IBPP4/443-227/13/BP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy miejscem świadczenia usługi odwiertu jest terytorium Polski?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2013r. (data wpływu 22 maja 2013r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 czerwca 2012r. (data wpływu 11 lipca 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia, opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku w związku z nabyciem usługi polegającej na wykonaniu odwiertu geotermalnego na terenie Polski od firmy niemieckiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2013r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia, opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku w związku z nabyciem usługi polegającej na wykonaniu odwiertu geotermalnego na terenie Polski od firmy niemieckiej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia z dnia 3 czerwca 2012r. (data wpływu 11 lipca 2013r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 3 lipca 2013r. znak: IBPP4/443-227/13/BP.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

X”, będąca podatnikiem VAT czynnym oraz podatnikiem VAT UE, zamierza nabyć usługę polegającą na wykonaniu odwiertu geotermalnego na terenie Polski od firmy niemieckiej, nie posiadającej siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Firma niemiecka nie jest również zarejestrowana w Polsce dla potrzeb podatku od towarów i usług. Wykonawca usługi wystawi fakturę bez podatku VAT z adnotacją, że podatek VAT rozlicza nabywca. Przedmiot usługi będzie wykorzystywany w działalności nabywającego do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca poinformował, iż:

 • usługa polegająca na wykonaniu odwiertu geotermalnego na terenie Polski będzie miała związek z nieruchomością położoną w ..., ul. ... gmina ... .
 • w czasie trwania prac zleconych niemiecki kontrahent będzie miał prawo do używania nieruchomości, ale tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania prac i w okresie ich wykonywania. A realizowana usługa wykonywana przez podmiot niemiecki będzie polegała na wykonywaniu prac wiertniczych w celu rozpoznania geologicznego występowania wód termalnych.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy miejscem świadczenia usługi odwiertu jest terytorium Polski...
 2. Czy „X” będzie podatnikiem podatku VAT na zasadzie mechanizmu odwróconego z tytułu wykonania tej usługi...
 3. Czy podatek VAT od tej usługi będzie dla Wnioskodawcy jednocześnie podatkiem VAT należnym i podatkiem VAT naliczonym...
 4. Czy możliwość odliczenia podatku naliczonego powstaje z chwilą, w której powstał obowiązek podatkowy w imporcie usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 28e u.p.t.u. - miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Nie ulega zatem wątpliwości, że w interesującym nas przypadku miejscem świadczenia opisanej w treści pytania usługi jest terytorium kraju.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej regulacje należy uznać, że w niniejszej sprawie doszło do importu usług. Oznacza to, że z tytułu wykonania tej usługi Wnioskodawca jest - na zasadzie mechanizmu odwróconego poboru podatku - podatnikiem (art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.).

Należy w tym miejscu jednak wskazać, że omawiana regulacja, tj. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. nie znajdzie zastosowania -zgodnie z art. 17 ust. 3a u.p.t.u. - jeżeli podatnik świadczący usługę związaną z określoną nieruchomością (a więc, gdy wyznaczenie miejsca świadczenia przy świadczeniu usług następuje na podstawie art. 28e u.p.t.u.) jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 u.p.t.u. jeżeli zatem świadczący usługę związaną z nieruchomością jest zarejestrowany w Polsce dla potrzeb podatku od towarów i usług, to nie będziemy mieli do czynienia z importem usługi, a do rozliczenia podatku będzie zobowiązany usługodawca. Nie dotyczy to jednak przypadku Wnioskodawcy, z tego powodu, że wykonawca usługi nie jest zarejestrowany w Polsce dla potrzeb podatku od towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 4 u.p.t.u., kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego od importu usług. W przytoczonego przepisu wynika, iż kwota podatku należnego z tytułu importu usług stanowi jednocześnie kwotę podatku naliczonego.

