ILPP1/4441-11/12-S/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług edukacyjnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
WYDANA W WYNIKU UWZGLĘDNIENIA SKARGI

W związku ze skargą z dnia 1 lutego 2012 r. (data wpływu 6 lutego 2012 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 17 czerwca 2011 r., znak ILPP1/443-501/11-2/AK w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT z tytułu świadczenia usług edukacyjnych, doręczoną dnia 21 czerwca 2011 r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), uwzględnia skargę w całości, w związku z czym zmienia zaskarżoną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 17 czerwca 2011 r. znak ILPP1/443-501/11-2/AK, uznając stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał na wniosek Spółki z o.o. z dnia 16 marca 2011 r. (data wpływu 22 marca 2011 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zwolnienia od podatku VAT z tytułu świadczenia usług edukacyjnych – zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 17 czerwca 2011 r. znak ILPP1/443-501/11-2/AK, stwierdzając nieprawidłowość zajętego przez Wnioskodawcę ww. wniosku stanowiska.

We wniosku z dnia 16 marca 2011 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (zwana dalej Spółką) jest podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy między innymi usługi edukacyjne. Obecnie Spółka bierze udział jako wykonawca szkoleń w projekcie unijnym – Kompetentna Gmina. Projekt Kompetentna Gmina realizuje „A”. Projekt zakłada szkolenie urzędników samorządowych w zakresie obsługi programu „M”. Projekt jest w 93,51% finansowany ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 6,49% przez gminy. Wartość finansowana przez gminy stanowi niepieniężny wkład własny jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt Kompetentna Gmina jest prowadzony przez „A”. W ramach projektu Spółka występuje jako podwykonawca „A” świadcząc na jej rzecz usługi edukacyjne polegające na szkoleniu urzędników samorządowych z obsługi programów „M” i „Mx”. Spółka za świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu unijnego będzie wystawiała na rzecz „A” faktury VAT, które będą podstawą płatności wynagrodzenia na rzecz Spółki i podstawą rozliczenia projektu unijnego przez „A”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy usługi edukacyjne świadczone przez Spółkę w ramach projektu Kompetentna Gmina finansowanego w całości ze środków publicznych (unijnych i samorządowych) podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi edukacyjne świadczone przez Spółkę w ramach projektu Kompetentna Gmina są zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT zwolnione od opodatkowania tym podatkiem są usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26, finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z przedstawionej regulacji wynika więc, że zwolnione są usługi kształcenia zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych. W celu zwolnienia usług świadczonych przez Spółkę konieczne jest więc spełnienie łączne dwóch warunków:

 1. usługi edukacyjne muszą polegać na kształceniu zawodowym i
 2. usługi muszą być finansowane w całości ze środków unijnych.

Ustawa o VAT, jak również jej przepisy wykonawcze nie definiują pojęcia „kształcenie zawodowe”. Konieczne jest sięgnięcie więc do potocznego rozumienia tego sformułowania. Zgodnie z słownikiem języka polskiego (www.sjp.pwn.pl) pod pojęciem kształcenia należy rozumieć, „przekazywać komuś wiedzę, umiejętności; czynić starania, aby ktoś zdobywał wiedzę, rozwijał umiejętności”. Z kolei przymiotnik „zawodowy” oznacza „związany z jakimś zawodem; przygotowujący do zawodu” (www.sjp.pwn.pl).

Niewątpliwie usługi świadczone przez Spółkę w ramach projektu Kompetentna Gmina mają na celu przekazanie wiedzy urzędnikom samorządowym i są staraniem Spółki, aby zdobyli oni stosowną wiedzę w zakresie obsługi programów „M” i „Mx”. Z drugiej strony wiedza przekazywana w trakcie usług świadczonych przez Spółkę będzie następnie wykorzystywana w trakcie wykonywana przez urzędników samorządowych, przy pomocy powyższego oprogramowania, pracy zawodowej. Biorąc więc pod uwagę fakt, iż usługi świadczone przez Spółkę w ramach projektu unijnego polegają na przekazywaniu wiedzy z obsługi oprogramowania, którego znajomość i obsługa ma służyć im przy wykonywaniu obowiązków zawodowych – to niewątpliwie usługi te spełniają warunki do uznania ich za usługi kształcenia zawodowego. Warunek wynikający z lit. a) powyżej należy więc uznać za spełniony w przypadku usług świadczonych przez Spółkę.

