ILPP2/443-1206/13-2/MN | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych świadczonych na rzecz beneficjenta środków publicznych, usługi nauczania języków obcych
ILPP2/443-1206/13-2/MNinterpretacja indywidualna
 1. beneficjent
 2. dotacja
 3. nauka języka
 4. podwykonawstwo
 5. projekt
 6. usługi
 7. usługi edukacyjne
 8. usługi szkoleniowe
 9. zwolnienia podatkowe
 10. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 11. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 11 grudnia 2013 r. (data wpływu 16 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od 1 września 2010 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkoleń dla firm (PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane) oraz prowadzenia usług nauki języków obcych (PKD 85.59.A – nauka języków obcych). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i nie posiada akredytacji w rozumieniu tych przepisów.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca przeprowadza szkolenia oraz nauczanie języków obcych z reguły na zlecenie dużych firm szkoleniowych, które startują w przetargach organizowanych przez jednostki administracji publicznej, bądź pozyskują na ten cel środki unijne. Firmy szkoleniowe zatrudniają Wnioskodawcę jako wykładowcę do przeprowadzenia szkolenia. Po wykonaniu usługi szkoleniowej Wnioskodawca wystawia tym firmom faktury na ustalone wcześniej kwoty brutto, wynikające z zawartej umowy.

W dniu 2 marca 2012 r. Wnioskodawca zawarł umowę ze spółką z o.o. Przedmiotem tej umowy jest przygotowanie i realizacja przez Wnioskodawcę szkoleń: „(...)”, szkolenie w języku niemieckim. Szkolenie to jest realizowane w ramach projektu promującego rozwój kompetencji kadr dofinansowanego z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioskodawca świadczy usługi nauki języka niemieckiego w ramach wymienionego wyżej projektu w charakterze podwykonawcy, na mocy umowy zawartej z zamawiającym, firmą szkoleniową – beneficjentem projektu (spółką z o.o.). Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz zamawiającego po raz pierwszy oraz wyłącznie w ramach wyżej wymienionego projektu. zamawiający nie jest byłym pracodawcą Wnioskodawcy.

Cykl szkoleń z języka niemieckiego dla każdej grupy liczy 32 godziny, które są podzielone na cztery ośmiogodzinne szkolenia. Wnioskodawca przed każdym szkoleniem jest zobowiązany przeprowadzić diagnozę umiejętności językowych każdego uczestnika, mającą na celu określić jego stopień znajomości języka obcego w obszarach słuchania, mówienia, czytania oraz gramatyki. W ramach prowadzonego szkolenia Wnioskodawca uczy języka niemieckiego, w szczególności uczy zasad wymowy w języku niemieckim, wprowadza słownictwo dostosowane do poziomu grupy, ćwiczy wprowadzone słownictwo poprzez ćwiczenia pisania, mówienia (np. odgrywania ról w określonych sytuacjach w hotelu czy restauracji). Główny nacisk kładziony jest na konwersacje i ćwiczenie mówienia w języku niemieckim dostosowane do poziomu znajomości języka niemieckiego uczestników.

Celem szkolenia w języku niemieckim, prowadzonego przez Wnioskodawcę, jest podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez rozwój ich umiejętności komunikowania się po niemiecku z klientem obcojęzycznym. Wykonawca świadczy usługi nauczania języka niemieckiego, które pozwalają uczestnikom nabywać oraz rozwijać konkretne umiejętności wykorzystywane w pracy zawodowej. Przedmiotem szkolenia w języku niemieckim, prowadzonego przez Wnioskodawcę jest nauczanie posługiwania się językiem niemieckim pod kątem pomocy międzynarodowym gościom w hotelu: udzielanie szczegółowych informacji dotyczących usług hotelu, odpowiadanie na pytania gości, dokonywanie, odwoływanie i zmiana rezerwacji gościa, zameldowanie i wymeldowanie gościa, obsługa gościa w restauracji, rozwiązywanie problemów gościa niemieckojęzycznego, odpowiadanie na zastrzeżenia, skargi i reklamacje, rekomendowanie atrakcji turystycznych. Z uwagi na to, prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia zaliczyć należy do kategorii kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, ponieważ obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem oraz mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Uczestnikami szkoleń w języku niemieckim, prowadzonych przez Wnioskodawcę, są pracownicy lub właściciele obiektów turystycznych (hoteli, pensjonatów, restauracji). Uczestnicy zawierają umowy o szkolenie z zamawiającym (beneficjentem projektu) i biorą udział w prowadzonym przez Wnioskodawcę szkoleniu językowym nieodpłatnie, ponieważ projekt jest w 100% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioskodawca, jako podwykonawca, realizuje szkolenia z języka niemieckiego w wyznaczonych przez beneficjenta terminach.

