ILPP2/4512-1-545/15-4/MN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku w związku z uzyskaniem przez Autoryzowanego Partnera prawa do „Rabatu za animację aktywności sprzedażowej Autoryzowanego Partnera (...)” oraz „Rabatu związanego z działalnością marketingową prowadzoną przez Autoryzowanego Partnera (...)”
ILPP2/4512-1-545/15-4/MNinterpretacja indywidualna
 1. czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. nagroda pieniężna
 4. nagrody
 5. premia
 6. premia pieniężna
 7. usługi
 8. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 7 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku w związku z uzyskaniem przez Autoryzowanego Partnera prawa do „Rabatu za animację aktywności sprzedażowej Autoryzowanego Partnera (...)” oraz „Rabatu związanego z działalnością marketingową prowadzoną przez Autoryzowanego Partnera (...)” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku w związku z uzyskaniem przez Autoryzowanego Partnera prawa do „Rabatu za animację aktywności sprzedażowej Autoryzowanego Partnera (...)” oraz „Rabatu związanego z działalnością marketingową prowadzoną przez Autoryzowanego Partnera (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

S.A. z siedzibą w (...) (dalej: Spółka) jest producentem drożdży piekarskich (dalej: Produkt). Dystrybucja Produktu odbywa się z wykorzystaniem sieci niezależnych dystrybutorów – podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i współpracujących ze Spółką na podstawie zawartych umów (dalej: Partnerzy).

Z uwagi na znaczenie prawidłowej dystrybucji Produktu, Spółka zamierza intensyfikować współpracę z Partnerami w celu umacniania renomy Produktu na rynku oraz osiągnięcia najwyższego poziomu jakości dystrybucji w zaopatrywaniu w Produkt klientów, w tym piekarni i cukierni (dalej: Klienci). Spółka jest zainteresowana, aby dystrybucja Produktu została powierzona wyspecjalizowanym Partnerom, zapewniającym spełnienie najwyższych jakościowych standardów w branży, dla zagwarantowania obsługi Klientów i promocji marki na najwyższym biznesowym poziomie.

W związku z powyższym, Spółka będzie zawierać z wybranymi Partnerami umowy handlowe (dalej: Umowy Handlowe), w ramach których wdroży nowy system dystrybucji nakierowany na realizację polityki najwyższych standardów oraz docenienie wysiłków i starań swoich Partnerów w tym zakresie.

W ramach Umów Handlowych, wybrani Partnerzy Spółki nabędą status tzw. Autoryzowanego Partnera Spółki. Powyższe będzie stanowić potwierdzenie, że Autoryzowany Partner spełnia parametry jakościowe współpracy określające wymagany przez Spółkę standard dystrybucji, w szczególności zapewnia wysoki poziom realizacji wymagań określonych przez Spółkę i sformalizowanych w treści Umowy Handlowej.

W ramach projektowanej Umowy Handlowej strony wskażą, że ich współpraca zostanie oparta na systemie premiującym najwyższą jakość dystrybucji i promocji Produktów Spółki, co powinno zwiększyć poziom wzajemnych korzyści ekonomicznych. Autoryzowany Partner, jako strona Umowy Handlowej, potwierdzi zamiar stałej współpracy handlowej ze Spółką w celu realizacji wyżej wskazanych celów oraz wartości, w tym poprzez uczestniczenie we wspólnych działaniach mających na celu wzmacnianie wizerunku marki Spółki wśród Klientów.

W świetle postanowień Umowy Handlowej (wybrane postanowienia):

