ILPP1/4512-1-566/15-5/AI | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług na rzecz Gminy, za które Wnioskodawca otrzymuje „rekompensatę”.
ILPP1/4512-1-566/15-5/AIinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. gmina
 3. opodatkowanie
 4. rekompensaty
 5. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług na rzecz Gminy, za które Wnioskodawca otrzymuje „rekompensatę” (pytania oznaczone we wniosku nr 5 i nr 6) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług na rzecz Gminy, za które Wnioskodawca otrzymuje „rekompensatę” (pytania oznaczone we wniosku nr 5 i nr 6). Wniosek uzupełniono w dniu 11 września 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz o dowód uiszczenia dodatkowej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A” Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem komunalnym świadczącym usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, obrotu, przesyłu i dystrybucji ciepła, administrowania i zarządzania nieruchomościami, wywozu nieczystości stałych i płynnych, utrzymania czystości, działalności pogrzebowej i pokrewnej, itp.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Gmina Miejska (...) zamierza powierzyć Spółce realizację zadania własnego w zakresie utrzymania i prowadzenia cmentarzy komunalnych w trybie art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce komunalnej. W związku z powyższym, techniczno-księgowe aspekty wykonania zadania w zakresie cmentarzy komunalnych określi porozumienie wykonawcze zawarte między Gminą a Spółką.

Porozumienie określi w szczególności obowiązki wykonawcy, które obejmować będą:

 1. wyznaczenie usytuowania grobów ziemnych, murowanych oraz urnowych – zgodnie z planem zagospodarowania w ramach istniejących kwater cmentarnych;
 2. wskazanie miejsca pochówku (ewentualnie odmowa pochówku, jeżeli miejsce wybrane przez organizatora pogrzebu nie spełnia warunków);
 3. bieżące utrzymanie domów przedpogrzebowych:
  • przeglądy okresowe,
  • konserwacja i naprawy instalacji elektrycznej,
  • konserwacja i naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  • konserwacja i naprawy instalacji wentylacyjnej,
  • konserwacja i naprawy nagłośnienia,
  • konserwacja i naprawy oświetlenia zewnętrznego,
  • utrzymywanie w sprawności urządzeń chłodniczych wraz z wózkami do przewozu zwłok;
 4. udostępnienie i przygotowanie domów przedpogrzebowych do uroczystości pogrzebowych. Umieszczenie danych rezerwacji na ogólnodostępnej stronie internetowej Spółki;
 5. udostępnienie chłodni do przechowywania zwłok;
 6. udostępnienie szaletów (sprzątanie, wyposażenie w środki higieny) – szalety czynne od 15 kwietnia do 15 listopada, otwierane w czasie pogrzebów, świąt, tylko w czasie obecności pracowników obsługujących cmentarz;
 7. wynajem kabin TOI TOI wraz z usługą sprzątania-konserwacji – zapewnienie całorocznego dostępu do WC;
 8. konserwacje i bieżące naprawy obiektów i elementów wyposażenia cmentarza;
 9. bieżące utrzymanie czystości na terenie (zbieranie nieczystości, zamiatanie, odchwaszczanie i odśnieżanie alejek z kostki brukowej, usuwanie gołoledzi);
 10. wykonywanie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych zieleni:
  • koszenie trawników,
  • przycinanie żywopłotów i krzewów,
  • cięcia pielęgnacyjne drzew wraz z usuwaniem pędów odroślnych,
  • wygrabianie liści,
  • podlewanie;
 11. przeprowadzenie wycinki drzew (uzyskanie decyzji na wycinkę, wycinka i utylizacja, nasadzenia nowych drzew);
 12. zapewnienie dostatecznej ilości kontenerów na śmieci oraz ich wywóz;
 13. zabezpieczenie ciągłej dostawy wody;
 14. prowadzenie pełnej, zgodnej z aktualnymi w tym zakresie przepisami prawa, dokumentacji cmentarnej;
 15. wyznaczenie miejsca, ustawienia nagrobka, kontrola prowadzonych na terenie cmentarza robót kamieniarskich;
 16. udostępnienie wjazdu na teren cmentarzy firmom kamieniarskim;
 17. regulowanie zobowiązań za energię, wodę, wywóz śmieci, odprowadzenie wody deszczowej;
 18. monitoring terenu cmentarzy;
 19. pobieranie opłat za miejsca i usługi cmentarne – zgodnie z zatwierdzonym cennikiem:
  • opłata za miejsce na cmentarzu pod groby ziemne na okres 20 lat,
  • opłata za miejsce pod grób murowany na okres 99 lat,
  • opłata za usługi administracyjne związane z pochówkiem,
  • wynajęcie domu przedpogrzebowego,
  • przechowywanie zwłok w chłodni,
  • opłata za wjazd na teren cmentarza.

