ILPP2/4512-1-37/15-3/MN | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz patrona medialnego (w ramach patronatu medialnego).
ILPP2/4512-1-37/15-3/MNinterpretacja indywidualna
 1. barter
 2. czynności opodatkowane
 3. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 4. czynności podlegające opodatkowaniu
 5. kultura
 6. media
 7. odpłatność
 8. uczelnie
 9. usługi
 10. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 16 stycznia 2015 r. (data wpływu 20 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz patrona medialnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz patrona medialnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Akademia jest uczelnią publiczną działająca na podstawie ustawy z 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.). Akademia jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Akademia prowadzi działalność dydaktyczną, artystyczną i naukowo-badawczą i realizuje cele i zadania określone w prawie o szkolnictwie wyższym i w Statucie, zgodnie z zasadą wolności twórczości artystycznej, wolności badań naukowych i wolności nauczania. Zgodnie ze Statutem, głównymi celami Akademii są w szczególności:

 1. profesjonalne kształcenie studentów, doktorantów, uczestników innych form kształcenia oraz przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy zawodowej, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w dyscyplinach artystycznych i naukowych oraz w poszanowaniu tradycji i autorytetów mistrzów,
 2. wychowanie studentów, doktorantów, uczestników innych form kształcenia w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji, poszanowanie prawa i wartości etycznych,
 3. prowadzenie twórczej pracy artystycznej, badań naukowych oraz prac innowacyjno-rozwojowych mających wpływ na rozwój dyscyplin artystycznych i naukowych, poszerzanie wiedzy, w tym wiedzy o sztuce, a także prowadzenie innych badań, w tym związanych z odkrywaniem, dokumentowaniem i ochroną dziedzictwa muzycznego „a” i „b”,
 4. upowszechnianie, promowanie i pomnażanie osiągnięć sztuki i nauki, w tym m.in. poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, fonograficznych i informacyjnych,
 5. czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym i naukowym „a”, „b” i kraju, potwierdzające rangę Akademii jako ośrodka kulturotwórczego, centrum sztuki muzycznej, edukacji artystycznej i nauki o sztuce,
 6. wspieranie kadry naukowo-dydaktycznej w jej stałym rozwoju, m.in. poprzez starania o polepszanie warunków pracy, dostęp do światowej literatury i osiągnięć technologicznych, a także pomoc w podnoszeniu kwalifikacji i promocji, prowadzenie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń w celu kształcenia nowych kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w systemie kształcenia ustawicznego.

Powyższe cele Akademii realizowane są m.in. poprzez organizowanie i przeprowadzanie: konferencji i sesji naukowych, kursów, turniejów, konkursów, koncertów w zakresie możliwie wszystkich specjalności muzycznych oraz wydawanie publikacji towarzyszących tym wydarzeniom w formie wydawnictw na nośnikach drukowanych oraz cyfrowych. Zadania te są realizowane przez Akademię w różny sposób. Wyżej wymienione wydarzenia, w całości lub w ograniczonym z góry zakresie, są często dedykowane do szerokiego grona odbiorców. To znaczy w swoim zamyśle wydarzenia te mają charakter otwarty, ogólnodostępny, bezpłatny dla uczestników rozumianych jako publiczność, czyli gości-słuchaczy przybyłych na przesłuchania w ramach kursu lub turnieju, na koncert towarzyszący kursowi lub turniejowi czy wykład otwarty. Akademia podejmuje szereg działań informacyjnych w przypadku każdego z takich wydarzeń, jeszcze przed rozpoczęciem danego wydarzenia. Jednym ze sposobów informowania o danym wydarzeniu, tak by dotrzeć do jak najszerszej potencjalnej publiczności, jest informowanie o tym wydarzeniu za pomocą mediów: prasy, radia, telewizji oraz portali internetowych – będących zarówno mediami publicznymi, jak i komercyjnymi.

