatacyjnej urządzeń technicznych oraz powierzchni sportowych.
 2. Zapewnienia obsługi porządkowej obiektu.
 3. Stałego dostępu do telefonu w sytuacji alarmowej lub wypadku oraz do apteczki pierwszej pomocy.
 4. Opiekę trenera (opcjonalnie).

Natomiast do obowiązku szkoły jako najemcy kortów należy:

 1. Zapewnienie opiekuna grupy oraz ubezpieczenie osób biorących udział w zajęciach.
 2. Korzystanie z przedmiotu najmu zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.
 3. Bezwzględne przestrzeganie postanowień obowiązujących regulaminów korzystania powierzchni sportowych oraz stosowanie się do poleceń obsługi obiektów.
 4. Pokrycia szkód spowodowanych w sposób zawiniony przez uczestników zajęć.

Cena za wynajem kortów do squasha dla grupy dzieci i młodzieży (15-25 osób) wraz z opieką trenerską lub bez, jest ustalana w określonej kwocie netto za godzinę lekcyjną wynajmu obiektu. Wynagrodzenie za okres najmu skalkulowane jest w oparciu o ilość wykorzystanych godzin przez szkołę zgodnie z załącznikiem do umowy wynajmu kortów.

Wnioskodawca do wynajmu kortów do gry wraz z opieką trenerską lub bez niej, stosuje 8% stawkę podatku VAT. Wnioskodawca klasyfikuje te usługi wg. symbolu PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”.

Wnioskodawca wskazuje, iż otrzymał z Urzędu Statystycznego pismo z dnia 7 listopada 2011 r. potwierdzające m.in., iż sprzedaż klientom biletów wstępu do obiektu oraz do korzystania (wynajmu) kortów do gry w ramach poszczególnych dyscyplin sportowych (w tym korty do squash i badmintona) klasyfikuje się do symbolu PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”, jak i sprzedaż klientom biletów wstępu do obiektu oraz do korzystania (wynajmu) kortów do gry w ramach poszczególnych dyscyplin sportowych (w tym korty do squasha) wraz z zapewnieniem nauki/treningu trenera pracującego na rzecz Wnioskodawcy w ramach stałej umowy bądź świadczącego usługę na rzecz Wnioskodawcy w ramach umowy zlecenia została sklasyfikowana do PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”.

Tym samym, do usługi wynajmu kortów do gry w squasha na rzecz szkoły wraz z opieką trenerską lub bez niej Wnioskodawca przyjmuje ten sam symbol PKWiU, opodatkowując usługę wynajmu 8% stawką podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy usługi wynajmu kortów, na rzecz szkół wraz z opieką trenerską lub bez niej, podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługa wynajmu kortów na rzecz szkół wraz z opieką trenerską lub bez niej, podlega opodatkowaniu jednolitą 8% stawką podatku VAT.

Uzasadnienie stanowiska

Zgodnie z art. 41 ust. 2 uVAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku VAT wynosi 7% (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. odpowiednio 8% zgodnie z art. 146a pkt 2 uVAT).

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 uVAT zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

– z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Zastosowanie ww. zwolnienia jest uwarunkowane od łącznego spełnienia zarówno warunków podmiotowych jak i przedmiotowych. Zwolnienie usług związanych ściśle ze sportem doznaje ograniczenia ze względu na status usługodawcy, a mianowicie z powołanego powyżej przepisu wynika, iż ze zwolnienia może korzystać podmiot będący klubem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Niespełnienie przesłanki podmiotowej wyklucza możliwość zwolnienia na podstawie ww. przepisu.

Wnioskodawca wskazuje, iż mimo że świadczy usługi związane ściśle ze sportem, jednakże nie może korzystać z ww. zwolnienia jako że nie spełnia kryterium podmiotowego niezbędnego do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 32 uVAT.

Wnioskodawca uważa, iż skoro z uzyskanej informacji z Urzędu Statystycznego wynika, iż sprzedaż klientom biletów wstępu do obiektu oraz do korzystania (wynajmu) kortów do gry ramach poszczególnych dyscyplin sportowych (w tym korty do squasha) klasyfikuje się do symbolu PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”, jaki i sprzedaż klientom biletów wstępu do obiektu oraz do korzystania (wynajmu) kortów do gry w ramach poszczególnych dyscyplin sportowych (w tym korty do squasha) wraz z zapewnieniem nauki/treningu trenera pracującego na rzecz Wnioskodawcy w ramach stałej umowy bądź świadczącego usługę na rzecz Wnioskodawcy w ramach umowy zlecenia została zaklasyfikowana do PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” to tym samym, do usługi wynajmu kortów do gry na rzecz szkoły wraz z opieką trenerską przyjmuje się ten sam symbol PKWiU, opodatkowując usług wynajmu 8% stawką podatku VAT.