Spółka z tytułu wykonywania czynności wymienionych w punktach 1 do 18 zamierza obciążać Gminę kosztami realizowanego zadania w okresach miesięcznych.

Pobierane opłaty wymienione w punkcie 19 nie będą przychodami Spółki, lecz w całości będą stanowiły dochody Gminy Miejskiej (...) – zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w całości będą przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miejskiej (...). Spółka zamierza ww. opłaty pobierać na podstawie kwitariusza wydanego przez Urząd Miejski w (...) lub poprzez kasę fiskalną Spółki. Wnioskodawca nadmienia, że Gmina Miejska (...) posiada w Spółce 100% udziałów.

Sprawy cmentarzy gminnych należą do zadań własnych Gminy polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Spółka będzie miała obowiązek dostarczyć Gminie rozliczenie z wpływów z tytułu pobieranych opłat oraz pisemne sprawozdanie z:

 • ilości pochówków;
 • ilości pobranych opłat cmentarnych.

Pobrane przez Spółkę opłaty za miejsca i usługi cmentarne świadczone na cmentarzach komunalnych będą stanowić dochód Gminy Miejskiej (...) i będą odprowadzane przez Spółkę na rachunek budżetu Gminy co miesiąc, do dnia wskazanego w umowie. Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wskazane we wniosku w pkt 1-18 usługi zostały sklasyfikowane w następujący sposób:

 • PKWiU 96.03.1 – Usługi pogrzebowe i pokrewne.

Ponadto z pisma z dnia 8 września 2015 r. – stanowiącego uzupełnienie do wniosku – wynika, że:

 1. wskazane we wniosku w pkt 19 usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) zakwalifikowane są do PKWiU 96.03 jako „Usługi pogrzebowe i pokrewne”;
 2. Spółka na rzecz Gminy będzie realizować zadanie własne Gminy określone w art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym. Zadania w zakresie prowadzenia cmentarzy komunalnych są statutowymi zadaniami Spółki. Powierzenie Spółce zadania własnego gminy (utrzymanie cmentarzy komunalnych, pobieranie opłat cmentarnych) nastąpi w trybie zamówienia „in house” (zamówienie dla własnego podmiotu wewnętrznego). Nie będzie ono stanowić zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie będzie zatem wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej. Na temat takiego udzielenia zamówienia własnemu podmiotowi wewnętrznemu wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 sierpnia 2005 r. (sygn. akt II GSK 105/05);
 3. kwoty otrzymywane przez Spółkę od Gminy, umożliwiające realizację zadania własnego Gminy nie będą stanowiły odpłatności, ani wynagrodzenia za usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Gminy. Będą one rekompensować Spółce straty wynikające z realizacji zadania własnego Gminy. Podstawą dokonania przepływów pieniężnych ze Spółki do Gminy i odwrotnie byłaby uchwała powołująca Spółkę, będąca jednocześnie jej aktem założycielskim. Po stronie Gminy, zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wystąpią wydatki na zadania własne jednostki samorządu terytorialnego realizowane w szczególności z uzyskanych wpływów z tytułu opłat cmentarnych. Przekazanie kwot tytułem rekompensaty nastąpi na podstawie obciążeniowej noty księgowej wystawionej przez Spółkę. Gmina rozważa również formę dopłat uregulowaną w art. 177 Kodeksu Spółek Handlowych, która jest wskazywana w publikacjach prawnych jako możliwy instrument zrekompensowania Spółce strat wynikających z realizacji zadania własnego Gminy;
 4. A” Sp. z o.o. i Gmina Miejska (...) są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy usługi cmentarne wyspecyfikowane w pkt 1-18 sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 96.03 – „Usługi pogrzebowe i pokrewne”, za które Spółka będzie otrzymywać od Gminy rekompensatę w okresach miesięcznych z tytułu realizowanego zadania własnego Gminy, będą stanowiły w Spółce czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w związku z wykonywanymi usługami w tym zakresie przez Spółkę wg stawki 8%, czy też nie będą one podlegały podatkowi od towarów i usług jako świadczone w ramach zadania własnego Gminy na rzecz wspólnoty samorządowej...
 2. Czy otrzymana od Gminy rekompensata z tytułu poboru opłat wyspecyfikowanych w pkt 19 będzie stanowiła w Spółce czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w związku z wykonywanymi usługami w tym zakresie przez Spółkę wg stawki 8%, czy też nie będą one podlegały podatkowi od towarów i usług jako świadczone w ramach zadania własnego Gminy na rzecz wspólnoty samorządowej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Rekompensata, którą Spółka uzyska od Gminy Miejskiej z tytułu realizacji jej zadania własnego w zakresie cmentarzy gminnych polegającego na wykonywaniu czynności wyspecyfikowanych w pkt 1-18 sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 96.03. – „Usługi pogrzebowe i pokrewne” będzie stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 8%.

