ILPP1/4512-1-53/15-3/NS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania badań archeologicznych realizowanych przez Muzeum.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Muzeum, przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu do: Izby Skarbowej w Poznaniu 28 stycznia 2015 r., Biura Krajowej Informacji Podatkowej 30 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu do: Izby Skarbowej w Poznaniu 15 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania badań archeologicznych realizowanych przez Muzeum – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania badań archeologicznych realizowanych przez Muzeum. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 15 kwietnia 2015 r. o informacje doprecyzowujące opisane zdarzenie przyszłe.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca – Muzeum – jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r., poz. 987), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406), statutu (Uchwała Rady Miasta z dnia 24 września 2013 r.). Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (PRM) prowadzonego przez Ministra. Muzeum jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonuje czynności zwolnione i opodatkowane.

Zgodnie z § 3 i § 4 statutu, do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów w zakresie archeologii, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów, a także dokumentacje z badań archeologicznych oraz materiały archiwalne dotyczące znalezisk archeologicznych i historii archeologii. Muzeum realizuje swoje zadania m.in. przez:

 1. organizowanie wystaw stałych i czasowych oraz rezerwatów archeologicznych;
 2. prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez odczyty, prelekcje i pokazy;
 3. organizowanie i prowadzenie badań archeologicznych (np. prac wykopaliskowych i badań powierzchniowych) oraz w miarę możliwości zabezpieczanie zabytków archeologicznych;
 4. opracowywanie inwentarzy i publikacja katalogów zbiorów, przewodników po wystawach, wyników badań oraz prac naukowych i popularnonaukowych z dziedziny archeologii i nauk pomocniczych.

Stosownie do brzmienia art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku.

Muzeum planuje zawrzeć umowę z Miastem na odpłatne wykonanie badań archeologicznych Rynku. Zakres prac będzie obejmował ręczną eksplorację warstw kulturowych do głębokości ok. 4 m poniżej obecnego poziomu wraz z jej wywozem i utylizacją. Rejon prac zostanie odpowiednio wygrodzony i zabezpieczony, a poszczególne wykopy (w razie konieczności) zabezpieczane szalunkami. W toku prowadzonej eksploracji warstw kulturowych będzie wykonywana dokumentacja archeologiczna w standardach określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2011 r. Całość prac terenowych zostanie podzielona na etapy, których wykonanie będzie stanowiło podstawę do rozliczenia ich kosztów. Wydobyte w trakcie prac artefakty, po oczyszczeniu i wstępnej konserwacji, zostaną poddane różnorodnym badaniom i analizom, które w połączeniu z dokumentacją terenową stworzą kompleksowe opracowanie pozyskanych materiałów źródłowych. Wykonana dokumentacja zostanie przekazana podmiotowi na rzecz, którego będzie zadanie realizowane. Reasumując, zakres prac będzie obejmował wykonanie badań archeologicznych wraz z wykonaniem dokumentacji i opracowaniem naukowym pozyskanych materiałów źródłowych.

Muzeum wykonując badania archeologiczne nie osiąga w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczone w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Niezależnie od zawartej z Miastem umowy (po jej zakończeniu i rozliczeniu), Muzeum planuje wykorzystać uzyskaną dokumentację i opracowania oraz zabytkowe materiały w celu osiągnięcia dodatkowych dochodów poprzez:

 • wydrukowanie publikacji o historii i działalności ówczesnej ludności, która będzie sprzedawana przez Muzeum,
 • przygotowanie i wykonanie na terenie Muzeum odrębnej wystawy poświęconej archeologii Miasta, która będzie ogólnodostępna po zakupieniu opodatkowanego biletu wstępu.

Na sfinansowanie zarówno publikacji, jak i wystawy Muzeum zamierza przeznaczyć środki z pozostałej działalności.

Ponadto w piśmie z dnia 15 kwietnia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie do wniosku, Zainteresowany wskazał, że świadcząc przedmiotowe usługi badań archeologicznych nie będzie osiągał w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia, będą one przeznaczone w całości na cele statutowe określone w art. 1 ustawy o muzeach. Będą tym samym w całości przeznaczone na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy badania archeologiczne realizowane przez Muzeum, a opisane we wniosku, podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, badania archeologiczne opisane we wniosku podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%.