 1. Spółka zobowiąże się do sprzedaży Autoryzowanemu Partnerowi Produktów objętych tą umową,
 2. Spółka zobowiąże się wspomagać Autoryzowanego Partnera w skutecznej dystrybucji Produktów poprzez prowadzenie działań mających na celu zwiększenie sprzedaży Produktów i pozyskanie nowych Klientów, w szczególności przez:
  • bieżące informowanie Autoryzowanego Partnera o właściwościach Produktów, w tym zwłaszcza o ich walorach i możliwościach zastosowania;
  • udostępnianie Autoryzowanemu Partnerowi odpowiednich informacji technologicznych oraz marketingowych przyczyniających się do ułatwienia dystrybucji Produktów;
  • dostarczenie Autoryzowanemu Partnerowi wsparcia poprzez działania ukazujące wysoką wartość Produktów na rynku;
  • organizowanie wydarzeń promocyjnych;
  • organizowanie szkoleń dotyczących właściwości Produktów, standardów związanych z dystrybucją Produktów;
  • podejmowanie działań w celu promowania korzystnych relacji handlowych pomiędzy Autoryzowanym Partnerem a Klientami, mających na celu zwiększenie sprzedaży i rozwój dystrybucji Produktów Spółki. W szczególności, w miarę swoich możliwości, Spółka podejmie starania, aby wspomóc przepływ uzyskanych od Klientów informacji służących usprawnieniu logistyki i procesu dystrybucji Produktów przez Autoryzowanego Partnera,
 3. Autoryzowany Partner, w ramach wykonywania Umowy Handlowej, zobowiąże się:
  1. przewozić i przechowywać produkty objęte Umową zapewniając należyte warunki sanitarne, które umożliwią zachowanie należytej jakości produktów, a także w miarę możliwości wdrażać narzędzia zarządzania bezpieczeństwa żywności,
  2. aktywnie sprzedawać Produkty w branży cukierniczo-piekarskiej dążąc do zapewnienia jak najbardziej kompleksowej oferty oferowanych Produktów oraz zapewniać wysoki standard obsługi Klientów poprzez inwestycje w szkolenia i rozwój pracowników sprzedających produkty Spółki,
  3. prowadzić akcje reklamowe i promocyjne uzgodnione ze Spółką, jak również dążyć do zapewniania osób dedykowanych do prowadzenia marketingu sprzedawanych Produktów,
  4. wspierać Spółkę w działaniach mających na celu zwiększenie sprzedaży Produktów poprzez przekazywanie swoim Klientom rzetelnej informacji na temat właściwości Produktów, prezentowanie nowości oraz informowanie Spółki o wszelkich zdarzeniach zachodzących na rynku, a mogących mieć wpływ na sprzedaż Produktów oraz o zdarzeniach naruszających interesy Spółki,
  5. zapewniać wysoki poziom organizacji wewnętrznej poprzez przyjęcie i przestrzeganie polityki etycznej zakładającej ochronę środowiska naturalnego, etykę biznesu, przyjazne środowisko pracy, wdrażanie systemów zarządzania zasobami ludzkimi oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi przynosząc tym samym pomoc potrzebującym,
  6. dążyć do wdrażania narzędzi usprawniających współpracę ze Spółką, takich jak lean managament, WMS (warehouse management system), CRM (customer relationship managament),
  7. posiadać rating ubezpieczeniowy oceniany przez wskazany przez Spółkę wyspecjalizowany podmiot ubezpieczający należności handlowe Spółki.
 4. Autoryzowany Partner, po spełnieniu warunków określonych w Umowie Handlowej, uzyska prawo do szeregu rabatów kalkulowanych każdorazowo jako procent wartości sprzedaży Produktów Spółki, tj.:
  1. Rabatu za terminowe płatności (przyznawanego pod warunkiem terminowej zapłaty przez Autoryzowanego Partnera za faktury Spółki),
  2. Rabatu logistycznego (uzależnionego od złożenia przez Autoryzowanego Partnera zamówienia na określoną ilość Produktów),
  3. Rabatu za szybką płatność (przyznawanego pod warunkiem podjęcia i wykonania zobowiązania o dokonaniu zapłaty za Produkty w terminie 7 dni),
  4. Rabatu za standard jakościowy dystrybucji drożdży Spółki (uzależnionego od oceny przez Spółkę spełniania przez Autoryzowanego Partnera wskazanych parametrów jakościowych dystrybucji),
  5. Rabatu za zakup co najmniej trzech marek drożdży w ramach jednego zamówienia,
  6. Rabatu za wykorzystywanie we współpracy elektronicznego systemu wymiany dokumentów w ramach procesu zamawiania Produktów, potwierdzania dostaw oraz rozliczeń,
  7. Rabatu za animację aktywności sprzedażowej Autoryzowanego Partnera dotyczącej drożdży Spółki,
  8. Rabatu związanego z działalnością marketingową prowadzoną przez Autoryzowanego Partnera w odniesieniu do drożdży Spółki, polegającą na prowadzeniu szkoleń lub pokazów w centrum szkoleniowym (baking centre) Autoryzowanego Partnera.

Przedmiotem złożonego wniosku jest klasyfikacja podatkowa oraz sposób dokumentowania rabatów wskazanych pod literami g) i h) (dalej: Rabaty), tj.:

Rabatu za animację aktywności sprzedażowej Autoryzowanego Partnera dotyczącej drożdży Spółki:

Autoryzowanemu Partnerowi przysługuje prawo do Rabatu za animację aktywności sprzedażowej Produktów, jeżeli Autoryzowany Partner zobowiąże się w całości przekazać kwotę netto wynikającą z tego rabatu swoim przedstawicielom handlowym sprzedającym Produkty, w ramach uzyskiwanego przez nich wynagrodzenia. Celem tego rabatu jest zachęcenie Autoryzowanego Partnera do wzmożonego wysiłku w zakresie aktywnego promowania Produktów poprzez aktywizację własnych sił sprzedaży, w tym ich właściwe zmotywowanie oraz promowanie takich zachowań jak: umiejętne przekazywania wiedzy o produkcie i jego cechach do Klienta ostatecznego, ciągłe podnoszenie kwalifikacji, pogłębianie wiedzy dotyczącej procesu technologicznego wypieku pieczywa przy zastosowaniu Produktów, co powinno skutkować zwiększeniem zapotrzebowania Klienta końcowego i prowadzić do zwiększenia obrotu Autoryzowanego Partnera w zakresie Produktów.

