ILPP1/4512-1-566/15-4/AI | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług cmentarnych wskazanych w pkt 19 opisu sprawy, świadczonych w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej, możliwości wystawiania faktur przez Wnioskodawcę, dokumentujących pobór ww. opłat, które w całości stanowią dochód Gminy, a także wskazania podmiotu zobowiązanego do wykazywania w rejestrze sprzedaży i w deklaracji VAT-7 obrotu oraz podatku należnego z tytułu ww. usług cmentarnych.
ILPP1/4512-1-566/15-4/AIinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. gmina
 3. opodatkowanie
 4. rekompensaty
 5. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Ewidencje -> Ewidencja sprzedaży
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Deklaracje -> Deklaracje podatkowe
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 7. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług cmentarnych wskazanych w pkt 19 opisu sprawy, świadczonych w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej, możliwości wystawiania faktur przez Wnioskodawcę, dokumentujących pobór ww. opłat, które w całości stanowią dochód Gminy, a także wskazania podmiotu zobowiązanego do wykazywania w rejestrze sprzedaży i w deklaracji VAT-7 obrotu oraz podatku należnego z tytułu ww. usług cmentarnych (pytania oznaczone we wniosku nr 1-4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług cmentarnych wskazanych w pkt 19 opisu sprawy, świadczonych w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej, możliwości wystawiania faktur przez Wnioskodawcę, dokumentujących pobór ww. opłat, które w całości stanowią dochód Gminy, a także wskazania podmiotu zobowiązanego do wykazywania w rejestrze sprzedaży i w deklaracji VAT-7 obrotu oraz podatku należnego z tytułu ww. usług cmentarnych (pytania oznaczone we wniosku nr 1-4). Wniosek uzupełniono w dniu 11 września 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz o dowód uiszczenia dodatkowej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A” Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem komunalnym świadczącym usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, obrotu, przesyłu i dystrybucji ciepła, administrowania i zarządzania nieruchomościami, wywozu nieczystości stałych i płynnych, utrzymania czystości, działalności pogrzebowej i pokrewnej, itp.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Gmina Miejska (...) zamierza powierzyć Spółce realizację zadania własnego w zakresie utrzymania i prowadzenia cmentarzy komunalnych w trybie art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce komunalnej. W związku z powyższym, techniczno-księgowe aspekty wykonania zadania w zakresie cmentarzy komunalnych określi porozumienie wykonawcze zawarte między Gminą a Spółką.

Porozumienie określi w szczególności obowiązki wykonawcy, które obejmować będą:

 1. wyznaczenie usytuowania grobów ziemnych, murowanych oraz urnowych – zgodnie z planem zagospodarowania w ramach istniejących kwater cmentarnych;
 2. wskazanie miejsca pochówku (ewentualnie odmowa pochówku, jeżeli miejsce wybrane przez organizatora pogrzebu nie spełnia warunków);
 3. bieżące utrzymanie domów przedpogrzebowych:
  • przeglądy okresowe,
  • konserwacja i naprawy instalacji elektrycznej,
  • konserwacja i naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  • konserwacja i naprawy instalacji wentylacyjnej,
  • konserwacja i naprawy nagłośnienia,
  • konserwacja i naprawy oświetlenia zewnętrznego,
  • utrzymywanie w sprawności urządzeń chłodniczych wraz z wózkami do przewozu zwłok;
 4. udostępnienie i przygotowanie domów przedpogrzebowych do uroczystości pogrzebowych. Umieszczenie danych rezerwacji na ogólnodostępnej stronie internetowej Spółki;
 5. udostępnienie chłodni do przechowywania zwłok;
 6. udostępnienie szaletów (sprzątanie, wyposażenie w środki higieny) – szalety czynne od 15 kwietnia do 15 listopada, otwierane w czasie pogrzebów, świąt, tylko w czasie obecności pracowników obsługujących cmentarz;
 7. wynajem kabin TOI TOI wraz z usługą sprzątania-konserwacji – zapewnienie całorocznego dostępu do WC;
 8. konserwacje i bieżące naprawy obiektów i elementów wyposażenia cmentarza;
 9. bieżące utrzymanie czystości na terenie (zbieranie nieczystości, zamiatanie, odchwaszczanie i odśnieżanie alejek z kostki brukowej, usuwanie gołoledzi);
 10. wykonywanie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych zieleni:
  • koszenie trawników,
  • przycinanie żywopłotów i krzewów,
  • cięcia pielęgnacyjne drzew wraz z usuwaniem pędów odroślnych,
  • wygrabianie liści,
  • podlewanie;
 11. przeprowadzenie wycinki drzew (uzyskanie decyzji na wycinkę, wycinka i utylizacja, nasadzenia nowych drzew);
 12. zapewnienie dostatecznej ilości kontenerów na śmieci oraz ich wywóz;
 13. zabezpieczenie ciągłej dostawy wody;
 14. prowadzenie pełnej, zgodnej z aktualnymi w tym zakresie przepisami prawa, dokumentacji cmentarnej;
 15. wyznaczenie miejsca, ustawienia nagrobka, kontrola prowadzonych na terenie cmentarza robót kamieniarskich;
 16. udostępnienie wjazdu na teren cmentarzy firmom kamieniarskim;
 17. regulowanie zobowiązań za energię, wodę, wywóz śmieci, odprowadzenie wody deszczowej;
 18. monitoring terenu cmentarzy;
 19. pobieranie opłat za miejsca i usługi cmentarne – zgodnie z zatwierdzonym cennikiem:
  • opłata za miejsce na cmentarzu pod groby ziemne na okres 20 lat,
  • opłata za miejsce pod grób murowany na okres 99 lat,
  • opłata za usługi administracyjne związane z pochówkiem,
  • wynajęcie domu przedpogrzebowego,
  • przechowywanie zwłok w chłodni,
  • opłata za wjazd na teren cmentarza.

Spółka z tytułu wykonywania czynności wymienionych w punktach 1 do 18 zamierza obciążać Gminę kosztami realizowanego zadania w okresach miesięcznych.

Pobierane opłaty wymienione w punkcie 19 nie będą przychodami Spółki, lecz w całości będą stanowiły dochody Gminy Miejskiej (...) – zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w całości będą przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miejskiej (...). Spółka zamierza ww. opłaty pobierać na podstawie kwitariusza wydanego przez Urząd Miejski w (...) lub poprzez kasę fiskalną Spółki. Wnioskodawca nadmienia, że Gmina Miejska (...) posiada w Spółce 100% udziałów.

Sprawy cmentarzy gminnych należą do zadań własnych Gminy polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Spółka będzie miała obowiązek dostarczyć Gminie rozliczenie z wpływów z tytułu pobieranych opłat oraz pisemne sprawozdanie z:

 • ilości pochówków;
 • ilości pobranych opłat cmentarnych.

Pobrane przez Spółkę opłaty za miejsca i usługi cmentarne świadczone na cmentarzach komunalnych będą stanowić dochód Gminy Miejskiej (...) i będą odprowadzane przez Spółkę na rachunek budżetu Gminy co miesiąc, do dnia wskazanego w umowie. Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wskazane we wniosku w pkt 1-18 usługi zostały sklasyfikowane w następujący sposób:

 • PKWiU 96.03.1 – Usługi pogrzebowe i pokrewne.

Ponadto z pisma z dnia 8 września 2015 r. – stanowiącego uzupełnienie do wniosku – wynika, że:

 1. wskazane we wniosku w pkt 19 usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) zakwalifikowane są do PKWiU 96.03 jako „Usługi pogrzebowe i pokrewne”;
 2. Spółka na rzecz Gminy będzie realizować zadanie własne Gminy określone w art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym. Zadania w zakresie prowadzenia cmentarzy komunalnych są statutowymi zadaniami Spółki. Powierzenie Spółce zadania własnego gminy (utrzymanie cmentarzy komunalnych, pobieranie opłat cmentarnych) nastąpi w trybie zamówienia „in house” (zamówienie dla własnego podmiotu wewnętrznego). Nie będzie ono stanowić zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie będzie zatem wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej. Na temat takiego udzielenia zamówienia własnemu podmiotowi wewnętrznemu wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 sierpnia 2005 r. (sygn. akt II GSK 105/05);
 3. kwoty otrzymywane przez Spółkę od Gminy, umożliwiające realizację zadania własnego Gminy nie będą stanowiły odpłatności, ani wynagrodzenia za usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Gminy. Będą one rekompensować Spółce straty wynikające z realizacji zadania własnego Gminy. Podstawą dokonania przepływów pieniężnych ze Spółki do Gminy i odwrotnie byłaby uchwała powołująca Spółkę, będąca jednocześnie jej aktem założycielskim. Po stronie Gminy, zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wystąpią wydatki na zadania własne jednostki samorządu terytorialnego realizowane w szczególności z uzyskanych wpływów z tytułu opłat cmentarnych. Przekazanie kwot tytułem rekompensaty nastąpi na podstawie obciążeniowej noty księgowej wystawionej przez Spółkę. Gmina rozważa również formę dopłat uregulowaną w art. 177 Kodeksu Spółek Handlowych, która jest wskazywana w publikacjach prawnych jako możliwy instrument zrekompensowania Spółce strat wynikających z realizacji zadania własnego Gminy;
 4. PGKiM Sp. z o.o. i Gmina Miejska (...) są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy pobierane przez Spółkę w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej (...) opłaty cmentarne przekazywane na konto Gminy Miejskiej (...), które zostały wyspecyfikowane w pkt 19, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w związku z wykonywanymi usługami w tym zakresie przez Spółkę, czy też nie będą podlegały opodatkowaniu jako realizowane w ramach zadań własnych Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym...
 2. Czy w przypadku podlegania ww. opłat opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług Spółka na podstawie stosownego upoważnienia może wystawiać faktury VAT w imieniu Gminy Miejskiej (...) za opłaty wyspecyfikowane w pkt 19, które będą w całości stanowiły dochód Gminy Miejskiej (...)...
 3. Czy opłaty, które zostały wyspecyfikowane w pkt 19, za które Spółka w imieniu Gminy Miejskiej (...) wystawi faktury VAT, będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług przez Gminę Miejską (...) wg stawki 8%...
 4. Kto powinien wykazywać w rejestrze sprzedaży oraz w deklaracji VAT-7 obrót oraz podatek należny z tytułu świadczonych usług cmentarnych pobranych przez Spółkę i odprowadzonych na konto Gminy Miejskiej (...) dotyczących:
  • opłat za miejsce na cmentarzu pod groby ziemne na okres 20 lat,
  • opłat za miejsce pod grób murowany na okres 99 lat,
  • opłat za usługi administracyjne związane z pochówkiem,
  • wynajęcia domu przedpogrzebowego,
  • przechowywania zwłok w chłodni,
  • opłat za wjazd na teren cmentarza...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Opłaty, które zostały wyspecyfikowane w pkt 19 nie będą stanowiły u Spółki czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Spółka uważa, że opłaty te będą podlegały opodatkowaniu przez Gminę Miejską (...), której dochodem będą pobrane opłaty cmentarne.

Ad. 2

Spółka może dokumentować opłaty wymienione w pkt 19 fakturami VAT wystawionymi w imieniu Gminy Miejskiej (...), jeżeli zostanie upoważniona przez Gminę do wystawiania faktur w jej imieniu.

Ad. 3

Spółka uważa, że opłaty, które zostały wyspecyfikowane w pkt 19 będą stanowiły u Gminy Miejskiej (...) czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 8%.

Ad.4

To Gmina Miejska (...), a nie Spółka powinna wykazywać obrót od opłat wyspecyfikowanych w pkt 19 oraz podatek należny w swoich rejestrach sprzedaży oraz rozliczać podatek w deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – w świetle art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Aby dana czynność (usługa) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywa 2006/112/WE. Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów i tym samym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Ponadto należy wskazać, że zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wskazać w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy – stanowiącym „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 8% stawką), wymieniono – pod pozycją 180 – oznaczone symbolem PKWiU 96.03 „Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną”.

Na mocy art. 29a ust. 1 ustawy – podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Natomiast, w myśl art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Z kolei przez sprzedaż – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 22 ustawy – należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak stanowi art. 106a ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:

 1. sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności (...).

