ILPP1/4512-1-283/16-4/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie udokumentowania fakturą i opodatkowania podstawową stawką podatku zrealizowanego zlecenia oraz prawa do odliczenia podatku VAT związanego z zakupami towarów.
ILPP1/4512-1-283/16-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. prawo do odliczenia
 3. stawka podstawowa podatku
 4. usługi
 5. zarząd
 6. zarząd nieruchomością
 7. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2016 r. (data wpływu 10 maja 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 czerwca 2016 r. (data wpływu 14 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania fakturą i opodatkowania podstawową stawką podatku zrealizowanego zlecenia oraz prawa do odliczenia podatku VAT związanego z zakupami towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania fakturą i opodatkowania podstawową stawką podatku zrealizowanego zlecenia oraz prawa do odliczenia podatku VAT związanego z zakupami towarów. Dnia 14 czerwca 2016 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu stanu sprawy oraz dowód uiszczenia brakującej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka utworzona została uchwałą Rady Miejskiej jako jednoosobowa spółka ze 100% udziałem Gminy. Spółka uzyskała osobowość prawną – rejestr handlowy nr (...) w Sądzie Rejonowym. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, PKD 65.20.Z.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Gmina zleceniem z maja 2016 r., na podstawie art. 9 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), zleca Spółce świadczenie usług polegające na: zorganizowaniu i administrowaniu strefą płatnego parkowania (SPP).

Spółka rozszerzyła swoją działalność o kolejne PKD 52.21.Z.: „usługa wspomagająca transport lądowy”.

Wartość zlecenia Gmina określa jako % z wpływów brutto uzyskanych z opłat parkingowych pobranych za pośrednictwem parkometrów, pozostałych urządzeń do poboru opłat oraz ze sprzedaży abonamentów i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, a w szczególności:

 • wartość usługi,
 • podatek od towarów i usług,
 • koszty wszelkich prac przygotowawczych.

Spółka w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniła wykonawcę na dostawę systemu nadzorowania strefą płatnego parkowania, który po wykonaniu zadania wystawi Spółce fakturę VAT.

Rozliczenie wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy (Spółce) następować będzie w okresach miesięcznych. Podstawą ustalenia wynagrodzenia i wystawienia faktury na Zleceniodawcę (Gminę) będzie miesięczne sprawozdanie rozliczeniowe określające łączną kwotę wpływów uzyskanych przez Gminę z opłat za SPP.

Wszystkie wpłaty z parkometrów, pozostałych urządzeń do pobierania opłat oraz abonamentów bezpośrednio wpływają na konto bankowe Gminy, czyli nie wpływają na konto Spółki.

Dnia 14 czerwca 2016 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu sprawy wskazując, że:

1.

Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania sklasyfikowano pod symbolem PKWiU jako „usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczonymi na zlecenie” – 68.32.13.

2.

Spółka wykonuje usługi odpłatnie na rzecz Gminy z tytułu zlecenia polegającego na świadczeniu usług zorganizowania i administrowania strefą płatnego parkowania (SPP).

3.

Faktury VAT za nabyte parkometry, wyposażenie biura i inne koszty związane z SPP wystawiane są na Spółkę.

4.

Spółka wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług jako osobny podmiot, odrębny od Gminy, posiadający status czynnego podatnika podatku od towarów i usług.

Na podstawie zlecenia określa się wynagrodzenie dla Spółki. Spółka w cyklu miesięcznym, gdzie podstawą wynagrodzenia jest % udziału z kwoty wpływów wnoszonych bezpośrednio na konto Gminy, uzyskanych za pośrednictwem parkometrów i innych urządzeń służących do pobierania opłat parkingowych, wystawi fakturę VAT z tytułu administrowania SPP i naliczy VAT 23%. Jest to dla Spółki sprzedaż opodatkowana, której – zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Spółka wykonuje usługę odpłatnie na rzecz Gminy z tytułu zorganizowania i administrowania bez zawierania umowy cywilnoprawnej tylko na podstawie zlecenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka wykonując zlecenie powinna wystawić fakturę Zleceniodawcy tytułem wynagrodzenia i naliczyć podatek VAT 23%...
 2. Czy Spółka będzie mogła odliczyć VAT naliczony od nabytych parkometrów, wyposażenia biura SPP oraz innych kosztów związanych z obsługą strefy płatnego parkowania...

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie przysługujące z ww. zlecenia podlega opodatkowaniu VAT 23% i stanowi dla Spółki sprzedaż opodatkowaną. Jednocześnie daje Spółce prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. art. 5 ust. 1 oraz art. 15, art. 29a oraz art. 86.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak wynika z art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca odsyła częstokroć do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku, zwolnień od podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Wskazać należy, że od 1 stycznia 2016 r. klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r., poz. 736) – obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. – zwalnia się od podatki usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0).

Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Z powyższego § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia jednoznacznie wynika, że elementem warunkującym prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług dla czynności zarządzania nieruchomościami, jest charakter oraz przeznaczenie nieruchomości, w odniesieniu do której usługa ta jest świadczona.

Wobec tego należy wskazać, że zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są jedynie te usługi zarządzania nieruchomościami, które mieszczą się w grupowaniach PKWiU wymienionych w przywołanym wyżej przepisie § 3 ust. 1 pkt 3 cyt. rozporządzenia, a więc dotyczą nieruchomości mieszkalnych i są świadczone na zlecenie, a jednocześnie nie są usługami w zakresie wyceny nieruchomości mieszkalnych.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W związku z powyższym tut. Organ odniósł się w wydanej interpretacji wyłącznie do klasyfikacji PKWiU podanej przez Wnioskodawcę we wniosku.