Wysokość tego rabatu będzie ustalana jako procent wartości sprzedaży Produktów, które zostały wydane przez Spółkę i objęte fakturami wystawionymi w okresie kwartału kalendarzowego. Rabat przyznawany będzie kwartalnie poprzez wystawienie faktur korygujących, po uprzednim złożeniu przez Autoryzowanego Partnera oświadczenia o zobowiązaniu do przekazania odpowiedniej kwoty swoim przedstawicielom handlowym.

Autoryzowany Partner na wniosek Spółki jest zobowiązany przedstawić potwierdzenie, że kwota netto Rabatu za animację aktywności sprzedażowej została w całości wypłacona przedstawicielom handlowym Autoryzowanego Partnera, w ramach uzyskiwanego przez nich wynagrodzenia.

W razie nieprzekazania kwoty (netto) wynikającej z Rabatu za animację aktywności sprzedażowej, Spółka jest uprawniona do wystawienia na rzecz Autoryzowanego Partnera odpowiedniej faktury korygującej, podwyższającej wartość pierwotnej faktury o kwotę odpowiadającą kwocie udzielonego Rabatu za animację aktywności sprzedażowej powiększonej o współczynnik procentowy odpowiadający obowiązującej stawce ustawowych odsetek.

Rabatu związanego z działalnością marketingową prowadzoną przez Autoryzowanego Partnera w odniesieniu do drożdży Spółki:

Autoryzowanemu Partnerowi przysługuje prawo do Rabatu za aktywność marketingową, jeżeli przeprowadzi dla swoich Klientów – cukierni lub piekarni – nie mniej niż trzy szkolenia lub pokazy w swoich centrach szkoleniowych (baking centre) w okresie kwartału kalendarzowego, a w każdym ze szkoleń będzie uczestniczyć co najmniej pięciu potencjalnych nabywców Produktów będących w ofercie handlowej Autoryzowanego Partnera (Klientów Prowadzących cukiernie lub piekarnie). Celem tego rabatu jest zachęcenie Autoryzowanego Partnera do podnoszenia standardów sprzedaży oraz zwiększania swoich szeroko rozumianych kwalifikacji sprzedażowych dzięki podejmowaniu wzmożonego wysiłku w zakresie aktywnego promowania Produktów poprzez organizację szkoleń dotyczących wykorzystania Produktów, budowanie relacji z Klientem (cukierniami i piekarniami) umiejętne przekazywanie wiedzy o Produkcie i jego cechach do Klienta, ciągłe podnoszenie kwalifikacji, pogłębianie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej procesu technologicznego wypieku pieczywa przy zastosowaniu Produktów – co powinno skutkować zwiększeniem zapotrzebowania Klienta końcowego na Produkty i prowadzić do zwiększenia obrotu Autoryzowanego Partnera w zakresie Produktów.

Rabat za aktywność marketingową będzie ustalany jako procent od sprzedaży Spółki i zostanie rozliczony przez Spółkę poprzez wystawienie odpowiednich faktur korygujących po przedstawieniu przez Autoryzowanego Partnera raportu z realizacji szkoleń lub pokazów przeprowadzonych w okresie kwartału kalendarzowego. Rabat przyznawany będzie kwartalnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle opisanych w złożonym wniosku postanowień Umowy Handlowej zawieranej przez Spółkę z Autoryzowanym Partnerem, prawidłowa będzie klasyfikacja udzielanych Autoryzowanemu Partnerowi Rabatów: rabatu za animację aktywności sprzedażowej Autoryzowanego Partnera dotyczącej drożdży Spółki oraz rabatu związanego z działalnością marketingową prowadzoną przez Autoryzowanego Partnera w odniesieniu do drożdży Spółki, jako „kwot udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen”, które zgodnie z treścią art. 29a ust. 10 pkt 1 Ustawy o VAT obniżają podstawę opodatkowani podatkiem od towarów i usług i które, zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT powinny zostać udokumentowane przez Spółkę poprzez wystawienie faktury korygującej spełniającej wymogi określone w art. 106j ust. 2 i 3 Ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, następujące Rabaty, o których mowa w Umowie Handlowej:

