ILPB1/4511-1-545/15-2/TW | Interpretacja indywidualna

Co stanowi przychód Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy świadczeniu usług pośrednictwa handlowego w oparciu o model sprzedaży przez internet poprzez aukcje internetowe?
ILPB1/4511-1-545/15-2/TWinterpretacja indywidualna
  1. pośrednictwo
  2. prowizje
  3. przychód
  4. usługi
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie podstawy opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie podstawy opodatkowania.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym i jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz VAT-UE.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zajmuje się m.in. pośrednictwem handlowym opartym o model logistyczny sprzedaży przez internet poprzez aukcje internetowe. W szczególności przedmiotem tak opisanej działalności Wnioskodawcy jest pośrednictwo handlowe przez aukcje internetowe, które polega na zbieraniu zamówień do klientów, pobieraniu wpłat od klientów w postaci przelewów bankowych na rachunek bankowy Wnioskodawcy oraz przekazywaniu zamówień do kontrahenta (usługobiorcy) zagranicznego będącego osobą prawną, którego siedziba znajduje się na terytorium kraju Unii Europejskiej (Wielka Brytania). Z kolei wspomniany kontrahent zagraniczny organizuje proces dostawy towaru do poszczególnych klientów, w ten sposób, że przekazuje otrzymane wcześniej od Wnioskodawcy zamówienia do dostawcy, którego siedziba znajduje się na terytorium kraju trzeciego (Chiny).

Do prowadzenia tak opisanej działalności Wnioskodawca wykorzystuje popularny serwis aukcyjny „...”.

Wnioskodawca nie jest i na żadnym etapie transakcji nie staje się właścicielem zakupionych towarów. Zakupiony towar zawsze jest wysyłany bezpośrednio do klienta/nabywcy, tj. z pominięciem Wnioskodawcy. Wnioskodawca nigdy zatem nie obejmuje zakupionych towarów w posiadanie. Wnioskodawca nie jest importerem towaru i nie sprowadza towaru na własny rachunek ani w niczyim imieniu.

Każda wysyłka towaru nie przekracza wartości, której suma należności podatkowych z tytułu importu towarów nie przekracza równowartości kwoty 10 euro. W razie przekroczenia wszelkie koszty celne z tym związane znajdują się po stronie klienta/nabywcy jako importera towaru. Klient jest informowany o tych zobowiązaniach w regulaminie świadczenia usług dostępnym na profilu Wnioskodawcy na serwisie aukcyjnym.

Rolą Wnioskodawcy jest wyłącznie pośredniczenie w zamówieniach towaru oraz płatnościach.

Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczonych usług pośrednictwa handlowego stanowi różnica pomiędzy kwotą otrzymaną od klienta, a kwotą przekazaną kontrahentowi z Wielkiej Brytanii do poszczególnych transakcji (wynagrodzenie prowizyjne). Klient/nabywca towaru przelewa pieniądze za zakupiony towar na rachunek Wnioskodawcy (pośrednika handlowego). Z kolei Wnioskodawca następnie przelewa te środki – potrącając należną prowizję – na rachunek bankowy kontrahenta z Wielkiej Brytanii prowadzony w banku w Polsce. Wysokość wynagrodzenia wnioskodawcy jest uzgodniona w umowie zawartej z kontrahentem mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii.

Wnioskodawca wystawia fakturę dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii za wykonaną przez siebie usługę pośrednictwa, opiewającą na kwotę będącą różnicą miedzy kwotą zapłaconą przez klienta, a kwotą przekazaną kontrahentowi z Wielkiej Brytanii. Faktura taka zawiera adnotację z oznaczeniem np. („nie podlega opodatkowaniu w Polsce”).

Udział Wnioskodawcy w procesie sprzedaży danego towaru kończy się z chwilą przekazania zamówienia kontrahentowi z Wielkiej Brytanii (który następnie przekazuje je do dostawcy spoza Unii Europejskiej) oraz przelania środków pieniężnych na rachunek kontrahenta z Wielkiej Brytanii.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Co stanowi przychód Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy świadczeniu usług pośrednictwa handlowego w oparciu o model sprzedaży przez internet poprzez aukcje internetowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, jego przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie prowizja należna z tytułu wykonanej usługi pośrednictwa handlowego, tj. różnica pomiędzy kwotą wpływu pieniężnego w postaci przelewu na jego rachunek bankowy, a kwotą wysłaną kontrahentowi z Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z tytułu świadczonych usług pośrednictwa handlowego Wnioskodawca pobiera prowizję, którą każdorazowo potrąca z kwoty otrzymanej od klienta i nabywcy towaru. Z kolei pozostała część tej kwoty Wnioskodawca przelewa na rachunek bankowy swojego kontrahenta.