Zgodnie natomiast z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na podstawie art. 106d ust. 1 ustawy, podmiot, o którym mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1, nabywający towary lub usługi od podatnika może wystawiać w imieniu i na rzecz tego podatnika faktury:

 1. dokumentujące dokonanie przez podatnika sprzedaży na rzecz tego podmiotu,

- o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

 1. dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 lit. b

- jeżeli ten podmiot i ten podatnik wcześniej zawarli umowę w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz tego podatnika, w której została określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności.

Faktury może wystawiać w imieniu i na rzecz podatnika również upoważniona przez niego osoba trzecia, w szczególności jego przedstawiciel podatkowy, o którym mowa w art. 18a – art. 106 ust. 2 ustawy.

Jak wynika z przywołanego przepisu, ustawodawca dopuszcza możliwość wystawiania faktur przez podmiot trzeci w imieniu i na rzecz sprzedawcy, pod warunkiem jednak, że dysponuje on stosownym upoważnieniem.

Ponadto, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Z kolei na mocy art. 109 ust. 3 ustawy – podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Dane, które podatnik wpisuje do deklaracji składanej w urzędzie skarbowym, stanowią odzwierciedlenie danych wynikających z prowadzonych przez niego ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupu VAT. Przepisy ustawy nie narzucają określonej formy prowadzenia ewidencji. Ważne jest tylko, aby zawierała ona wszystkie elementy wymienione w art. 109 ust. 3 ustawy oraz inne dane, które są niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji VAT.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem komunalnym świadczącym usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, obrotu, przesyłu i dystrybucji ciepła, administrowania i zarządzania nieruchomościami, wywozu nieczystości stałych i płynnych, utrzymania czystości, działalności pogrzebowej i pokrewnej, itp. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Gmina Miejska zamierza powierzyć Spółce realizację zadania własnego w zakresie utrzymania i prowadzenia cmentarzy komunalnych w trybie art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce komunalnej. W związku z powyższym, techniczno-księgowe aspekty wykonania zadania w zakresie cmentarzy komunalnych określi porozumienie wykonawcze zawarte między Gminą a Spółką. Porozumienie określi w szczególności obowiązki wykonawcy, które obejmować będą:

 1. wyznaczenie usytuowania grobów ziemnych, murowanych oraz urnowych – zgodnie z planem zagospodarowania w ramach istniejących kwater cmentarnych;
 2. wskazanie miejsca pochówku (ewentualnie odmowa pochówku, jeżeli miejsce wybrane przez organizatora pogrzebu nie spełnia warunków);
 3. bieżące utrzymanie domów przedpogrzebowych:
  • przeglądy okresowe,
  • konserwacja i naprawy instalacji elektrycznej,
  • konserwacja i naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  • konserwacja i naprawy instalacji wentylacyjnej,
  • konserwacja i naprawy nagłośnienia,
  • konserwacja i naprawy oświetlenia zewnętrznego,
  • utrzymywanie w sprawności urządzeń chłodniczych wraz z wózkami do przewozu zwłok;
 4. udostępnienie i przygotowanie domów przedpogrzebowych do uroczystości pogrzebowych. Umieszczenie danych rezerwacji na ogólnodostępnej stronie internetowej Spółki;
 5. udostępnienie chłodni do przechowywania zwłok;
 6. udostępnienie szaletów (sprzątanie, wyposażenie w środki higieny) – szalety czynne od 15 kwietnia do 15 listopada, otwierane w czasie pogrzebów, świąt, tylko w czasie obecności pracowników obsługujących cmentarz;
 7. wynajem kabin TOI TOI wraz z usługą sprzątania-konserwacji – zapewnienie całorocznego dostępu do WC;
 8. konserwacje i bieżące naprawy obiektów i elementów wyposażenia cmentarza;
 9. bieżące utrzymanie czystości na terenie (zbieranie nieczystości, zamiatanie, odchwaszczanie i odśnieżanie alejek z kostki brukowej, usuwanie gołoledzi);
 10. wykonywanie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych zieleni:
  • koszenie trawników,
  • przycinanie żywopłotów i krzewów,
  • cięcia pielęgnacyjne drzew wraz z usuwaniem pędów odroślnych,
  • wygrabianie liści,
  • podlewanie;
 11. przeprowadzenie wycinki drzew (uzyskanie decyzji na wycinkę, wycinka i utylizacja, nasadzenia nowych drzew);
 12. zapewnienie dostatecznej ilości kontenerów na śmieci oraz ich wywóz;
 13. zabezpieczenie ciągłej dostawy wody;
 14. prowadzenie pełnej, zgodnej z aktualnymi w tym zakresie przepisami prawa, dokumentacji cmentarnej;
 15. wyznaczenie miejsca, ustawienia nagrobka, kontrola prowadzonych na terenie cmentarza robót kamieniarskich;
 16. udostępnienie wjazdu na teren cmentarzy firmom kamieniarskim;
 17. regulowanie zobowiązań za energię, wodę, wywóz śmieci, odprowadzenie wody deszczowej;
 18. monitoring terenu cmentarzy;
 19. pobieranie opłat za miejsca i usługi cmentarne – zgodnie z zatwierdzonym cennikiem:
  • opłata za miejsce na cmentarzu pod groby ziemne na okres 20 lat,
  • opłata za miejsce pod grób murowany na okres 99 lat,
  • opłata za usługi administracyjne związane z pochówkiem,
  • wynajęcie domu przedpogrzebowego,
  • przechowywanie zwłok w chłodni,
  • opłata za wjazd na teren cmentarza.