 • rabat za animację aktywności sprzedażowej Autoryzowanego Partnera dotyczącej drożdży Spółki oraz
 • rabat związany z działalnością marketingową prowadzoną przez Autoryzowanego Partnera w odniesieniu do drożdży Spółki,

udzielane przez Spółkę Autoryzowanemu Partnerowi, będą mieć charakter „kwot udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen”, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 Ustawy o VAT. Zatem, zgodnie z dyspozycją tego przepisu, wskazane wyżej Rabaty udzielone przez Spółkę obniżą podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu sprzedawanych przez Spółkę Produktów.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT, udzielenie przez Spółkę wskazanych Rabatów po wystawieniu faktur dokumentujących sprzedaż Produktów, w odniesieniu do której udzielane będą Rabaty, powinno zostać udokumentowane przez Spółkę poprzez wystawienie faktury korygującej spełniającej wymogi określone w art. 106j ust. 2 i 3 Ustawy o VAT.

Uzasadnienie Wnioskodawcy

1. Obowiązujące przepisy Ustawy o VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 2. eksport towarów,
 3. import towarów na terytorium kraju,
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zatem, aby dane zdarzenie (rozliczenie) mogło zostać uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, musi ono stanowić jedną z czynności wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT.

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, przez dostawę towarów należy rozumieć, co do zasady, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie do art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT, świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: 1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; 2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; 3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z powołanym przepisem art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT, kluczowym warunkiem dla uznania danego zdarzenia za podlegającą opodatkowaniu „odpłatną dostawę towarów” lub „odpłatne świadczenie usług” jest identyfikacja, odpowiednio, „dostawy” lub „świadczenia” realizowanego przez podatnika, które mają charakter odpłatny, jak również wskazanie odbiorcy takiej dostawy lub świadczenia.

Dokonywanie czynności opodatkowanych wskazanych w art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT podlega dokumentowaniu w sposób wskazany w Ustawie o VAT. Zgodnie z przepisem art. 106b ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. W świetle art. 2 pkt 22 Ustawy o VAT, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z brzmieniem ust. 10, podstawę opodatkowania z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Ustęp 13 stanowi, że w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Szczególne przypadki, w których nie stosuje się warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę wskazano w art. 15 Ustawy o VAT.

Art. 106j Ustawy o VAT reguluje w szczególności sposób dokumentowania opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury,

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Faktura korygująca powinna zawierać informacje wymienione w ust. 2 tego artykuły, tj.:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Natomiast art. 106j ust. 3 adresuje sytuację, w której podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie i stanowi, że w takim przypadku faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

2. Zastosowanie przepisów Ustawy o VAT do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego objętego złożonym wnioskiem, Umowa Handlowa będzie przewidywać możliwość uzyskania przez Autoryzowanego Partnera szeregu rabatów wskazanych w tej umowie. Zgodnie z intencją Spółki, celem gospodarczym rabatów udzielanych przez Spółkę będzie usprawnienie współpracy stron, ale przede wszystkim zmotywowanie Partnerów (Autoryzowanych Partnerów) Spółki do wzmożonego wysiłku w zakresie dystrybucji Produktów, prowadzące do przyjęcia oraz spełnienia parametrów jakościowych współpracy określających wymagany przez Spółkę standard dystrybucji, w tym, zapewnienia wysokiego poziomu realizacji wymagań określonych przez Spółkę i opisanych w Umowie Handlowej.

Powyższemu celowi ma służyć w szczególności decyzja Spółki o przyznawaniu Autoryzowanym Partnerom Rabatów objętych złożonym wnioskiem: rabatu za animację aktywności sprzedażowej Autoryzowanego Partnera dotyczącej drożdży Spółki oraz rabatu związanego z działalnością marketingową prowadzoną przez Autoryzowanego Partnera w odniesieniu do drożdży Spółki.

Jak wskazano powyżej, celem każdego z przedmiotowych Rabatów będzie zachęcenie Autoryzowanego Partnera do wzmożonego wysiłku w zakresie aktywnej dystrybucji Produktów Spółki, promowanie umiejętnego przekazywania przez Partnera wiedzy o produkcie i jego cechach do Klienta, pogłębianie kwalifikacji Autoryzowanego Partnera, w tym, wiedzy dotyczącej procesu technologicznego wypieku pieczywa przy zastosowaniu Produktów, zwiększanie jego umiejętności sprzedażowych. Oczekiwanym przez Spółkę rezultatem aktywności Autoryzowanego Partnera w powyższym zakresie będzie bardziej efektywna sprzedaż Produktów przez Autoryzowanego Partnera, która powinna przełożyć się na wymierny efekt ekonomiczny.