Koszty wykonanych badań archeologicznych pokryje Miasto na podstawie wystawionej przez Muzeum faktury. Muzeum dodatkowo uzyska przychody ze sprzedaży biletów wstępu na wystawę z wyselekcjonowanymi zabytkami z ww. badań oraz przychody ze sprzedaży książki przygotowanej na podstawie wspomnianych badań (z nadanym numerem ISBN).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast – stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, poz. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE. Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów. To pozwala stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

 1. podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisanym do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,
 2. indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Z kolei – na podstawie art. 43 ust. 17 ustawy – zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe (art. 43 ust. 17a ustawy).

W oparciu o art. 43 ust. 18 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

W analizowanej sprawie należy zwrócić uwagę na cel zwolnień przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy. Brzmienie tego przepisu wskazuje, że ze zwolnienia od podatku korzystać mogą usługi kulturalne oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana. Jednakże, usługi te – aby mogły korzystać ze zwolnienia – świadczone muszą być przez szczególne podmioty.

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. n Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie zwalniają świadczenie niektórych usług kulturalnych, a także dostawę towarów ściśle z nimi związanych, przez podmioty prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane przez dane państwo członkowskie.

Jak wynika z powyższego ustawodawca europejski dał państwom członkowskim możliwość określenia, które podmioty niebędące podmiotami prawa publicznego, świadczące usługi kulturalne, będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Polski prawodawca określił te podmioty, wymieniając je w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, jako: podmioty prawa publicznego; podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym; wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; indywidualni twórcy i artyści wykonawcy, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzani w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Analiza powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku na jego podstawie jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług (kulturalnych), ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być podmiotem prawa publicznego lub innym podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym lub wpisanym do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, albo indywidualnym twórcą lub artystą wykonawcą w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanym za wykonaną usługę w formie honorarium. Ponadto podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 33 lit. a tego artykułu, nie mogą osiągać w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia, zyski te przeznaczane są w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

Należy wskazać, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „usług kulturalnych”. Jego znaczenie należy zatem ustalić w oparciu o dostępne metody wykładni. W prawie podatkowym pierwszorzędne znaczenie ma wykładnia językowa. Zatem zgodnie z jej regułami, odnosząc się do znaczenia terminu „usługi kulturalne” w języku potocznym, możemy stwierdzić, że pod pojęciem tym kryją się usługi odnoszące się do kultury, w zakresie kultury itp. Natomiast kultura to „całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości, zasad i norm współżycia przyjętych przez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem jego myśli i działalności. Kultura dzieli się na: materialną, której zakres pokrywa się z pojęciem cywilizacja, i duchową – ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, nauki, moralności funkcjonujących w postaci dzieł artystycznych, wierzeń, obyczajów, a także uznanych wartości, takich jak: prawda, sprawiedliwość, wolność, równość itp.” (Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtműller „Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska” Wydawnictwo Europa, Warszawa 1999).

Zgodnie natomiast z internetowym Słownikiem języka polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN (http://sjp.pwn.pl/), „kultura” oznacza „materialną i umysłową działalność społeczeństw oraz jej wytwory”.

Przez potoczne rozumienie pojęcia „kultura” możemy zatem uznać całokształt wytworów materialnych i umysłowych społeczności.

Ponadto, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.), działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury (art. 2 ww. ustawy).

Z kolei w myśl art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r., poz. 987, z późn. zm.), muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

Na mocy art. 2 ustawy o muzeach, muzeum realizuje cele określone w art. 1, w szczególności przez:

 1. gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie,
 2. katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
 3. przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
 4. zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody,
 5. urządzanie wystaw stałych i czasowych,
 6. organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych,
 7. prowadzenie działalności edukacyjnej,
 • 7a. popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę,
 1. udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,
 2. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji,
 3. prowadzenie działalności wydawniczej.

Zatem za usługi kulturalne świadczone przez muzeum możemy uznać usługi nie wchodzące w zakres działalności gospodarczej w rozumieniu innych przepisów, polegające na upowszechnianiu i ochronie kultury, przez którą należy rozumieć naturalne i kulturalne dziedzictwo ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, w szczególności w zakresie historii, nauki i sztuki.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca – Muzeum – jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r., poz. 987), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406), statutu (Uchwała Rady Miasta z dnia 24 września 2013 r.). Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (PRM) prowadzonego przez Ministra. Muzeum jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonuje czynności zwolnione i opodatkowane. Zgodnie z § 3 i § 4 statutu, do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów w zakresie archeologii, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów, a także dokumentacje z badań archeologicznych oraz materiały archiwalne dotyczące znalezisk archeologicznych i historii archeologii. Muzeum realizuje swoje zadania m.in. przez:

 1. organizowanie wystaw stałych i czasowych oraz rezerwatów archeologicznych;
 2. prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez odczyty, prelekcje i pokazy;
 3. organizowanie i prowadzenie badań archeologicznych (np. prac wykopaliskowych i badań powierzchniowych) oraz w miarę możliwości zabezpieczanie zabytków archeologicznych;
 4. opracowywanie inwentarzy i publikacja katalogów zbiorów, przewodników po wystawach, wyników badań oraz prac naukowych i popularnonaukowych z dziedziny archeologii i nauk pomocniczych.