Drugi warunek, którego spełnienie pozwoli na nieopodatkowanie usługi edukacyjnej przez Spółkę to warunek odnoszący się do źródła finansowania świadczonych usług. Wynagrodzenie Spółki ma bowiem w całości pochodzić ze środków publicznych. W celu rozstrzygnięcia czy środki unijne i samorządowe są środkami publicznymi, należy sięgnąć do regulacji dotyczących finansów publicznych. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) środkami publicznymi są między innymi dochody publiczne oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Z kolei pod pojęciem „dochodów publicznych” należy rozumieć „daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw”. Z powyższych regulacji wynika więc, że środki pochodzące od Unii Europejskiej, jak również środki pochodzące od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na sfinansowanie projektu Kompetentna Gmina i stanowiące wynagrodzenie Spółki za świadczone usługi są środkami publicznymi.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT uzależnia zwolnienie usług kształcenia zawodowego świadczonych przez Spółkę jedynie od źródła, z którego będą pochodziły środki stanowiące wynagrodzenie Spółki – środki muszą pochodzić ze środków publicznych. W świetle art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT nie ma przy tym znaczenia, że Spółka nie otrzymuje wynagrodzenia bezpośrednio od instytucji unijnej, czy jednostki samorządowej, lecz otrzymuje wynagrodzenie od wykonawcy projektu – „A”. Analizowany przepis nie stawia bowiem jako warunku do zwolnienia usług świadczonych przez Spółkę wypłaty wynagrodzenia bezpośrednio od instytucji unijnej, czy też jednostki samorządu terytorialnego, co w praktyce oznacza, że usługi Spółki będą zwolnione także w sytuacji, gdy wynagrodzenie za usługi świadczone w ramach projektu unijnego Spółka otrzyma od „A”.

Za powyższą wykładnią przemawia także wykładnia celowościowa. Celem projektów unijnych jest rozwój określonych regionów Unii Europejskiej, czy grup osób – w analizowanym przypadku możliwość rozwoju kadry pracowniczej jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie zamierzeniem projektów unijnych jest doprowadzenie do sytuacji, w której jak największa liczba osób będzie mogła wziąć udział w projekcie i tym samym w szkoleniu. Z tego powodu zamierzeniem ustawodawcy było zwolnienie usług świadczonych w ramach projektów unijnych, co w praktyce oznacza, że usługa edukacyjna jest tańsza o podatek VAT (od 1 stycznia 2011 r. o 23%), a tym samym większa liczba osób może wziąć w nich udział. Z tego powodu zwolnione od opodatkowania powinny być świadczenia usług w ramach projektu unijnego na każdym etapie współpracy, a więc nie tylko przez podmiot, który występuje jako wykonawca projektu i rozlicza go przed instytucjami unijnymi, lecz także podmioty, które występują jako podwykonawcy lidera projektu.

Ponadto, opodatkowanie szkoleń finansowanych ze środków publicznych powodowałoby jedynie utrudnienia rozliczeniowe i sztuczny obrót pieniądza. Środki unijne to środki przekazywane przez poszczególne państwa członkowskie między innymi z części wpływów do budżetów poszczególnych państw z poboru podatku VAT. Konsekwentnie, opodatkowanie usług edukacyjnych świadczonych przez Spółkę, które są finansowane w przeważającej mierze ze środków unijnych będzie oznaczało, że część pieniędzy otrzymanych ze środków unijnych należałoby zwrócić ponownie do budżetu krajowego i unijnego w formie podatku VAT. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku budżetów samorządowych, które w większości finansowane są z dotacji państwowych. Patrząc więc przez pryzmat celów jakim mają służyć szkolenia finansowane ze środków publicznych (unijnych i samorządowych) nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia dla opodatkowania tych usług podatkiem VAT.

Nawet w przypadku, gdyby uznać, że z uwagi na fakt, że Spółka nie otrzymuje bezpośrednio wynagrodzenia z budżetu Unii, czy budżetu gmin, a tym samym nie jest możliwe zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT – z czym Spółka się nie zgadza – to należy zwrócić uwagę, że w myśl tego przepisu zwolnione jest także świadczenie usług ściśle związane z usługami kształcenia finansowanego ze środków publicznych. Niewątpliwie zaś usługi świadczone przez Spółkę działającą jako podwykonawca „A” są bezpośrednio związane z usługami finansowanymi ze środków publicznych, a tym samym z tego powodu korzystają ze zwolnienia od opodatkowania wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Ponadto, gdyby nawet uznać, że środki samorządu terytorialnego nie są środkami publicznymi, to ustawodawca przewidział dodatkowe zwolnienie dla takiej sytuacji wskazując, w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, że zwolnione od opodatkowania są „usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane”. Zwolnienie wynikające z rozporządzenia jest więc identyczne jak zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, z tym, że wprowadza niższy stopień finansowania usług kształcenia zawodowego ze środków publicznych.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że usługi edukacyjne świadczone przez Spółkę w ramach projektu Kompetentna Gmina są usługami zwolnionymi od opodatkowania ponieważ:

 1. usługi świadczone przez Spółkę są kierowane do pracowników samorządowych w celu podniesienia ich umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania obowiązków pracowniczych – a tym samym są usługami kształcenia zawodowego, oraz
 2. projekt Kompetentna Gmina jest finansowany w 93,51% ze środków unijnych, a tym samym warunek finansowania usług Spółki ze środków publicznych jest spełniony.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi z dnia 1 lutego 2012 r. uwzględnia skargę w całości i stwierdza, że stanowisko Skarżącej przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2011 r. (data wpływu 22 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług edukacyjnych – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów stosowanie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującym od dnia 01 stycznia 2011 r., towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Podstawowa stawka podatku – na mocy art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie natomiast do treści obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Z dniem 01 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione od podatku usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

   - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649), zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto, w § 13 ust. 8 rozporządzenia, w myśl którego, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługę podstawową, pod warunkiem że:

 1. są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25, lub
 2. ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Nadmienić należy, iż rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zostało zastąpione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), które obowiązuje od dnia 06 kwietnia 2011 r.

I tak, stosownie do treści § 13 ust. 1 pkt 20 wskazanego wyżej rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym na dzień 6 kwietnia 2011 r., zwalnia się od podatku, usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z ust. 8 powołanego przepisu, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługę podstawową.

Jak wynika z § 13 ust. 9 cytowanego rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, pod warunkiem że:

 1. są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25, lub
 2. ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Ustawodawca wraz z nowelizacją niniejszego rozporządzenia, które rozpoczęło byt prawny 06 kwietnia 2011 r. doprecyzował zwolnienie wynikające z powyższego przepisu, w ust. 8, zgodnie z którym zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługę podstawową.

Powołane wyżej przepisy ustawy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, to jest, prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), środkami publicznymi są dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2, przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych, z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, z otrzymanych pożyczek i kredytów, z innych operacji finansowych oraz przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy między innymi usługi edukacyjne. Obecnie Spółka bierze udział jako podwykonawca szkoleń w projekcie unijnym – Kompetentna Gmina – realizowanym przez „A”. Przedmiotowe usługi kształcenia zawodowego zakładają szkolenie urzędników samorządowych w zakresie obsługi programu „M” oraz „Mx”. Projekt unijny jest w 93,51% finansowany ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 6,49% przez gminy. Wartość finansowana przez gminy stanowi niepieniężny wkład własny jednostki samorządu terytorialnego. Spółka za świadczone usługi edukacyjne w ramach projektu unijnego będzie wystawiała na rzecz „A” faktury VAT, które będą podstawą płatności wynagrodzenia na rzecz Spółki i podstawą rozliczenia projektu unijnego przez „A”.

Aby przedmiotowe usługi mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz spełniać jeden z warunków określonych w lit. a – c powyższego przepisu. Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych. Zwolnieniu podlegają również usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, o czym stanowi § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotowe szkolenia wypełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. W opisanym przypadku została spełniona także inna podstawowa przesłanka umożliwiająca zastosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w ww. przepisie. Spółka spełnia bowiem warunek umożliwiających skorzystanie ze zwolnienia określony w pkt c analizowanego przepisu. Przedmiotowe usługi są bowiem finansowane ze środków publicznych.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz elementy stanu faktycznego wskazać należy, iż świadczone przez Spółkę usługi edukacyjne korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, iż wykonywane przez Wnioskodawcę usługi edukacyjne są usługami kształcenia zawodowego oraz są finansowane ze środków publicznych w wysokości większej niż 70% wartości usługi. W konsekwencji spełnione zostaną przesłanki określone w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. i 4 kwietnia 2011 r. na podstawie których zwolnienie od podatku od towarów i usług jest prawnie dopuszczalne.

Stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2011 r. było zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, z uwzględnieniem terminu wydania pierwszej interpretacji, tj. dnia 17 czerwca 2011 r.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejsze rozstrzygniecie. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (art. 54 § 1 ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.