W ocenie Spółki, czynności podejmowane przez Autoryzowanego Partnera w zakresie szeroko pojętej aktywizacji oraz poprawiania jakości sprzedaży będą mieć skutek w postaci zwiększonego wolumenu sprzedaży, co stanowi jeden z kluczowych celów współpracy pomiędzy Spółką i Autoryzowanym Partnerem w ramach Umowy Handlowej. Zwiększony wolumen sprzedaży spowoduje rozwój rynku w zakresie Produktów, a tym samym, wpłynie na poprawę wyników finansowych ze sprzedaży po stronie zarówno Autoryzowanego Partnera, jak i Spółki. Działania podejmowane przez Autoryzowanego Partnera w opisanym wyżej zakresie będą zatem w pierwszym rzędzie służyły jemu samemu (dzięki oczekiwaniu zwiększonych zysków ze współpracy ze Spółką), a pośrednio również Spółce, jako dostawcy Produktów.

Powszechnym zjawiskiem na rynku jest udzielanie rabatów, opustów i obniżek cen po dokonaniu sprzedaży. Jedną z typowych sytuacji, w jakich udzielane są takie obniżki, jest spełnienie przez nabywcę towarów warunku dotyczącego poziomu zakupów (częściej w przypadku konsumenta – klienta ostatecznego) lub (od)sprzedaży (częściej w przypadku kontrahenta – dystrybutora/hurtownika). Celem takich obniżek oferowanych klientom i kontrahentom jest zachęcenie ich, odpowiednio, do zwiększenia poziomu zakupów lub do zwiększenia poziomu sprzedaży – dzięki dodatkowej aktywności w tym zakresie.

Z ekonomicznego punktu widzenia, Rabaty udzielane przez Spółkę Autoryzowanym Partnerom, tj. rabat za animację aktywności sprzedażowej Autoryzowanego Partnera dotyczącej drożdży Spółki oraz rabat związany z działalnością marketingową prowadzoną przez Autoryzowanego Partnera w odniesieniu do drożdży Spółki, niczym nie różnią się od typowych, powszechnie stosowanych opustów i obniżek cen. Specyfiką przedmiotowych Rabatów jest wyłącznie to, że Spółka, korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia na rynku drożdży piekarskich, wskazuje Autoryzowanym Partnerom preferowane (najbardziej skuteczne) metody zwiększania aktywności sprzedażowej. W przypadku przedmiotowych Rabatów, metodami tymi są: aktywizowanie własnych sił sprzedaży (motywowanie „sprzedawców”, którzy kontaktują się z Klientem), jak również prowadzenie aktywnych działań marketingowych (prowadzenie działań szkoleniowych i informacyjnych skierowanych bezpośrednio do potencjalnych Klientów).

Sprzedaż Produktów przez Spółkę do Autoryzowanych Partnerów stanowi „odpłatną dostawę towarów” podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT. Udzielane przez Spółkę Rabaty pozostają w ścisłym związku z tą sprzedażą (odpłatną dostawą) – skutkują obniżeniem podstawy opodatkowania z tytułu dokonanej sprzedaży (dostawy) po jej dokonaniu. Zatem nie ulega wątpliwości, że Rabaty udzielane przez Spółkę na rzecz Autoryzowanych Partnerów mają charakter opustów i obniżek cen udzielanych Partnerom po spełnieniu przez nich warunków określonych w Umowie handlowej. W szczególności trudno byłoby uznać, że działania Autoryzowanego Partnera zmierzające do spełnienia tych warunków będą miały charakter usług świadczonych na rzecz Spółki; jakkolwiek oczekiwaniem stron jest, że działania Partnera wpłyną na poziom sprzedaży Produktów Spółki, a więc na poziom zysków zarówno Autoryzowanego Partnera, jak i Spółki, to takie oczekiwanie charakteryzuje zasadniczo każdą zawieraną na rynku umowę dystrybucyjną – w przeciwnym razie, zawieranie takich umów nie miałoby sensu gospodarczego.

Podsumowując tę część rozważań, Spółka stoi na stanowisku, że w opisanej sytuacji znajdzie zastosowanie przepis art. 29a ust. 10 pkt 1 Ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen (z zastrzeżeniem postanowień ust. 13).

Wysokość przysługujących Autoryzowanemu Partnerowi Rabatów będzie ustalana przez Spółkę jako procent wartości sprzedaży Produktów, które zostały wydane i objęte fakturami wystawionymi przez Spółkę w okresie kwartału kalendarzowego. Rabaty przyznawane będą przez Spółkę kwartalnie poprzez wystawienie faktur korygujących.

