IBPP4/443-625/14/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zastosowanie stawki podatku VAT 0% dla świadczonych usług pośrednictwa związanych z usługami transportu międzynarodowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 10 marca 2015 r. (data wpływu 12 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w wysokości 0 % dla świadczonych usług pośrednictwa związanych z usługami transportu międzynarodowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w wysokości 0 % dla świadczonych usług pośrednictwa związanych z usługami transportu międzynarodowego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem 10 marca 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 24 lutego 2015 r. znak: IBPP4/443-625/14/EK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi polegające na pośrednictwie w organizacji przewozu towaru ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Usługi będą świadczone na rzecz polskich kontrahentów, zarówno przedsiębiorców (krajowych podatników VAT) jak i osób nie będących przedsiębiorcami, lub też nabywających towary niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przewożony towar stanowić będzie własność kontrahentów Wnioskodawcy, bądź też osób trzecich, w imieniu i na rzecz których kontrahenci Wnioskodawcy mogą działać.

Usługa Wnioskodawcy sprowadzać się będzie do zamówienia usług transportu od firmy kurierskiej świadczącej usługi przewozu międzynarodowego przy jednoczesnej synchronizacji transportu przesyłek adresowanych do krajowych nabywców w taki sposób, aby koszty transportu były możliwie najniższe dla każdego z kontrahentów. Usługi Wnioskodawcy w opisywanym zakresie zmierzać będą przede wszystkim do optymalizacji kosztów przesyłek na rzecz różnych polskich podmiotów nabywających i przywożących towary ze Stanów Zjednoczonych poprzez synchronizację w czasie czynności logistycznych. Usługi Wnioskodawcy polegać będą zatem na pośredniczeniu w kontaktach między firmą kurierską wykonującą transport a krajowymi odbiorcami towarów przewożonych ze Stanów Zjednoczonych, z zastrzeżeniem, że Wnioskodawca przy zamawianiu usług transportowych od firmy kurierskiej działać będzie we własnym imieniu, w związku z czym będzie obciążany kosztami transportu, w organizacji którego pośredniczy.

Rozliczenie transakcji przedstawiać się będzie następująco. Przewoźnik wykonujący transport międzynarodowy będzie obciążać Wnioskodawcę kosztami transportu towarów zlecanego przez krajowych kontrahentów Wnioskodawcy. Wnioskodawca z tytułu świadczonych przez siebie usług wystawiać będzie faktury VAT na rzecz polskich kontrahentów, którzy zlecili Wnioskodawcy zamówienie przewozu. Na cenę usług świadczonych przez Wnioskodawcę składać się będzie koszt transportu poniesiony przez Wnioskodawcę na rzecz firmy kurierskiej, marża Wnioskodawcy oraz koszt usług świadczonych bezpośrednio przez Wnioskodawcę polegających na bieżącej koordynacji zamówień usług przewozowych. Cena może także obejmować inne koszty faktycznie ponoszone przez Wnioskodawcę w związku ze zleconym zamawianiem usług transportu.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Wnioskodawca będzie w posiadaniu listów przewozowych stanowiących dowód świadczenia międzynarodowych usług transportowych. Będą to tzw. HAWB (House Air Waybill), czyli spedytorskie lotnicze listy przewozowe dla przesyłek skonsolidowanych. Z dokumentów tych będzie jednoznacznie wynikać że w związku z transportem doszło do przekroczenia granicy z państwem trzecim. Wnioskodawca będzie również dysponować fakturą wystawioną przez przewoźnika.
 2. Wnioskodawca będzie w posiadaniu dokumentów potwierdzonych przez urząd celny, z których będzie wynikać jednoznacznie fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Dokumentami tymi będą poświadczone zgłoszenia celne (PZC).
 3. Wszystkie koszty, o których mowa we wniosku składające się na cenę świadczonej usługi są niezbędne i nierozerwalne z usługą świadczoną przez Wnioskodawcę.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowym jest stanowisko, że usługi, które Wnioskodawca zamierza świadczyć podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawce 0%...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane wyżej usługi podlegają opodatkowaniu VAT w stawce 0 % na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 w zw. z ust. 3 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przywołaną normą stawkę podatku w wysokości 0 % stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Usługi transportu międzynarodowego obejmują między innymi przewóz lub inny sposób przemieszczenia towarów z miejsca wyjazdu poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. W opisanym stanie faktycznym towary będą przemieszczane z terytorium Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski, jednakże transport wykonywany będzie nie przez wnioskodawcę, lecz przez przewoźnika (firmy kurierskiej), u którego wnioskodawca transport będzie zamawiał.

Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy, przez usługi transportu międzynarodowego należy także rozumieć usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane między innymi z usługami, o których mowa powyżej. W ocenie Wnioskodawcy świadczone przez niego usługi mieszczą się w tej właśnie kategorii, gdyż niewątpliwie pozostają ściśle związane z usługami przewozowymi i należy je klasyfikować jako usługi pośrednictwa lub spedycji międzynarodowej. Wobec powyższego usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz krajowych kontrahentów również powinny podlegać opodatkowaniu VAT w stawce 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez terytorium kraju, zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy, rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Przez terytorium państwa trzeciego – zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy - rozumie się terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Wskazać należy, że podatek od towarów i usług jest podatkiem o charakterze terytorialnym. Opodatkowaniu w danym państwie podlegają tylko te czynności, które zostały uznane za wykonane w danym państwie. W tym wypadku określenie miejsca świadczenia determinuje miejsce opodatkowania. Miejsce świadczenia wskazuje jednocześnie państwo, w którym dana czynność winna zostać opodatkowana.

Kwestie dotyczące miejsca świadczenia przy świadczeniu usług uregulowane zostały w rozdziale 3 działu V ustawy. Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania ww. rozdziału:

1.ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

 1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
 2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2.podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Stosownie natomiast do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2013r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. z 2013r., poz. 1656) w przypadku świadczenia, środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług międzynarodowego transportu:

 1. osób lub
 2. towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy - miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju.

Z opisu zdarzenia przyszłego mającego być przedmiotem interpretacji wynika, że usługa świadczona przez Wnioskodawcę będzie świadczona na rzecz polskich kontrahentów, zarówno przedsiębiorców krajowych (krajowych podatników VAT) jak i osób nie będących przedsiębiorcami, lub też nabywających towary niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Natomiast na potwierdzenie świadczenia międzynarodowych usług transportowych Wnioskodawca będzie w posiadaniu spedytorskich lotniczych listów przewozowych. Tym samym dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług związanych z przywozem towarów ze Stanów Zjednoczonych do Polski środkami transportu lotniczego, niezależnie czy Wnioskodawca świadczy usługi dla kontrahentów (podatników) czy podmiotów niebędących podatnikami - miejscem opodatkowania świadczonych usług będzie terytorium kraju.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Natomiast przez usługi transportu międzynarodowego, na mocy art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

 1. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej,
 2. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,
 3. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),
 4. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.

Zgodnie natomiast z art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy, przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2.

Stosownie do art. 83 ust. 5 ustawy, dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są w przypadku transportu:

 1. towarów przez przewoźnika lub spedytora – list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2;
 2. towarów importowanych – oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów;
 3. towarów przez eksportera – dowód wywozu towarów;
 4. osób – międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera.

Jak wynika z uregulowań art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy, prawo podatnika do zastosowania dla usług międzynarodowego transportu towarów preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0 % uzależnione jest od posiadania dokumentów potwierdzających jednoznacznie, że w wyniku przewozu towaru z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim. Istotą przywołanego przepisu jest zobowiązanie podatnika do udowodnienia, iż towary będące przedmiotem transportu rzeczywiście przekroczyły granicę z państwem trzecim. Podstawowe znaczenie dla udokumentowania międzynarodowego transportu towarów jest list przewozowy stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, który potwierdzałby fakt, iż nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim. Dopuszczalne są też inne dokumenty, przy czym ustawodawca nie określił jakie to mają być dowody, jednak muszą one jednoznacznie, w sposób niebudzący wątpliwości, potwierdzać spełnienie ww. wymogu. Ponadto podatnik chcą móc skorzystać z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, powinien posiadać dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Zatem, chcąc zastosować stawkę podatku w wysokości 0 %, podatnik powinien posiadać w swojej dokumentacji dowody wiarygodne i potwierdzające faktyczne świadczenie usługi transportu międzynarodowego.

Z przestawionego we wniosku opisu wynika, że Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi polegające na pośrednictwie w organizacji przewozu towaru ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Usługi będą świadczone na rzecz polskich kontrahentów, zarówno przedsiębiorców (krajowych podatników VAT) jak i osób nie będących przedsiębiorcami, lub też nabywających towary nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przewożony towar stanowić będzie własność kontrahentów Wnioskodawcy, bądź też osób trzecich, w imieniu i na rzecz których kontrahenci Wnioskodawcy mogą działać.