Zleceniodawcą (beneficjentem projektu) jest spółka z o.o., czynny podatnik podatku od towarów i usług, nie będąca jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i nie posiadająca akredytacji w rozumieniu tych przepisów. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, spółka realizuje wspomniany projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki działania 8.1.1. Spółka (zleceniodawca) jest beneficjentem projektu, natomiast podwykonawcą części szkoleń dotyczących nauki języka niemieckiego w ramach projektu jest Wnioskodawca, który realizuje szkolenia w języku niemieckim.

Według informacji przekazanych przez zleceniodawcę (beneficjenta) podwykonawcy (Wnioskodawcy), realizowany projekt jest dofinansowany w 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Zleceniodawca (beneficjent) poinformował również podwykonawcę, że otrzymana dotacja nie ma wpływu na cenę szkolenia, służy tylko na pokrycie kosztów.

Beneficjent projektu, spółka z o.o. przekazała także Wnioskodawcy oświadczenie, w którym oświadczyła, że realizowany projektu jest w 100% finansowany ze środków publicznych przechowywanych na odrębnym, specjalnie do tego przeznaczonym rachunku bankowym, a wszystkie szkolenia realizowane w ramach projektu mają charakter kształcenia zawodowego właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z definicją kształcenia zawodowego zawartą w art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady <UE> nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r.) i że szkolenia te spełniają warunki zwolnienia podatkowego w myśl art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy od towarów i usług.

Wnioskodawca, jako podwykonawca projektu, po przeprowadzeniu szkolenia i na podstawie ww. oświadczenia beneficjenta wystawia zleceniodawcy faktury VAT zwolnione od podatku VAT na ustaloną w umowie kwotę brutto.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Jaką stawką VAT powinny być opodatkowane usługi realizowane przez Wnioskodawcę w ramach opisanego projektu... Czy prawidłową jest interpretacja, że usługi te stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i powinny być zwolnione od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, finansowane w całości ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związanych...
 2. Czy prowadzone przez wykonawcę szkolenie w języku niemieckim (nauka języka obcego), które stanowi faktycznie naukę języka obcego, kwalifikuje się do zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź na oba pytania powinna być twierdząca. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwalnia się od podatku VAT usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29. Zaś zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 cyt. Ustawy, zwalnia się od podatku VAT usługi związane z kształceniem zawodowym lub przekwalifikowaniem zawodowym, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach,
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych – oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z przedstawionego stanu faktycznego i prawnego wynika jednoznacznie, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegają na nauczaniu języka niemieckiego w ramach wyżej opisanego projektu. Szkolenia te dofinansowane są z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z uwagi na to uznać należy, że zaistniały w przedmiotowym stanie faktycznym przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 28 i 29 lit. c, zwalniające od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Ponadto, art. 8 ust. 1 ustawy określa, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy – zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli (art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy).

Według art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy – zwalnia się od podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy – zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W myśl art. 43 ust. 17 ustawy – zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe (art. 43 ust. 17a ustawy).

Określenie „ścisły związek” oznacza, że do wykonania usługi podstawowej niezbędna jest dostawa towarów lub świadczenie usług pomocniczych, przy czym nie może to być jakikolwiek związek, lecz relacja o charakterze wskazującym na nieodzowność tych ostatnich dla prawidłowego przebiegu podstawowej działalności.

