ILPP2/443-1238/14-4/MN | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku usług nauczania języków obcych za pomocą platformy e-learningowej.
ILPP2/443-1238/14-4/MNinterpretacja indywidualna
 1. edukacja
 2. internet
 3. usługi
 4. usługi edukacyjne
 5. usługi elektroniczne
 6. usługi szkoleniowe
 7. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 8. zwolnienie
 9. świadczenia
 10. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 13 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.) uzupełnionym w dniu 23 stycznia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług. Wniosek uzupełniono 23 stycznia 2015 r. o podpis drugiej osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzona od grudnia 2008 r. Główną działalnością Spółki jest nauczanie języków obcych osób dorosłych na terenie całego kraju – według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) rodzaj tej działalności to 85.5. Usługi te, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 43 ust. 1 pkt 28 – sprzedawane są jako zwolnione od podatku VAT. Spółka świadczy profesjonalne usługi szkoleniowe. Posiada doświadczenie w prowadzeniu nauczania zarówno dla młodzieży, jak i osób dorosłych. Specjalizuje się w organizowaniu szkoleń językowych wykorzystując przy tym tradycyjne metody nauczania oraz rozwiązania e-learning. W ramach działalności zajmuje się również przeprowadzaniem i organizowaniem szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Dofinansowane szkolenia dotyczą głównie nauczania języków obcych oraz przeprowadzania szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności klientów Spółki.

Obecnie Spółka planuje poszerzyć swoją działalność o odpłatne szkolenia językowe na platformie e-learningowej. Klient, po uiszczeniu opłaty, otrzyma na adres mail login i hasło dostępu do kursu. Dzięki nim, przy użyciu komputera z dostępem do Internetu, poprzez przeglądarkę internetową będzie miał dostęp do kursu. Login i hasło są przyporządkowane tylko jednej osobie na okres 3 lub 6 miesięcy. Organizowanie językowych szkoleń e-learningowych za pomocą Internetu mieści się w PKD 85.5. Nabywcą usług e-learningowych będą zarówno osoby prawne (firmy zakupujące dostęp do platformy dla swoich pracowników), jak i osoby fizyczne. W ramach kursu nabywca usługi będzie miał również możliwość kontaktowania się z lektorem poprzez maila, dzięki temu będzie miał wsparcie w procesie nauczania. Nabywca usługi będzie również otrzymywał regularne informacje w formie raportów o swoich postępach. Kurs nie kończy się egzaminem, jednak postępy w poszczególnych modułach sprawdzane są za pomocą testów.

Spółka jest płatnikiem podatku VAT od 1 grudnia 2008 r., sprzedaje zarówno usługi opodatkowane, jak i zwolnione od podatku VAT (szkolenia językowe). Spółka nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaka stawka VAT będzie prawidłowa dla szkoleń językowych, oferowanych za pomocą platformy e-learningowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, szkolenia e-learningowe podlegają pod ustawę z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, art. 43 ust. 1 pkt 28, co oznacza, że są zwolnione od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Ponadto, art. 8 ust. 1 ustawy określa, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy – zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli (art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy).

Według art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy – zwalnia się od podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy – zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W myśl art. 43 ust. 17 ustawy – zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe (art. 43 ust. 17a ustawy).

Określenie „ścisły związek” oznacza, że do wykonania usługi podstawowej niezbędna jest dostawa towarów lub świadczenie usług pomocniczych, przy czym nie może to być jakikolwiek związek, lecz relacja o charakterze wskazującym na nieodzowność tych ostatnich dla prawidłowego przebiegu podstawowej działalności.

Stosownie do art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2011 r. Nr 77, str. 1), usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

W myśl art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 347, str. 1 ze zm.), państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje: kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Natomiast, na mocy art. 134 Dyrektywy 2006/112/WE, dostawa towarów ani świadczenie usług nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 132 ust. 1 lit. i), w następujących przypadkach:

 1. gdy nie są one niezbędne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu;
 2. gdy ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu dla danego podmiotu poprzez dokonywanie transakcji będących w bezpośredniej konkurencji z działalnością przedsiębiorstw komercyjnych podlegających VAT.

Art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co oznacza, iż usługi szkoleniowe na gruncie dyrektywy podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie dyrektywy nie została jednak wskazana definicja „interesu publicznego”, nie zostały również określone podmioty, które mogą działać „w interesie publicznym”. Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa jak i niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu „interesu publicznego”.

Zwolnienie z opodatkowania usług nauczania języków obcych ustawodawca przewidział w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy. Jednakże, przepis ten obejmuje usługi inne niż wymienione w punktach 26, 27 i 29 ust. 1 art. 43 ustawy. Należy zatem w pierwszej kolejności zbadać, czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi nauczania języków obcych nie stanowią usług wymienionych w tych punktach.

Z opisu sprawy wynika, że główną działalnością Spółki jest nauczanie języków obcych osób dorosłych na terenie całego kraju. Spółka świadczy profesjonalne usługi szkoleniowe. Posiada doświadczenie w prowadzeniu nauczania zarówno dla młodzieży, jak i osób dorosłych. Specjalizuje się w organizowaniu szkoleń językowych wykorzystując przy tym tradycyjne metody nauczania oraz rozwiązania e-learning. W ramach działalności zajmuje się również przeprowadzaniem i organizowaniem szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Dofinansowane szkolenia dotyczą głównie nauczania języków obcych oraz przeprowadzania szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności klientów Spółki. Obecnie Spółka planuje poszerzyć swoją działalność o odpłatne szkolenia językowe na platformie e-learningowej. Klient, po uiszczeniu opłaty, otrzyma na adres mail login i hasło dostępu do kursu. Dzięki nim, przy użyciu komputera z dostępem do Internetu, poprzez przeglądarkę internetową będzie miał dostęp do kursu. Login i hasło są przyporządkowane tylko jednej osobie na okres 3 lub 6 miesięcy. Organizowanie językowych szkoleń e-learningowych za pomocą Internetu mieści się w PKD 85.5. Nabywcą usług e-learningowych będą zarówno osoby prawne (firmy zakupujące dostęp do platformy dla swoich pracowników), jak i osoby fizyczne. W ramach kursu nabywca usługi będzie miał również możliwość kontaktowania się z lektorem poprzez maila, dzięki temu będzie miał wsparcie w procesie nauczania. Nabywca usługi będzie również otrzymywał regularne informacje w formie raportów o swoich postępach. Kurs nie kończy się egzaminem, jednak postępy w poszczególnych modułach sprawdzane są za pomocą testów. Spółka jest płatnikiem podatku VAT od 1 grudnia 2008 r., sprzedaje zarówno usługi opodatkowane, jak i zwolnione od podatku VAT (szkolenia językowe). Spółka nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Na podstawie powyższych okoliczności można dojść do wniosku, że Wnioskodawca nie należy do grupy podmiotów świadczących usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26, 27 i 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Bowiem, Spółka nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty; przedmiotowe usługi nie stanowią usług prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli; a także z wniosku nie wynika, aby usługi te stanowiły usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Tym samym, świadczone przez Wnioskodawcę usługi nauczania języków obcych nie są objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26, pkt 27 i pkt 29 ustawy, gdyż nie spełniają warunków, o których mowa w ww. przepisach.

Jednakże przy świadczeniu przedmiotowych usług nauczania języka obcego, Spółka będzie mogła zastosować zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca uprawniony będzie do zastosowania względem usług szkoleń językowych oferowanych za pomocą platformy e-learningowej zwolnienie od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.