Usługa Wnioskodawcy sprowadzać się będzie do zamówienia usług transportu od firmy kurierskiej świadczącej usługi przewozu międzynarodowego przy jednoczesnej synchronizacji transportu przesyłek adresowanych do krajowych nabywców w taki sposób, aby koszty transportu były możliwie najniższe dla każdego z kontrahentów. Usługi Wnioskodawcy w opisywanym zakresie zmierzać będą przede wszystkim do optymalizacji kosztów przesyłek na rzecz różnych polskich podmiotów nabywających i przywożących towary ze Stanów Zjednoczonych poprzez synchronizację w czasie czynności logistycznych. Usługi Wnioskodawcy polegać będą zatem na pośredniczeniu w kontaktach między firmą kurierską wykonującą transport a krajowymi odbiorcami towarów przewożonych ze Stanów Zjednoczonych, z zastrzeżeniem, że Wnioskodawca przy zamawianiu usług transportowych od firmy kurierskiej działać będzie we własnym imieniu, w związku z czym będzie obciążany kosztami transportu, w organizacji którego pośredniczy.

Rozliczenie transakcji przedstawiać się będzie następująco. Przewoźnik wykonujący transport międzynarodowy będzie obciążać Wnioskodawcę kosztami transportu towarów zlecanego przez krajowych kontrahentów Wnioskodawcy. Wnioskodawca z tytułu świadczonych przez siebie usług wystawiać będzie faktury VAT na rzecz polskich kontrahentów, którzy zlecili Wnioskodawcy zamówienie przewozu. Na cenę usług świadczonych przez Wnioskodawcę składać się będzie koszt transportu poniesiony przez Wnioskodawcę na rzecz firmy kurierskiej, marża Wnioskodawcy oraz koszt usług świadczonych bezpośrednio przez Wnioskodawcę polegających na bieżącej koordynacji zamówień usług przewozowych. Cena może także obejmować inne koszty faktycznie ponoszone przez Wnioskodawcę w związku ze zleconym zamawianiem usług transportu.

Wnioskodawca wskazał także, że będzie w posiadaniu listów przewozowych stanowiących dowód świadczenia międzynarodowych usług transportowych. Będą to tzw. HAWB (House Air Waybill), czyli spedytorskie lotnicze listy przewozowe dla przesyłek skonsolidowanych. Z dokumentów tych będzie jednoznacznie wynikać że w związku z transportem doszło do przekroczenia granicy z państwem trzecim. Wnioskodawca będzie również dysponować fakturą wystawioną przez przewoźnika. Ponadto Wnioskodawca będzie w posiadaniu dokumentów potwierdzonych przez urząd celny, z których będzie wynikać jednoznacznie fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Dokumentami tymi będą poświadczone zgłoszenia celne (PZC). Wnioskodawca wskazał także, że wszystkie koszty, o których mowa we wniosku składające się na cenę świadczonej usługi są niezbędne i nierozerwalne z usługą świadczoną przez Wnioskodawcę.

Mając na uwadze powołane przepisy, zastosowanie stawki w wysokości 0 %, do świadczonych przez Wnioskodawcę usług pośrednictwa związanych z usługami transportu międzynarodowego, jest możliwe pod warunkiem posiadania dokumentów wymienionych w art. 85 ust. 5 ustawy o VAT. Z opisu zawartego we wniosku wynika, że Wnioskodawca będzie w posiadaniu listów przewozowych stanowiących dowód świadczenia międzynarodowych usług transportowych z których będzie jednoznacznie wynikać że w związku z transportem doszło do przekroczenia granicy z państwem trzecim. Wnioskodawca będzie również dysponować fakturą wystawioną przez przewoźnika. Ponadto Wnioskodawca będzie w posiadaniu dokumentów potwierdzonych przez urząd celny, z których będzie wynikać jednoznacznie fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Dokumentami tymi będą poświadczone zgłoszenia celne (PZC).

Zatem posiadane dokumenty pozwalają Wnioskodawcy zastosować stawkę 0 % dla świadczonych usług pośrednictwa związanych z usługami transportu międzynarodowego.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, usługę będącą przedmiotem pytania należy opodatkować stawką 0 %, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.