Ad. 2

Rekompensata, którą Spółka uzyska od Gminy Miejskiej z tytułu realizacji jej zadania własnego w zakresie cmentarzy gminnych polegającego na pobieraniu opłat wyspecyfikowanych w pkt 19 będzie stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – w świetle art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Analiza treści art. 8 ust. 1 ustawy, wskazuje na bardzo szerokie pojęcie świadczenia usług obejmujące różnego rodzaju świadczenia niebędące dostawą towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym, związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie, nagroda. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny. Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą. Należy stwierdzić, że czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie. Czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie świadczącego usługę. Zatem pod pojęciem odpłatności świadczenia usług należy rozumieć prawo podmiotu świadczącego usługę do żądania od odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze – dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem działa jako podatnik VAT.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania gminy, w oparciu o art. 6 ust. 1 ww. ustawy, należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym m.in. zadania obejmujące sprawy cmentarzy gminnych (art. 7 ust. 13 ww. ustawy).

W celu wykonywania zadań – na podstawie art. 9 ust. 1 powołanej ustawy – gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej – uregulowano w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236).

W oparciu o art. 2 cytowanej ustawy o gospodarce komunalnej, gospodarka komunalna, może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności w formach: samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.

Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce komunalnej).

Z powyższych konstrukcji prawnych jednoznacznie wynika, że zarówno Gmina, jak i utworzona przez nią spółką prawa handlowego, wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, działają w charakterze podatników podatku VAT.

Wskazać również należy, że dla uzyskania statusu podatnika VAT nie ma znaczenia rezultat prowadzonej działalności. Podatnikiem będzie podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na to, czy przynosi ona zyski. Podatnikami VAT są również podmioty, których cel działalności nie jest związany z prowadzeniem działalności komercyjnej nastawionej na osiąganie zysków lub też przeznaczające uzyskane zyski na cele społecznie użyteczne (charytatywne, kulturalne, naukowe itd.).

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że gdyby nawet podatnik nie osiągnął z tytułu prowadzonej działalności dochodu, to nie zmienia faktu, że wykonując czynności będące przedmiotem działalności, w tym np. polegające na administrowaniu i utrzymaniu cmentarzy komunalnych wystąpi w charakterze podatnika podatku VAT - bo będzie świadczył w tym zakresie usługi, które podlegają VAT. Oznacza to w konsekwencji, że jeżeli podmiot uzyska jakąkolwiek zapłatę za te usługi w sensie ekonomicznym (nawet bilansując tylko poniesione w związku z nim wydatki), to owe wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według właściwych reguł.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem komunalnym świadczącym usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, obrotu, przesyłu i dystrybucji ciepła, administrowania i zarządzania nieruchomościami, wywozu nieczystości stałych i płynnych, utrzymania czystości, działalności pogrzebowej i pokrewnej, itp. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Gmina Miejska zamierza powierzyć Spółce realizację zadania własnego w zakresie utrzymania i prowadzenia cmentarzy komunalnych w trybie art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce komunalnej. W związku z powyższym, techniczno-księgowe aspekty wykonania zadania w zakresie cmentarzy komunalnych określi porozumienie wykonawcze zawarte między Gminą a Spółką. Porozumienie określi w szczególności obowiązki wykonawcy, które obejmować będą:

 1. wyznaczenie usytuowania grobów ziemnych, murowanych oraz urnowych – zgodnie z planem zagospodarowania w ramach istniejących kwater cmentarnych;
 2. wskazanie miejsca pochówku (ewentualnie odmowa pochówku, jeżeli miejsce wybrane przez organizatora pogrzebu nie spełnia warunków);
 3. bieżące utrzymanie domów przedpogrzebowych:
  • przeglądy okresowe,
  • konserwacja i naprawy instalacji elektrycznej,
  • konserwacja i naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  • konserwacja i naprawy instalacji wentylacyjnej,
  • konserwacja i naprawy nagłośnienia,
  • konserwacja i naprawy oświetlenia zewnętrznego,
  • utrzymywanie w sprawności urządzeń chłodniczych wraz z wózkami do przewozu zwłok;
 4. udostępnienie i przygotowanie domów przedpogrzebowych do uroczystości pogrzebowych. Umieszczenie danych rezerwacji na ogólnodostępnej stronie internetowej Spółki;
 5. udostępnienie chłodni do przechowywania zwłok;
 6. udostępnienie szaletów (sprzątanie, wyposażenie w środki higieny) – szalety czynne od 15 kwietnia do 15 listopada, otwierane w czasie pogrzebów, świąt, tylko w czasie obecności pracowników obsługujących cmentarz;
 7. wynajem kabin TOI TOI wraz z usługą sprzątania-konserwacji – zapewnienie całorocznego dostępu do WC;
 8. konserwacje i bieżące naprawy obiektów i elementów wyposażenia cmentarza;
 9. bieżące utrzymanie czystości na terenie (zbieranie nieczystości, zamiatanie, odchwaszczanie i odśnieżanie alejek z kostki brukowej, usuwanie gołoledzi);
 10. wykonywanie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych zieleni:
  • koszenie trawników,
  • przycinanie żywopłotów i krzewów,
  • cięcia pielęgnacyjne drzew wraz z usuwaniem pędów odroślnych,
  • wygrabianie liści,
  • podlewanie;
 11. przeprowadzenie wycinki drzew (uzyskanie decyzji na wycinkę, wycinka i utylizacja, nasadzenia nowych drzew);
 12. zapewnienie dostatecznej ilości kontenerów na śmieci oraz ich wywóz;
 13. zabezpieczenie ciągłej dostawy wody;
 14. prowadzenie pełnej, zgodnej z aktualnymi w tym zakresie przepisami prawa, dokumentacji cmentarnej;
 15. wyznaczenie miejsca, ustawienia nagrobka, kontrola prowadzonych na terenie cmentarza robót kamieniarskich;
 16. udostępnienie wjazdu na teren cmentarzy firmom kamieniarskim;
 17. regulowanie zobowiązań za energię, wodę, wywóz śmieci, odprowadzenie wody deszczowej;
 18. monitoring terenu cmentarzy;
 19. pobieranie opłat za miejsca i usługi cmentarne – zgodnie z zatwierdzonym cennikiem:
  • opłata za miejsce na cmentarzu pod groby ziemne na okres 20 lat,
  • opłata za miejsce pod grób murowany na okres 99 lat,
  • opłata za usługi administracyjne związane z pochówkiem,
  • wynajęcie domu przedpogrzebowego,
  • przechowywanie zwłok w chłodni,
  • opłata za wjazd na teren cmentarza.

