IBPP2/4512-847/15/JJ | Interpretacja indywidualna

Zastosowania obniżonej 8% stawki podatku od towarów i usług:- dla zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci prowadzonych przez instruktora oraz w zakresie wstępu na ściankę wspinaczkową pod opieką instruktora,
- dla zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci pod opieką instruktora w ramach organizacji przyjęć urodzinowych.
IBPP2/4512-847/15/JJinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. karnet
 3. klub
 4. podstawa opodatkowania
 5. sala
 6. stawki podatku
 7. usługi
 8. usługi rekreacyjne
 9. świadczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1649 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 września 2015r. (data wpływu 1 października 2015r.), uzupełnionym pismem z 18 grudnia 2015r. (data wpływu 23 grudnia 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania obniżonej 8% stawki podatku od towarów i usług:

 • dla zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci prowadzonych przez instruktora oraz w zakresie wstępu na ściankę wspinaczkową pod opieką instruktora – jest prawidłowe,
 • dla zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci pod opieką instruktora w ramach organizacji przyjęć urodzinowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania obniżonej 8% stawki podatku od towarów i usług dla zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci prowadzonych przez instruktora oraz w zakresie wstępu na ściankę wspinaczkową pod opieką instruktora, a także dla zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci pod opieką instruktora w ramach organizacji przyjęć urodzinowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 18 grudnia 2015r. (data wpływu 23 grudnia 2015r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 7 grudnia 2015r. znak: IBPP2/4512-847/15/JJ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci, dodatkowo udostępnia ściankę wspinaczkową. Wstęp na zajęcia lub ściankę wspinaczkową możliwy jest po zakupieniu karnetu lub opłaceniu wstępu jednorazowego. Zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora, a wstęp na ściankę wspinaczkową możliwy jest wyłącznie pod opieką instruktora.

Obecnie zajęcia te opodatkowane są stawką podstawową 23%.

Poza zajęciami typowo rekreacyjno-sportowymi podatnik organizuje również przyjęcia urodzinowe, w trakcie których również organizowane są zajęcia rekreacyjne pod opieką instruktora. Przyjęcia te opodatkowane są stawką podstawową 23%.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 7 grudnia 2015 roku dotyczące uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił uzupełnienie opisu stanu faktycznego:

1.Jakie konkretnie usługi świadczy Wnioskodawca w ramach prowadzonych zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci...

W ramach prowadzonych zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci prowadzone są zajęcia z gimnastyki i akrobatyki na różnych poziomach zaawansowania w zależności od wieku i umiejętności dzieci (na zajęcia mogą uczęszczać dzieci od 4 miesiąca życia). Dodatkowo świadczone są również usługi w zakresie gimnastyki rehabilitacyjnej i psychoruchowej (przeznaczonej w szczególności dla dzieci autystycznych), z możliwością dostosowania sposobu prowadzenia zajęć do zaleceń lekarskich. Oprócz tego świadczone są usługi wstępu na ściankę wspinaczkową.

2.Jakie usługi wchodzą w zakres świadczonych usług w ramach sprzedawanych karnetów lub opłat za wstęp jednorazowy na zajęcia lub ściankę wspinaczkową...

W ramach sprzedawanych karnetów lub jednorazowego wstępu klient otrzymuje możliwość:

 1. udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych, na których ma za zadanie wykonywać ćwiczenia, których poprawność wykonania pokazuje instruktor, za zakres usługi nie wchodzą żadne dodatkowe świadczenia
 2. w przypadku wstępu na ściankę wspinaczkową klient ma możliwość korzystania z udostępnionej ścianki przez określony czas (dla uczących się zajęcia 45-60 min, dla samodzielnych możliwość zakupu dowolnej ilości minut)

Karnet od wstępu jednorazowego różni jedynie cena zakupu (większa liczba zajęć oznacza niższą cenę zakupu), zakres świadczonych usług jest ten sam.

3.Jaką rolę (funkcję) pełni instruktor oraz jakie czynności wykonuje w odniesieniu do oferowanych zajęć, proszę wyjaśnić czy instruktor np. dba o bezpieczeństwo ćwiczących na sali, pokazuje prawidłowe wykonywanie ćwiczeń i korzystanie z urządzeń, czy też prowadzi indywidualne zajęcia...