Zgodnie z art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L z 2011 r. Nr 77/1), usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Zgodnie ze wskazanym przepisem Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L z 2006 r. Nr 347, str. 1 ze zm.), państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Zgodnie natomiast z art. 134 Dyrektywy 2006/112/WE, dostawa towarów ani świadczenie usług nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 132 ust. 1 lit. i), w następujących przypadkach:

 1. gdy nie są one niezbędne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu;
 2. gdy ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu dla danego podmiotu poprzez dokonywanie transakcji będących w bezpośredniej konkurencji z działalnością przedsiębiorstw komercyjnych podlegających VAT.

Art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co oznacza, iż usługi szkoleniowe na gruncie dyrektywy podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie dyrektywy nie została jednak wskazana definicja „interesu publicznego”, nie zostały również określone podmioty, które mogą działać „w interesie publicznym”. Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa jak i niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu „interesu publicznego”.

Zwolnienie z opodatkowania usług nauczania języków obcych ustawodawca przewidział w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy. Jednakże, przepis ten obejmuje usługi inne niż wymienione w punktach 26, 27 i 29 ust. 1 art. 43 ustawy. Należy zatem w pierwszej kolejności zbadać, czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi nauczania języków obcych nie stanowią usług wymienionych w tych punktach.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty. Tym samym, w zakresie usług będących przedmiotem wniosku nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług.

Powołany przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, przewiduje natomiast zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawy towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z powołanych przepisów, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia bądź finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych.

Dokonując oceny przedstawionego opisu sprawy pod kątem zastosowania zwolnienia, należy bowiem mieć na względzie zasadę wykładni zwolnień, stanowiących w istocie odstępstwo od generalnej zasady powszechności opodatkowania podatkiem VAT, także wszelkie zwolnienia należy interpretować możliwie ściśle, wąsko, tak aby nie doprowadzić do rozszerzenia zwolnień.

Z treści wniosku wynika, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Z treści wniosku nie wynika, aby szkolenia były prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, a także nie są one świadczone przez podmiot, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Tym samym, Wnioskodawca nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a i b ustawy.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz obowiązujące przepisy należy stwierdzić, że usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego świadczone przez Spółkę na rzecz Uniwersytetu ze środków publicznych, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, jako finansowane ze środków publicznych w 100%.

Należy podkreślić, że zwolnienie usług szkoleniowych, które są finansowane w całości ze środków publicznych przysługuje jedynie w sytuacji, jeżeli środki, którymi zleceniodawca zapłacił Wnioskodawcy za usługi szkoleniowe, są środkami wydatkowanymi przez zleceniodawcę jako środki publiczne, tj. np. w przypadku szkoleń realizowanych w związku z tzw. projektami unijnymi będą to środki uwzględnione w realizowanym przez zleceniodawcę projekcie właśnie na nabycie tego rodzaju usługi szkoleniowej, a wystawiona przez Wnioskodawcę faktura będzie stanowić dla zleceniodawcy dowód poniesienia wydatku przewidzianego w planie realizowanego przez zleceniodawcę projektu.

Biorąc pod uwagę powyższe, do przedmiotowych usług szkolenia, świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz beneficjenta, który otrzymał dotację na ten cel pochodzącą ze środków publicznych, finansującą przedmiotowe świadczenie usług w 100% ze środków publicznych, ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.

Reasumując, usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz beneficjenta, który uzyskał dotację na ten cel ze środków publicznych, finansowane w całości z tej dotacji korzystają ze zwolnienia od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że Wnioskodawca posiada dokumenty, z których wynikać będzie niezbicie, że usługa finansowana jest ze środków publicznych otrzymanych przez beneficjenta – zleceniodawcy tych usług i że jego usługi są ściśle związane z usługami kształcenia wykonywanymi przez zleceniodawcę.

W związku z powyższym, bezprzedmiotowe pozostaje badanie, czy świadczenie usług opisanych we wniosku korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy, ponieważ usługi te korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Dodatkowo wskazać należy, że od 1 stycznia 2014 r. przepis art. 146a pkt 1 ustawy otrzymał brzmienie: w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.