Spółka z tytułu wykonywania czynności wymienionych w punktach 1 do 18 zamierza obciążać Gminę kosztami realizowanego zadania w okresach miesięcznych. Pobierane opłaty wymienione w punkcie 19 nie będą przychodami Spółki, lecz w całości będą stanowiły dochody Gminy Miejskiej – zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w całości będą przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miejskiej. Spółka zamierza ww. opłaty pobierać na podstawie kwitariusza wydanego przez Urząd Miejski lub poprzez kasę fiskalną Spółki. Wnioskodawca nadmienia, że Gmina Miejska posiada w Spółce 100% udziałów. Sprawy cmentarzy gminnych należą do zadań własnych Gminy polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Spółka będzie miała obowiązek dostarczyć Gminie rozliczenie z wpływów z tytułu pobieranych opłat oraz pisemne sprawozdanie z: ilości pochówków oraz ilości pobranych opłat cmentarnych. Pobrane przez Spółkę opłaty za miejsca i usługi cmentarne świadczone na cmentarzach komunalnych będą stanowić dochód Gminy Miejskiej i będą odprowadzane przez Spółkę na rachunek budżetu Gminy co miesiąc, do dnia wskazanego w umowie. Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wskazane we wniosku w pkt 1-18, jak również w pkt 19 usługi zostały sklasyfikowane do PKWiU 96.03 jako „Usługi pogrzebowe i pokrewne”. Kwoty otrzymywane przez Spółkę od gminy, umożliwiające realizację zadania własnego gminy nie będą stanowiły odpłatności, ani wynagrodzenia za usługi świadczone przez Spółkę na rzecz gminy. Będą one rekompensować Spółce straty wynikające z realizacji zadania własnego gminy. Podstawą dokonania przepływów pieniężnych ze Spółki do gminy i odwrotnie byłaby uchwała powołująca Spółkę, będąca jednocześnie jej aktem założycielskim. Po stronie gminy, zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wystąpią wydatki na zadania własne jednostki samorządu terytorialnego realizowane w szczególności z uzyskanych wpływów z tytułu opłat cmentarnych. Przekazanie kwot tytułem rekompensaty nastąpi na podstawie obciążeniowej noty księgowej wystawionej przez Spółkę. Gmina rozważa również formę dopłat uregulowaną w art. 177 Kodeksu Spółek Handlowych, która jest wskazywana w publikacjach prawnych jako możliwy instrument zrekompensowania Spółce strat wynikających z realizacji zadania własnego gminy. Zarówno Spółka, jak i Gmina Miejska są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy otrzymywane przez Wnioskodawcę od Gminy rekompensaty w związku z wykonywaniem przez Niego czynności wymienionych w pkt 1-18, jak również w pkt 19 opisu sprawy (sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 96.03. – „Usługi pogrzebowe i pokrewne”) będą stanowiły czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów usług wg 8% stawki podatku VAT.

Jak wskazano powyżej, dla uzyskania statusu podatnika VAT nie ma znaczenia rezultat prowadzonej działalności. Podatnikiem będzie podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na to, czy przynosi ona zyski. Podatnikami VAT są również podmioty, których cel działalności nie jest związany z prowadzeniem działalności komercyjnej nastawionej na osiąganie zysków lub też przeznaczające uzyskane zyski na cele społecznie użyteczne (charytatywne, kulturalne, naukowe itd.).

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy wskazać należy, że czynności wykonywane przez Spółkę – wymienione zarówno w pkt 1-18, jak i w pkt 19 opisu sprawy – z tytułu których Spółka będzie otrzymywać tzw. rekompensaty od Gminy – stanowią czynności zlecone przez Gminę podmiotowi zewnętrznemu i de facto są to usługi administrowania cmentarzem przez Spółkę na rzecz Gminy. Tym samym czynności te spełniają przesłanki do uznania ich za odpłatne świadczenie usług na rzecz Gminy, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Spółka świadcząc opisane usługi będzie działała w charakterze podatnika.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy i opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że przedstawiona we wniosku sytuacja nosi znamiona odpłatnego świadczenia usług, podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie bowiem z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Generalnie zatem ustawa o podatku od towarów i usług, jako podstawę opodatkowania podatkiem VAT wskazuje to, co otrzymuje dostawca/usługodawca od nabywcy za dostarczone towary/wykonane usługi, a więc za dokonaną sprzedaż.

Z powołanego wyżej przepisu wynika również, że włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie ceny konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc obrotem ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla określenia, czy dane dotacje mają, czy też nie bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a co za tym idzie czy podlegają opodatkowaniu istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Tak więc podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy i opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że przedstawiona we wniosku sytuacja nosi znamiona odpłatnego świadczenia usług, podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy również zaznaczyć, że stopień zależności Wnioskodawcy od Gminy nie może automatycznie przesądzać o braku możliwości uznania wykonywania zadań własnych Gminy powierzonych Wnioskodawcy za podlegające, jako świadczone usługi, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca co prawda wykonuje czynności związane z realizacją ww. zadań własnych Gminy, ale czynności te wykonuje jako odrębny podmiot posiadający – jak wynika z wniosku – status podatnika. Nadto należy wskazać, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a więc podmiotem prawa handlowego. Za realizację ww. czynności będących przedmiotem wniosku Wnioskodawca będzie otrzymywał więc – wbrew jego twierdzeniu – określone wynagrodzenie, a nie rekompensatę. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług otrzymane z tego tytułu świadczenie pieniężne określane przez strony umownie jako „rekompensata”, będzie stanowiło obrót podlegający opodatkowaniu tym podatkiem, ponieważ z punktu widzenia Spółki w istocie będzie stanowiło zapłatę za świadczone przez nią usługi. Wnioskodawca, pomimo że będzie wykonywał czynności z katalogu zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, to jednak sam nie wchodzi w skład administracji samorządowej, lecz prowadzi niezależną działalność gospodarczą.