Faktury korygujące wystawiane przez Spółkę na rzecz Autoryzowanego Partnera po wystawieniu faktury „pierwotnej” będą zawierały elementy wskazane w art. 106j ust. 2, z uwzględnieniem przepisów ust. 3. W szczególności, w związku z faktem, że faktury te będą dokumentowały opusty/obniżki ceny (Rabaty) udzielone w odniesieniu do wszystkich dostaw Produktów dokonanych na rzecz danego Autoryzowanego Partnera w danym kwartale kalendarzowym, będą one dodatkowo zawierały wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany Rabat.

Opisaną formę dokumentowania Rabatów przez Spółkę należy uznać za prawidłową w świetle wcześniejszych rozważań, a zwłaszcza ustalenia, że wystawiane przez Spółkę faktury korygujące będą dokumentować udzielanie przez Spółkę opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 Ustawy o VAT po wystawieniu faktury „pierwotnej”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został sformułowany w art. 7 oraz w art. 8 ustawy. I tak, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści art. 8 ust. 1 ustawy, wynika, że ustawodawca przyjął generalną zasadę, że usługami są wszelkie odpłatne świadczenia niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, że definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów”. Jest ona wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Z powyższego wynika, że pojęcie „świadczenia usług” ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie się podatnika – nie będące dostawą towarów – na rzecz innego podmiotu, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieuczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

Wobec powyższego należy stwierdzić, że każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi co do zasady usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia;
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy podkreślić, że oba ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Aby dana czynność (usługa) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Z treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym, wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.

Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą.

Można w tym miejscu wskazać, że kwestia odpłatności była wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

I tak, w wyroku z 15 lipca 1982 r. w sprawie Hong-Kong Trade Development Council, TSUE stwierdził, że wskazane w sprawie czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie. Analizując głębiej ten problem TSUE w wyroku z 8 marca 1988 r. w sprawie Apple and Pear Development Council stwierdził, że czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi, a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem.

Pojęcie „odpłatności” pojawiło się również w orzeczeniu z 5 lutego 1981 r., które zapadło na tle przepisów I Dyrektywy VAT z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EWEC). Trybunał wskazał, że termin „zapłata” stanowi integralną część przepisów prawa wspólnotowego, które nie odwołuje się do prawa państw członkowskich dla ustalenia jego znaczenia i zakresu. Stąd też wykładnia tego wyrażenia nie może być pozostawiona dyskrecjonalnemu władztwu każdego państwa członkowskiego. Ponadto, TSUE przypomniał, że świadczenie podlega opodatkowaniu jedynie w wypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne otrzymane przez świadczącego usługę. Musi również istnieć możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego. W końcu – jak wskazał Trybunał – świadczenie wzajemne musi stanowić pewną wartość subiektywną, gdyż podstawą opodatkowania jest świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane, nie zaś wartość otrzymana według kryteriów obiektywnych.

Na uwagę zasługuje tutaj także orzeczenie w sprawie C-16/93 pomiędzy R.J. Tolsma a Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden (Holandia), gdzie podkreślono, że dla wystąpienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług konieczne staje się zaistnienie bezpośredniego związku płatności z konkretną czynnością oraz istnienie konsumenta tej czynności.

Zatem, pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu świadczącego usługę do żądania od odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub jej ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (dostawa lub usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak stanowi natomiast art. 29a ust. 1 ustawy – podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W świetle art. 29a ust. 6 ustawy – podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Na mocy art. 29a ust. 7 ustawy – podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

W myśl art. 29a ust.10 ustawy – podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Należy stwierdzić, że definicja podstawy opodatkowania wynikająca z przepisów ustawy jest zbieżna ze stosownymi regulacjami Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 347, str. 1, z późn. zm.). Otóż z podstawowej zasady określonej przepisem art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE wynika, że w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Stosownie do art. 106b ust. 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

W art. 106e ust. 1 ustawy, wymienione zostały elementy jakie faktura powinna zawierać.

Według art. 106j ust. 1 ustawy – w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– podatnik wystawia fakturę korygującą.

Zgodnie z art. 106j ust. 2 ustawy – faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Stosownie do art. 106j ust. 3 ustawy – w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Z opisu sprawy wynika, że Autoryzowany Partner, po spełnieniu warunków określonych w Umowie Handlowej, uzyska prawo do szeregu rabatów kalkulowanych każdorazowo jako procent wartości sprzedaży Produktów Spółki.

