IBPP4/4512-30/16/EK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie stawką w wysokości 0% usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków objętych klasyfikacją 30.11
IBPP4/4512-30/16/EKinterpretacja indywidualna
 1. remonty
 2. statek
 3. stawka preferencyjna
 4. usługi
 5. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 18 lutego 2016 r. (data wpływu 22 lutego 2016 r.) uzupełnionym pismem z 14 kwietnia 2016 r. (data wpływu 18 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką w wysokości 0% usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków objętych klasyfikacją 30.11 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką w wysokości 0% usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków objętych klasyfikacją 30.11.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 14 kwietnia 2016 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 6 kwietnia 2016 r. znak: IBPP4/4512-30/16/EK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest małym podatnikiem. Prowadzi działalność polegającą na przeprowadzaniu szkoleń. Wnioskodawca posiada wiedzę, umiejętności oraz uprawnienia do konserwacji statków oraz prowadzenia rejsów na jachcie. Od trzech lat, odkąd jest płatnikiem podatku VAT - wszystkie przychody Wnioskodawcy za świadczone usługi są płacone przelewami.

Wnioskodawca będzie świadczył usługi polegające na konserwacji statku na terenie Chorwacji. Do jego obowiązków będzie należało dbanie o jego stan techniczny, dokonywanie czynności konserwacyjnych, terminowe serwisowanie oraz utrzymanie należytej czystości. Właścicielem statku jest osoba fizyczna mieszkająca na terenie Polski i na nią Wnioskodawca będzie wystawiał fakturę za konserwację.

Wnioskodawca będzie świadczył usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych.

Statek jest pod polską banderą.

Konserwacja statku to m.in:

 • bieżące utrzymywanie w czystości, polerowanie stali nierdzewnej oraz laminatu i innych materiałów przy użyciu preparatów do tego przeznaczonych, zabezpieczenie przed działaniem wody, soli, warunków atmosferycznych, usuwanie ognisk rdzy, woskowanie;
 • kontrola działania i konserwacja systemów hydraulicznych (trap, hydraulika garażu, dachu), uzupełnianie poziomu oleju, kontrola szczelności;
 • kontrola działania systemów napędowych i generatora, kontrola poziomu olejów i chłodziw, smarowanie elementów ruchomych, dopilnowanie serwisów okresowych (w niektórych przypadkach autoryzowane serwisy np. Volvo wykonują przegląd roczny silnika, Wnioskodawca natomiast wykonuje przeglądy i konserwacje bieżące według zaleceń producenta danego sprzętu, a Wnioskodawca organizuje i planuje te działania);
 • konserwacja instalacji wodnej, regularne sprawdzanie działania dopływów/odpływów, wymiana filtrów, płukanie odkażanie zbiorników, kontrola zęz, pomp zęzowych ręcznych i automatycznych;
 • konserwacja instalacji elektrycznej, regularne sprawdzanie działania, czyszczenie styków, połączeń (zabezpieczanie preparatami konserwującymi/p. wilgociowymi), ładowanie akumulatorów, wymiana żarówek, wyłączników itp.;
 • konserwacja układu klimatyzacji, uzupełnianie ciśnienia w instalacji, czyszczenie filtrów;
 • konserwacja drewna tekowego - czyszczenie i malowanie środkami zabezpieczającymi, wypełnianie ubytków uszczelnień;
 • poprawki żelkotowe;
 • aktualizacja dokumentacji i map nawigacyjnych, kontrola działania i ustawień systemów elektronicznych/sterujących;
 • bieżące naprawy, inne prace.

W związku z wykonywaniem tych usług Wnioskodawca będzie prowadził spis czynności wykonanych w każdym miesiącu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 14 kwietnia 2016 r.):

Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług obrót polegający na świadczeniu usługi konserwacji statków będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 83 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych.

W związku z wykonywaniem usług polegającej na konserwacji statku (PKWiU 30.11) Wnioskodawca będzie zwolniony z ich opodatkowania w zakresie podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 5a ustawy - towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia w wielu wypadkach odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. dla celów podatku od towarów i usług wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Należy jednak mieć na uwadze, że jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Na mocy art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych.

Stosownie do art. 83 ust. 2 ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Stosownie do powyższego w celu zastosowania stawki 0% należy spełnić łącznie następujące przesłanki:

 1. świadczenie usług musi polegać na remoncie, przebudowie lub konserwacji,
 2. przedmiotem tych usług musi być statek wymieniony w klasyfikacji PKWiU pod symbolem ex 30.11 lub jego części składowe.