Podstawowym zadaniem instruktora jest dbanie o bezpieczeństwo osób ćwiczących i korzystających ze ścianki wspinaczkowej oraz ze sprzętów gimnastycznych. Dodatkowo instruktor pokazuje prawidłowe wykonywanie ćwiczeń oraz korzystanie z urządzeń i przyrządów sportowych. Instruktor może również prowadzić zajęcia indywidualne, ale stanowią one odrębną usługę niż standardowe wejście na zajęcia rekreacyjno-sportowe lub ściankę wspinaczkową i są dodatkowo płatne.

4.Czy osoby biorące udział w zajęciach, jakie oferuje Wnioskodawca, stanowią zorganizowaną grupę trenującą pod nadzorem instruktora...

Co do zasady uczestnicy zajęć zaczynają i kończą ćwiczenia o tej samej porze, jednakże ich przebieg jest różny dla poszczególnych uczestników. Na początku zajęć instruktor pokazuje sposób wykonywania ćwiczeń oraz korzystania za sprzętu, a w trakcie zajęć kontroluje sposób ich wykonywania przez poszczególne osoby oraz asekuruje w przypadku trudniejszych do wykonania. Grupa nie jest zorganizowana w rozumieniu, że wszystkie osoby wykonują równocześnie ten sam układ ćwiczeń pokazywany przez instruktora.

5.Jak skalkulowane jest wynagrodzenie za usługi, czy klienci za usługi instruktora, trenera personalnego dokonują osobnej opłaty od karnetów oraz opłat jednorazowych...

Oferowane są dwa typy usług:

 • zajęcia rekreacyjno-sportowe ogólne, gdzie nie ma dodatkowych opłat za opiekę instruktora (jego rolą jest dbanie o bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się w danej chwili na sali),
 • zajęcia rekreacyjno-sportowe indywidualne, dla których obowiązuje wyższa cena uwzględniająca indywidualną opiekę trenera.

Podobnie w przypadku wstępu na ściankę wspinaczkową:

 • wstęp ogólny bez indywidualnej opieki instruktora oraz bez dodatkowej opłaty,
 • wstęp indywidualny z osobistą opieką instruktora i wyższą opłatą uwzględniającą jego obecność.

6.Czy pytanie Wnioskodawcy dotyczy także stawki VAT na przyjęcia urodzinowe, w trakcie których również organizowane są zajęcia rekreacyjne pod opieką instruktora...

Tak, pytanie dotyczy również stawki VAT na przyjęcia urodzinowe, w trakcie których również organizowane są zajęcia rekreacyjne pod opieką instruktora.

a.wyjaśnić czy zajęcia rekreacyjne organizowane pod opieką instruktora stanowią jeden z elementów kompleksowej usługi polegającej na zorganizowaniu przyjęcia urodzinowego, a na przedmiotową usługę składają się inne czynności wykonywane przez Wnioskodawcę, np. poczęstunek, zorganizowanie gier i zabaw itp....

Zajęcia rekreacyjne stanowią jeden z elementów kompleksowej usługi, dodatkowo na usługę składają się również inne czynności.

b.Wymienić usługi jakie świadczone są, poza zajęciami rekreacyjnymi, podczas organizacji przyjęcia urodzinowego

Poza zajęciami rekreacyjnymi, podczas organizacji przyjęcia urodzinowego oferowany jest poczęstunek oraz drobne pożegnalne podarunki dla Jubilatów i zaproszonych gości.

c.Wyjaśnić co obejmuje wynagrodzenie za organizację przyjęcia urodzinowego

Wynagrodzenie za organizację przyjęcia urodzinowego obejmuje:

 • przygotowanie zaproszeń
 • tematyczne przyjęcie (w postaci zajęć rekreacyjnych) prowadzone przez profesjonalnych instruktorów
 • poczęstunek w postaci ciasteczek, paluszków, napojów, wody mineralnej, owoców itp.
 • małe pożegnalne podarunki dla Jubilatów i zaproszonych gości.

