IBPP4/4512-6/16/EK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego świadczenia usług przez Oddział Spółki poza terytorium kraju oraz obowiązek wykazywania tych usług w deklaracji VAT-7
IBPP4/4512-6/16/EKinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. miejsce świadczenia
 3. odliczenia
 4. stawka
 5. usługi
 6. usługi związane z nieruchomościami
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 4 stycznia 2016 r. (data wpływu 7 stycznia 2016 r.) uzupełnionym pismem z 4 marca 2016 r. (data wpływu 8 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego świadczenia usług przez Oddział Wnioskodawcy poza terytorium kraju oraz w zakresie obowiązku wykazywania tych usług w deklaracji VAT-7 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego świadczenia usług przez Oddział Wnioskodawcy poza terytorium kraju oraz w zakresie obowiązku wykazywania tych usług w deklaracji VAT-7.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 4 marca 2016 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 24 lutego 2016 r. znak: IBPP4/4512-6/16/EK.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

X” spółka z o.o. (dalej: Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie robót budowlano-montażowych dotyczących izolacji budynków, budowli i urządzeń przemysłowych. Roboty te są wykonywane na terytorium Polski, Republiki Federalnej Niemiec oraz w mniejszym zakresie pozostałych państw UE. W celu prowadzenia działalności na terytorium RFN Wnioskodawca posiada zarejestrowany tam oddział (dalej Oddział). Oddział jest czynnym podatnikiem niemieckiego podatku od wartości dodanej oraz jest zarejestrowany w Niemczech na cele transakcji wewnątrzwspólnotowych. Oddział reprezentowany przez Członków Zarządu Wnioskodawcy zawiera samodzielnie umowy z kontrahentami oraz realizuje kontrakty o roboty budowlano-montażowe. Z tego tytułu Oddział wystawia dla swoich kontrahentów faktury odpowiadające wymogom prawa niemieckiego. Faktury te są wystawiane z niemieckim podatkiem VAT i ujmowane w składanej w Niemczech deklaracji podatkowej. Obroty te nie są ujmowane przez Wnioskodawcę w polskiej deklaracji VAT.

W odniesieniu do usług wykonywanych w Polsce Wnioskodawca wystawia faktury zgodne z prawem polskim wykazując w nich polski podatek od towarów i usług w stawce podstawowej. Faktury te są ujmowane w polskich deklaracjach podatkowych. W odniesieniu do usług wykonywanych w innych niż Polska i RFN krajach członkowskich UE Wnioskodawca wystawia faktury zgodne z prawem polskim z adnotacją „odwrotne obciążenie” na podstawie art. 28e (jeśli usługi są związane z położonymi za granicą nieruchomościami) lub art. 28b (jeśli usługi dotyczą rzeczy ruchomych). Faktury te są również ujmowane w polskiej deklaracji podatkowej (w poz. 11 wzoru deklaracji VAT-7(15)). Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem polskiego podatku VAT a także jest zarejestrowany w Polsce na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wnioskodawca nabywa w Polsce towary i usługi, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą opodatkowanej działalności niemieckiego Oddziału.

Są to przykładowo:

 • towary: odzież robocza, drobne narzędzia i maszyny budowlane, materiały budowlane, części zamienne do samochodów itp. Towary te są następnie transportowane do oddziału lub wprost na położone w Niemczech budowy. W odniesieniu do tego przemieszczenia towarów Wnioskodawca wykazuje w polskiej deklaracji VAT wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Oddział z kolei ujmuje te przemieszczenia jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w niemieckiej deklaracji podatkowej
 • usługi: naprawa narzędzi, urządzeń i sprzętu budowlanego, przeglądy, konserwacje, naprawy samochodów wykorzystywanych w niemieckim Oddziale, usługi telekomunikacyjne, koszty tłumaczeń i inne. Koszty tych usług są obciążane w formie noty obciążeniowej na Oddział.