Ponadto kolejnym wymogiem opodatkowania usług stawką VAT 0% jest prowadzenie dokumentacji potwierdzającej iż czynności zostały faktycznie wykonane.

Ustawodawca nie definiuje w ustawie, co należy rozumieć przez remont, przebudowę czy konserwację. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego poprzez pojęcie remontu należy rozumieć „doprowadzenie jakiegoś budynku lub urządzenia do stanu używalności”. Przebudową jest „dokonywanie zmian w budowie czegoś”, „zmiana istniejącego stanu czegoś na inny”. Z kolei pojęcie konserwacji winno być rozumiane jako „zabiegi mające na celu utrzymanie czegoś w dobrym stanie”.

Zgodnie z opisem przedstawionym we wniosku, Wnioskodawca będzie świadczył usługi polegające na konserwacji statku na terenie Chorwacji. Wnioskodawca będzie świadczył usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych, tj. m.in:

 1. bieżące utrzymywanie w czystości, polerowanie stali nierdzewnej oraz laminatu i innych materiałów przy użyciu preparatów do tego przeznaczonych, zabezpieczenie przed działaniem wody, soli, warunków atmosferycznych, usuwanie ognisk rdzy, woskowanie;
 2. kontrola działania i konserwacja systemów hydraulicznych (trap, hydraulika garażu, dachu), uzupełnianie poziomu oleju, kontrola szczelności;
 3. kontrola działania systemów napędowych i generatora, kontrola poziomu olejów i chłodziw, smarowanie elementów ruchomych, dopilnowanie serwisów okresowych (w niektórych przypadkach autoryzowane serwisy np. Volvo wykonują przegląd roczny silnika, Wnioskodawca natomiast wykonuje przeglądy i konserwacje bieżące według zaleceń producenta danego sprzętu, a Wnioskodawca organizuje i planuje te działania);
 4. konserwacja instalacji wodnej, regularne sprawdzanie działania dopływów/odpływów, wymiana filtrów, płukanie odkażanie zbiorników, kontrola zęz, pomp zęzowych ręcznych i automatycznych;
 5. konserwacja instalacji elektrycznej, regularne sprawdzanie działania, czyszczenie styków, połączeń (zabezpieczanie preparatami konserwującymi/p. wilgociowymi), ładowanie akumulatorów, wymiana żarówek, wyłączników itp.;
 6. konserwacja układu klimatyzacji, uzupełnianie ciśnienia w instalacji, czyszczenie filtrów;
 7. konserwacja drewna tekowego - czyszczenie i malowanie środkami zabezpieczającymi, wypełnianie ubytków uszczelnień;
 8. poprawki żelkotowe;
 9. aktualizacja dokumentacji i map nawigacyjnych, kontrola działania i ustawień systemów elektronicznych/sterujących;
 10. bieżące naprawy, inne prace.

W związku z wykonywaniem tych usług Wnioskodawca będzie prowadził spis czynności wykonanych w każdym miesiącu.

Przenosząc powyższe przepisy na grunt rozpatrywanej sprawy należy zauważyć, że niektóre czynności opisane we wniosku, które mają miejsce u Wnioskodawcy, nie mogą być uznane za czynności wymienione w art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy.

Nie można do nich zaliczy różnego rodzaju kontroli, które są przeprowadzane przez Wnioskodawcę, a także aktualizacji dokumentacji i map nawigacyjnych. Czynności te nie są remontem, konserwacją, jak również przebudową statków.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że będzie wykonywał także inne prace (pkt 10 dot. opisu konserwacji statku) ale nie wskazał konkretnie jakie. Jeżeli zatem będą to prace niezwiązane z czynnościami wymienionymi w art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy to nie będzie mógł zastosować stawki podatku w wysokości 0%.

Stosownie do powyższego Wnioskodawca będzie mógł zastosować stawkę podatku w wysokości 0% do wykonywanych usług ale z wyłączeniem ww. czynności, tj. różnego rodzaju kontroli, które są przeprowadzane przez Wnioskodawcę, aktualizacji dokumentacji i map nawigacyjnych a także innych czynności jeżeli nie będą związane z czynnościami wymienionymi w art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy.

Ponadto, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że świadczone przez niego usługi są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Należy zauważyć, że chociaż stawka w wysokości 0% i zwolnienie z podatku od towarów i usług w efekcie powodują brak podatku do zapłaty – to jednak zwolnienie z podatku oraz opodatkowanie z zastosowaniem stawki w wysokości 0% powodują odmienne skutki podatkowe - nie oznaczają tego samego dla celów podatkowych.

Mając powyższe na uwadze, oceniane całościowo, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Katowicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.