Jednym z niezwykle skutecznych i bezpłatnych sposobów zainteresowania mediów danym wydarzeniem i zapewnienia informowania o nim przez media jest objęcie wydarzenia patronatem medialnym lub opieką medialną. Patronat medialny lub opieka medialna zakładają zatem obopólną, bezpłatną współpracę w celu informowania potencjalnej publiczności o danym wydarzeniu kulturalnym, którego wszystkie lub poszczególne punkty programu są ogólnodostępne i bezpłatne dla każdego odbiorcy-słuchacza. Patron/opiekun medialny deklaruje zamieszczanie informacji o danym wydarzeniu na przeznaczonych do tego obszarach informacyjnych wersji drukowanej swojego wydawnictwa lub przestrzeni portalu internetowego, bądź emitowanie informacji audio lub audio-video w przeznaczonych do tego blokach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że nie dzieje się to w miejscach lub czasach emisyjnych w ramach tzw. bloków reklamowych. Akademia ze swojej strony deklaruje – za zgodą patrona medialnego – umieszczenie informacji o objęciu patronatem/opieką medialną przez danego patrona lub opiekuna w materiałach informacyjnych towarzyszących danemu wydarzeniu – zarówno na materiałach drukowanych, jak i stronie internetowej Uczelni, odrębnych stronach internetowych poświęconych danemu wydarzeniu oraz na kontach Akademii lub danego wydarzenia zamieszczonych na portalach różnych mediów społecznościowych. Akademia wyraża również zgodę na umieszczenie przed salą, w której trwa dane wydarzenie, roll-up’a informującego o objęciu wydarzenia patronatem lub opieką medialną przez dane medium. Wszystkie działania podejmowane przez media w ramach patronatu medialnego lub opieki medialnej mają charakter stricte informacyjny, nie wiążą się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi ani ze strony Akademii ani ze strony patrona medialnego i oparte są wyłącznie na deklaracjach poczynionych z obu stron – patrona/opiekuna medialnego i Akademii. Działania informacyjne dotyczące danego wydarzenia nie mają charakteru komercyjnego i nie są reklamą którejkolwiek ze stron. Efektem finalnym jest bezpłatne udzielenie informacji szerokiej publiczności o działaniach o charakterze muzycznym, propagujące dostęp do kultury i sztuki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadkach opisanych powyżej, czynności Akademii podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym czynności Akademii nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z następujących względów.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług. Świadczenie usług zostało zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez świadczenie usług należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Aby zatem można było mówić o czynności opodatkowanej, jaką jest odpłatne świadczenie usług, muszą zaistnieć następujące okoliczności:

 1. musi być spełnione określone świadczenie na rzecz usługobiorcy (realizowana musi być transakcja),
 2. transakcja nie może mieć charakteru rzeczowego (nie jest wydawany towar),
 3. musi mieć miejsce odpłatność (ekwiwalentność świadczeń).

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Zatem, opodatkowanym świadczeniem usług jest każda odpłatna transakcja podatnika w ramach jego działalności gospodarczej, która nie została wymieniona jako dostawa towarów, przy czym do uznania czynności za usługę konieczne jest istnienie odbiorcy usługi.

W rozpatrywanym stanie faktycznym Akademia, jako organizator wydarzeń, wypełnia misję określoną w Statucie Akademii i działa w ramach obowiązków określonych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym. Opisane wyżej działania Akademii (umieszczenie informacji o patronacie/opiece medialnej) nie mogą być traktowane jako świadczenia dokonywane na rzecz patrona medialnego.

Zdaniem Akademii, nie jest w omawianym stanie faktycznym spełniona hipoteza przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Nie dochodzi bowiem w takich przypadkach do jakichkolwiek świadczeń ze strony patrona medialnego na rzecz Akademii, ani też ze strony patrona medialnego na rzecz Akademii, jako organizatora wydarzenia objętego patronatem medialnym.

Ponadto, działania podejmowane przez Akademię jako organizatora wydarzenia objętego patronatem medialnym, nie mogą być również traktowane jako wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług. Pomiędzy działaniami Akademii a działaniami patrona medialnego nie ma bezpośredniego związku. Brak jest w takim przypadku również ekwiwalentności tych działań.

Skoro w przedstawionym stanie faktycznym współpraca stron w zakresie sprawowania patronatu medialnego nie jest oparta na ekwiwalentności świadczeń, ponieważ Akademia nie otrzymuje w zamian pieniędzy, w świetle ustawy o podatku od towarów i usług uznać należy, że zachowanie Akademii nie stanowi odpłatnego świadczenia usług i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, Akademia zwraca się o potwierdzenie, że w przypadku, gdy przyznaje ona tytuł patrona medialnego i umieszcza o tym informacje w materiałach informacyjnych organizowanych przez siebie wydarzeń, wówczas nie wykonuje na rzecz patrona medialnego czynności opodatkowanych, w rozumieniu ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na mocy art. 8 ust. 2 ustawy – za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Mając na względzie powyższe przepisy należy stwierdzić, że na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, dostawa towarów bądź świadczenie usług podlegają opodatkowaniu co do zasady, gdy mają charakter odpłatny, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi nieodpłatnych świadczeń zrównanych z czynnościami świadczonymi odpłatnie. Ustawa o podatku od towarów i usług nie wskazuje na formę odpłatności, jak również nie definiuje tego pojęcia.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazuje, że odpłatność ma miejsce, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług a otrzymanym wynagrodzeniem będącym świadczeniem wzajemnym; dostawcę towarów lub usługodawcę łączy z odbiorcą stosunek prawny, z którego wynika obowiązek dostawy towarów lub świadczenia usług oraz wysokość wynagrodzenia (świadczenia wzajemnego) za dokonanie tych czynności; wynagrodzenie jest wyrażalne w pieniądzu, co oznacza, że istnieje możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za dostawę towarów lub świadczenie usług.