Spółka z tytułu wykonywania czynności wymienionych w punktach 1 do 18 zamierza obciążać Gminę kosztami realizowanego zadania w okresach miesięcznych. Pobierane opłaty wymienione w punkcie 19 nie będą przychodami Spółki, lecz w całości będą stanowiły dochody Gminy Miejskiej – zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w całości będą przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miejskiej. Spółka zamierza ww. opłaty pobierać na podstawie kwitariusza wydanego przez Urząd Miejski lub poprzez kasę fiskalną Spółki. Wnioskodawca nadmienia, że Gmina Miejska posiada w Spółce 100% udziałów. Sprawy cmentarzy gminnych należą do zadań własnych Gminy polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Spółka będzie miała obowiązek dostarczyć Gminie rozliczenie z wpływów z tytułu pobieranych opłat oraz pisemne sprawozdanie z: ilości pochówków oraz ilości pobranych opłat cmentarnych. Pobrane przez Spółkę opłaty za miejsca i usługi cmentarne świadczone na cmentarzach komunalnych będą stanowić dochód Gminy Miejskiej i będą odprowadzane przez Spółkę na rachunek budżetu Gminy co miesiąc, do dnia wskazanego w umowie. Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wskazane we wniosku w pkt 1-18, jak również w pkt 19 usługi zostały sklasyfikowane do PKWiU 96.03 jako „Usługi pogrzebowe i pokrewne”.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii:

 • opodatkowania usług cmentarnych wskazanych w pkt 19 opisu sprawy, świadczonych w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej,
 • możliwości wystawiania faktur przez Wnioskodawcę, dokumentujących pobór ww. opłat, które w całości stanowią dochód Gminy,
 • wskazania podmiotu zobowiązanego do wykazywania w rejestrze sprzedaży i w deklaracji VAT-7 obrotu oraz podatku należnego z tytułu ww. usług cmentarnych, za które opłaty – stanowiące dochód Gminy – pobierane są przez Spółkę.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy w kontekście przedstawionego opisu sprawy należy wskazać, że skoro usługi, o których mowa w pkt 19 opisu sprawy, będą świadczone przez Spółkę w imieniu i na rzecz Gminy, to tym samym uznać należy, że pobierane od klientów (w imieniu i na rachunek Gminy) kwoty należne z tytułu opłat cmentarnych przekazywane Gminie, nie będą stanowić dla Spółki zapłaty, o której mowa w art. 29a ustawy. Spółka bowiem, na podstawie postanowień umownych ze zlecającym (Gminą) będzie wykonywać jedynie czynności zarządzania i administrowania cmentarzem. A zatem po stronie Spółki kwoty z tytułu opłat cmentarnych wskazanych w pkt 19 opisu sprawy nie będą stanowić podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zapłatą dla Spółki będzie jedynie tzw. rekompensata otrzymywana od Gminy, umożliwiająca realizację zadania własnego Gminy (rekompensująca Spółce straty wynikające z realizacji tegoż zadania). A zatem realizacja przez Spółkę czynności w imieniu i na rachunek Gminy będzie równoznaczna z ich wykonywaniem przez Gminę. Tak więc to nie Spółka, lecz Gmina będzie zobowiązana wykazywać podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu zrealizowanych czynności, o których mowa w pkt 19 w rejestrze sprzedaży oraz deklaracji podatkowej dla celów podatku od towarów i usług.