Termin odliczenia podatku naliczonego od importu usług określa art. 86 ust. 10 pkt 2 u.p.t.u. Zgodnie z powołanym przepisem - możliwość odliczenia podatku naliczonego powstaje z chwilą, w której powstał obowiązek podatkowy w imporcie usług. Tak więc podatek naliczony Wnioskodawca będzie mógł rozliczyć w deklaracji za miesiąc (kwartał), w której wykaże podatek należny z tytułu importu usług, co w rezultacie skutkuje brakiem wpływu kwoty podatku VAT z przedstawionej usługi na wysokość kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, bądź na wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej w deklaracji VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Powyższy przepis wprowadza powszechność opodatkowania podatkiem VAT ww. czynności.

Z art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że „X”, będąca podatnikiem VAT czynnym oraz podatnikiem VAT UE, zamierza nabyć usługę polegającą na wykonaniu odwiertu geotermalnego na terenie Polski od firmy niemieckiej, nie posiadającej siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Firma niemiecka nie jest również zarejestrowana w Polsce dla potrzeb podatku od towarów i usług. Wykonawca usługi wystawi fakturę bez podatku VAT z adnotacją, że podatek VAT rozlicza nabywca. Przedmiot usługi będzie wykorzystywany w działalności nabywającego do wykonywania czynności opodatkowanych. Usługa polegająca na wykonaniu odwiertu geotermalnego na terenie Polski będzie miała związek z nieruchomością położoną w Karpnikach, ul. Łąkowa 1 gmina Mysłakowice. Ponadto Wnioskodawca poinformował, że w czasie trwania prac zleconych niemiecki kontrahent będzie miał prawo do używania nieruchomości, ale tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania prac i w okresie ich wykonywania. A realizowana usługa wykonywana przez podmiot niemiecki będzie polegała na wykonywaniu prac wiertniczych w celu rozpoznania geologicznego występowania wód termalnych.

W przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług regulują przepisy art. 28a do 28o ustawy.

W art. 28a ustawy wskazano, iż na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji, jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Zainteresowany spełnia definicję podatnika, o której mowa w art. 28a ustawy.

Ogólna zasada dotycząca określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników zawarta została w art. 28b ust. 1 ustawy, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Od powyższej zasady ustawodawca przewidział szereg wyjątków, wskazując m.in. szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami.

I tak, zgodnie z art. 28e ustawy, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Z cyt. przepisu art. 28e ustawy wynika, że o miejscu świadczenia, a tym samym opodatkowania usługi związanej z nieruchomością decyduje wyłącznie miejsce położenia nieruchomości, z którą dana usługa jest ściśle związana, niezależnie od tego dla jakiego podmiotu jest wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy. Zasada ta ma zastosowanie wówczas, gdy usługę można przyporządkować do konkretnej nieruchomości, która jest możliwa do zlokalizowania, co do miejsca jej położenia. Przepis ten – jak wynika z jego brzmienia – stanowi wyjątek od zasady, przyjmując jako kryterium odniesienie się nie do podmiotu lecz do przedmiotu, którym jest nieruchomość, a usługi, które jej wprost dotyczą, mają być opodatkowane według miejsca jej położenia. Jednocześnie usługi te mogą mieć charakter nieograniczony, na co wskazuje katalog zamieszczony w tym przepisie, który ma charakter otwarty. Do zakresu tych usług ustawodawca zaliczył bowiem nie tylko usługi stricte dotyczące prac wykonywanych w nieruchomościach i obrotu nieruchomościami, ale także usługi, których wykonanie oparte jest na wykorzystaniu, używaniu i użytkowaniu nieruchomości.

Także Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347.1, ze zm.) w art. 47 przewiduje, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomością, w tym usług rzeczoznawców i agentów nieruchomości, usług zakwaterowania w sektorze hotelarskim lub sektorach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub w miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, przyznawanie prawa użytkowania nieruchomości oraz usług związanych z przygotowywaniem i koordynacją prac budowlanych, takich jak usługi architektów i biur nadzoru budowlanego, jest miejsce, w którym znajduje się dana nieruchomość.

