IBPP4/443-508/14/PK | Interpretacja indywidualna

Odliczenie podatku z faktury dokumentującej zbycie praw do kontraktu na nabycie maszyny
IBPP4/443-508/14/PKinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z 17 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r. ) oraz pismem z dnia 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 27 stycznia 2015 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku od przedstawionej transakcji oraz wystawionej z tego tytułu faktury – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku od przedstawionej transakcji oraz wystawionej z tego tytułu faktury. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 17 listopada 2014 r. oraz 20 stycznia 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 7 listopada 2014 r. oraz 13 stycznia 2015 r. znak: IBPP4/443-508/14/PK.

We wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiada również numer VAT UE. Jeden z kontrahentów Wnioskodawcy, również czynny podatnik podatku od towarów i usług, realizuje kontrakt na zakup, od dostawcy z innego kraju UE, maszyny z montażem.

Przedmiotowa transakcja nie będzie spełniać definicji Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów, gdyż będzie to dostawa z montażem o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1. Maszyna jeszcze nie została wyprodukowana i nie dotarła do Polski.

Jednakże kontrahent polski wpłacił oraz będzie jeszcze wpłacał do dostawcy zagranicznego zaliczki na poczet dostawy z montażem przedmiotowej maszyny.

Aktualnie Wnioskodawca planuje porozumieć się z kontrahentem polskim i za zgodą dostawcy zagranicznego, wstąpić we wszelkie prawa i obowiązki kontrahenta polskiego związane kontraktem nabycie przedmiotowej maszyny. Wstąpienie przez Wnioskodawcę w prawa i obowiązki kontrahenta polskiego, związane z przedmiotowym kontraktem, wiązać się będzie ze wpłaceniem (zwrotem) przez Wnioskodawcę temu kontrahentowi kwoty wpłaconych przez niego zaliczek do zagranicznego dostawcy maszyny. Żadne inne rozliczenia w związku ze zmianą strony umowy, za wyjątkiem zwrotu wpłaconych zaliczek, pomiędzy Wnioskodawcą a kontrahentem polskim nie wystąpią. Kontrahent polski zamierza potraktować wstąpienie w jego prawa i obowiązki związane z kontraktem jako wynagrodzenie za usługę i opodatkować je podatkiem od towarów i usług. Wpłacana przez Wnioskodawcę do kontrahenta polskiego kwota równa byłaby wpłaconym przez kontrahenta polskiego do dostawcy zagranicznego zaliczkom powiększonym o podatek od towarów i usług. W związku z powyższym kontrahent polski wystawi na rzecz Wnioskodawcy fakturę VAT na powyższe kwoty.

W uzupełnieniu wniosku z 17 listopada 2014 r. Wnioskodawca wskazał, ze nabycie praw i obowiązków w 100% związane jest z działalnością opodatkowaną.

Ponadto w uzupełnieniu z 20 stycznia 2015 r. Wnioskodawca przedstawił, że zgodnie z planowanym porozumieniem Wnioskodawca przejmie od innego polskiego podmiotu prawa i obowiązki tego podmiotu związane z kontraktem z UE na dostawę maszyny. W związku z powyższym Wnioskodawca dokona we własnym imieniu tak zwanego zwrotu wpłaconych zaliczek przez ten inny podmiot do dostawcy z UE.

Użyte słowo zwrot nie dotyczy zwrotu w imieniu podmiotu z kraju UE, lecz z punktu widzenia Wnioskodawcy jest wpłatą zaliczek, które ten inny polski podmiot wniósł wcześniej do dostawcy z UE.

Reasumując Wnioskodawca wstąpi w prawa i obowiązki kontrahenta polskiego związane z kontraktem. W związku z powyższym wstąpieniem w prawa i obowiązki tego podmiotu Wnioskodawca dokona wpłaty we własnym imieniu na konto podmiotu polskiego kwoty równiej wartości wpłaconych przez ten podmiot zaliczek do kontrahenta z innego kraju UE.

Nie będzie więc to zwrot wpłaconych zaliczek w imieniu dostawcy z innego kraju UE. Będzie to więc zapłata za wstąpienie w prawa i obowiązki innego podmiotu polskiego związane z kontraktem, której wysokość ustalona została w wartości wpłaconych przez tego kontrahenta zaliczek z UE.