Za dodatkową opłatą można zamówić poczęstunek dla rodziców zaproszonych gości, wejście na kulkowy plac zabaw itp.

d.Wyjaśnić czy przyjęcie urodzinowe ma charakter imprezy zamkniętej, bez możliwości dostępu osób postronnych (np. rodzice solenizanta opłacają wstęp tylko za zaproszone dzieci)...

Urodziny mają charakter imprezy zamkniętej, w czasie, kiedy na sali ćwiczeń odbywają się zajęcia w ramach przyjęcia urodzinowego, osoby postronne nie mogą z niej korzystać.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy podatnik na podstawie art. 41 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług w związku z pozycją 186 załącznik nr 3 do niniejszej ustawy ma prawo stosować obniżoną stawkę podatkową w wysokości 8% dla zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci prowadzonych przez instruktora oraz w zakresie wstępu na ściankę wspinaczkową pod opieką instruktora...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Podatnik stoi na stanowisku, iż w przedstawionym stanie faktycznym ma prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT, gdyż organizowane zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz udostępnianie ścianki wspinaczkowej kwalifikują się do poz. 186 załącznika nr 3 do Ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu, bez względu na symbol PKWiU.

W związku z faktem, iż na zajęcia przeznaczone są dla dzieci ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe udostępnianie sprzętu sportowego oraz ścianki wspinaczkowej bez opieki wykwalifikowanych instruktorów.

Jak wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 2 grudnia 2014 r., pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu, tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Wstępu nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca oraz nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących. (PT1/033/32/354/LJU/14).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest:
 • prawidłowe w zakresie zastosowania obniżonej 8% stawki podatku od towarów i usług dla zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci prowadzonych przez instruktora oraz w zakresie wstępu na ściankę wspinaczkową pod opieką instruktora,
 • nieprawidłowe w zakresie zastosowania obniżonej 8% stawki podatku od towarów i usług dla zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci pod opieką instruktora w ramach organizacji przyjęć urodzinowych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Z przywołanego przepisu art. 41 ust. 13 ustawy, wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 186 zostały wymienione „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:

-poz. 179 – usług związanych z działalnością obiektów sportowych – PKWiU 93.11.10.0;

-poz. 182 – usług kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu:

 • na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
 • do obiektów kulturalnych

-bez względu na symbol PKWiU;

-poz. 183 – usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne – bez względu na symbol PKWiU;

-poz. 184 – usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu – bez względu na symbol PKWiU;

-poz. 185 – wstępu na imprezy sportowe – bez względu na symbol PKWiU.

Przepisy ustawy nie zawierają definicji pojęcia „rekreacja”, aby zatem poznać jego znaczenie należy sięgnąć do wykładni językowej. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”. Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”, „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego »recreatio« czyli powrót do zdrowia, sił”.

Mając na uwadze powyższe definicje oraz brzmienie poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy – na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu.

Należy jednakże zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak, np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp „na siłownię”, czy do parku rozrywki).

Pojęcie „Usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu np. na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną, lecz są opodatkowane stawką podstawową.

Zatem stawkę obniżoną VAT stosuje się, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, do usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu), co oznacza, że objęte tym przepisem są tylko te świadczenia, które normalnie (typowo) wchodzą do tych usług.

Powyższa interpretacja przepisów ustawy jest zgodna z linią orzeczniczą prezentowaną przez sądy administracyjne, w szczególności ze stanowiskiem wyrażonym przez NSA w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 311/13.

Należy jednakże zaznaczyć, że w ww. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny zauważył m.in., że: „(...) sformułowanie »usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu« odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie »wyłącznie w zakresie wstępu« należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową” (pkt 4.5 uzasadnienia).

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci, dodatkowo udostępnia ściankę wspinaczkową. Wstęp na zajęcia lub ściankę wspinaczkową możliwy jest po zakupieniu karnetu lub opłaceniu wstępu jednorazowego. Zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora, a wstęp na ściankę wspinaczkową możliwy jest wyłącznie pod opieką instruktora.

Poza zajęciami typowo rekreacyjno-sportowymi podatnik organizuje również przyjęcia urodzinowe, w trakcie których również organizowane są zajęcia rekreacyjne pod opieką instruktora. Przyjęcia te opodatkowane są stawką podstawową 23%.