Autoryzowanemu Partnerowi przysługuje prawo do Rabatu za animację aktywności sprzedażowej Produktów, jeżeli Autoryzowany Partner zobowiąże się w całości przekazać kwotę netto wynikającą z tego rabatu swoim przedstawicielom handlowym sprzedającym Produkty, w ramach uzyskiwanego przez nich wynagrodzenia. Celem tego rabatu jest zachęcenie Autoryzowanego Partnera do wzmożonego wysiłku w zakresie aktywnego promowania Produktów poprzez aktywizację własnych sił sprzedaży, w tym ich właściwe zmotywowanie oraz promowanie takich zachowań jak: umiejętne przekazywania wiedzy o produkcie i jego cechach do Klienta ostatecznego, ciągłe podnoszenie kwalifikacji, pogłębianie wiedzy dotyczącej procesu technologicznego wypieku pieczywa przy zastosowaniu Produktów, co powinno skutkować zwiększeniem zapotrzebowania Klienta końcowego i prowadzić do zwiększenia obrotu Autoryzowanego Partnera w zakresie Produktów. Wysokość tego rabatu będzie ustalana jako procent wartości sprzedaży Produktów, które zostały wydane przez Spółkę i objęte fakturami wystawionymi w okresie kwartału kalendarzowego. Rabat przyznawany będzie kwartalnie, po uprzednim złożeniu przez Autoryzowanego Partnera oświadczenia o zobowiązaniu do przekazania odpowiedniej kwoty swoim przedstawicielom handlowym. Autoryzowany Partner na wniosek Spółki jest zobowiązany przedstawić potwierdzenie, że kwota netto Rabatu za animację aktywności sprzedażowej została w całości wypłacona przedstawicielom handlowym Autoryzowanego Partnera, w ramach uzyskiwanego przez nich wynagrodzenia. W razie nieprzekazania kwoty (netto) wynikającej z Rabatu za animację aktywności sprzedażowej, Spółka jest uprawniona do wystawienia na rzecz Autoryzowanego Partnera odpowiedniej faktury korygującej, podwyższającej wartość pierwotnej faktury o kwotę odpowiadającą kwocie udzielonego Rabatu za animację aktywności sprzedażowej powiększonej o współczynnik procentowy odpowiadający obowiązującej stawce ustawowych odsetek.

Autoryzowanemu Partnerowi przysługuje prawo do Rabatu za aktywność marketingową, jeżeli przeprowadzi dla swoich Klientów – cukierni lub piekarni – nie mniej niż trzy szkolenia lub pokazy w swoich centrach szkoleniowych (baking centre) w okresie kwartału kalendarzowego, a w każdym ze szkoleń będzie uczestniczyć co najmniej pięciu potencjalnych nabywców Produktów będących w ofercie handlowej Autoryzowanego Partnera (Klientów Prowadzących cukiernie lub piekarnie). Celem tego rabatu jest zachęcenie Autoryzowanego Partnera do podnoszenia standardów sprzedaży oraz zwiększania swoich szeroko rozumianych kwalifikacji sprzedażowych dzięki podejmowaniu wzmożonego wysiłku w zakresie aktywnego promowania Produktów poprzez organizację szkoleń dotyczących wykorzystania Produktów, budowanie relacji z Klientem (cukierniami i piekarniami) umiejętne przekazywanie wiedzy o Produkcie i jego cechach do Klienta, ciągłe podnoszenie kwalifikacji, pogłębianie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej procesu technologicznego wypieku pieczywa przy zastosowaniu Produktów – co powinno skutkować zwiększeniem zapotrzebowania Klienta końcowego na Produkty i prowadzić do zwiększenia obrotu Autoryzowanego Partnera w zakresie Produktów. Rabat za aktywność marketingową będzie ustalany jako procent od sprzedaży Spółki i zostanie rozliczony przez Spółkę poprzez wystawienie odpowiednich faktur korygujących po przedstawieniu przez Autoryzowanego Partnera raportu z realizacji szkoleń lub pokazów przeprowadzonych w okresie kwartału kalendarzowego. Rabat przyznawany będzie kwartalnie.

Odnosząc przedstawione wyżej zdarzenie przyszłe do powołanych w sprawie przepisów prawa, stwierdzić należy, że opisane powyżej działania Autoryzowanego Partnera wskazują, że wynagrodzenie wypłacone mu przez Spółkę stanowić będzie zapłatę za świadczone przez Partnera usługi (tj. za określone zachowanie Partnera w stosunku do Spółki).

W zaistniałych okolicznościach dojdzie bowiem do zawiązania stosunku zobowiązaniowego, w którym Autoryzowany Partner będzie: (1) aktywnie promować Produkty poprzez aktywizację własnych sił sprzedaży, w tym ich właściwe zmotywowanie oraz promowanie takich zachowań jak: umiejętne przekazywania wiedzy o produkcie i jego cechach do Klienta ostatecznego, ciągłe podnoszenie kwalifikacji, pogłębianie wiedzy dotyczącej procesu technologicznego wypieku pieczywa przy zastosowaniu Produktów oraz (2) podnosić standardy sprzedaży i zwiększać swoje kwalifikacje sprzedażowe dzięki podejmowaniu wzmożonego wysiłku w zakresie aktywnego promowania Produktów poprzez organizację szkoleń dotyczących wykorzystania Produktów, budowanie relacji z Klientem (cukierniami i piekarniami) umiejętne przekazywanie wiedzy o Produkcie i jego cechach do Klienta, ciągłe podnoszenie kwalifikacji, pogłębianie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej procesu technologicznego wypieku pieczywa przy zastosowaniu Produktów. Powyższe zachowanie Partnera skutkować będzie zwiększeniem zapotrzebowania Klienta końcowego na Produkty i prowadzić będzie do zwiększenia obrotu Autoryzowanego Partnera w zakresie Produktów.