Przedmiotem niniejszego wniosku jest prawo Wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu tych właśnie usług. Pytanie nie dotyczy jednakże ewentualnych usług podwykonawców wykonywanych na rzecz projektów realizowanych w RFN, ponieważ tego typu usługi, jeśli występują, są fakturowane przez podwykonawców bezpośrednio na Oddział.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Usługi będące przedmiotem zapytania pozostają w bezpośrednim związku z działalnością gospodarczą oddziału Wnioskodawcy na terytorium Niemiec i są wykorzystane w Niemczech do czynności opodatkowanych podatkiem od wartości dodanej.
 2. Gdyby działalność gospodarcza oddziału Wnioskodawcy wykonana na terytorium RFN była wykonywana w Polsce, to podlegałaby opodatkowaniu stawką 23%. Tym samym Wnioskodawcy przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych usług związanych z ta działalnością (z uwzględnieniem przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług ograniczeń takich jak np. ograniczenie do 50% odliczenie podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodami użytkowymi w sposób mieszany).
 3. Wnioskodawca posiada noty obciążeniowe wystawione dla Oddziału, zamówienia, dokumenty wewnętrzne zawierające dekretację miejsca powstawania kosztów oraz inne potwierdzające w ocenie Wnioskodawcy związek ponoszonych w Polsce kosztów z usługami budowlano-montażowymi wykonywanymi przez Oddział na terytorium RFN.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w odniesieniu do nabywanych w Polsce od polskich kontrahentów usług, które dotyczą działalności Oddziału Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia w Polsce podatku naliczonego zapłaconego przy ich nabyciu...
 2. Czy w składanej w Polsce deklaracji VAT-7 należy w jej pozycji 11 wykazać obroty niemieckiego Oddziału...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu w Polsce usług służących działalności niemieckiego Oddziału. Stanowi o tym art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów łub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

W ocenie Wnioskodawcy niemiecki Oddział Wnioskodawcy nie jest niezależnym i odrębnym od Wnioskodawcy bytem prawnym. Jest jedynie formą organizacyjną prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RFN. W świetle przepisów o podatku VAT rejestracja Oddziału do celów niemieckiego podatku VAT oznacza rejestrację Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest więc zarejestrowanym podatnikiem zarówno w zakresie polskiego podatku VAT jak i poprzez Oddział w zakresie niemieckiego podatku VAT. Świadczenie usług przez Oddział na terytorium RFN jest więc świadczeniem usług przez Wnioskodawcę poza terytorium Polski. Usługi budowlano-montażowe świadczone przez Oddział podlegałyby opodatkowaniu stawką VAT 23%, gdyby były świadczone w Polsce, a tym samym Wnioskodawcy przysługiwałoby prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi usługami.

Wnioskodawca posiada ponadto noty obciążeniowe wystawione dla Oddziału, zamówienia, dokumenty wewnętrzne zawierające dekretację miejsca powstawania kosztów oraz inne potwierdzające związek ponoszonych w Polsce kosztów z usługami budowlano-montażowymi wykonywanymi przez Oddział na terytorium RFN. W ocenie Wnioskodawcy spełnione są więc wszystkie przesłanki odliczenia podatku naliczonego wymienione w cytowanym wyżej przepisie art. 86 ust 8 pkt 1 ustawy.

Podobne stanowisko zajmują organy podatkowe, np. w interpretacji IBPP3/443-551/09/AB Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 października 2009 r. I choć interpretacje te same w sobie nie stanowią źródła prawa, to były pomocne przy formułowaniu stanowiska Wnioskodawcy.

Ad 2

Wnioskodawca uważa, że postępuje prawidłowo nie wykazując w pozycji 11 deklaracji VAT-7 danych o obrotach uzyskanych przez Oddział na terytorium Niemiec. Zgodnie z objaśnieniami do wzoru deklaracji zawartymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług w pozycji 11 nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju. W ocenie Wnioskodawcy Oddział stanowi formę zarejestrowanej w RFN działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl zaś art. 86 ust. 2 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi:

 1. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;
 2. w przypadku importu towarów - kwota podatku:
  1. wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,
  2. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a,
  3. wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b;
 3. zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;
 4. kwota podatku należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9,
  4. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11;
 5. (uchylony);
 6. różnica podatku, o której mowa w art. 30c ust. 2 i art. 37;
 7. u podatnika, o którym mowa w art. 16, kwota stanowiąca równowartość 22% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.