Wynagrodzenie (zapłata) może mieć postać zarówno świadczenia pieniężnego, jak i rzeczowego (określonego w naturze), np. w przypadku dostawy towaru w zamian za świadczenie usługi czy też w sytuacji zamiany towarów bądź usług.

Prawną istotę umowy zamiany regulują przepisy prawa cywilnego, a zwłaszcza art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.).

W rozumieniu Kodeksu cywilnego umowa zamiany jest umową konsensualną, wzajemną i zobowiązującą, a art. 603 k.c. stanowi, że przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Zatem Kodeks cywilny – odnosząc się do zamiany jako rodzaju stosunku zobowiązaniowego – ustalił, że przedmiotem zamiany mogą być tylko rzeczy (zarówno ruchome, jak i nieruchomości).

Natomiast z treści art. 604 k.c. wynika, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju oznacza wykonanie tych czynności za wynagrodzeniem. Przepisy podatkowe nie zawierają jakichkolwiek ograniczeń, co do formy zapłaty. Wynagrodzenie (zapłata) nie musi nastąpić w formie świadczenia pieniężnego. Może to być również świadczenie rzeczowe. Taki sposób rozliczania wzajemnych należności przedsiębiorców nie stanowi naruszenia dyspozycji zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.), który zastrzega jedynie, że bezpośrednie przepływy pieniężne powinny odbywać się w formie bezgotówkowej. Inne sposoby wykonania zobowiązań skutkujące zapłatą nie zostały wyłączone.

Świadczenia rzeczowe mogą również zostać uznane za transakcje barterowe. Barter w polskim prawie uważa się za jeden z rodzajów umowy zamiany. Celem umów barterowych jest niedokonywanie dodatkowych rozliczeń pieniężnych pomiędzy kontrahentami, a w konsekwencji maksymalne uproszczenie obrotu gospodarczego, w tym oczywiście rozliczeń podatkowych. Należy podkreślić, że barter polega nie tylko na równoważącej się wartościowo transakcji towar za towar, lecz również: usługa za usługę, towar za usługę, lub usługa za towar. Podstawowym założeniem i istotą umów barteru jest brak konieczności ponoszenia dodatkowych świadczeń, a to, czy strony umówią się na wymianę towaru za towar, usługi za usługę czy też towaru za usługę nie ma istotnego znaczenia.

Barter jest więc pojęciem szerszym, obejmującym swoim zakresem zamianę usług, zamianę towaru na usługę i usługi na towar. Z punktu widzenia polskiego prawa cywilnego barter jest rodzajem umowy zamiany, polegającej na równoważącej się wartościowo wymianie towaru na towar lub usługi na usługę (ewentualnie usługi na towar lub towaru na usługę), gdzie nie wchodzą w grę dodatkowe rozliczenia pieniężne między kontrahentami.