Oprócz tego świadczone są usługi wstępu na ściankę wspinaczkową.

W ramach sprzedawanych karnetów lub jednorazowego wstępu klient otrzymuje możliwość:

 • udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych, na których ma za zadanie wykonywać ćwiczenia, których poprawność wykonania pokazuje instruktor, za zakres usługi nie wchodzą żadne dodatkowe świadczenia,
 • w przypadku wstępu na ściankę wspinaczkową klient ma możliwość korzystania z udostępnionej ścianki przez określony czas (dla uczących się zajęcia 45-60 min., dla samodzielnych możliwość zakupu dowolnej ilości minut).

Karnet od wstępu jednorazowego różni jedynie cena zakupu (większa liczba zajęć oznacza niższą cenę zakupu), zakres świadczonych usług jest ten sam.

Podstawowym zadaniem instruktora jest dbanie o bezpieczeństwo osób ćwiczących i korzystających ze ścianki wspinaczkowej oraz ze sprzętów gimnastycznych. Dodatkowo instruktor pokazuje prawidłowe wykonywanie ćwiczeń oraz korzystanie z urządzeń i przyrządów sportowych. Instruktor może również prowadzić zajęcia indywidualne, ale stanowią one odrębną usługę niż standardowe wejście na zajęcia rekreacyjno-sportowe lub ściankę wspinaczkową i są dodatkowo płatne.

Co do zasady, uczestnicy zajęć zaczynają i kończą ćwiczenia o tej samej porze, jednakże ich przebieg jest różny dla poszczególnych uczestników. Na początku zajęć instruktor pokazuje sposób wykonywania ćwiczeń oraz korzystania za sprzętu, a w trakcie zajęć kontroluje sposób ich wykonywania przez poszczególne osoby oraz asekuruje w przypadku trudniejszych do wykonania. Grupa nie jest zorganizowana w rozumieniu, że wszystkie osoby wykonują równocześnie ten sam układ ćwiczeń pokazywany przez instruktora.

Oferowane są dwa typy usług:

 • zajęcia rekreacyjno-sportowe ogólne, gdzie nie ma dodatkowych opłat za opiekę instruktora (jego rolą jest dbanie o bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się w danej chwili na sali),
 • zajęcia rekreacyjno-sportowe indywidualne, dla których obowiązuje wyższa cena uwzględniająca indywidualną opiekę trenera.

Podobnie w przypadku wstępu na ściankę wspinaczkową:

 • wstęp ogólny bez indywidualnej opieki instruktora oraz bez dodatkowej opłaty,
 • wstęp indywidualny z osobistą opieką instruktora i wyższą opłatą uwzględniającą jego obecność.

Zajęcia rekreacyjne stanowią jeden z elementów kompleksowej usługi, dodatkowo na usługę składają się również inne czynności.

Poza zajęciami rekreacyjnymi, podczas organizacji przyjęcia urodzinowego oferowany jest poczęstunek oraz drobne pożegnalne podarunki dla Jubilatów i zaproszonych gości.

Wynagrodzenie za organizację przyjęcia urodzinowego obejmuje:

 • przygotowanie zaproszeń,
 • tematyczne przyjęcie (w postaci zajęć rekreacyjnych) prowadzone przez profesjonalnych instruktorów,
 • poczęstunek w postaci ciasteczek, paluszków, napojów, wody mineralnej, owoców itp.,
 • małe pożegnalne podarunki dla Jubilatów i zaproszonych gości.

Za dodatkową opłatą można zamówić poczęstunek dla rodziców zaproszonych gości, wejście na kulkowy plac zabaw itp.

Urodziny mają charakter imprezy zamkniętej, w czasie, kiedy na sali ćwiczeń odbywają się zajęcia w ramach przyjęcia urodzinowego, osoby postronne nie mogą z niej korzystać.

Jak wskazano wyżej dla usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu) – na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – stosuje się stawkę podatku obniżoną do wysokości 8%.