Na podstawie art. 86 ust. 8 pkt ustawy, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie mając bezwarunkowego charakteru, przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług, występującemu w takim charakterze, przy czym podatek naliczony winien dotyczyć zakupów towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który związany jest z transakcjami opodatkowanymi, realizowanymi przez podatnika.

Prawo to dotyczy również podatku naliczonego związanego z zakupami towarów i usług dokonywanymi na terytorium kraju, które służą docelowo wykonywaniu czynności opodatkowanych, podlegających obcej jurysdykcji podatkowej. Niemniej nawet w takiej sytuacji winna występować tożsamość podmiotowa między jednostką realizującą zakupy w kraju, a jednostką dokonującą ich „konsumpcji” na cele czynności opodatkowanych wykonywanych poza terytorium kraju.

Wskazać należy, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 23 marca 2006r. w sprawie FCE Bank (sygn. C-210/04), zauważył, iż świadczenie usług podlega opodatkowaniu tylko wtedy, gdy pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą istnieje stosunek prawny, na podstawie którego następuje wymiana świadczeń wzajemnych. Ponadto stwierdził, iż stały zakład mający siedzibę w innym państwie członkowskim, nie będący pod względem prawnym podmiotem odrębnym od spółki, do której należy, na rzecz którego spółka świadczy usługi, nie może być uznany za podatnika ze względu na obciążenie go kosztami z tytułu świadczenia tych usług.

Z powyższego wynika m. in. że „centrala” oraz jej zagraniczny oddział stanowią dwie jednostki organizacyjne tego samego podmiotu. Działalność gospodarczą prowadzi osoba prawna i ona jest podatnikiem. „Centrala” oraz oddział zlokalizowany w innym państwie tworzą – z podatkowego punktu widzenia – jednorodny podmiot.

W tym kontekście – w ramach wykładni systemowej zewnętrznej – należy odwołać się również do krajowych regulacji odrębnych. Zagadnienia powoływania i funkcjonowania oddziału regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy, przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Pojęcie „oddział” zdefiniowane zostało w art. 5 pkt 4 ww. ustawy, jako wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności;

Zatem oddział posiada jedynie samodzielność organizacyjną (jest wydzielony ze struktur jednostki macierzystej), natomiast nie dysponuje możliwością prowadzenia działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek, a prowadzona działalność stanowi jedynie część działalności gospodarczej jednostki macierzystej.

Ponadto należy wskazać, że przepisy art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług przewidują sytuacje, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, pomimo tego, że spełnione są generalnie przesłanki upoważniające go do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie robót budowlano-montażowych dotyczących izolacji budynków, budowli i urządzeń przemysłowych. Roboty te są wykonywane na terytorium Polski, Republiki Federalnej Niemiec oraz w mniejszym zakresie pozostałych państw UE. W celu prowadzenia działalności na terytorium RFN Wnioskodawca posiada zarejestrowany tam oddział. Oddział jest czynnym podatnikiem niemieckiego podatku od wartości dodanej oraz jest zarejestrowany w Niemczech na cele transakcji wewnątrzwspólnotowych. Oddział reprezentowany przez Członków Zarządu Wnioskodawcy zawiera samodzielnie umowy z kontrahentami oraz realizuje kontrakty o roboty budowlano-montażowe. Z tego tytułu Oddział wystawia dla swoich kontrahentów faktury odpowiadające wymogom prawa niemieckiego. Faktury te są wystawiane z niemieckim podatkiem VAT i ujmowane w składanej w Niemczech deklaracji podatkowej. Obroty te nie są ujmowane przez Wnioskodawcę w polskiej deklaracji VAT.