A zatem pomiędzy płatnością, którą będzie otrzymywał Wnioskodawca w ramach rekompensaty od Gminy a świadczeniem usług należących do jej zadań własnych nałożonych przepisami prawa, będzie zachodził związek bezpośredni, ponieważ płatność będzie następowała w zamian za to świadczenie. Na gruncie rozpoznawanej sprawy nie można przyjąć, że między Gminą a Spółką nie będzie następowała wymiana świadczeń.

Z tych też względów, czynności świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy, w zamian za które Zainteresowany będzie otrzymywać tzw. rekompensaty, będą stanowiły określone w art. 8 ust. 1 ustawy, odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zatem rekompensaty stanowić będą w istocie wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy.

Z przedstawionych okoliczności wynika, że ww. rekompensaty są związane bezpośrednio ze świadczeniem konkretnych ww. usług należących do zadań własnych Gminy.

Zatem otrzymane przez Wnioskodawcę rekompensaty na pokrycie kosztów wynikających z zadań własnych, stanowiące w istocie wynagrodzenie za wykonanie konkretnych usług zleconych przez Gminę (tj. czynności określonych w pkt 1-18 oraz w pkt 19 opisu sprawy), będą podlegały opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Podstawowa stawka podatku – w myśl art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obok zwolnień podmiotowych (dotyczących podatnika) również zwolnienia przedmiotowe odnoszące się do niektórych czynności, a także obniżone stawki podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Przy czym, zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Zatem zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienie od podatku możliwe jest tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy – stanowiącym „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%”, wymieniono – pod pozycją 180 – oznaczone symbolem PKWiU 96.03 „Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną”.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku VAT, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Natomiast – zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji statystycznych – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Również przepis pkt 7.3 Zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług stanowi, że zaliczenie określonego produktu do właściwego grupowania PKWiU należy do obowiązków producenta (względnie usługodawcy) tego produktu. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Zatem organ podatkowy nie jest organem uprawnionym do klasyfikowania danych usług lub towarów do odpowiednich symboli PKWiU.

Odnosząc powołane przepisy w kontekście rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że dla usług świadczonych pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą, tj. usług cmentarnych wymienionych w pkt 1-18 oraz w pkt 19 opisu sprawy, za świadczenie których Wnioskodawca będzie otrzymywał rekompensaty, będzie miała zastosowanie obniżona 8% stawka podatku VAT, pod warunkiem, że wskazany w opisie sprawy przez Zainteresowanego symbol świadczonych usług wg PKWiU 96.03.1 jest prawidłowy.

Podsumowując należy stwierdzić, że jeżeli wykonywane przez Wnioskodawcę usługi na rzecz Gminy (tj. czynności określone w pkt 1-18 oraz w pkt 19 opisu sprawy), za które Zainteresowany będzie otrzymywać tzw. rekompensaty, będą sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 96.03, to będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT według 8% stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146a pkt 2 i w zw. z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy.

Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Informuje się ponadto, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług na rzecz Gminy, za które Wnioskodawca otrzymuje „rekompensatę” (pytania oznaczone we wniosku nr 5 i nr 6). Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług cmentarnych wskazanych w pkt 19 opisu sprawy, świadczonych w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej, możliwości wystawiania faktur przez Wnioskodawcę, dokumentujących pobór ww. opłat, które w całości stanowią dochód Gminy, a także wskazania podmiotu zobowiązanego do wykazywania w rejestrze sprzedaży i w deklaracji VAT-7 obrotu oraz podatku należnego z tytułu ww. usług cmentarnych (pytania oznaczone we wniosku nr 1-4) został załatwiony w dniu 20 października 2015 r, interpretacją nr ILPP1/4512-1-566/15-4/AI.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.