ILPP2/443-681/13/14-S/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 7 maja 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 393/14 – stwierdza, że stanowisko Spółka z o.o., przedstawione we wniosku z 18 lipca 2013 r. (data wpływu 22 lipca 2013 r.) uzupełnionym pismem z 21 października 2013 r. (data wpływu 23 października 2013 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego. Wniosek uzupełniono 21 października 2013 r. poprzez doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego oraz o brakującą opłatę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gminę – Gminny Zakład Użyteczności Publicznej (GZUP) oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (ZWiK Sp. z o.o.) łączy umowa o odprowadzenie ścieków z dnia 8 listopada 2000 r. W umowie tej GZUP zwany jest „Usługodawcą” a ZWiK „Usługobiorcą”. Umowa o odprowadzenie ścieków została zmieniona aneksem obowiązującym od dnia 1 września 2003 r. poprzez dodanie § 12 w brzmieniu:

 1. „Usługodawca zawierał będzie umowy o odbiór ścieków z członkami wspólnoty samorządowej Gminy, po uprzedniej akceptacji przez Usługodawcę pod względem technicznym przyłącza kanalizacyjnego.
 2. Rozliczenie należności za obiór ścieków następować będzie w oparciu o wykaz dostawców sporządzony przez Usługodawcę i kserokopie faktur.
 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 przesyłane będą przez Usługodawcę w terminie do 15-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni”.

Z § 6 ust. 1 umowy o odprowadzanie ścieków zawartej pomiędzy ZWiK Sp. z o.o. a GZUP w dniu 8 listopada 2000 r. wynika, że:

zapłata należności za odprowadzane ścieki następować będzie w terminach 21 dni od daty doręczenia faktury Usługodawcy na konto Usługobiorcy”.

Po zmianie umowy poprzez dodanie § 12, tj. od 1 września 2003 r. za odbiór ścieków ze wsi Ś. ZWiK, co miesiąc, wystawiał GZUP dwie faktury: jedną za obiór ścieków w kwocie obliczonej na podstawie odczytów z liczników ścieków, a drugą obliczoną na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 12 ust. 2 i 3 umowy o odprowadzanie ścieków. Od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2012 r. GZUP zaprzestał przesyłania dokumentów, na podstawie których można było wystawiać fakturę zgodnie z art. 12 ust. 2 i 3 umowy o odprowadzenie ścieków. Dopiero 24 kwietnia 2013 r. na wyraźne żądanie GZUP przedłożył zestawienie do fakturowania usług oczyszczania ścieków. Ostateczne uzgodnienie ilości ścieków za jakie winny być wystawione faktury ustalone zostało w dniu 30 kwietnia 2013 r. ZWiK wystawił faktury za usługi odbioru ścieków w kwietniu 2013 r. ale GZUP odmówił ich przyjęcia i odesłał do ZWiK uzasadniając, że faktury zostały wystawione nieprawidłowo ponieważ winny być dokonane korekty do wystawionych poprzednio faktur poprzez doliczenie kolejnych wartości.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że:

 1. Wnioskodawcę łączy z GZUP umowa o odprowadzanie ścieków zawarta 8 listopada 2000 r. zmieniona aneksem z 5 września 2003 r. (umowa i aneks w załączeniu), której przedmiotem jest hurtowy odbiór ścieków i ich neutralizacja w oczyszczalni ścieków.
 2. Zgodnie z umową rozliczenie za odbiór i utylizację ścieków odbywało się w dwojaki sposób. Część rozliczenia za obiór ścieków następowało na podstawie odczytów z liczników (§ 4 umowy) a pozostała cześć, która nie była opomiarowana licznikami rozliczana była w oparciu o wykaz dostawców sporządzonych przez GZUP i kserokopie faktur za odbiór ścieków wystawionych przez GZUP mieszkańcom Gminy. Faktury dla mieszkańców Gminy Radków wystawiane były na podstawie ilości dostarczanej przez GZUP wody (§ 12 umowy wprowadzony aneksem z dnia 5 września 2003 r.).
 3. Faktury wystawiane przez Wnioskodawcę dokumentują usługi, które nie są opomiarowane licznikami, a ilość odbieranych ścieków ustalana była w oparciu o mechanizm wskazany w pkt 2. Tzn. GZUP ustalał ilość ścieków na podstawie ilości sprzedanej na rzecz mieszkańców Gminy wody, a wykaz odbiorców wody będących jednocześnie dostawcami ścieków wraz dokumentami źródłowymi (kserokopiami faktur) miał być przedstawiany przez GZUP do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w celu zafakturowania odbioru ścieków przez ZWiK Sp. z o.o. od GZUP.
  Tak więc faktury za ścieki opomiarowane dotyczyły ścieków z innego rejonu Gminy Radków. Faktury będące przedmiotem wniosku dotyczyły rejonu, który nie był opomiarowany licznikami, a ilość ścieków była ustalana na podstawie informacji przekazywanych przez GZUP o sprzedaży wody i wystawionych przez GZUP mieszkańcom gminy faktur za odbiór ścieków.
 4. Z uwagi na to, że zaprzestanie dostarczania przez GZUP informacji, o których mowa, w § 1 pkt 2 aneksu, zostało przez ZWiK Sp. z o.o. odkryte w lutym 2013 r. dopiero na początku tego roku podjęto stosowne kroki w celu uzyskania rozliczenia za ścieki. W tym celu pismem z dnia 11 lutego 2013 r. (pismo w załączeniu) ZWiK wezwał GZUP do przedłożenia wykazu ilości ścieków rozliczanych na podstawie § 1 pkt 2 aneksu do umowy (tzn. ścieków nieopomiarowanych licznikami) wskutek czego ZWiK Sp. z o.o. i GZUP ustaliły ilość ścieków nieopomiarowanych objętych fakturami za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.
 5. Klasyfikacja statystyczna świadczonych usług będących przedmiotem wniosku zgodnie z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.) miała symbol 90.01.11.
 6. Klasyfikacja statystyczna świadczonych usług będących przedmiotem wniosku zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn, zm.) miała symbol 37.00.11.0.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT i jak udokumentować usługi obioru ścieków za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2012 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, w art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm. zwana dalej ustawą o VAT) przewidziano szczególny obowiązek podatkowy, który, w odróżnieniu od pozostałej sprzedaży towarów i usług, powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli termin płatności został określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu:

 1. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 2. świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 18,
 3. świadczenia usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy.

Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków wymienione zostały w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy o podatku VAT, w związku z tym art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. c) ma zastosowanie do usług świadczonych przez ZWiK na rzecz Gminy – GZUP. Oznacza to, że obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą upływu terminu płatności określonej w umowie łączącej ZWiK z GZUP, tj. w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury GZUP (§ 6 ust. 1 umowy o odprowadzenie ścieków w zw. z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. c ustawy o podatku VAT). Faktury zaś można było wystawić dopiero w kwietniu 2013 r. po uzyskaniu od GZUP danych, o których mowa § 12 ust. 1 umowy o odprowadzanie ścieków.

Na tle przedstawionego opisu sprawy oraz własnego stanowiska Zainteresowanego, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający z upoważnienia Ministra Finansów, wydał w dniu 5 listopada 2013 r. interpretację indywidualną znak ILPP2/443-681/13-4/AD, w której stanowisko Wnioskodawcy uznał za nieprawidłowe.

W ocenie tut. Organu, w przedmiotowej sprawie usługi obioru ścieków z rejonu nieopomiarowanego licznikami świadczone w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2012 r. powinny zostać udokumentowane poprzez wystawienie faktur korygujących wystawionych do faktur pierwotnych, wystawionych w poszczególnych okresach zgodnie z zawartą umową. Obowiązek podatkowy w stosunku do wystawionych faktur korygujących powstanie z chwilą upływu terminu płatności określonego w umowie w odniesieniu do faktur pierwotnych (wystawionych na podstawie odczytów z liczników).

Pismem z 22 listopada 2013 r. Spółka z o.o. wezwał Organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa w ww. interpretacji indywidualnej.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z 17 grudnia 2013 r. znak ILPP2/443/W-60/13-2/SJ Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu, stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji indywidualnej w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, Spółka z o.o., wniósł 23 stycznia 2014 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Sąd, po rozpoznaniu sprawy, wydał wyrok w dniu 7 maja 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 393/14, w którym uchylił zaskarżoną interpretację.

Powyższy wyrok stał się prawomocny z dniem 16 lipca 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 7 maja 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 393/14 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Natomiast, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy).