Zgodnie bowiem z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy VAT do usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” zastosowanie ma obniżona 8% stawka podatku VAT.

Wnioskodawca ponadto wskazuje, iż skoro sama usługa wynajmu kortów do gry w obiekcie sportowym jest usługą opodatkowaną obniżoną 8% stawką podatku VAT (tak również interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 02.12.2014 r., Nr PT1/Q33/32/354/LJU/14) to również usługa wynajmu kortów do gry w squasha z wraz z opieką trenerską lub bez niej powinna by opodatkowana jednolitą 8% stawką podatku VAT nawet chociażby uznając tą usługę za usługę złożoną na gruncie ustawy VAT.

Wskazać należy, iż w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (np. wyrok z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04) podnosi się iż różne czynności powinny być postrzegane jako jedno świadczenie w sytuacji gdy jeden lub więcej elementów stanowi usługę zasadniczą a inne elementy - usługę poboczną (pomocniczą). Za usługę pomocniczą uznać należy daną czynność która nie stanowi dla nabywcy celu samego sobie, lecz służy lepszemu wykorzystaniu usługi zasadniczej.

Powyższy wywód zaprezentowano również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej Łodzi z dnia 31 stycznia 2014 r., IPTPP4/443-812/13-2/OS.

W świetle powyższego, należy zauważyć, iż jeżeli przedmiotem określonej czynności jest konkretna usługa, a nie zbiór dowolnie wyodrębnionych w jej ramach usług, to kwota należna obejmuje wszystkie elementy kosztów związanych ze świadczeniem usług kształtujących cenę, której sprzedawca żąda od nabywcy. Tak skalkulowana kwota należności powinna zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla danego towaru czy świadczonej usługi.

Przenosząc powyższe na grunt przedstawionego stanu faktycznego, należy wskazać iż przedmiotem umowy najmu zawartej ze szkołą jest usługa wynajmu kortów wraz z opieką trenerską lub bez niej, co jednocześnie oznacza, iż do opieki trenerskiej, będącej pobocznym i nie zasadniczym elementem całej usługi, powinna mieć również zastosowanie 8% stawka podatku.

Nie można bowiem uznać opieki trenerskiej w analizowanym stanie faktycznym za usługę odrębną od usługi wynajmu kortów. Usługa wynajmu szkołom kortów do gry wraz z opieką trenerską lub bez niej, tworzy jedną usługę kompleksową opodatkowaną 8% stawką podatku VAT i nie może być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Nie doszłoby bowiem do wynajmu kortów do gry przez szkoły, gdyby Wnioskodawca jako wynajmujący nie zapewniał zarazem opieki trenerskiej o ile jest to element usługi wynajmu kortów.

Wobec powyższego Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie przedstawionego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca posiada obiekt sportowy zawierający korty do gry w squasha, badmintona, tenisa stołowego oraz siłownię. Można również w nim korzystać z usług fitness oraz zawiera część wellnes (SPA), tj. saunę i jacuzzi.

Wnioskodawca prowadzi obiekt sportowy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wynajmuje w obiekcie sportowym korty do gry w squasha i badmintona (korty) również szkołom podstawowym, średnim oraz uczelniom wyższym (aktualnie np. Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu) w celu prowadzenia zajęć z uczniami, w zorganizowanych grupach dydaktycznych, bez oraz pod kierunkiem uprawnionych osób (przynajmniej jednego opiekuna ze strony szkoły oraz jednego trenera ze strony centrum sportowego Wnioskodawcy). Szkoły wynajmują korty w okresie szkolnym, tj. od września do czerwca. Wnioskodawca udostępnia szkołom korty w dniach i godzinach ustalonych w załączniku do zawieranych umów wynajmu kortów.

W ramach zawieranej umowy ze szkołą Wnioskodawca zobowiązuje się do:

 1. Zapewnienia i utrzymania w sprawności eksploatacyjnej urządzeń technicznych oraz powierzchni sportowych.
 2. Zapewnienia obsługi porządkowej obiektu.
 3. Stałego dostępu do telefonu w sytuacji alarmowej lub wypadku oraz do apteczki pierwszej pomocy.
 4. Opiekę trenera (opcjonalnie).