W odniesieniu do usług wykonywanych w Polsce Wnioskodawca wystawia faktury zgodne z prawem polskim wykazując w nich polski podatek od towarów i usług w stawce podstawowej. Faktury te są ujmowane w polskich deklaracjach podatkowych. W odniesieniu do usług wykonywanych w innych niż Polska i RFN krajach członkowskich UE Wnioskodawca wystawia faktury zgodne z prawem polskim z adnotacją „odwrotne obciążenie” na podstawie art. 28e (jeśli usługi są związane z położonymi za granicą nieruchomościami) lub art. 28b (jeśli usługi dotyczą rzeczy ruchomych). Faktury te są również ujmowane w polskiej deklaracji podatkowej (w poz. 11 wzoru deklaracji VAT-7(15)). Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem polskiego podatku VAT a także jest zarejestrowany w Polsce na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wnioskodawca nabywa w Polsce towary i usługi, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą opodatkowanej działalności niemieckiego Oddziału.

Wnioskodawca wskazał również, że usługi będące przedmiotem zapytania pozostają w bezpośrednim związku z działalnością gospodarczą oddziału Wnioskodawcy na terytorium Niemiec i są wykorzystane w Niemczech do czynności opodatkowanych podatkiem od wartości dodanej. Gdyby działalność gospodarcza oddziału Wnioskodawcy wykonana na terytorium RFN była wykonywana w Polsce, to podlegałaby opodatkowaniu stawką 23%. Tym samym Wnioskodawcy przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych usług związanych z ta działalnością. Wnioskodawca posiada noty obciążeniowe wystawione dla Oddziału, zamówienia, dokumenty wewnętrzne zawierające dekretację miejsca powstawania kosztów oraz inne potwierdzające związek ponoszonych w Polsce kosztów z usługami budowlano-montażowymi wykonywanymi przez Oddział na terytorium RFN.

W opisanej sprawie stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług, które dotyczą świadczenia usług przez Oddział zagraniczny Wnioskodawcy, gdyż podatek ten podlegałby odliczeniu, gdyby czynności te (świadczone usługi) byłyby wykonywane na terytorium kraju a Wnioskodawca posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z czynnościami wykonywanymi przez Oddział.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w części przysługującego mu oprawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dotyczących wykonywanych czynności przez Oddział Wnioskodawcy poza terytorium kraju, należy uznać za prawidłowe.

Wnioskodawca ma również wątpliwości czy ma on obowiązek wykazywania wartości usług wykonywanych przez Oddział w Niemczech w deklaracji VAT-7 w poz. 11.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Zgodnie z objaśnieniami do deklaracji dla podatku od towarów i usług stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenie Ministra Finansów dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2015 r. poz. 914), w części C. Rozliczenie podatku należnego wykazuje się wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu, dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja, po uwzględnieniu korekt wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli mają wpływ na rozliczenie w okresie, za który składana jest deklaracja. W tej części wykazuje się też czynności wykonywane poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego.

Ponadto zgodnie z tym objaśnieniem ww. rozporządzenia w pozycji 11 części C deklaracji wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju oraz świadczonych usług rozliczanych w ramach procedury szczególnej dotyczących usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych.

Zgodnie z powyższymi regulacjami w deklaracji VAT-7 nie wykazuje się wartości świadczonych usług, które są dokonywane w ramach działalności gospodarczej poza terytorium kraju, co ma miejsce w przedmiotowej sprawie.

Odnosząc zatem powyższe do opisu sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca w deklaracji VAT-7 nie wykazuje wartości usług świadczonych przez jego zagraniczny Oddział, który jest podatnikiem podatku od wartości dodanej na terytorium Niemiec i tam dokonuje rozliczeń podatkowych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w części braku obowiązku wykazywania w składanych deklaracjach VAT-7 wartości usług świadczonych przez Oddział niemiecki, należało uznać za prawidłowy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.