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Ogólna zasada wynikająca z ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru, wykonania usługi lub wystawienia faktury VAT (pod warunkiem, że została wystawiona do 7. dnia od wykonania usługi). Jednakże, od tej zasady ustawodawca określił szereg wyjątków, ustalających w sposób odmienny moment powstania obowiązku podatkowego (uzależniony np.: od formy wydania towaru, rodzaju transakcji, otrzymania zapłaty itp.).

I tak, w myśl art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. c ustawy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu świadczenia usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 ustawy.

W poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” (PKWiU ex 37).

Natomiast do końca 2010 r. przepis art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. c, brzmiał: obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu świadczenia usług wymienionych w poz. 138 i poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy.

W poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono „Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne” (PKWiU 90.0).

Należy podkreślić, że dyspozycja art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. c ustawy jest przepisem szczególnym do przepisu art. 19 ust. 1, jak i ust. 4 ustawy i ma pierwszeństwo przy określeniu momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT dla usług w nich wymienionych, tj. usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Ustawodawca nie przewidział bowiem możliwości wyboru przez podatnika sposobu ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla tych usług.

W kontekście brzmienia art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. c ustawy należy zauważyć, że aby obowiązek podatkowy powstał z chwilą upływu terminu płatności, termin ten musi wynikać z pisemnej umowy właściwej dla rozliczeń z tytułu danej usługi.

W prawodawstwie polskim obowiązuje zasada swobody umów, w ramach której strony mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez prawo. Zasada ta ma również zastosowanie na gruncie prawa podatkowego. Oznacza to, że ustawodawca nie ingeruje w sferę podejmowanych przez podatników decyzji w zakresie konstruowania umów cywilnoprawnych, jednakże umowy te nie mogą zmieniać obowiązków, jakie wynikają z prawa podatkowego. W związku z powyższym, to w obowiązku podatnika leży sformułowanie umowy w taki sposób, by realizując jej zapisy można było zgodnie z obowiązującymi przepisami określić moment powstania obowiązku podatkowego.

Termin ten może zostać ustalony przez strony w sposób dowolny, zgodnie z zasadą swobody kształtowania umów (art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny – Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Jak stanowi art. 106 ust. 1 ustawy – podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

Obowiązek wystawiania faktur określony w art. 106 ust. 1 ustawy został sprecyzowany w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360, z późn. zm.), zgodnie z którym zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami „FAKTURA VAT”.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawcę łączy z GZUP umowa o odprowadzanie ścieków zawarta 8 listopada 2000 r. zmieniona aneksem z 5 września 2003 r., której przedmiotem jest hurtowy odbiór ścieków i ich neutralizacja w oczyszczalni ścieków. Z umowy tej wynika, że: „zapłata należności za odprowadzane ścieki następować będzie w terminach 21 dni od daty doręczenia faktury Usługodawcy na konto Usługobiorcy”. Zgodnie z umową rozliczenie za odbiór i utylizację ścieków odbywało się w dwojaki sposób. Część rozliczenia za obiór ścieków następowała na podstawie odczytów z liczników (§ 4 umowy) a pozostała cześć, która nie była opomiarowana licznikami rozliczana była w oparciu o wykaz dostawców sporządzonych przez GZUP i kserokopie faktur za odbiór ścieków wystawionych przez GZUP mieszkańcom Gminy. Faktury dla mieszkańców Gminy wystawiane były na podstawie ilości dostarczanej przez GZUP wody (§ 12 umowy wprowadzony aneksem z dnia 5 września 2003 r.).

Umowa o odprowadzenie ścieków została zmieniona aneksem obowiązującym od 1 września 2003r. poprzez dodanie § 12 w brzmieniu:

 1. „Usługodawca zawierał będzie umowy o odbiór ścieków z członkami wspólnoty samorządowej Gminy, po uprzedniej akceptacji przez Usługodawcę pod względem technicznym przyłącza kanalizacyjnego.
 2. Rozliczenie należności za obiór ścieków następować będzie w oparciu o wykaz dostawców sporządzony przez Usługodawcę i kserokopie faktur.
 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 przesyłane będą przez Usługodawcę w terminie do 15-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni”.