Natomiast do obowiązku szkoły jako najemcy kortów należy:

 1. Zapewnienie opiekuna grupy oraz ubezpieczenie osób biorących udział w zajęciach.
 2. Korzystanie z przedmiotu najmu zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.
 3. Bezwzględne przestrzeganie postanowień obowiązujących regulaminów korzystania powierzchni sportowych oraz stosowanie się do poleceń obsługi obiektów.
 4. Pokrycia szkód spowodowanych w sposób zawiniony przez uczestników zajęć.

Cena za wynajem kortów do squasha dla grupy dzieci i młodzieży (15-25 osób) wraz z opieką trenerską lub bez, jest ustalana w określonej kwocie netto za godzinę lekcyjną wynajmu obiektu. Wynagrodzenie za okres najmu skalkulowane jest w oparciu o ilość wykorzystanych godzin przez szkołę zgodnie z załącznikiem do umowy wynajmu kortów.

Wnioskodawca do wynajmu kortów do gry wraz z opieką trenerską lub bez niej, stosuje 8% stawkę podatku VAT. Wnioskodawca klasyfikuje te usługi wg. symbolu PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy właściwego opodatkowania wynajmu kortów na rzecz szkół wraz z opieką trenerską lub bez niej.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy – towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 179 zostały wymienione „usługi związane z działalnością obiektów sportowych – PKWiU 93.11.10.0”.

Należy zauważyć, że z przepisów ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2008, Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) wynika, że w sekcji R mieszczą się „Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne”.

W dziale 93 „Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją” mieszczącym się w sekcji R wymienione zostały: 93.1 Usługi związane ze sportem:

 • 93.11 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych,
 • 93.12 Usługi związane z działalnością klubów sportowych,
 • 93.13 Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19 Pozostałe usługi związane ze sportem.

Sekcja R obejmuje:

 • szeroki zakres usług kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, włączając usługi świadczone przez artystów wykonawców, muzea, biblioteki i archiwa, usługi związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją.

Natomiast sekcja ta nie obejmuje:

 • usług sprzedaży i organizowania wystaw świadczonych przez handlowe galerie sztuki, sklasyfikowanych w 47.00.69.0,
 • usług agentów i agencji artystycznych, występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanych w 74.90.20.0,
 • usług w zakresie dzierżawy książek, sklasyfikowanych w 77.29.19.0,
 • usług agencji biletowych, sklasyfikowanych w 79.90.39.0,
 • archiwizacji i usług niszczenia dokumentów wykonywanych na zlecenie, sklasyfikowanych w 82.19.13.0,
 • usług indywidualnych nauczycieli, trenerów, sklasyfikowanych w 85.51.10.0.

W objaśnieniach do PKWiU wskazano, że grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

 • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.;
 • usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni;
 • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Grupowanie to nie obejmuje natomiast m.in. usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanych w 93.13.10.0.

Zatem dla opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług obniżoną stawką podatku VAT 8% istotne znaczenie ma klasyfikacja statystyczna, a mianowicie fakt zidentyfikowania przedmiotowych usług pod symbolem PKWiU 93.11.10.0. Stwierdzić należy, że poz. 179 załącznika nr 3, o którym mowa powyżej, wskazuje preferencyjną stawkę podatku w odniesieniu do usług związanych z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0. Zatem obniżoną stawką podatku VAT będą objęte usługi związane z udostępnianiem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu.

W opisie sprawy Zainteresowany wskazał, że otrzymał z Urzędu Statystycznego potwierdzające m.in., iż sprzedaż klientom biletów wstępu do obiektu oraz do korzystania (wynajmu) kortów do gry w ramach poszczególnych dyscyplin sportowych (w tym korty do squash i badmintona) klasyfikuje się do symbolu PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”, również sprzedaż klientom biletów wstępu do obiektu oraz do korzystania (wynajmu) kortów do gry w ramach poszczególnych dyscyplin sportowych (w tym korty do squasha) wraz z zapewnieniem nauki/treningu trenera pracującego na rzecz Wnioskodawcy w ramach stałej umowy bądź świadczącego usługę na rzecz Wnioskodawcy w ramach umowy zlecenia została sklasyfikowana do PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”.

Biorąc pod uwagę ww. przepisy oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi wynajmu kortów, na rzecz szkół wraz z opieką trenerską lub bez niej, sklasyfikowane w grupowaniu o symbolu PKWiU 93.11.10.0, podlegają/będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 8% – zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2, jako wymienione w pozycji 179 załącznika nr 3 do ustawy.

Podkreślić jednocześnie należy, że w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek Zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego, nie mieści się analiza prawidłowości klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego. Minister Finansów nie jest zatem uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej towaru będącego przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Zainteresowanego w uzupełnieniu do wniosku.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.