W Memorandum Wyjaśniającym do artykułu 9 (2) (a) VI Dyrektywy wskazano, że opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami jest bardziej racjonalne w miejscu, w którym dana nieruchomość się znajduje. Rozwijając powyższą myśl, należy uznać, że wprowadzenie takiego rozwiązania miało przede wszystkim zapewnić realizację podstawowej zasady wspólnego systemu VAT, jaką jest zasada opodatkowania transakcji w miejscu faktycznej konsumpcji usługi. Efekt czynności związanych z nieruchomościami jest bowiem w większości przypadków wykorzystywany w miejscu lokalizacji nieruchomości.

W tym miejscu należy podkreślić jednak, że reguła art. 47 Dyrektywy 2006/112/WE ma zastosowanie tylko w sytuacjach, w których wynik prac wiąże się z konkretną nieruchomością.

W niniejszej sprawie rozważyć należy, czy nabywana przez Zainteresowanego usługa będzie związana z nieruchomością.

Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Kierując się powyższym oraz biorąc pod uwagę opis sprawy stwierdzić należy, iż usługa polegająca na wykonaniu odwiertu geotermalnego stanowić będzie usługę związaną z nieruchomością, o której mowa w art. 28e ustawy.

Za ścisłym związkiem świadczonej na rzecz Wnioskodawcy usługi z nieruchomością przemawia aspekt techniczny, funkcjonalny, który charakteryzuje tą usługę. Bowiem aby skutecznie realizować zadania, które składają się na usługę polegającą na wykonaniu odwiertu geotermalnego, muszą mieć one związek z konkretnym gruntem. Grunt, w związku z którym świadczona będzie taka usługa, będzie położony na terytorium konkretnego kraju, a świadczona usługa będzie nierozerwalnie powiązana z nieruchomością, jaką jest grunt.

Za takim rozumieniem usług związanych z nieruchomościami przemawia wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-166/05 pomiędzy Rudi Heger GmbH a Finanzamt Graz-Stadt (Austria) dotyczącej sprzedaży praw do dokonywania połowów w austriackiej rzece. Sąd krajowy miał wątpliwości, czy miejscem świadczenia sprzedaży praw do połowów jest miejsce położenia nieruchomości (tj. rzeki), czyli Austria, czy też miejsce siedziby usługodawcy, czyli Niemcy. Władze skarbowe Austrii uznały, że sprzedaż praw do połowów w ich rzece jest usługą, dla której miejsce opodatkowania wyznacza art. 9 ust. 2 lit. a VI Dyrektywy, jako usługi związanej z nieruchomością. Trybunał w swoim orzeczeniu zgodził się ze stanowiskiem austriackich władz skarbowych i stwierdził, iż w zakresie w jakim świadczenie usług polega na cesji praw do korzystania z dobra takiego, jakim jest rzeka, nieruchomość ta stanowi centralny i nieodzowny element tego świadczenia. Ponadto miejsce, w którym położona jest nieruchomość, odpowiada miejscu ostatecznego skorzystania z usługi. Z powyższego wynika, iż istnieje wystarczająco bezpośredni związek pomiędzy cesją praw do dokonywania połowów a częściami rzeki, których te prawa dotyczą.

W orzeczeniu tym Trybunał wskazał również okoliczności stosowania przepisu art. 9 ust. 2 lit. a ww. Dyrektywy w ten sposób, że powinien istnieć „wystarczająco bezpośredni” związek pomiędzy świadczeniem usług a przedmiotową nieruchomością, z tego względu, że sprzeczne z systematyką tego przepisu byłoby dopuszczenie, aby w zakresie tej zasady szczegółowej mieściło się każde świadczenie usług, które pozostaje w jakimkolwiek, nawet niewielkim związku z nieruchomością, ponieważ znaczna liczba usług jest mniej lub bardziej związana z nieruchomością.