Kontraktu również nie można uznać za niebyły, gdyż kontrakt jest już na jakimś etapie zaawansowania (dostawca z UE produkuje maszynę). Z dniem podpisania porozumienia prawa i obowiązki kontrahenta polskiego przejmie Wnioskodawca. Z puntu widzenia dostawcy z innego kraju UE kontrakt jest cały czas realizowany, a jedynie z dniem jego podpisania zmieni się strona kontraktu (kupujący).

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy do opisanej powyżej transakcji oraz wystawionej z jej tytułu faktury, na podstawie art. 88 ust. 3a, Spółka nie będzie miała prawa odliczyć podatku VAT w niej wykazanego.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa faktura dokumentować będzie czynność o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w związku z powyższym będzie ona dawała naszej Spółce prawo do odliczenia podatku VAT w niej wykazanego. W związku z powyższym nie będzie miało do niej zastosowania ograniczenie prawa do odliczenia VAT określone w art. 88 ust. 3a.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Przedstawiona powyżej zasada daje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w zakresie w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ustawodawca wyłączył zatem możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Przy czym Ustawodawca przewidział pewne ograniczenia w zakresie prawa do odliczenia naliczonego podatku wynikającego z faktur otrzymanych przez podatnika. I tak na podstawie art. 88 ust. 3a nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

1.sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:

 1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
 2. (uchylona)

2.transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;

3.(uchylony)

4.wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

 1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
 2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;

5.faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;

6.(uchylony)

7.wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Zatem aby uznać, że Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku z faktury otrzymanej za nabycie opisanych we wniosku praw należy wykluczyć zaistnienie okoliczności przewidzianych w art. 88 ust. 3a ustawy.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca otrzyma fakturę od podmiotu istniejącego - podatnika podatku VAT - tym samym nie zaistnieją okoliczności przewidziane w punkcie 1 ww. przepisu, derogujące prawo do odliczenia.

Odnośnie przesłanej przewidzianych w punkcie 2 art. 88 ust. 3a ustawy to trzeba zauważyć, że stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Definicję towaru ustawodawca zawarł w art. 2 pkt 6 powołanej ustawy. Zgodnie z tą definicją, pod pojęciem towaru należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Mając na uwadze opis sprawy niewątpliwie transakcja pomiędzy Wnioskodawcą a jego kontrahentem nie stanowi dostawy towarów.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Należy zauważyć, że pojęcie usługi zostało zdefiniowane bardzo szeroko. Taka konstrukcja definicji usług pozwala na objęcie zakresem przedmiotowym podatku VAT wszelkich transakcji wykonywanych w ramach działalności gospodarczej. Powyższa definicja jest niewątpliwie szersza niż zakres tego pojęcia w potocznym jego rozumieniu. Definicja ta obejmuje bowiem nie tylko transakcje polegające na wykonaniu czynności przez usługodawcę, ale również szereg transakcji niewymagających aktywnego działania usługodawcy.

Zatem aby ocenić czy doszło do świadczenia przez kontrahenta Wnioskodawcy czynności opodatkowanej należy rozpatrzyć czy w ogóle były świadczone jakiekolwiek czynności, a jeżeli tak to czy czynność ta była odpłatna.

Zgodnie z art. 8 ustawy świadczeniem usług jest każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zobowiązaniowego, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania. Definicja świadczenia usług obejmuje również zobowiązanie do zaniechania działania bądź do tolerowania czynności lub sytuacji. Konstrukcja ta stanowi nawiązanie do szerokiego pojęcia świadczenia wywodzącego się jeszcze z prawa rzymskiego, będącego podwaliną współczesnych europejskich systemów prawnych. W prawie rzymskim pojęcie świadczenia obejmowało bowiem zarówno przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy lub ustanowienie dla niego ograniczonego prawa rzeczowego (dare), jak i wykonywanie innych czynności faktycznych lub prawnych, w tym powstrzymanie się od działania (facere, non-facere) oraz każde inne świadczenie, które mogło być treścią zobowiązania (praestare), a jednocześnie było możliwe do wykonania, zgodne z prawem i dobrymi obyczajami oraz wystarczająco określone i przedstawiające wartość majątkową możliwą do wyrażenia w pieniądzach.

Ustawa o VAT nie definiuje co należy rozumieć przez czynność odpłatną jednakże kwestia ta była niejednokrotnie przedmiotem rozpatrzenia przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Jak zauważył ETS w wyroku 102/86 „czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi, a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem”. Należy też zwrócić uwagę na wyrok C-16/93 pomiędzy R. J. Tolsma a Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden, gdzie trybunał zauważył, iż czynność „podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy”.