Na udokumentowanie kwoty transakcji pomiędzy Wnioskodawcą, a klientem (kwoty wpływu pieniężnego), Wnioskodawca dysponuje dowodem otrzymania przelewu bankowego oraz potwierdzeniem dokonania zakupu towaru w serwisie aukcyjnym.

Z uwagi na to, że Wnioskodawca nie jest oraz nie chce być właścicielem towaru, nie uzyskuje on faktury VAT oraz rachunku potwierdzającego zakup.

Natomiast na udokumentowanie kwoty transakcji pomiędzy Wnioskodawcą, a kontrahentem z Wielkiej Brytanii (usługobiorcą), Wnioskodawca dysponuje dowodem wykonania przelewu bankowego, umową zawartą z kontrahentem zagranicznym z Wielkiej Brytanii oraz fakturą VAT wystawioną kontrahentowi z Wielkiej Brytanii za świadczone usług pośrednictwa.

W takim zatem przypadku przychodem, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu podstawy opodatkowania jest kwota należna za wykonaną usługę, tj. prowizja Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, m.in. że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zajmuje się m.in. pośrednictwem handlowym opartym o model logistyczny sprzedaży przez internet poprzez aukcje internetowe. W szczególności przedmiotem tak opisanej działalności Wnioskodawcy jest pośrednictwo handlowe przez aukcje internetowe, które polega na zbieraniu zamówień do klientów, pobieraniu wpłat od klientów w postaci przelewów bankowych na rachunek bankowy Wnioskodawcy oraz przekazywaniu zamówień do kontrahenta (usługobiorcy) zagranicznego będącego osobą prawną, którego siedziba znajduje się na terytorium kraju Unii Europejskiej (Wielka Brytania). Z kolei wspomniany kontrahent zagraniczny organizuje proces dostawy towaru do poszczególnych klientów, w ten sposób, że przekazuje otrzymane wcześniej od Wnioskodawcy zamówienia do dostawcy, którego siedziba znajduje się na terytorium kraju trzeciego (Chiny).

Wnioskodawca nie jest i na żadnym etapie transakcji nie staje się właścicielem zakupionych towarów. Zakupiony towar zawsze jest wysyłany bezpośrednio do klienta/nabywcy, tj. z pominięciem Wnioskodawcy. Wnioskodawca nigdy zatem nie obejmuje zakupionych towarów w posiadanie. Wnioskodawca nie jest importerem towaru i nie sprowadza towaru na własny rachunek ani w niczyim imieniu.

Rolą Wnioskodawcy jest wyłącznie pośredniczenie w zamówieniach towaru oraz płatnościach.

Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczonych usług pośrednictwa handlowego stanowi różnica pomiędzy kwotą otrzymaną od klienta, a kwotą przekazaną kontrahentowi z Wielkiej Brytanii do poszczególnych transakcji (wynagrodzenie prowizyjne). Klient/nabywca towaru przelewa pieniądze za zakupiony towar na rachunek Wnioskodawcy (pośrednika handlowego). Z kolei Wnioskodawca następnie przelewa te środki – potrącając należną prowizję – na rachunek bankowy kontrahenta z Wielkiej Brytanii prowadzony w banku w Polsce. Wysokość wynagrodzenia wnioskodawcy jest uzgodniona w umowie zawartej z kontrahentem mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii.

Wnioskodawca wystawia fakturę dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii za wykonaną przez siebie usługę pośrednictwa, opiewającą na kwotę będącą różnicą miedzy kwotą zapłaconą przez klienta, a kwotą przekazaną kontrahentowi z Wielkiej Brytanii.

W takim zatem przypadku, przychodem o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu podstawy opodatkowania będzie kwota należna za wykonaną usługę, tj. marża (prowizja) Wnioskodawcy.

Zainteresowany wskazał bowiem, że nie jest i na żadnym etapie transakcji nie staje się właścicielem zakupionych towarów, a jedynie pośredniczy w ich sprzedaży.

W związku z powyższym za prawidłowe uznać należy stanowisko Zainteresowanego, że przychodem, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu podstawy opodatkowania jest kwota należna za wykonaną usługę, tj. prowizja Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.