Muzeum planuje zawrzeć umowę z Miastem na odpłatne wykonanie badań archeologicznych Rynku. Zakres prac będzie obejmował ręczną eksplorację warstw kulturowych do głębokości ok. 4 m poniżej obecnego poziomu wraz z jej wywozem i utylizacją. Rejon prac zostanie odpowiednio wygrodzony i zabezpieczony, a poszczególne wykopy (w razie konieczności) zabezpieczane szalunkami. W toku prowadzonej eksploracji warstw kulturowych będzie wykonywana dokumentacja archeologiczna w standardach określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2011 r. Całość prac terenowych zostanie podzielona na etapy, których wykonanie będzie stanowiło podstawę do rozliczenia ich kosztów. Wydobyte w trakcie prac artefakty, po oczyszczeniu i wstępnej konserwacji, zostaną poddane różnorodnym badaniom i analizom, które w połączeniu z dokumentacją terenową stworzą kompleksowe opracowanie pozyskanych materiałów źródłowych. Wykonana dokumentacja zostanie przekazana podmiotowi na rzecz, którego będzie zadanie realizowane. Reasumując, zakres prac będzie obejmował wykonanie badań archeologicznych wraz z wykonaniem dokumentacji i opracowaniem naukowym pozyskanych materiałów źródłowych. Muzeum wykonując badania archeologiczne nie osiąga w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczone w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Niezależnie od zawartej z Miastem umowy (po jej zakończeniu i rozliczeniu), Muzeum planuje wykorzystać uzyskaną dokumentację i opracowania oraz zabytkowe materiały w celu osiągnięcia dodatkowych dochodów poprzez:

 • wydrukowanie publikacji o historii i działalności ówczesnej ludności, która będzie sprzedawana przez Muzeum,
 • przygotowanie i wykonanie na terenie Muzeum odrębnej wystawy poświęconej archeologii Miasta, która będzie ogólnodostępna po zakupieniu opodatkowanego biletu wstępu.

Na sfinansowanie zarówno publikacji, jak i wystawy Muzeum zamierza przeznaczyć środki z pozostałej działalności.

Ponadto Zainteresowany jednoznacznie wskazał, że świadcząc przedmiotowe usługi badań archeologicznych nie będzie osiągał w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia, będą one przeznaczone w całości na cele statutowe określone w art. 1 ustawy o muzeach. Będą tym samym w całości przeznaczone na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą opodatkowania badań archeologicznych realizowanych przez Muzeum.

Biorąc pod uwagę treść cytowanych przepisów należy wskazać, że prowadzone przez Zainteresowanego badania archeologiczne można uznać za usługi kulturalne w rozumieniu ww. art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, a w szczególności jako organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ww. ustawy o muzeach.

Zatem, jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca jest jednostką nienastawioną na osiąganie zysku, która realizuje swoje zadania m.in. poprzez organizowanie wystaw stałych i czasowych oraz rezerwatów archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez odczyty, prelekcje i pokazy, organizowanie i prowadzenie badań archeologicznych (np. prac wykopaliskowych i badań powierzchniowych) oraz w miarę możliwości zabezpieczanie zabytków archeologicznych, opracowywanie inwentarzy i publikacje katalogów zbiorów, przewodników po wystawach, wyników badań oraz prac naukowych i popularnonaukowych z dziedziny archeologii i nauk pomocniczych. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej nie są – jak twierdzi Zainteresowany – uzyskiwane systematycznie i przeznaczone są w całości na cele statutowe określone w art. 1 ustawy o muzeach, a więc na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że usługi wykonywane przez Wnioskodawcę, tj. prowadzenie badań archeologicznych, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.

Wobec powyższego, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie, należało uznać za nieprawidłowe.

Informuje się ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży biletów wstępu na wystawę oraz sprzedaży książek.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.