ILPP1/443-865/14-3/HW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług Nadleśniczego w ramach powierzonego mu nadzoru przez Starostę.
ILPP1/443-865/14-3/HWinterpretacja indywidualna
  1. nadzór
  2. organ władzy publicznej
  3. podatnik
  4. starosta
  5. usługi
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Nadleśnictwa, przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia – brak daty (data wpływu 29 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług Nadleśniczego w ramach powierzonego mu nadzoru przez Starostę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług Nadleśniczego w ramach powierzonego mu nadzoru przez Starostę. Wniosek został uzupełniony o 2 str. druku ORD-IN w dniu 29 września 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Nadleśnictwo jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, reprezentującą Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia, która wchodzi w skład Lasów Państwowych na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153) – dalej „ustawa o lasach”.

Nadleśnictwo jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej „ustawa o VAT” i prowadzi działalność gospodarczą zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 tej ustawy.

W roku 2005 Nadleśniczy zawarł ze Starostą Międzyrzeckim (dalej „Starostą”) porozumienie w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, z wyłączeniem możliwości wydawania decyzji administracyjnych.

Powierzenie nadleśniczemu prowadzenia w imieniu starosty spraw nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wynika z art. 5 ust. 3 ustawy o lasach. W myśl art. 5 ust. 3a i 4 ustawy o lasach, starosta przekazuje środki na realizację powierzonego nadzoru, a nadleśniczy prowadzi powierzony przez starostę nadzór po zapewnieniu środków na te cele.

Z porozumienia Nadleśniczego ze Starostą, zawartego w roku 2005 wynika zakres spraw i czynności, jakie w ramach prowadzonego nadzoru powinny być realizowane. Należą do nich m.in.: cechowanie drewna i wystawianie właścicielowi lasów dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna, nadzorowanie wykonania decyzji wydanych przez Starostę na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, wykonywane lustracji drzewostanów i oceny sposobu prowadzenia gospodarki leśnej przez właścicieli lasów, przygotowywanie materiałów niezbędnych do wydawania przez Starostę decyzji administracyjnych w przypadku nie wykonywania przez właścicieli lasów: zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających się i rozprzestrzeniających organizmów szkodliwych, ochrony gleb i wód leśnych oraz w przypadku braku działania ze strony właścicieli lasów wykonania obowiązków i zadań wynikających z art. 24 ustawy o lasach.

Na podstawie ww. porozumienia, co roku zawierana jest umowa określająca wysokość wynagrodzenia przysługującego Nadleśnictwu za jeden hektar powierzchni lasów objętych nadzorem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy usługi wykonywane przez Nadleśnictwo, z zakresu nadzoru powierzonego Nadleśniczemu przez Starostę, podlegają opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, Nadleśniczy prowadzi, w imieniu Starosty, sprawy nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie delegacji ustawowej, określonej w art. 5 ust. 3 ustawy o lasach. W ocenie Nadleśnictwa, wszystkie usługi, które są wykonywane na podstawie porozumienia z roku 2005 pomiędzy Starostą a Nadleśniczym, nawet jeśli Nadleśniczy nie jest uprawniony do wydawania decyzji, są wykonywane w imieniu Starosty i powinny być traktowane jak usługi wykonywanie za organ władzy publicznej. W powyższym zakresie, zdaniem Wnioskodawcy, Nadleśnictwo nie jest podatnikiem podatku od towarów usług, bowiem norma określona w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT wyłącza spod jurysdykcji tej ustawy organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Porozumienie pomiędzy Starostą a Nadleśniczym nie jest umową cywilnoprawną, w związku z tym usługi wykonywane w ramach sprawowanego nadzoru, zdaniem Nadleśnictwa, nie podlegają podatkowi od towarów i usług.

Wobec powyższego, zdaniem Nadleśnictwa, rozliczenie usług nadzoru powinno być dokonywane notą księgową według wartości netto wynikającej z podpisanego porozumienia i zawartej do niego umowy na dany rok.