Z opisu sprawy wynika, że cele statutowe Akademii realizowane są m.in. poprzez organizowanie i przeprowadzanie: konferencji i sesji naukowych, kursów, turniejów, konkursów, koncertów w zakresie możliwie wszystkich specjalności muzycznych oraz wydawanie publikacji towarzyszących tym wydarzeniom w formie wydawnictw na nośnikach drukowanych oraz cyfrowych. Zadania te są realizowane przez Akademię w różny sposób. Wyżej wymienione wydarzenia, w całości lub w ograniczonym z góry zakresie, są często dedykowane do szerokiego grona odbiorców. To znaczy w swoim zamyśle wydarzenia te mają charakter otwarty, ogólnodostępny, bezpłatny dla uczestników rozumianych jako publiczność, czyli gości-słuchaczy przybyłych na przesłuchania w ramach kursu lub turnieju, na koncert towarzyszący kursowi lub turniejowi czy wykład otwarty. Akademia podejmuje szereg działań informacyjnych w przypadku każdego z opisanych wydarzeń, jeszcze przed rozpoczęciem danego wydarzenia. Jednym ze sposobów informowania o danym wydarzeniu, tak by dotrzeć do jak najszerszej potencjalnej publiczności, jest informowanie o tym wydarzeniu za pomocą mediów: prasy, radia, telewizji oraz portali internetowych – będących zarówno mediami publicznymi, jak i komercyjnymi. Jednym z niezwykle skutecznych i bezpłatnych sposobów zainteresowania mediów danym wydarzeniem i zapewnienia informowania o nim przez media jest objęcie wydarzenia patronatem medialnym lub opieką medialną. Patronat medialny lub opieka medialna zakładają zatem obopólną, bezpłatną współpracę w celu informowania potencjalnej publiczności o danym wydarzeniu kulturalnym, którego wszystkie lub poszczególne punkty programu są ogólnodostępne i bezpłatne dla każdego odbiorcy-słuchacza. Patron/opiekun medialny deklaruje zamieszczanie informacji o danym wydarzeniu na przeznaczonych do tego obszarach informacyjnych wersji drukowanej swojego wydawnictwa lub przestrzeni portalu internetowego, bądź emitowanie informacji audio lub audio-video w przeznaczonych do tego blokach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że nie dzieje się to w miejscach lub czasach emisyjnych w ramach tzw. bloków reklamowych. Akademia ze swojej strony deklaruje – za zgodą patrona medialnego – umieszczenie informacji o objęciu patronatem/opieką medialną przez danego patrona lub opiekuna w materiałach informacyjnych towarzyszących danemu wydarzeniu – zarówno na materiałach drukowanych, jak i stronie internetowej Uczelni, odrębnych stronach internetowych poświęconych danemu wydarzeniu oraz na kontach Akademii lub danego wydarzenia zamieszczonych na portalach różnych mediów społecznościowych. Akademia wyraża również zgodę na umieszczenie przed salą, w której trwa dane wydarzenie, roll-up’a informującego o objęciu wydarzenia patronatem lub opieką medialną przez dane medium. Wszystkie działania podejmowane przez media w ramach patronatu medialnego lub opieki medialnej mają charakter stricte informacyjny, nie wiążą się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi ani ze strony Akademii ani ze strony patrona medialnego i oparte są wyłącznie na deklaracjach poczynionych z obu stron – patrona/opiekuna medialnego i Akademii. Działania informacyjne dotyczące danego wydarzenia nie mają charakteru komercyjnego i nie są reklamą którejkolwiek ze stron. Efektem finalnym jest bezpłatne udzielenie informacji szerokiej publiczności o działaniach o charakterze muzycznym, propagujące dostęp do kultury i sztuki.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że przesłanką opodatkowania czynności, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, jest odpłatność dostawy towarów lub świadczenia usług. Warunek ten jest spełniony w przypadku transakcji barterowych, gdyż występuje bezpośredni związek między czynnościami.

Uwzględniając przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy tut. Organ nie zgadza się ze stanowiskiem Akademii, że w przedmiotowej sprawie pomiędzy stronami umowy nie ma ekwiwalentności świadczeń. Z przedstawionego opisu jednoznacznie wynika, że w ramach umowy patronackiej za świadczenie określonych czynności przez patrona medialnego, Akademia zobowiązała się do świadczenia określonych czynności na rzecz patrona medialnego. W rezultacie, podjęte przez obie strony umowy działania mają charakter świadczenia wzajemnych usług. Między działaniami Akademii a działaniami patrona medialnego występuje bezpośredni związek prawny, a tym samym ekwiwalentność i wzajemność świadczeń.

Okoliczność, że w związku z zawartą umową między stronami nie dochodzi do jakichkolwiek przepływów pieniężnych, nie jest równoznaczna z tym, że swoje świadczenia wykonują nieodpłatnie. W przedmiotowej sprawie należność została określona w naturze, Akademia za świadczone czynności otrzymuje zapłatę w postaci innej usługi, świadczonej przez patrona/opiekuna medialnego.

Reasumując, opisane we wniosku czynności wykonywane przez Akademię na rzecz patrona/opiekuna medialnego – będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W pozostałym zakresie wniosku dotyczącym podatku od towarów i usług – 24 marca 2015 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie nr ILPP2/4512-1-37/15-2/MN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.