W orzeczenie z dnia 5 lutego 1981r., C-154/80 Trybunał stwierdził, że świadczenie podlega opodatkowaniu jedynie w wypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne otrzymane przez świadczącego usługę. Musi również istnieć możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że czynność uznaje się za odpłatną gdy są spełnione następujące warunki:

 • istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne
 • wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy
 • istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi
 • odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem
 • istnieje możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego.

Jak wynika z wniosku zgodnie z planowanym porozumieniem Wnioskodawca przejmie od innego polskiego podmiotu prawa i obowiązki tego podmiotu związane z kontraktem i dokona zwrotu zaliczek wpłaconych przez ten inny polski podmiot do dostawcy z UE. Jednakże użyte przez Wnioskodawcę słowo zwrot nie dotyczy zwrotu w imieniu podmiotu z kraju UE, lecz z punktu widzenia Wnioskodawcy jest wpłatą zaliczek, które ten inny polski podmiot wniósł wcześniej do dostawcy z UE. Wnioskodawca w związku wstąpieniem w prawa i obowiązki kontrahenta polskiego związane kontraktem dokona wpłaty we własnym imieniu na konto podmiotu polskiego kwoty równej wartości wpłaconych przez ten podmiot zaliczek do kontrahenta z innego kraju UE. Nie będzie więc to zwrot wpłaconych zaliczek w imieniu dostawcy z innego kraju UE. Będzie to więc zapłata za wstąpienie w prawa i obowiązki innego podmiotu polskiego związane z kontraktem, której wysokość ustalona została w wartości wpłaconych przez tego kontrahenta zaliczek z UE.

Skoro zatem jak twierdzi Wnioskodawca dokonuje on we własnym imieniu na rzecz polskiego podmiotu zapłaty za wstąpienie w prawa i obowiązki związane z kontraktem w wysokości, której wartość została ustalona w kwocie wpłaconych przez ten podmiot polski zaliczek, to uznać należy, że w opisanej sprawie nastąpi pomiędzy Wnioskodawcą a podmiotem polskim odpłatne wzajemne świadczenie.

Zatem należy stwierdzić, że usługa, którą nabywa Wnioskodawca podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Ponadto usługa ta nie korzysta ze zwolnienia z tego podatku albowiem ani w ustawie ani też w rozporządzenia wydanych przez Ministra Finansów nie przewidziano zwolnienia dla tego typu usług.

Tym samym nie zaistnieją okoliczności przewidziane w punkcie 2 art. 88 ust. 3a ustawy derogujące prawo do odliczenia.

Również nie zaistnieją okoliczności przewidziane w pkt 4 ww. przepisu które pozbawiałyby Wnioskodawcę prawa do odliczenia podatku. Mianowicie - bazując na opisie sprawy - wystawiona przez usługodawcę faktura:

 1. nie będzie stwierdzała czynności, która nie zostanie dokonane, będzie ona dokumentowała rzeczywistą transakcję,
 2. nie będzie podawać kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 3. nie będzie potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego tj. nie będzie to czynność nieważna ze względu na sprzeczność albo obejście ustawy lub ze względu na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego lub ze względu na pozorność oświadczenie woli.

Również przesłanki wymienione w pkt 5 i 7 art. 88 ust. 3a ustawy w niniejszej sprawie nie mają miejsca tj. nie ma tutaj miejsca sytuacja gdzie nabywca (Wnioskodawca) wystawia fakturę jak i też otrzymana przez Wnioskodawcę faktura nie będzie dokumentowała transakcji dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że art. 88 ust. 3a nie będzie ograniczał prawa Wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia praw opisanych we wniosku.

Zatem Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającej z faktury dokumentującej nabycie usługi jaką jest odkupienie praw (przejęcie kontraktu) do nabycia maszyny wraz z montażem która będzie wykorzystywana do działalności opodatkowanej.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Wskazać także należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia czy w związku ze wstąpieniem Wnioskodawcy w prawa i obowiązki wynikające z kontraktu zaliczki uprzednio wpłacone przez podmiot polski kontrahentowi z UE nie będą stanowić zaliczek u Wnioskodawcy rodzących konsekwencje podatkowe po stronie Wnioskodawcy. Kwestia ta nie była bowiem przedmiotem przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego, pytania ani stanowiska własnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
IBPP4/443-596/14/PK | Interpretacja indywidualna

usługi
IBPP4/443-499/14/PK | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/443-508/14/PK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.