Stosownie do treści art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Generalnie zatem faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie określonej transakcji sprzedaży dokonanej przez podatnika podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest: wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, PKD 65.20.Z. Gmina zleceniem z maja 2016 r. zleciła spółce świadczenie usługi polegającej na: zorganizowaniu i administrowaniu strefą płatnego parkowania (SPP). Spółka rozszerzyła swoją działalność o kolejne PKD 52.21.Z.: „usługa wspomagająca transport lądowy”. Wnioskodawca w drodze przetargu nieograniczonego wyłonił wykonawcę na dostawę systemu nadzorowania strefą płatnego parkowania, który po wykonaniu zadania wystawi Spółce fakturę VAT. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy (Spółce) następować będzie w okresach miesięcznych. Podstawą ustalenia wynagrodzenia i wystawienia faktury na Zleceniodawcę (Gminę) będzie miesięczne sprawozdanie rozliczeniowe określające łączną kwotę wpływów uzyskanych przez gminę z opłat za SPP. Wszystkie wpłaty z parkometrów, pozostałych urządzeń do pobierania opłat oraz abonamentów bezpośrednio wpływają na konto bankowe Gminy, czyli nie wpływają na konto Spółki. Wnioskodawca wyjaśnił, że zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania sklasyfikowano pod symbolem PKWiU jako „usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczonymi na zlecenie” – 68.32.13. Spółka wykonuje usługi odpłatnie na rzecz Gminy z tytułu zlecenia polegającego na świadczeniu usług zorganizowania i administrowania strefą płatnego parkowania (SPP).

Wątpliwości Wnioskodawcy w pierwszej kolejności dotyczą kwestii, czy Spółka wykonując zlecenie powinna wystawić fakturę Zleceniodawcy tytułem wynagrodzenia i naliczyć podatek VAT 23%.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa, jak również przedstawiony we wniosku opis sprawy, a w szczególności klasyfikację przedmiotowych usług dokonaną przez Wnioskodawcę, stwierdzić należy, że przepis § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, zgodnie z którym zwalnia od podatku jedynie usługi zarządzania nieruchomościami na zlecenie, które mieszczą się w grupowaniach PKWiU wymienionych w tym przepisie oraz dotyczą nieruchomości mieszkalnych, a jednocześnie nie są usługami w zakresie wyceny nieruchomości mieszkalnych, nie ma zastosowania w rozpatrywanej sprawie.

Wobec powyższego, opisana usługa zorganizowania i administrowania strefą płatnego parkowania (SPP) (a więc obiektu o charakterze niemieszkalnym), sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 68.32.13, podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że wynagrodzenie za usługę zarządzania, dotyczące zarządzania nieruchomością niemieszkalną należy opodatkować podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Skutkiem powyższego Wnioskodawca, w oparciu o art. 106b ust. 1 ustawy, zobligowany jest wystawić Zleceniodawcy fakturę dokumentującą wykonanie takiej usługi.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą także kwestii, czy spółka będzie mogła odliczyć VAT naliczony od nabytych parkometrów, wyposażenia biura SPP oraz innych kosztów związanych z obsługą strefy płatnego parkowania.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Istnienie związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku również w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, s. 1, z późn. zm.). Stanowisko powyższe znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast w myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury VAT za nabyte parkometry, wyposażenie biura i inne koszty związane z SPP wystawiane są na Wnioskodawcę. Spółka wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, zgodnie z art. 15 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług jako osobny podmiot, odrębny od Gminy, posiadający status czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Na podstawie zlecenia określa się wynagrodzenie dla Spółki. Spółka w cyklu miesięcznym, gdzie podstawą wynagrodzenia jest % udziału, z kwoty wpływów wnoszonych bezpośrednio na konto gminy, uzyskanych za pośrednictwem parkometrów i innych urządzeń służących do pobierania opłat parkingowych, wystawi fakturę VAT z tytułu administrowania SPP i naliczy VAT 23%. Jest to dla Spółki sprzedaż opodatkowana. Spółka wykonuje usługę odpłatnie na rzecz Gminy z tytułu zorganizowania i administrowania na podstawie zlecenia.

Jak wskazano powyżej, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto wskazano również, że świadczone przez Spółkę usługi, tj. zorganizowania i administrowania SPP, stanowią czynności podlegające opodatkowaniu, niekorzystające ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zatem są one opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Analizując okoliczności przedstawione we wniosku w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy uznać, że w niniejszej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, albowiem Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a wydatki związane z zakupem parkometrów, wyposażenia biura i inne koszty związane z SPP mają związek z wykonywanymi przez Zainteresowanego wskazanymi w opisie sprawy czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zatem, z uwagi na związek ww. wydatków dotyczących usługi zorganizowania i administrowania strefą płatnego parkowania (SPP), sklasyfikowaną pod symbolem PKWiU 68.32.13, z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie, pod warunkiem niezaistnienia negatywnych przesłanek zawartych w art. 88 ustawy.

Podsumowując:

 1. Spółka wykonując zlecenie powinna wystawić fakturę Zleceniodawcy tytułem wynagrodzenia i naliczyć podatek VAT w stawce 23%.
 2. Spółka może odliczyć VAT naliczony od nabytych parkometrów, wyposażenia biura SPP oraz innych kosztów związanych z obsługą strefy płatnego parkowania.

Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego stanu faktycznego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, że analiza załącznika dołączonego do uzupełnienia wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załącznika dołączonego przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.