Potwierdzeniem stanowiska Nadleśnictwa jest interpretacja indywidualna ILPP2/443-1397/11-2/EN z dnia 3 stycznia 2012 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jednakże samo stwierdzenie, że podmiot dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu nie jest wystarczającą przesłanką, aby daną czynność opodatkować podatkiem od towarów i usług. Istotnym jest, aby podmiot działał w charakterze podatnika, a więc osoby prowadzącej działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Podatnikami – zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Konieczność implementacji przepisów prawa wspólnotowego do prawa krajowego wymusiła na ustawodawcy odrębne określenie statusu organów władzy publicznej.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym – krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153), zwanej dalej ustawą o lasach, nadzór nad gospodarką leśną sprawuje starosta – w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

W myśl art. 5 ust. 3 ustawy o lasach starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych, zwanemu dalej „nadleśniczym”.

W przypadku powierzenia zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, starosta przekazuje środki na realizację tego zadania (art. 5 ust. 3a ustawy o lasach).

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy o lasach nadleśniczy prowadzi powierzone przez starostę sprawy, o których mowa w ust. 2 i 3, po zapewnieniu przez powierzającego środków finansowych na te cele.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nadleśnictwo jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej reprezentującą Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia, która wchodzi w skład Lasów Państwowych na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o lasach.

Nadleśnictwo jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem i prowadzi działalność gospodarczą zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 ustawy.

W 2005 roku Nadleśniczy zawarł ze Starostą porozumienie w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, z wyłączeniem możliwości wydawania decyzji administracyjnych.

Powierzenie nadleśniczemu prowadzenia w imieniu starosty spraw nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wynika z art. 5 ust. 3 ustawy o lasach. W myśl art. 5 ust. 3a i 4 ustawy o lasach, starosta przekazuje środki na realizację powierzonego nadzoru, a nadleśniczy prowadzi powierzony przez starostę nadzór po zapewnieniu środków na te cele.

Z porozumienia Nadleśniczego ze Starostą, zawartego w roku 2005 wynika zakres spraw i czynności, jakie w ramach prowadzonego nadzoru powinien być realizowany. Należą do nich m.in.: cechowanie drewna i wystawianie właścicielowi lasów dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna, nadzorowanie wykonania decyzji wydanych przez Starostę na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, wykonywanie lustracji drzewostanów i oceny sposobu prowadzenia gospodarki leśnej przez właścicieli lasów, przygotowywanie materiałów niezbędnych do wydawania przez Starostę decyzji administracyjnych w przypadku nie wykonywania przez właścicieli lasów: zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających się i rozprzestrzeniających organizmów szkodliwych, ochrony gleb i wód leśnych oraz w przypadku braku działania ze strony właścicieli lasów wykonania obowiązków i zadań wynikających z art. 24 ustawy o lasach.

Na podstawie ww. porozumienia, co roku zawierana jest umowa określająca wysokość wynagrodzenia przysługującego Nadleśnictwu za jeden hektar powierzchni lasów objętych nadzorem.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy usługi wykonywane przez Wnioskodawcę, z zakresu nadzoru powierzonego Nadleśniczemu przez Starostę, podlegają opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnosząc treść przytoczonych przepisów do opisu sprawy wskazać należy, że Nadleśniczy, który na podstawie wskazanego wyżej porozumienia, prowadzi sprawy z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, działa w imieniu Starosty, a usługi w tym zakresie świadczone są w imieniu organu władzy publicznej. Zawarte porozumienie nie ma charakteru cywilnoprawnego. Oznacza to, że czynności wykonywane przez Nadleśniczego, nie są wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej, o której mowa w art. 15 ust. 6 ustawy.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w tym przypadku Wnioskodawca realizując zadania z zakresu władzy publicznej, nałożone odrębnymi przepisami prawa, wpisuje się w dyspozycję normy zawartej w art. 15 ust. 6 ustawy.

W kontekście powyższych ustaleń należy stwierdzić, że czynności wykonywane przez Nadleśniczego z zakresu nadzoru powierzonego przez Starostę nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nadmienia się, że w niniejszej interpretacji udzielono odpowiedzi w zakresie zadanego pytania. Inne kwestie nie objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności sposobu dokumentowania przedmiotowych usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.