W zamian Partner otrzyma wynagrodzenie wypłacane jeżeli: (1) zobowiąże się w całości przekazać kwotę netto wynikającą z tego rabatu swoim przedstawicielom handlowym sprzedającym Produkty, w ramach uzyskiwanego przez nich wynagrodzenia oraz (2) przeprowadzi dla swoich Klientów – cukierni lub piekarni – nie mniej niż trzy szkolenia lub pokazy w swoich centrach szkoleniowych (baking centre) w okresie kwartału kalendarzowego, a w każdym ze szkoleń będzie uczestniczyć co najmniej pięciu potencjalnych nabywców Produktów będących w ofercie handlowej Autoryzowanego Partnera (Klientów Prowadzących cukiernie lub piekarnie).

W takiej sytuacji wystąpi wyraźny związek wypłaconego przez Spółkę wynagrodzenia za wzajemne zachowanie Autoryzowanego Partnera – podjęcie określonych działań w zakresie aktywnego promowania Produktów oraz podnoszenia standardów sprzedaży. Tak więc otrzymana przez Partnera kwota będzie związana z jego określonym zachowaniem wobec Spółki, a zatem świadczeniem przez niego usługi na rzecz Spółki. W przedmiotowej sprawie wystąpi zatem konieczny element wzajemności, wystarczający do uznania, że płatność (nazwana przez Spółkę „rabatem”) będzie wynagrodzeniem za świadczoną usługę, tj. określone zachowanie Partnera polegające na podjęciu konkretnych działań w zakresie aktywnego promowania Produktów oraz podnoszenia standardów sprzedaży.

Należy zauważyć, że brak świadczenia ze strony Partnerów (przy założeniu osiągnięcia przez Spółkę określonego celu) mógłby wiązać się dla Spółki z pewnymi konsekwencjami, przykładowo z koniecznością przeprowadzenia opisanych czynności we własnym zakresie.

Świadczy to wprost o tym, że w konsekwencji powyższego skonkretyzowanego świadczenia ze strony Partnerów, wraz z zawarciem umowy Spółka odniesie istotne korzyści o charakterze majątkowym – aktywna promocja Produktów wśród Klientów oraz zwiększanie standardów sprzedażowych – skutkujące zwiększeniem wartości sprzedaży Produktów Spółki, a w efekcie zysku Spółki.

Na podstawie powyższych okoliczności nie sposób uznać, że kwota wypłacana przez Spółkę na rzecz Partnera nie będzie w żaden sposób związana ze spełnieniem przez Partnera świadczenia wzajemnego. W ocenie tut. Organu, w opisanej sprawie występuje oczywisty związek pomiędzy aktywnym działaniem Partnera w zakresie promocji Produktów oraz zwiększaniem standardów sprzedażowych a wynagrodzeniem wypłacanym przez Spółkę.

Dodatkowo należy wskazać, że dla kwalifikacji danej czynności jako świadczenia usług na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług bez znaczenia pozostaje sposób kalkulowania wysokości wynagrodzenia. Tym samym, na ocenę czy zachowanie Autoryzowanego Partnera stanowić będzie odpłatne świadczenie usług nie może mieć wpływu fakt, że wysokość wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę kalkulowana będzie jako ustalony procent wartości sprzedaży Produktów, które zostały wydane i objęte fakturami wystawionymi przez Spółkę w okresie kwartału.

W związku z powyższym, z uwagi na przedstawione okoliczności należy stwierdzić, że wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę będzie w rzeczywistości stanowić wynagrodzenie za usługę świadczoną przez Autoryzowanego Partnera na rzecz Spółki. W konsekwencji, czynność ta będzie stanowić dla Partnera odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT – na ogólnych zasadach.

Zatem, za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Spółki, że opisane we wniosku Rabaty udzielane Autoryzowanemu Partnerowi, będą mieć charakter „kwot udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen”, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy, obniżających podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu sprzedawanych przez Spółkę Produktów, i które powinny zostać udokumentowane przez Spółkę poprzez wystawienie faktury korygującej.

Tut. Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – w wydanej interpretacji rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.