Odnosząc przedstawione we wniosku okoliczności do obowiązujących przepisów prawa należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie sprzedaż biletów i karnetów wstępu, które obejmują wyłącznie:

 • udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych, na których klient ma za zadanie wykonywać ćwiczenia, których poprawność wykonywania pokazuje instruktor, w zakres usługi nie wchodzą żadne dodatkowe świadczenia,
 • wstęp na ściankę wspinaczkową, gdzie klient ma możliwość korzystania z udostępnionej ścianki przez określony czas,

gdzie zadaniem instruktora jest dbanie o bezpieczeństwo osób ćwiczących i korzystających ze ścianki wspinaczkowej oraz ze sprzętów gimnastycznych, dodatkowo instruktor pokazuje prawidłowe wykonywanie ćwiczeń oraz korzystanie z urządzeń i przyrządów sportowych i usługi te nie obejmują indywidualnie prowadzonych zajęć przez instruktora personalnego (zajęcia indywidualne stanowią odrębną usługę niż standardowe wejście na zajęcia rekreacyjno-sportowe lub ściankę wspinaczkową i są dodatkowo płatne), można sklasyfikować jako „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”, o których mowa w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy. Ww. czynności należą bowiem do świadczeń, które związane są z normalnym typowym użytkowaniem danego obiektu, w związku z czym Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% na ww. usługi na podstawie art. 41 ust. 2, w powiązaniu z art. 146a pkt 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że organizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz udostępnianie ścianki wspinaczkowej, nie obejmujące indywidualnie prowadzonych zajęć przez instruktora personalnego, mogą być opodatkowane stawką VAT w wysokości obniżonej, tj. 8%, jest prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci pod opieką instruktora w ramach organizacji przyjęć urodzinowych stwierdzić należy, że istnieje różnica pomiędzy opłatą pobieraną za wstęp na zajęcia rekreacyjno-sportowe a opłatą pobieraną za wstęp na zajęcia rekreacyjno-sportowe w ramach organizacji imprezy okolicznościowej.

W sytuacji, gdy zajęcia rekreacyjno-sportowe stanowią jeden z elementów kompleksowej usługi, polegającej na zorganizowaniu przyjęcia urodzinowego, a na przedmiotową usługę składają się inne czynności wykonywane przez Wnioskodawcę, takie jak przygotowanie zaproszeń, poczęstunek, tematyczne przyjęcie (w postaci zajęć rekreacyjnych), podarunki dla gości, przedmiotem świadczenia nie jest sam wstęp na zajęcia i możliwość korzystania ze sprzętu, ale całościowa usługa organizacji imprezy okolicznościowej, takiej jak np. urodziny. Tego typu imprezy mają charakter zamknięty, bez możliwości natychmiastowego dostępu osób postronnych.

W związku z powyższym, opłat pobieranych za wstęp na zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach organizacji imprezy okolicznościowej (przyjęcia urodzinowego) nie należy utożsamiać z opłatami wnoszonymi za sam wstęp na zajęcia sportowo-rekreacyjne. Nie można ich uznać za wstęp związany z normalnym typowym wykorzystaniem obiektu do zajęć rekreacyjno-sportowych, zatem nie mogą korzystać, w myśl cytowanego wyroku NSA sygn. akt. 311/13, ze stawki obniżonej, lecz winny być opodatkowane stawką właściwą dla usług organizacji imprezy okolicznościowej (przyjęcia urodzinowego).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że organizowane zajęcia rekreacyjno-stanowiące jeden z elementów kompleksowej usługi organizacji przyjęcia urodzinowego, mogą być opodatkowane stawką VAT w wysokości obniżonej, tj. 8%, jest nieprawidłowe.

Interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie objętym pytaniem. Nie rozstrzyga więc kwestii opodatkowania indywidualnych usług instruktorskich i trenerskich, a także świadczeń dodatkowych tj. gimnastyka rehabilitacyjna i psychoruchowa (przeznaczona w szczególności dla dzieci autystycznych), z możliwością dostosowania sposobu prowadzenia zajęć do zaleceń lekarskich, gdyż nie było to przedmiotem zapytania, jak również Wnioskodawca nie przedstawił w tym zakresie własnego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zmiana któregokolwiek z elementów opisu stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.