Jeśli zatem TSUE uznał prawo do połowu ryb na pewnym odcinku rzeki za usługi związane z nieruchomościami, to tym bardziej nie powinno budzić wątpliwości zakwalifikowanie jako takiej usługi, świadczenia usługi polegającej na wykonaniu odwiertu geotermalnego, związanej z konkretnym gruntem.

Ustosunkowując się do przedstawionego opisu sprawy stwierdzić także należy, że za ścisłym związkiem nabytej przez Zainteresowanego usługi polegającej na wykonaniu odwiertu geotermalnego, przemawiał będzie także charakter i zróżnicowanie czynności składających się na tą usługę, które wykonywane będą w związku z konkretnym gruntem, położonym na terytorium kraju, w stosunku do którego w czasie prac zleconych kontrahent niemiecki będzie miał prawo użytkowania nieruchomości w zakresie niezbędnym do wykonywania prac i w okresie ich wykonania.

Kierując się powyższym oraz mając na uwadze fakt, iż usługa polegająca na wykonaniu odwiertu geotermalnego zostanie wykonana w ściśle określonym położeniu geograficznym, w stosunku do którego wykonawca usługi ma prawo użytkowania, stwierdzić należy, że usługę tą będzie można przyporządkować do konkretnej nieruchomości, która będzie możliwa do zlokalizowania, co do miejsca jej położenia, a tym samym stanowić ona będzie usługę związaną z nieruchomością, dla której miejscem świadczenia, zgodnie z art. 28e ustawy, będzie miejsce położenia nieruchomości, czyli w tym przypadku Polska.

Stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
  2. usługobiorcą jest:
   • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b – podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
   • w pozostałych przypadkach – podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4 (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy).

W myśl art. 17 ust. 2 ustawy, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Wnioskodawca poinformował także, że firma niemiecka nie jest zarejestrowana w Polsce dla potrzeb podatku od towarów i usług, jak również nie posiada siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Po dokonaniu analizy informacji zawartych w opisie sprawy stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie Zainteresowany dokona importu usługi polegającej na wykonaniu odwiertu geotermalnego, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy będzie podatnikiem, jako jej usługobiorca.

Tut. Organ podkreśla, że z przypadkiem importu usług wiąże się co do zasady obowiązek rozliczenia podatku przez nabywcę usługi. Tego rodzaju mechanizm (określany odwróconym mechanizmem poboru, ang. reverse charge) jest wprowadzony w celu uproszczenia rozliczeń podatkowych, a założenie, że podatek płacony przez importera usług jest dla niego jednocześnie podatkiem naliczonym, zapewnia neutralność podatku od importu usług.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie usługodawca nie będzie rozliczał podatku należnego z tytułu świadczonej usługi polegającej na wykonaniu odwiertu geotermalnego na terytorium kraju, co powoduje, że obowiązek ten będzie ciążył na nabywcy usługi, który jest podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce.

Zatem, to Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku VAT z tytułu nabycia usługi polegającej na wykonaniu odwiertu geotermalnego, zobowiązanym do rozpoznania importu usług i rozliczenia należnego podatku.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do ust. 2 pkt 4 ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu:

 1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca,
 2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca,
 3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9,
 4. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11;

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z opisu sprawy wynika, że przedmiot usługi będzie wykorzystywany w działalności nabywającego do wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy wskazać należy, iż podatek VAT od usługi polegającej na wykonaniu odwiertu geotermalnego będzie dla Wnioskodawcy jednocześnie podatkiem VAT należnym i podatkiem VAT naliczonym.

Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 – w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy lub usługobiorcy odpowiednio od świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest usługobiorca, od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

Jak wynika z powołanego powyżej przepisu art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług powiązano z okresem rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od tej czynności (importu usług).

Reasumując, w przedmiotowej sprawie możliwość odliczenia podatku naliczonego powstanie z chwilą, w której powstanie obowiązek podatkowy w imporcie usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.