Ponadto z uwagi na powyższe, w przypadku posiadania stosownego pełnomocnictwa w tym zakresie, Spółka powinna wystawiać faktury VAT w imieniu i na rzecz Gminy z tytułu pobieranych opłat cmentarnych opisanych w pkt 19 opisu sprawy. Zauważyć przy tym należy, że wystawienie faktur przez Spółkę w imieniu i na rachunek Gminy jest równoznaczne z wystawieniem ich przez Gminę, która będzie zobowiązana – jak wskazano powyżej – zaewidencjonować dokonaną sprzedaż i wykazać w deklaracji podatkowej dla celów podatku od towarów i usług.

Mając natomiast na względzie powołane przepisy odnoszące się do kwestii stawki podatku należy stwierdzić, że o ile usługi cmentarne, wymienione w pkt 19 opisu sprawy, które Wnioskodawca świadczy w imieniu i na rzecz Gminy, sklasyfikowane są – jak wskazał Zainteresowany – wg PKWiU 96.03.1, to będą one opodatkowane podatkiem od towarów i usług wg 8% stawki podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy i art. 146a pkt 2 w zw. z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy.

Uwzględniając zatem powołane przepisy prawa w kontekście przedstawionego opisu sprawy w odpowiedzi na zadane pytania należy stwierdzić, że:

Ad. 1

Odpłatne usługi cmentarne, które zostały wymienione w pkt 19 opisu sprawy sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 96.03.1 – „Usługi pogrzebowe i pokrewne”, będą stanowić czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przy czym, czynności te nie będą stanowiły u Spółki czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie będą one czynnościami Spółki), lecz w Gminie, w imieniu której są one wykonywane.

Ad. 2

Spółka będzie mogła wystawiać faktury VAT za opłaty wymienione w pkt 19 opisu sprawy, które będą w całości stanowiły dochód Gminy, jeżeli zostanie upoważniona przez Gminę do wystawiania faktur w jej imieniu.

Ad. 3

Odpłatne usługi cmentarne, które zostały wymienione w pkt 19 opisu sprawy sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 96.03.1 – „Usługi pogrzebowe i pokrewne” będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług wg 8% stawki podatku VAT.

Ad. 4

To Gmina Miejska, a nie Spółka powinna wykazywać obrót od opłat wymienionych w pkt 19 opisu sprawy oraz podatek należny w swoich rejestrach sprzedaży oraz rozliczać podatek w deklaracji VAT-7.

Podkreślenia wymaga fakt, że organ podatkowy nie jest organem uprawnionym do klasyfikowania danych usług lub towarów do odpowiednich symboli PKWiU. Zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji statystycznych – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) – zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

I nformuje się ponadto, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług cmentarnych wskazanych w pkt 19 opisu sprawy, świadczonych w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej, możliwości wystawiania faktur przez Wnioskodawcę, dokumentujących pobór ww. opłat, które w całości stanowią dochód Gminy, a także wskazania podmiotu zobowiązanego do wykazywania w rejestrze sprzedaży i w deklaracji VAT-7 obrotu oraz podatku należnego z tytułu ww. usług cmentarnych (pytania oznaczone we wniosku nr 1-4). Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług na rzecz Gminy, za które Wnioskodawca otrzymuje „rekompensatę” (pytania oznaczone we wniosku nr 5 i 6) został załatwiony w dniu 20 października 2015 r, interpretacją nr ILPP1/4512-1-566/15-5/AI.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.