Od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2012 r. GZUP zaprzestał przesyłania dokumentów, na podstawie których można było wystawiać fakturę zgodnie z art. 12 ust. 2 i 3 umowy o odprowadzenie ścieków. Z uwagi na to, że zaprzestanie dostarczania przez GZUP informacji, o których mowa, w § 1 pkt 2 aneksu, zostało przez Wnioskodawcę odkryte dopiero w lutym 2013 r. podjęto stosowne kroki w celu uzyskania rozliczenia za ścieki. W tym celu pismem z 11 lutego 2013 r. ZWiK wezwał GZUP do przedłożenia wykazu ilości ścieków rozliczanych na podstawie § 1 pkt 2 aneksu do umowy (tzn. ścieków nieopomiarowanych licznikami) wskutek czego strony umowy ustaliły ilość ścieków nieopomiarowanych objętych fakturami za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2012 r. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę będące przedmiotem wniosku zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)(Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) zostały sklasyfikowane pod symbolem 37.00.11.0, a zgodnie z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)(Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.) były sklasyfikowane pod symbolem 90.01.11.

Odnosząc się do powyższego, WSA we Wrocławiu w wyroku z 7 maja 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 393/14 wskazał, że: „Wniosek strony wskazuje na umowę o odprowadzanie ścieków, w ramach której, po aneksie z 2003 r. i wprowadzeniu § 12 – strona wystawia dla Gminy dwie faktury, tj. jedną fakturę za odbiór ścieków opomiarowanych (według danych z liczników) i drugą fakturę za odbiór ścieków nieopomiarowanych (na podstawie dokumentów dostarczanych przez Gminę). Gmina takich dokumentów nie dostarczała i strona przez kilka lat nie wystawiała faktur dokumentujących usługę odbioru ścieków nieopomiarowanych, rozliczała natomiast wyłącznie odbiór ścieków opomiarowanych Takie informacje zostały zawarte we wniosku i jego uzupełnieniu.

Organ podatkowy natomiast przyjął, że strona świadczy jedną usługę odbioru ścieków rozliczaną jedną fakturą.

W ocenie Sądu organ podatkowy na podstawie informacji przedstawionych we wniosku oraz podanych w jego uzupełnieniu – pismo z dnia 21 października 2013 r. nie miał podstaw do zajęcia powyższego stanowiska (...).

A zatem jeżeli strona mówi, że jedna faktura dokumentuje usługi odbioru ścieków, które nie są opomiarowane licznikami, a druga jest za usługi odbioru ścieków opomiarowanych, to organ podatkowy nie może przyjmować, że stronę łączy jedna umowa dotycząca odbioru nieczystości i faktura za odbiór ścieków opomiarowanych dokumentuje zaniżony obrót z tytułu odbioru ścieków w stosunku do rzeczywiście odbieranych ścieków i jako taka winna podlegać korekcie.

Pozostając przy opisie zdarzenia przedstawionego przez stronę należy przyjąć, że z uwagi na niedostarczenie przez GZUP stosownych dokumentów nie została rozliczona usługa odbioru ścieków nieopomiarowanych. W umowie w § 6 zawarty jest zapis, że »zapłata należności za odprowadzane ścieki następować będzie w terminach 21 dni od daty doręczenia faktury Usługodawcy na konto Usługobiorcy ...«.

Stosownie do art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. c uVAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu świadczenia usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 ustawy. W poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” (PKWiU ex 37). Natomiast do końca 2010 r. przepis art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. c, brzmiał: obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu świadczenia usług wymienionych w poz. 138 i poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy. W poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono „Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne” (PKWiU 90.0).

Skoro zatem na usługę odbioru ścieków nieopomiarowanych nie wystawiono faktur i są one wystawione dopiero w 2013 r., to mając na uwadze ww. przepis należy je rozliczyć na bieżąco. Nie ma podstaw do korygowania faktur dotyczących usługi odbioru ścieków opomiarowanych, bo one były rozliczone prawidłowo”.

Biorąc pod uwagę opis sprawy, przywołane przepisy prawa oraz tezy płynące z wyroku WSA we Wrocławiu z 7 maja 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 393/14 należy stwierdzić, że usługę odbioru ścieków nieopomiarowanych licznikami świadczoną w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2012 r. Wnioskodawca winien udokumentować wystawiając fakturę VAT, po uzyskaniu od GZUP niezbędnych danych, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy. Natomiast obowiązek podatkowy dla tej usługi powstanie z chwilą upływu terminu płatności określonego w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu świadczenia przedmiotowej usługi, o czym stanowi art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. c ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania pierwotnej interpretacji, tj. w dniu 5 listopada 2013 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.